Nyheter i SharePoint Designer 2010

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Du kan skapa slutförd, tilltalande, återanvändbara och processen till Central program på SharePoint-plattformen som integrerar externa data med SharePoint Designer 2010. SharePoint Designer 2010 gör det möjligt att skapa sammansatta program genom att konfigurera och skapar komponenter som datakällor, listor, innehållstyper, vyer, formulär, arbetsflöden och externa innehållstyper – allt utan att skriva någon kod. Dessutom SharePoint Designer 2010 nu finns verktyg för alla viktiga komponenter i en SharePoint-lösning: "Du behöver lämna SharePoint Designer om du vill skapa en lösning."

I den här artikeln

Omarbetat gränssnitt

Arbetsflöden

Vyer och formulär

Externa innehållstyper och Konnektivitetstjänster för företag

Styra var och hur personer kan använda SharePoint Designer 2010

Användargränssnitt med en helt ny utformning

Användargränssnittet i SharePoint Designer 2010 har förbättrats "placerar i SharePoint i SharePoint Designer." Nu alla viktiga komponenter i en webbplats eller lösning – listor och innehållstyper, vyer och formulär, arbetsflöden, datakällor och externa innehållstyper, sidan layouter och huvudsidor – är lätta att hitta. Och det är enkelt att se hur komponenter är relaterade till varandra, till exempel när du visar sammanfattningssida för en lista, du kan enkelt se alla den listan vyer, formulär, arbetsflöden, innehållstyper och anpassade åtgärder.

Fliken Arkiv

När du startar SharePoint Designer 2010 gör du enkelt att komma igång med hjälp av fliken Arkiv. Här kan du öppna befintliga webbplatser eller skapa nya webbplatser. Du kan också öppna sidor eller webbplatser som du nyligen har arbetat med och lägga till nya komponenter, till exempel listor och arbetsflöden i den aktuella webbplatsen.

Sammanfattningssida för webbplatsen

Varje webbplats har en sammanfattningssida där du kan ändra inställningar eller hantera olika aspekter av webbplatsen. Till exempel kan du nu hantera behörigheter direkt från SharePoint Designer 2010. Och som varje sammanfattningssida sidan Sammanfattning visar relaterade komponenter – till exempel där kan du enkelt visa och navigera till alla underwebbplatser på den aktuella webbplatsen.

Navigeringsfönstret

Med hjälp av navigeringsfönstret är det enkelt att hitta och navigera till alla viktiga komponenter på den webbplats som du använder för att skapa en lösning. Du hittar alltid de komponenter du behöver i navigeringsfönstret, oavsett om du skapar data och behöver använda listor och innehållstyper eller utformar arbetsflöden för att bygga vidare på den logik som "håller ihop" din lösning.

Gallerisidor

Gallerisidorna gör det enklare att hitta och redigera alla viktiga komponenter i din lösning. Om du klickar på vilken som helst av komponenterna i navigeringsfönstret öppnas ett galleri med alla komponenter som finns på den aktuella webbplatsen. När du befinner dig på en gallerisida behöver du bara klicka på en komponent för att redigera den.

Sammanfattningssidor

På en sammanfattningssida får du en översikt över alla delar som ingår i en komponent. En sammanfattningssida för en innehållstyp visar till exempel formulären och arbetsflödena för just den innehållstypen. På en sammanfattningssida för en lista ser du dess vyer, formulär, innehållstyper, anpassade åtgärder och arbetsflöden. Från en sammanfattningssida kan du redigera inställningarna för komponenten, till exempel namn eller behörigheter, eller så kan du redigera själva komponenten.

Listor och redigerare för innehållstyper

Med SharePoint Designer 2010 kan du redigera alla viktiga komponenter som utgör en SharePoint-lösning – inklusive listor och innehållstyper. Du kan använda listor och innehållstyper för att utforma dina data så att dessa komponenter är ofta kärnan i en lösning. Och nu SharePoint Designer 2010 ger en hel sida redigerare för listor och innehållstyper. Du kan snabbt redigera inställningar i en lista eller en innehållstyp i en och samma plats, och kolumner utan att behöva gå mellan sidor som i webbläsaren.

Navigeringsfältet

När du navigerar bland de olika komponenterna på en webbplats kan navigeringsfältet hjälpa dig att förstå var du befinner dig på webbplatsen och hur de olika komponenterna hör ihop med varandra. I navigeringsfältet finns dynamiska länkar som visar var du befinner dig i webbplatshierarkin. Här finns även knapparna Framåt och Bakåt, en nedrullningsbar meny med Sidor som använts nyligen som visar vilka sidor du senast besökt samt nedrullningsbara menyer för varje nod som visar alla underordnade objekt för sidorna eller komponenterna i hierarkin.

