Nyheter i Visio 2010

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Den här artikeln innehåller en kort presentation av vad du kan förvänta dig att få se i den tekniska förhandsvisningen av Visio 2010. Vissa funktioner är ofullständiga och kan komma att ändras.

Om du är van att arbeta med Visio 2007 kommer du att upptäcka flera nya funktioner i Microsoft Visio 2010, och att några välkända funktioner har uppdaterats. För att hjälpa dig att snabbt hitta rätt beskriver vi här de viktigaste förbättringarna och ändringarna.

I den här artikeln:

Det är lättare att skapa diagram

Lättare att skapa diagram

Office Fluent-gränssnittet med menyfliksområdet

I Visio 2010 finns nu Microsoft Office Fluent-gränssnittet, med bland annat menyfliksområdet. I menyfliksområdet kan se de vanligaste kommandona medan du arbetar, i stället för att de döljs under menyer eller verktygsfält. Det är nu även lättare att upptäcka kommandon som du kanske inte tidigare kände till.

Menyfliksområdet i Visio

Kommandona finns på flikar, grupperade efter hur de används. På fliken Start finns många av de kommandon som används oftast, och på andra flikar finns kommandon som används för speciella syften. Om du till exempel vill designa och formatera ett diagram klickar du på fliken Design, där du hittar teman, utskriftsformat, bakgrunder, kantlinjer, rubriker med mera.

Fliken Design

Börja på ett nytt diagram

När du startar Visio visas fönstret Nytt i en ny del av Microsoft Office Fluent-användargränssnittet. Fönstret Nytt innehåller de mallar som används för att skapa diagram.

Börja på ett nytt diagram

Många av kommandona som tidigare fanns på Arkiv-menyn finns nu i det här området. När du börjar på ett nytt diagram från någon av mallarna stängs det här området och ritningsfönstret öppnas. Om du vill gå tillbaka till det här området för att spara filen, skriva ut, publicera, ange Visio-alternativ eller utföra någon annan åtgärd utanför diagrammet, klickar du på Microsoft Backstage-knappen.

Microsoft Backstage-knappen

Uppdatering av fönstret Former med bland annat Snabbformer

I fönstret Former visas alla stenciler som för tillfället är öppna i dokumentet. Namnlister för alla öppna stenciler visas överst i fönstret. Klicka på en namnlist om du vill se formerna i den stencilen.

Fönstret Former

Det nya området Snabbformer överst i varje stencil (ovanför den tunna delningslinjen) är utformat som en plats där du kan placera de former du använder oftast. Om du vill lägga till eller ta bort former behöver du bara dra önskade former till eller från området Snabbformer. Du kan även ändra ordningen på former var som helst i stencilen genom att dra dem till önskad plats.

Om du har flera stenciler öppna och du vet att du bara behöver några få former från varje stencil, kan du klicka på fliken Snabbformer så visas snabbformerna från alla öppna stenciler på samma ställe.

Stencilen Snabbformer

Söka efter fler former

Fler former-menyn finns nu i fönstret Former, så du behöver inte lämna fönstret Former när du vill öppna en ny stencil.

Bläddra bland fler former i fönstret Former

Som standard är rutan Sök dold för att ge mer utrymme för former och stenciler. Klicka på Fler former och sedan på Sök efter former om du vill öppna rutan Sök. Funktionen Sök efter former använder Windows sökmotor för att hitta former på datorn. Därför måste Windows Search vara aktiverat om du vill använda funktionen. Om du vill söka efter former på Internet klickar du på Sök efter former online.

Söka efter former

Dynamisk förhandsgranskning

Den dynamiska förhandsgranskningen visar hur formateringsalternativen, till exempel teckensnitt och teman, ser ut innan du genomför en ändring. Formatet du pekar på används tillfälligt så att du snabbt kan prova olika alternativ.

Dynamisk förhandsgranskning av ett tema i galleriet.

Automatisk storlek

Med funktionen Automatisk storlek ersätts den utskriftspappersanpassade sidan som visas i Visio-ritningsytan med en utökningsbar sida som underlättar när du skapar stora diagram. När Automatisk storlek är aktiverat och du släpper en form utanför den aktuella sidan, utökas sidan så att det större diagrammet får plats. Ställen där utskriften sidbryts visas med streckade linjer.

Sidan utökas automatiskt när du släpper en form

Infoga och ta bort former med automatisk justering

Om du redan har skapat ett diagram, men behöver lägga till eller ta bort former, justeras kopplingar och placeringar automatiskt i Visio. Du infogar en form i ett diagram genom att släppa den på en koppling.

Släpp en form på en koppling.

De omgivande formerna flyttas automatiskt så att den nya formen får plats, och en ny koppling läggs till i sekvensen.

När du släpper en form på en koppling delas kopplingen automatiskt och ansluter formen.

När du tar bort en form som är ihopkopplad i en sekvens, som exempelvis mittenformen ovan, ersätts de två kopplingarna automatiskt med en enda koppling mellan de återstående formerna. I det här fallet flyttas dock inte formerna för att minska avståndet, eftersom det kanske inte alltid är rätt åtgärd. Om du vill justera avståndet kan du markera formerna och klicka på Ändra justering och avstånd automatiskt.

