Olika sätt att anpassa en textruta på

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Efter det att du har infogat en textruta i en formulärmall kan du anpassa den genom att ändra dess egenskaper och inställningar i dialogrutan Egenskaper för Textruta. Du öppnar dialogrutan genom att dubbelklicka på den textruta i formulärmallen vars egenskaper du vill ändra.

Följande tabell beskriver några av de sätt med vilka du kan anpassa textrutor, och skälen till att göra detta. Även om tabellen inte innehåller någon detaljerad procedurinformation om alternativen i dialogrutan Egenskaper för Textruta, så ger den en uppfattning om de olika typer av alternativ som är tillgängliga.

Meddelanden: 

  • Om du designar en webbläsarkompatibel formulärmall är vissa funktioner i dialogrutan Egenskaper för Textruta inte tillgängliga. Styckebrytningar stöds t.ex. inte.

  • Om formulärmallen är baserad på en databas, ett schema eller någon annan befintlig datakälla, kanske du inte kan anpassa alla aspekter av en kontroll. Du kanske till exempel kan ändra storlek på kontrollen, men inte dess fält och gruppnamn eftersom de kommer från den befintliga datakällan.

Flik

Uppgift

Information

Data

Ändra associerat fältnamn

När du utformar en ny, tom formulärmall kan du ändra standardfältet eller grupper för en kontroll till något som är lättare att identifiera när du arbetar med datakällan. Till exempel är ett fält med namnet ”försäljare” enklare att förstå än ett fält med namnet ”fält1”.

Obs!: Observera att den här typen av namnändringar inte påverkar bindningen mellan en textruta och ett fält i datakällan. Om du vill binda en textruta till ett annat fält högerklickar du på textrutan och klickar sedan på Ändra bindning på snabbmenyn.

Data

Ändra datatyp

När du designar en ny tom formulärmall kan du ändra standarddatatypen för kontrollen. Standarddatatypen för en textruta är Text (string), men du kan ändra standardtypen om du vill. Om du exempelvis vill att användarna ska ange brittiska pund i en textruta med namnet Transaktionsbelopp, kan du välja datatypen för heltal och sedan välja formateringsalternativ så att värden som anges i textrutan visas med valutasymbolen för brittiska pund (£).

Mer information om datatyper

I följande tabell visas de datatyper som är tillgängliga för textrutor.

Datatyp

Beskrivning

Text (string)

Används för data, t.ex. namn, adresser, telefonnummer, personnummer o.s.v.

Heltal (integer)

Används för positiva och negativa heltal, exempelvis 1234, –1234 och $1 234.

Decimal (double)

Används för tal med decimaler, exempelvis 1234,12, -1234,12 och $1234,12.

Sant/falskt (boolean)

Används för data som bara kan ha värdena 1 (sant) eller 0 (falskt).

Hyperlänk (anyURI)

Används för hyperlänkar, till exempel en Universal Naming Convention (UNC) sökväg eller en URL (Uniform Resource Locator).

Datum (date)

Används för datum, exempelvis 2007-03-14 eller 4 mars 2007.

Tid (time)

Används för tidsbaserade värden, t.ex. 09:46:55 eller 09:46.

Datum och tid (dateTime)

Används för både datum och tid, t.ex. 14/3 2007 11:30.

Data

Ange ett standardvärde

Om du vill att standardtext ska visas i en kontroll när en användare öppnar formuläret kan du skriva texten i rutan Värde. Du kan också använda värdet för ett annat fält i datakällan som standardvärde för kontrollen. Standardvärden skiljer sig från platshållartext (vilket beskrivs senare i artikeln) i och med att de alltid sparas som data i formulärfilen (.xml).

Data

Visa resultatet av en beräkning

Om du vill visa resultatet av en beräkning i en kontroll kan du klicka på Infoga formel Bild av knapp bredvid rutan värde att koppla formler och funktioner till kontrollen. Du kan till exempel skapa en formel som summerar en kolumn med tal i en upprepande tabell med hjälp av en textruta tillsammans med funktionen Summa . Eller associera funktionen idag med en viss textruta så att när användaren öppnar formuläret, dagens datum visas i textrutan.

Data

Göra textrutan obligatorisk

Om du visuellt vill påminna användarna om att skriva data i en kontroll markerar du kryssrutan Kan inte vara tomt. När användare öppnar formuläret visas en röd asterisk i kontrollen som en påminnelse om att den måste fyllas i. Användarna kan inte skicka data förrän de har angett ett värde i kontrollen.