Menyfliksområdet

Menyfliksområdet får du mer effektiv och produktiv i SharePoint Designer 2010 eftersom menyfliksområdet ytor alla viktiga funktioner i den högra kontexten för vad du arbetar på. Till exempel om du arbetar med en datavy i Redigeraren för sidan sammanhangsberoende flikar visas i menyfliksområdet som anger alla verktyg och alternativ för att arbeta med datavyer: villkorsstyrd formatering, filtrering och sortering, lägga till eller ta bort kolumner och asynkrona uppdateringar är tillgängliga med ett enda klick.

Zooma innehåll

En SharePoint-sida kan innehålla många olika element: innehållsplatshållare, webbdelszoner, kontroller och andra sidelement. När du arbetar med en SharePoint-sida vill du ofta fokusera på bara ett enda element, till exempel, huvudplatshållaren eller en webbdelszon eller datavy. Nu kan du markera ett av dessa element och sedan klicka på Zooma innehåll i menyfliksområdet. När du har zoomat efter innehåll visar både designvyn och kodvyn endast element som du vill jobba med. Detta gör att du inte behöver bli störd av ovidkommande bilder och kod på resten av sidan.

Vyn Alla filer

Det nya användargränssnittet i SharePoint Designer 2010 fokuserar på visar alla viktiga komponenter i en SharePoint-lösning. Om du använder mapplistan i tidigare versioner av SharePoint Designer kan har du fortfarande erfarenhet av att arbeta med filer och kataloger på en webbplats med hjälp av vyn alla filer.

Överst på sidan

Arbetsflöden

SharePoint Designer 2010 innehåller väsentliga förbättringar av arbetsflöden. Du kan nu snabbt utforma arbetsflöden som underlättar en mängd olika företag och mänskliga processer. Och många nya byggblock innebär att arbetsflöden är mer flexibla och kraftfulla och kunna modeling mer komplexa affärslogik och process.

Återanvändningsbara arbetsflöden

Du kan skapa arbetsflöden som är lätt kan återanvändas med SharePoint Designer 2010. Du kan skapa ett återanvändbart arbetsflöde på den högsta nivån i webbplatssamlingen och blir det globalt återanvändningsbart, vilket innebär att arbetsflödet kan vara kopplade till en lista eller ett bibliotek i webbplatssamlingen. Du kan också skapa ett återanvändbart arbetsflöde i en underwebbplats i webbplatssamlingen, Det här arbetsflödet är tillgänglig för återanvändning i viss underwebbplatsen.

Exportera arbetsflöden

Du kan nu exportera ett återanvändbart arbetsflöde från en webbplatssamling och sedan ladda upp och aktivera det här arbetsflödet i en annan webbplatssamling. SharePoint Designer 2010 har stöd för export av ett arbetsflöde som en lösning paket eller WSP-fil.

Associationskolumner

Om det återanvändningsbara arbetsflöde som du jobbar med kräver att vissa kolumner måste finnas med i den lista eller det bibliotek som flödet är associerat till, kan du lägga till dessa kolumner som associerade kolumner. Associerade kolumner läggs till automatiskt i en lista eller ett bibliotek när ett återanvändningsbart arbetsflöde associeras till den listan eller det biblioteket.

Associera arbetsflöden med innehållstyper

När du skapar ett återanvändningsbart arbetsflöde kan du välja att filtrera det återanvändningsbara arbetsflödet efter en särskild innehållstyp. Sedan kan du associera det återanvändningsbara arbetsflödet i webbläsaren, antingen efter den specifika innehållstypen eller efter en innehållstyp som ärver sina egenskaper från den innehållstypen. Om du associerar ett arbetsflöde till en webbplatsinnehållstyp kan du göra så att det arbetsflödet blir tillgängligt för den innehållstypens samtliga objekt i alla listor och bibliotek där den webbplatsinnehållstypen har lagts till.

Webbplatsarbetsflöden

Föreställ dig ett webbplatsarbetsflöde som en allmän, webbplatsövergripande process. Ett webbplatsarbetsflöde är associerat till en webbplats, inte till en lista, ett bibliotek eller en innehållstyp. Så till skillnad från de flesta andra arbetsflöden körs inte ett webbplatsarbetsflöde med ett särskilt listobjekt. I webbläsaren kan du starta ett webbplatsarbetsflöde eller visa statusen för de webbplatsarbetsflöden som körs genom att klicka på WebbplatsarbetsflödenWebbplatsåtgärder-menyn.