Om du tar bort en form återansluts kopplingen automatiskt.

Ändra justering och avstånd automatiskt

Du kan justera formernas placering och avstånd med hjälp av knappen Ändra justering och avstånd automatiskt. Du kan justera alla former i ett diagram samtidigt, eller markera former om du vill ange vilka som har blivit justerade.

  • När du vill göra justeringar av placeringar och avstånd kan du klicka på Ändra justering och avstånd automatiskt på fliken Start.

  • Om du vill göra inställningar för justering, avstånd eller orientering separat klickar du på Placering på fliken Start och sedan på önskat kommando.

Knappen Ändra justering och avstånd automatiskt

Förbättringar av Koppla ihop automatiskt

Funktionen Koppla ihop automatiskt gör det enkelt att koppla ihop former:

  • När du håller pekaren över en blå pil för Koppla ihop automatiskt, visas ett formateringsverktygsfält som innehåller upp till fyra former från området Snabbformer i den markerade stencilen.

  • Om formerna redan finns på sidan, kan du dra en koppling från en blå pil för Koppla ihop automatiskt vid en av formerna och släppa den på en annan form. Genom att koppla ihop formerna på det här sättet behöver du inte växla till kopplingsverktyget.

Peka på en form i formateringsverktygsfältet om du vill se en dynamisk förhandsgranskning på sidan, och klicka sedan på formen för att lägga till den redan ihopkopplade formen.

Pilar och verktygsfält för Koppla ihop automatiskt i Visio

Förtydliga strukturen i diagram

Behållare

En behållare är en form i vilken andra former på sidan är synliga. Behållare gör det lättare att se grupper av former som logiskt hör ihop.

Hämta en behållare från galleriet och gruppera relaterade former.

Behållare styr också medlemsformernas placering genom att de flyttas, kopieras eller tas bort tillsammans med behållaren. Om du vill skydda formerna kan du låsa behållarens innehåll så att former inte kan tas bort eller läggas till.

Medlemsgrupp för behållare

Behållare utökas automatiskt när du lägger till former, och minskas även efter innehållets storlek när du tar bort former.

Behållarnas storlek ändras automatiskt

Vissa behållare hanterar uppsättningar av former

En del behållare hjälper dig att hantera ordnade uppsättningar av icke ihopkopplade former genom att göra det lättare att lägga till, ta bort och ordna om objekten i listan. Exempel på sådana former är trädkontroll i ett trådblocksdiagram och swimlane-former i flödesscheman och korsfunktionella flödesscheman. Du kan lägga till standardmedlemsformen i den här typen av behållare genom att klicka på den blå infoga-pilen som visas när du håller pekaren över ett av behållarens hörn.

Infoga-pil för en listform

Bildtexter

Med hjälp av bildtexter kan du förklara eller beskriva formerna i diagrammet. Bildtexter associeras normalt med en specifik form, och de flyttas med formen vid manuella och automatiska justeringar.

Infoga bildtexter från bildtextgalleriet.

Förklaringar i datagrafik

Med förklaringar kan du förtydliga vad ikoner och färger betyder i diagram som använder datagrafik. Detta gör diagrammet enkelt att förstå utan textetiketter bredvid varje datagrafikobjekt.

Knappen Infoga förklaring

När du klickar på knappen Infoga förklaring genererar Visio förklaringen automatiskt baserat på datagrafiken på sidan.

Databeskrivning som visar ikonerna i sidans datagrafik

Förbättrade funktioner för rutnät, justering och fästning

Nya stödlinjer visar när formerna är rätt placerade och har jämna avstånd, och fästpunkter baserade på placering och avstånd hjälper dig att placera dem på rätt ställe.

Stödlinjer för justering av placering och avstånd

Klistra in kopierade former med bättre precision

Visio 2010 erbjuder två möjligheter som hjälper dig att klistra in former där du vill ha dem:

  • Klistra in former på samma plats som på originalsidan.

  • Högerklicka för att klistra in vid pekarens position.

Klistra in former på samma plats som på originalsidan

Knappen Klistra in i gruppen Urklipp

När du kopierar en eller flera former från en sida och sedan använder knappen Klistra in eller CTRL+V för att klistra in dem på en annan sida, klistras formerna in på samma relativa plats på den nya sidan.

Högerklicka för att klistra in vid pekarens position

För att få bättre kontroll när du klistrar in kan du högerklicka på sidan där du vill ha formen och sedan klicka på Klistra in. Formen klistras in på sidan med formens mittpunkt vid den punkt där du klickade.

Högerklicka om du vill klistra in en kopierad form vid klickpositionen.

Förbättrade funktioner för sidflikar

Med den nya fliken Infoga sida kan du lägga till en ny sida med ett klick.

Fliken Infoga sida längst ned i dokumentet.

Du får dessutom tillgång till alternativen för Utskriftsformat för en sida direkt från sidflikens snabbmeny.

Sidflikens snabbmeny.