Data

Lägga till dataverifiering

Klicka på Dataverifiering och ange dataverifieringsregler för kontrollen. Om artikelnummer till exempel måste anges i ett särskilt format – tre siffror, ett streck och sedan två siffror till – kan du säkerställa att användarna håller sig till det mönstret med hjälp av dataverifiering.

Data

Använda regler

När du klickar på Regler kan du skapa en regel som gör att en eller flera åtgärder sker automatiskt när användarna ändrar värdet i en kontroll. I ett formulär för en inköpsorder kan du t.ex. skapa en regel som visar en dialogruta med texten "Beställningar av mer än 10 olika artiklar kan medföra längre leveranstid" om användaren skriver ett större tal än 10 i en textruta med namnet Antal. Du kan också använda en regel för att automatiskt hämta uppdaterad information från en extern datakälla. I ett formulär för aktieköp kan du t.ex. använda en regel för att hämta och visa aktiekurser i realtid i en textruta, antingen så fort formuläret öppnas eller när användaren begär informationen.

Visa

Visa platshållartext

Om du vill tipsa dina användare om vilka data de kan ange i textrutan, kan du skriva anvisningar i rutan Platshållare. I en textruta med namnet Antal nätter på hotell kan platshållartext t.ex. användas för att hjälpa användarna med vilken typ av information de bör skriva.

Platshållartext visas på samma sätt som standardvärden i en textpostkontroll när en användare öppnar ett formulär. Platshållartext skiljer sig emellertid från standardvärden på dessa tre sätt:

  • Platshållartexten sparas aldrig som data i formulärfilen (.xml).

  • Till skillnad från ett standardvärde, som visas som vanlig text i en kontroll, visas platshållartext alltid nedtonad.

  • Till skillnad från ett standardvärde kan platshållartext inte användas i webbläsarkompatibla formulärmallar.

Visa

Skrivskydda en textruta

Om du vill förhindra att användare ska kunna ändra innehållet i en kontroll, markera den skrivskyddade kryssrutan. Till exempel om du använder en textruta för att visa resultatet av en formel kan göra du textrutan skrivskyddade hindra användare från att skriva över resultatet. Även om en skrivskyddad textruta inte är nedtonad i formuläret, förhindras användare från att skriva i textrutan.

Visa

Inaktivera stavningskontrollen eller funktionen Komplettera automatiskt

Om du vill förhindra användarna från att stavningskontrollera text i en textkontroll eller från att automatiskt återanvända tidigare poster som har skrivits i den här formulärkontrollen, avmarkerar du kryssrutorna Aktivera stavningskontroll och Aktivera Komplettera automatiskt, vilka båda är markerade som standard. Du kan t.ex. inaktivera stavningskontrollen för textrutor som visar egennamn, och du kan inaktivera Komplettera automatiskt av sekretesskäl, t.ex. när ett formulär ska delas av flera personer.

Visa

Låta användare skriva flera rader text

Om du vill att en textruta ska visa mer än en textrad markerar du kryssrutan Flera rader. Du kan då bestämma om styckebrytningar ska tillåtas i textrutan.

Visa

Aktivera styckebrytningar

Om du markerar kryssrutan Flera rader och du vill att användare ska kunna skriva informationen styckevis i textrutan markerar du kryssrutan Styckebrytningar. Det kan t.ex. vara användbart när du vill att användarna ska besvara essäliknande frågor i en textruta, men du vill att informationen ska vara i vanligt textformat, eftersom användarna ska skicka informationen till en databas. Om du markerar kryssrutan Flera rader i en webbläsarkompatibel formulärmall, kan du inte avmarkera kryssrutan Styckebrytningar.

Visa

Aktivera radbyte

Om du markerar kryssrutan Flera rader markerar InfoPath automatiskt kryssrutan Radbryt text så att texten flödar från en rad till nästa i takt med att användarna skriver text i textrutan. När radbyte har aktiverats kan du välja rullningsalternativ i listan Rullning. Du kan t.ex. låta rullningslister visas i textrutan när användarna skriver mer text än vad som ryms i textrutan. För att rullningsalternativen ska fungera korrekt måste textrutan ha en fast höjd och bredd. Om du markerar kryssrutan Flera rader i en webbläsarkompatibel formulärmall kan du inte avmarkera kryssrutan Radbryt text eller ange alternativ i listan Rullning.

