Om layouten i Frågedesign (ADP)

Obs!: Informationen i det här avsnittet gäller bara för ett Microsoft Access-projekt (.adp).

Frågedesign består av tre rutor: Diagramrutan, Rutnätsrutan och  SQL-rutan.

Rutor i Frågedesign

the diagram, grid, and sql panes of the query designer

 • Diagramrutan visar de tabeller, vyer och infogade funktioner som du ställer frågor i. Varje rektangel motsvarar en tabell, vy eller infogad funktion och visar tillgängliga datakolumner samt ikoner som anger hur de olika kolumnerna används i frågan. Linjer mellan rektanglarna visar kopplingar.

 • Rutnätsrutan innehåller ett kalkylbladsliknande rutnät där du anger alternativ, till exempel vilka datakolumner som ska visas, vilka rader som ska markeras, hur rader grupperas och så vidare.

 • SQL-rutan visar frågans SQL-uttryck. Du kan redigera SQL-uttryck som har skapats med Frågedesign eller skriva egna SQL-uttryck. Du kan använda rutan när du vill ange SQL-uttryck som du inte kan skapa i Diagram- eller Rutnätsrutan, till exempel unionsfrågor.

Du kan skapa en fråga i valfritt ruta: Du kan ange vilken kolumn som ska visas genom att välja den i Diagramrutan, ange den i Rutnätsrutan eller göra den till en del av ett SQL-uttryck i SQL-rutan. Dessa tre rutor är synkroniserade. Det innebär att en ändring som du gör i ett rutor automatiskt avspeglas i de övriga två.

Diagramrutan

Översikt över rutan Diagram

Rutan Diagram ger en grafisk visning av tabellerna, vyerna,  användardefinierade funktioner eller underfrågor i en fråga. Den visar också alla kopplingsrelationer bland dem.

I rutan Diagram kan du:

 • Lägga till eller ta bort tabeller, vyer, användardefinierade funktioner eller underfrågor och ange datakolumner som ska tas med.

 • Ange kolumner för sortering av frågan.

 • Ange att du vill gruppera rader i resultatet.

 • Skapa eller ändra kopplingar mellan tabeller, vyer, användardefinierade funktioner eller underfrågor.

När du gör en ändring i rutan Diagram uppdateras rutorna Rutnät och SQL i enlighet med ändringen. Exempel: Om du i Diagram markerar att en kolumn ska tas med i en tabell, vy, användardefinierad funktion eller i ett underfrågefönster, lägger Frågedesign till datakolumnen i Rutnät och SQL-uttrycket i rutan SQL.

Om ikonerna, kryssrutorna och symbolerna i rutan Diagram

Varje tabell, vy, användardefinierad funktion eller underfråga visas som ett separat fönster i rutan Diagram. Ikonen på namnlisten i varje rektangel visar vilken objekttyp rektangeln representerar (se nedanstående tabell).

Ikon

Objekttyp

icon image

Tabell

icon image

Visa

icon image

Infogad funktion

icon image

Underfråga (i instruktionen FROM)


Varje rektangel visar datakolumnerna för tabellen, vyn eller den användardefinierade funktionen. Kryssrutor och symboler visas bredvid kolumnnamnen för att ange hur kolumnerna används i frågan. Knappbeskrivningar visar information som datatyp och kolumnstorlek.

Input source window

Följande tabell listar kryssrutorna och symbolerna som används i rektangeln för varje tabell, vy eller användardefinierad funktion.

Kryssruta eller symbol

Beskrivning

check box
icon image
icon image
icon image

Anger om en datakolumn visas i frågeresultatet (Urvalsfråga) eller används i en tilläggs-, borttagnings-, tabell- eller uppdateringsfråga. Markera kolumnen om du vill lägga till den till resultaten. Om (Alla kolumner) markeras visas alla datakolumner i utmatningen.

Ikonen som används med kryssrutan förändras enligt den frågetyp du skapar. När du skapar en Borttagningsfråga kan du inte markera enskilda kolumner.

icon image
icon image

Anger att datakolumnen används för att sortera frågeresultaten (utgör en del av instruktionen ORDER BY). Ikonen visas som A-Z om sorteringsordningen är stigande eller som Z-A om sorteringsordningen är fallande.

icon image

Anger att datakolumnen används för att skapa ett grupperat resultat (utgör en del av instruktionen GROUP BY) i en mängdfråga.

icon image

Anger att datakolumnen inkluderas i ett sökvillkor för frågan (utgör en del av instruktionerna WHERE eller HAVING).

icon image

Anger att innehållet i datakolumnen sammanfattas för utmatning (är inkluderat i en SUM-, AVG- eller annan mängdfunktion).