Redigera de arbetsflöden som medföljer SharePoint Server

De tre vanligaste arbetsflöden i SharePoint Server – arbetsflöden för godkännande, insamling av Feedback och insamling av signaturer – har helt återskapas som deklarativa arbetsflöden, vilket innebär att de nu är fullt anpassningsbart i SharePoint Designer 2010. Dessa arbetsflöden är event-driven och alla viktiga händelser i arbetsflödet exponeras i arbetsflödesredigeraren för varje aktivitet i processen och för processen som helhet. Till exempel kan du enkelt lägga till villkor och åtgärder som du vill definiera vad som händer när varje aktivitet är tilldelad har gått ut eller slutförda.

Utforma en anpassad godkännandeprocess

SharePoint Designer 2010 omfattar tre nya godkännandeåtgärder: tilldela objekt för godkännande, tilldela objekt för Feedback och allmänt uppgiftsprocess. "Stor tre" arbetsflödena i SharePoint Server 2010 – arbetsflöden för godkännande, insamling av Feedback och insamling av signaturer – har skapats med de här åtgärderna. Godkännandeåtgärder yta alla viktiga händelser i en godkännandeprocess, vilket gör det enkelt för dig att utforma en mänskliga arbetsflödesprocess där många personer arbeta eller samarbeta i ett visst dokument.

Personifieringsåtgärder

I den föregående versionen av SharePoint Designer personifierade ett arbetsflöde alltid den användare som startade arbetsflödet och körde med den användarbehörigheter. Nu, i SharePoint Designer 2010 nu kan du använda personifiering steg att arbetsflödet ska utföra åtgärder genom personifiering arbetsflödets författare i stället för den som initieraren arbetsflödet. Personifieringsstegen är mycket användbart i godkännande och publicera scenarier där de personer som skickar innehåll för godkännande och vilka personer som godkännande av innehåll har olika behörigheter.

Visio-integrering

Anta att organisationen har affärsanalytiker som bästa förstår processen som ett arbetsflöde som du vill fånga in. Med SharePoint Designer 2010 och Visio Professional 2010 kan nu affärsanalytiker skissa på arbetsflöden grafiskt i Visio. Visio Professional 2010 innehåller en Microsoft SharePoint Workflow-mall som innehåller former för alla arbetsflödesvillkor och åtgärder. Du kan starta i Visio och sedan exportera till SharePoint Designer, du kan starta i SharePoint Designer och exportera sedan till Visio eller upprepar en arbetsflöde design med många görs mellan båda programmen utan att förlora någon av arbetsflödesinställningar.

Visualisering av arbetsflöden

Du kan enkelt visa status för ett arbetsflöde som körs på sidan Arbetsflödesstatus. Med en visualisering av arbetsflöde ett Visio-diagram i arbetsflödet automatiskt skapas och visas i en Visio-webbdel på sidan Arbetsflödesstatus. Visualisering av arbetsflöde visar en "live" exakt var ett särskilt arbetsflöde finns på. Arbetsflöde visualiseringar kräver Visio Professional 2010 installerat på datorn och Visio-grafiktjänsten som körs på servern.

InfoPath-formulär

Om servern körs SharePoint Server 2010 (inte SharePoint Foundation 2010 ensamt), alla arbetsflödesformulär – Associationsformuläret, initieringsformuläret och Aktivitetsformulär – är nu InfoPath 2010 formulär. Det är enkelt att ändra utseende och layout för InfoPath-formulär och du kan lägga till regler för dataverifiering i ett InfoPath-formulär. Du ändrar en arbetsflödesformuläret i InfoPath 2010, bara på formulär- och InfoPath öppnas direkt från SharePoint Designer 2010.

Understeg och nya arbetsflödesåtgärder

SharePoint Designer 2010 innehåller många nya byggblock som stegen och nya arbetsflödesåtgärder. Till exempel om arbetsflödet associeras med ett dokumentbibliotek eller filtreras med innehållstypen dokument visas en grupp med sammanhangsberoende Dokumentgrupp åtgärder. En dokumentgrupp är en ny funktion i SharePoint Server 2010 där en grupp dokument behandlas som en enda enhet, så att ett arbetsflödesåtgärd för en dokumentgrupp kommer upprepar alla objekt i den dokumentgruppen. Andra nya arbetsflödesåtgärder inkludera verktyget åtgärder om du vill ändra strängar och datum, en ny relationella åtgärd som använder Active Directory för att slå upp chefen för en person; och nya Liståtgärder som ett arbetsflöde kan använda för att ange behörigheter för ett listobjekt.