Visa

Begränsa tecken

Om du vill tilldela en textruta en teckengräns, markerar du kryssrutan Begränsa textruta till och skriver sedan det tillåtna antalet tecken. I en formulärmall för personalkontoret kan du t.ex. använda den här funktionen för att förhindra användare från att skriva mer än fem tecken i en Anställningsnr-textruta. Om formulärmallen är ansluten till en databas eller till ett externt XML-schema, och den datakällan har en begränsning för maximalt antal tecken visar Microsoft Office InfoPath automatiskt ett dataverifieringsfel om användarna överskrider denna gräns när de fyller i ett formulär baserat på din formulärmall. Om du vill att markören ska flyttas automatiskt till nästa kontroll i formuläret efter det att användaren har skrivit maximalt antal tecken, ska du markera kryssrutan Gå automatiskt till nästa kontroll när gränsen nås. Funktionen att låta markören gå automatiskt till nästa kontroll stöds inte i webbläsarkompatibla formulärmallar.

Visa

Lägga till villkorsstyrd formatering

Klicka på Villkorsstyrd formatering för att öppna dialogrutan Villkorsstyrd formatering där du kan ändra utseendet på en kontroll, inklusive kontrollens synlighet, baserat på värden som användaren anger på formuläret. Till exempel i en egen formulärmall försäljningsrapport kan du använda villkorsstyrd formatering för att uppmärksamma användaren att en kostnad är större än budgeterat belopp.

Storlek

Justera storlek, utfyllnad och marginaler

Du kan ange storleken på en kontroll manuellt genom att ange värden i rutorna Höjd och Bredd. Du kan också justera avståndet både inom och utanför kontrollen genom att ändra utfyllnaden, d.v.s. buffertutrymmet som omger kontrollens innehåll, eller marginalerna, d.v.s. utrymmet mellan kontrollens kantlinje och omgivande text eller kontroller i formulärmallen.

Storlek

Justera textrutan med etiketten

Klicka på Justera om du vill justera texten inuti en kontroll med dess etikett bättre. InfoPath justeras automatiskt kontrollens höjd, utfyllnad i nederkant och marginaler i nederkant efter behov.

Avancerat

Lägga till ett skärmtips

Om du vill att en förklaring visas när användarna för muspekaren över kontrollen, anger du texten i rutan Skärmtips. Hjälpmedel, som skärmgranskningsverktyg som gör information på skärmen tillgänglig i form av talsyntes eller en uppdaterbar blindskriftsskärm, är ofta beroende av dessa skärmtips för att tolka information för användarna.

Avancerat

Ändra tabbordningen

Du kan ändra en kontrolls position i formulärmallens övergripande tabbordning. Tabbordningen är ordningen i vilken fokus i ett formulär flyttas från ett fält eller objekt till nästa när användare trycker på TABB eller SKIFT + TABB. Standardinställningen för tabbindex för alla kontroller i en formulärmall är 0, men tabbordningen börjar med 1. Det innebär att en kontroll med 1 i rutan Tabbindex visas först när användare trycker på TABB-tangenten. En kontroll med 2 i rutan Tabbindex visas näst först och så vidare. En kontroll med 0 i rutan Tabbindex kommer sist i tabbordningen. Om du vill hoppa över kontroller i tabbordningen anger du -1 i rutan Tabbindex.

Avancerat

Tilldela en tangentbordsgenväg

Du kan ange en bokstav eller ett tal i rutan Snabbtangent om du vill ange ett kortkommando. Med kortkommandon kan du gå till en kontroll genom att trycka på en kombination av tangenter istället för att använda musen. Om du väljer att använda kortkommandon i formulärmallen måste du informera användarna om att de finns. Du kan till exempel skriva (ALT + S) efter en textrutas etikett så att användarna vet att det finns ett kortkommando för textrutan Försäljare.

Avancerat

Ange och anpassa kopplingsåtgärder

Klicka på Sammanfoga inställningar om du vill ange hur data som användaren anger på kontrollen ska visas när du är en kombination av flera formulär. Du kan till exempel välja att prefix på texten i en textruta med ett visst ord eller objekt i avgränsa text med ett semikolon.

Avancerat

Hämta ViewContext-ID för textrutan

Du kan använda värdet ViewContext för att identifiera kontrollen i koden. Om du känner till ViewContext-värdet kan du använda det med metoden ExecuteAction för vyobjektet och utföra en programmässig redigeringsåtgärd på de XML-data som är bundna till kontrollen.

Avancerat

Ange och anpassa indatatyp

Klicka på Indatatyp och ange den typ av användarinmatning som avses för kontrollen. Det här kan förbättra igenkänningen av handskrift och tal som indata för kontrollen. Om du till exempel använder indatatypen IS_URL för kontrollen anger du att InfoPath ska ignorera blanksteg mellan orden.

Webbläsarformulär

Anpassa inställningar för att skicka data tillbaka till servern

Fliken webbläsarformulär visas endast när du utformar en webbläsarkompatibel formulärmall. Det kan du ange om data skickas till servern när användare ändra data i textrutan.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×