Obs!: Frågedesign visar inte datakolumner för en tabell, vy eller en användardefinierad funktion om du inte har tillräckliga behörigheter till den eller om databasdrivrutinen inte kan returnera information om den. Frågedesign visar då bara en namnlist för tabellen, vyn eller den användardefinierade funktionen.

Kopplade tabeller i rutan Diagram

Om frågan innefattar en koppling visas en kopplingslinje mellan datakolumnerna i kopplingen. Om inga kopplade datakolumner visas (t ex om tabellen, vyn, den användardefinierade funktionen eller underfrågans fönster är minimerade, eller om kopplingen innehåller ett uttryck) placerar Frågedesign kopplingslinjen på namnlisten i den rektangel som representerar tabellen, vyn, den användardefinierade funktionen eller underfrågan. Frågedesign visar en kopplingslinje för varje kopplingsvillkor.

A single join line between two tables

Ikonens format i mitten av kopplingslinjen visar hur tabellerna eller tabellstrukturerade objekt kopplas. Om kopplingsinstruktionen använder en annan operator än lika med (=) visas operatorn i kopplingslinjens ikon. Följande tabell listar de ikoner som kan visas i en kopplingslinje.

Ikon för kopplingslinje

Beskrivning

icon image

Inre koppling (skapas med ett likhetstecken).

Symbol for an inner join based on the "greater than" operator

Inre koppling baserad på operatorn "större än". (Operatorn som visas i kopplingslinjens ikon återspeglar den operator som använts i kopplingen.)

icon image

Yttre koppling där alla rader från tabellen som representeras till vänster inkluderas, även om de inte har matchningar i den relaterade tabellen.

icon image

Yttre koppling där alla rader från tabellen som representeras till höger inkluderas, även om de inte har några matchningar i den relaterade tabellen.

icon image

En fullständig yttre koppling där alla rader från båda tabellerna inkluderas, även om de inte har några matchningar i den relaterade tabellen, vyn, användardefinierade funktionen eller underfrågan.


Ikoner i slutet av kopplingslinjen anger kopplingstyp. Följande tabell listar kopplingstyperna och de ikoner som visas i slutet av kopplingslinjen.

Ikon i slutet av kopplingslinje

Beskrivning

icon image

1:1-koppling

icon image

1:N-koppling

icon image

Frågedesign kan inte ange kopplingstyp

Rutnätsrutan

Översikt av Rutnätsfönstret

I Rutnätsfönstret kan du ange frågealternativ - till exempel vilka datakolumner som ska visas, hur resultat ska ordnas, och vilka rader som ska markeras - genom att ange val i ett rutnät som ser ut som ett kalkylblad. I Rutnätsfönstret kan du ange:

 • Kolumner som ska visas och kolumnnamns alias.

 • Vilken tabell kolumnen tillhör.

 • Uttryck för beräknade kolumner.

 • Frågans sorteringsordning.

 • Sökvillkor.

 • Grupperingsvillkor, inklusive mängdfunktioner som ska användas för summeringsrapporter.

 • Nya värden för frågorna Uppdatera och Tilläggsvärde.

 • Målkolumnnamn för Lägg till-frågor.

Ändringar som du gör i Rutnätsfönstret återspeglas automatiskt i diagramrutan och SQL-rutan. Rutnätsfönstret uppdateras också automatiskt för att återspegla ändringar som görs i andra fönster.

Rutnätskolumner

Raderna i Rutnätsfönstret visar datakolumner som används i frågan. Kolumner i Rutnätsfönstret visar frågealternativ.

Grid pane

Vilken information som visas i Rutnätsfönstret beror på vilken typ av frågor som du skapar. Om du skapar en Urvalsfråga innehåller Rutnätsfönstret andra kolumner än om du skapar en Uppdateringsfråga.

Följande tabell listar de rutnätskolumner som kan visas i Rutnätsfönstret.

Kolumn

Frågetyp

Beskrivning

Kolumn

Alla

Visar antingen namnet på en datakolumn som används i frågan eller uttrycket för en behandlad kolumn. Denna kolumn är låst så att den alltid är synlig när du rullar horisontellt.

Alias

Välj, Lägg till, Uppdatera, Tabell

Anger antingen ett alternativt namn på en kolumn eller det namn som du kan använda för en behandlad kolumn.

Tabell

Välj, Lägg till, Uppdatera, Tabell

Anger namnet på tabellen, vyn, den användardefinierade funktionen eller underfrågan för den associerade datakolumnen. Denna kolumn är tom för behandlade kolumner.

Utdata

Välj, Lägg till, Tabell

Anger om en datakolumn visas i frågeresultatet.

Obs!:  Om det är möjligt i databasen, kan du använda en datakolumn till att sortera eller söka satser utan att visa det i resultatet.

Sorteringstyp

Välj, Lägg till

Anger att den associerade datakolumnen används vid sortering av frågeresultat och om sorteringen sker i stigande eller fallande ordning.