Överst på sidan

Vyer och formulär

I den här versionen av SharePoint finns helt nya och förbättrade vy- och formulärfunktioner för listor: XSLT-listvywebbdelen och InfoPath-formulär. Du har mer flexibilitet än någonsin när du ska välja hur personer använder data med vyer och formulär i din lösning.

XSLT-listvywebbdelen

Varje standard listvy i SharePoint 2010-produkter är nu en datavy – specifikt en XSLT listan Visa Web del (XLV). Detta innebär att du enkelt kan anpassa listvyer standard i SharePoint Designer 2010 – till exempel du kan nu lägga till villkorsstyrd formatering i en listvy. Och när du anpassar en listvy i SharePoint Designer 2010 kan du fortfarande ändra vy med hjälp av något av alternativen i webbläsaren, till exempel lägga till eller ta bort kolumner eller filtrering och sortering. En XLV är helt anpassningsbart i SharePoint Designer och i webbläsaren.

Delade XSLT-mallar ger renare kod och bättre prestanda

I listvywebbdelen XSLT (XLV) används delade formatmallsfiler. Dessa finns i layoutkatalogen på servern. Samma grupp av delade XSLT-mallar används av alla standardlistvyer på servern. I en XLV används en mall för att formatera fälten (eller kolumnerna), en annan för att formatera raden och en tredje för att formatera tabellen. När du anpassar en XLV:s utseende skapar du endast XSL-mallar som åsidosätter de mallar som du ändrar. Om du till exempel markerar ett fält genererar du en XSLT som endast åsidosätter den delade mallen för just det specifika fältet. Det gör det enklare att arbeta med XLV:n i kodvyn och ger den även bättre prestanda när den här sidan återges i webbläsaren.

Enkelt att ångra anpassningar genom att återställa XSLT-filen

Om du anpassar en XSLT-listvywebbdel men sedan bestämmer dig för att du vill ångra ändringarna, eller upptäcker fel i XSL:n som du inte kan rätta till, så kan du alltid återställa en XLV till dess ursprungliga utseende, som den såg ut innan du gjorde några ändringar. När du återställer XSLT:n för en XLV, använder denna XLV den delade XSLT-mallen på servern igen. Du kan välja att återställa hela vyn eller bara vissa XSLT-mallar, till exempel objektmallen.

Skapa datavyer från menyfliksområdet

Datavyn är en kraftfull funktion för att visa och redigera data från en rad olika datakällor, både data i SharePoint-listor och data som inte finns i SharePoint. Med hjälp av menyfliksområdet kan du enkelt infoga en datavy med bara ett par klick. Sedan kan du fortsätta att anpassa datavyn genom att använda alla alternativ under Listvyverktyg (för XLV-filer) eller Datavyverktyg (för dataformulärwebbdelen) i menyfliksområdet.

Tillämpa villkorsstyrd formatering från menyfliksområdet

Med hjälp av den villkorsstyrda formateringen kan du ge dina datavyer större genomslagskraft genom att framhäva den information som är viktigast för din grupp. Nu kan du tillämpa villkorsstyrda formateringsregler på datavyerna direkt från menyfliksområdet.

Dela med dig av vyformat och tillämpa dem från menyfliksområdet

Du kan enkelt dela anpassade format för din listvyer (XLVs) med andra i webbplatssamlingen genom att överföra formatmallarna (. XSL-filer) till formatbibliotek på den högsta nivån i webbplatssamlingen. Alla som har rätt behörigheter kan sedan använda SharePoint Designer 2010 att använda dessa anpassade formatmallar på sin egen listvyer med bara ett klick.

Datavyerna har funktioner för AJAX

I datavyerna finns många funktioner som underlättar arbetet med data, till exempel växling, filtrering och sortering av kolumnrubriker samt direktredigering. Nu kan du aktivera asynkrona uppdateringar för var och en av vyerna. Det innebär att alla dessa funktioner inte längre kräver uppdateringar av hela sidan i webbläsaren, endast datavyn uppdateras. Du kan även ange ett tidsintervall för automatisk uppdatering av uppgifterna i vyn eller lägga till en knapp i datavyn där personer kan klicka för att uppdatera vyn manuellt.