Ändra vyn med hjälp av navigeringsverktygen i statusfältet

Statusfältet innehåller verktyg som hjälper dig att navigera i diagram och dokument. Bland verktygen finns Helskärm, Zoomningsgrad som du kan ange med ett procenttal, skjutreglaget Zooma, knappen Anpassa sida till aktuellt fönster, en knapp för att öppna fönstret Panorera och zooma och knappen Växla fönster.

Navigera i ett diagram med hjälp av verktygen i statusfältet

Visio-tjänster

Med Visio-tjänster integreras ditt diagram med webbdelen i SharePoint, och du får tillgång till en tillförlitlig, interaktiv webbfunktion för en person eller många personer samtidigt, även för dem som inte har Visio installerat på datorn. Användarna kan panorera och zooma i diagrammet, och följa hyperlänkar i former.

Du kan publicera ett diagram direkt i SharePoint från Visio 2010. Skapa diagrammet i Visio, använd Visio för att publicera det på servern och visa sedan diagrammet i en webbläsare.

Diagram kan även länkas till data, och vyn kan uppdateras automatiskt eller av användaren för att hållas aktuell.

Med Visio-tjänster kan du visa interaktiva diagram i SharePoint

Processhantering

Förutom alla förbättringar av diagramfunktionerna som nämns ovan, innehåller Visio nya verktyg som hjälper dig att utforma, verifiera och återanvända komplexa processdiagram.

Processdiagram är visualiseringar av steg-för-steg-processer. De skapas normalt som flödesscheman med former som representerar stegen i processen, ihopkopplade med pilar som visar riktningen till nästa steg.

Verifiera processdiagram

Du kan nu analysera processdiagram automatiskt för att säkerställa att de är rätt konstruerade och överensstämmer med den affärslogik som definierats för dokumentet.

Knappen Kontrollera diagram

Verifieringsfelen visas i Fönstret Problem där du lätt ser vad som måste åtgärdas.

Fönstret Problem

Visio innehåller uppsättningar av regler som är specifika för varje typ av processdiagram.

Listan Regler att kontrollera

Underprocesser

Underprocessdiagram hjälper dig att bryta ned komplexa processer till hanterbara delar. Du kan välja en sekvens av former:

Markera formerna i en underprocess

Klicka på Skapa från markering:

Knappen Skapa underprocess av markering

Visio flyttar de markerade formerna till en ny sida och ersätter dem med formen Underprocess som automatiskt länkas till den nya sidan.

Formen Underprocess representerar en underprocess som utgörs av ett diagram på en annan sida.

Om du inte ännu har utformat underprocessen, kan du klicka på Skapa nytt och lägga till en underprocessform på sidan, och även en ny sida som är länkad till formen. Om underprocessen redan finns i ett diagram på en annan sida eller i ett annat dokument, kan du släppa en underprocessform på den aktuella sidan, klicka på Länka till befintlig och navigera till underprocessidan.

SharePoint-arbetsflöden

I Visio finns en mall och former som kan användas om du vill utforma arbetsflöden som kan importeras till SharePoint Designer. Du kan även använda arbetsflödesfiler som skapats i SharePoint Designer och öppna dem i Visio. På detta sätt genereras ett diagram över arbetsflödet som du kan visa och ändra. Du kan överföra en fil fram och tillbaka mellan dessa två utan att data eller funktioner går förlorade.

Mallen SharePoint-arbetsflöde

Processlagringsplats i SharePoint

Processlagringsplats är en webbplatsmall i SharePoint. Den erbjuder en plats att dela och samarbeta om processdiagram. Lagringsplatsen har inbyggd filåtkomstkontroll och versionshantering. Användarna kan visa processdiagrammet samtidigt och redigera diagrammet utan att skada originalet.

Processlagringsplats i SharePoint

Nya och uppdaterade diagramtyper och kompatibilitet

Förbättrad swimlane-hantering i korsfunktionella flödesscheman

Korsfunktionella flödesschemadiagram använder de nya funktionerna Behållare och Lista för att förbättra swimlane-hanteringen, samt koncepten som ligger till grund för formerna för fas och förgrening.

Mallen Korsfunktionellt flödesschema

Notationsdiagram för utformning av affärsprocesser (BPMN)

Skapa flödesscheman som följer standarden Business Process Modeling Notation 1.2, och använd det nya verifieringsverktyget som hjälp att hitta problem som du kan korrigera innan du fullbordar diagrammet.

Mallen BPMN-diagram

Six Sigma-diagram

Skapa Six Sigma-flödesscheman och House of Quality-diagram.

Mallen Six Sigma-diagram

Trådblocksdiagram

Trådblocksdiagram innehåller medeltrogna användargränssnittsformer för prototyper och design av program.

Mallen Trådblocksdiagram

SharePoint-arbetsflödesdiagram

Du kan skapa ett diagram över ditt arbetsflöde i Visio med hjälp av mallen och formerna för SharePoint, och du kan exportera det till SharePoint Designer och implementera det i verksamheten.

Mallen SharePoint-arbetsflöde

Uppdaterad AutoCAD-kompatibilitet

Du kan importera, spara och arbeta med CAD-filer från AutoCAD 2008.

Knappen Infoga CAD-ritning

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×