Sorteringsordning

Välj, Lägg till

Anger sorteringsprioriteringen för datakolumner som används vid sortering av resultatet. När du ändrar sorteringsordningen i en datakolumn, uppdateras även sorteringsordningen för alla andra kolumner.

Gruppera

Välj, Lägg till, Tabell

Anger att den associerade datakolumnen används till att skapa en sammanlagd fråga. Denna rutnätskolumn visas bara om du har valt Gruppera i Verktyg-menyn eller har lagt till en GROUP BY-sats i SQL-rutan.

Standardinställningen är att värdet i kolumnen är Gruppera, och kolumnen blir en del av GROUP BY-sats.

När du flyttar till en cell i denna kolumn och väljer en mängdfunktion som du vill tillämpa till den associerade datakolumnen läggs, med standardinställningen, det resulterande uttrycket till som en utdatakolumn för resultatet.

Villkor

Alla

Anger ett sökvillkor (filter) för den associerade datakolumnen. Ange en operator (standard är "=") och det värde du söker. Ange textvärden inom apostrofer.

Om den associerade datakolumnen är en del av en GROUP BY-sats används det uttryck som du anger som en HAVING-sats.

Om du anger värden för mer än en cell i rutnätskolumnen Villkor, länkas de resulterande sökvillkoren automatiskt med ett logiskt OCH.

Om du vill ange flera sökvillkorsuttryck för en databaskolumn (till exempel (fnamn > 'A') OCH(fnamn < 'M'), lägger du till datakolumnen i Rutnät-fönstret två gånger och anger separata värden i rutnätskolumnen Villkor för varje förekomst i datakolumnen.

Eller …

Alla

Anger ytterligare ett sökvillkorsuttryck för datakolumnen, länkade till föregående uttryck med ett logiskt ELLER. Du kan lägga till fler Eller …-rutnätskolumner genom att trycka på TABB i Eller …-kolumnen längst till höger.

Lägg till

Tilläggsfråga

Anger namnet på måldatakolumnen för den associerade datakolumnen. När du skapar en Tilläggsfråga, försöker Frågedesign att matcha källan med en relevant måldatakolumn. Om Frågedesign inte kan välja en matchning måste du ange ett kolumnnamn.

Nytt värde

Uppdatera, Tilläggsvärde

Anger värdet som ska placeras i den associerade kolumnen. Ange ett teckenvärde eller ett uttryck.

SQL-rutan

Översikt över SQL-fönstret

I SQL-fönstret visas SQL-uttrycket för den aktuella frågan. När du skapar en fråga uppdateras SQL-fönstret automatiskt, och det formateras om så att innehållet blir lätt att läsa.

I SQL-fönstret kan du göra följande:

 • Skapa nya frågor genom att ange SQL-uttryck.

 • Ändra ett SQL-uttryck som har skapats av Frågedesign med utgångspunkt i de inställningar du gör i diagram- och rutnätsfönstren.

 • Ange uttryck som utnyttjar särskilda funktioner i Microsoft SQL Server.

Uttryck i SQL-fönstret

Du kan redigera den aktuella frågan direkt i SQL-fönstret. När du flyttar till ett annat fönster formateras uttrycket automatiskt, och därefter ändras diagram- och rutnätsfönstren så att de stämmer överens med uttrycket.

Obs!:  Du kan ange optimeringstips för SQL-uttryck, men Frågedesign kan formatera om dem.

Om det inte går att återge uttrycket i diagram- och rutnätsfönstren och de fönstren är synliga, visas ett fel i Frågedesign, och du kan välja mellan två alternativ:

 • Gå tillbaka till SQL-fönstret och redigera uttrycket.

 • Återställa ändringarna och återgå till den senaste versionen av SQL-uttrycket.

Om du går tillbaka till SQL-fönstret och fortsätter att redigera uttrycket tonas de andra fönstren ned för att visa att de inte längre återger innehållet i SQL-fönstret.

Du kan också använda SQL-fönstret för att ange SQL-uttryck som inte kan återges grafiskt i Frågedesign. I de fallen fungerar Frågedesign på samma sätt som när det uppstår ett fel: diagram- och rutnätsfönstren tonas ned för att visa att de inte återger det aktuella uttrycket. Du kan fortsätta att redigera uttrycket och köra det som vilket SQL-uttryck som helst.

Obs!:  Om du anger ett SQL-uttryck och sedan gör ytterligare ändringar av frågan genom att ändra diagram- och rutnätsfönstren återskapar Frågedesign SQL-uttrycket och visar det igen. I vissa fall kan det här ge upphov till ett SQL-uttryck som inte är konstruerat på samma sätt som det som du angav från början (men det ger alltid samma resultat). En sådan avvikelse är särskilt trolig när du arbetar med sökvillkor som innehåller flera villkor som är länkade med AND och OR.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×