Vyer för relaterat objekt

SharePoint Designer 2010 gör det lättare att skapa instrumentpanel typ sidor som visar alla data som hör till ett visst objekt. Börja använda uppslagskolumner för att skapa överordnade och underordnade relationer mellan data i två olika listor, och nu, i SharePoint 2010-produkter kan du använda alternativen för en uppslagskolumn så att referensintegritet mellan listorna, så att det finns inga underordnade objekt överblivna utan överordnade objekt. Sedan, i menyfliksområdet i SharePoint Designer 2010 det enkelt att skapa relaterade objekt vyer som visar alla underordnade objekt i en lista som är relaterade till en specifik överordnat objekt i en annan lista.

Anpassade åtgärder

Med SharePoint Designer 2010, kan du göra det enklare för andra att hitta de viktiga åtgärder som de kan behöva vidta för ett objekt. Till exempel du kan lägga till en anpassad åtgärd listobjektmenyn för en lista så att personer kan starta ett arbetsflöde direkt från menyn på listobjektet. Du kan också lägga till anpassade åtgärder som knappar i menyfliksområdet för formulär och visa sidor i en lista. Anpassade åtgärder gör det enklare för personer genom att uppge rätt åtgärder i den högra kontexten lösningar.

InfoPath-formulär

I SharePoint Server 2010 listor nu kan du använda InfoPath-formulär för formulären nytt objekt, visa objekt och redigera objekt. InfoPath är det enkelt att ändra helt layout och utseende på formulär. Dessutom InfoPath-formulär ge mycket användbara funktioner, till exempel formatering regler och verifieringsuttryck. Och du har flexibilitet eftersom varje typ av innehåll som är kopplat till en lista kan ha egna formulär. När du behöver skapa formulär i InfoPath kan starta du InfoPath 2010 direkt från menyfliksområdet i SharePoint Designer 2010.

Överst på sidan

Externa innehållstyper och konnektivitetstjänster för företag

SharePoint 2010-produkter och Office 2010 har nya funktioner för att göra det enkelt för användarna att helt integrera externa affärsdata och affärsprocesser i Office och SharePoint. De här funktionerna omfattar nya tjänster och verktyg på SharePoint-plattformen. Med konnektivitetstjänster för företag (BCS) kan du ansluta till externa data från Microsoft SQL Server, webbtjänster eller .NET-sammansättningar. Du kan dessutom ansluta till dessa externa data från klienten eller servern, både online och offline, och du kan skapa, läsa, uppdatera och radera data från de här externa datakällorna.

Externa innehållstyper

I den tidigare versionen av SharePoint fanns ett koncept som vi kallade affärsdataentitet. Detta var en typ av externa affärsuppgifter som låg i affärsdatakatalogen. En entitet kunde till exempel vara en kund eller en order. Nu kallas entiteten i stället extern innehållstyp. Innehållstyperna i SharePoint kan ha olika associerade funktioner, som arbetsflöden eller principer. På ett liknande sätt kan även externa innehållstyper ha associerade funktioner men här kallar vi dem för "operationer". En operation är inte ett arbetsflöde eller en princip. Den bestämmer om personer ska kunna skapa, läsa, uppdatera, radera eller leta efter förekomster av den externa innehållstypen. Därför har innehållstyper och externa innehållstyper följande gemensamt: De definierar inte bara uppgifternas schema (fälten och fälttyperna) utan även de funktioner eller operationer som är associerade med uppgifterna.

Skapa externa innehållstyper i SharePoint Designer 2010

I den föregående versionen SharePoint inte stöd för redigering av en applikationsdefinitioner i affärsdatakatalogen. Låt finns SharePoint Designer 2010 verktyg för att ansluta till externa data för att skapa externa innehållstyper, publicera dessa externa innehållstyper i affärsdatakatalogen på servern och för att automatiskt skapa både en extern lista och alla formulär som krävs för att den externa listan. Med SharePoint Designer 2010 kan du ta fram externa data från av branschspecifika system till exempel SAP och Siebel i SharePoint utan att skriva en enskild rad med kod.

Externa listor

En extern lista är nyckelbyggblock för BCS-lösningar. En extern lista ser ut och fungerar praktiskt taget samma som SharePoint-listor men innehåller data från en extern källa. En extern lista är det enkelt att andra kan läsa och skriva externa data inom välbekanta erfarenhet av att arbeta med en SharePoint-lista. Du kan skapa en extern lista och formulär höger från SharePoint Designer 2010. Skapa en extern lista skapas också vyer (med hjälp av XSLT-listvywebbdelen) och formulär (med hjälp av XSLT formulär listwebbdelen) för webbläsaren och ett anpassningsbara Outlook 2010 formulär och ett InfoPath 2010 formulär. InfoPath-formulär kan användas i stället för standard XSLT-vyer och formulär för att visa och redigera data i den externa listan i webbläsaren och Outlook-formulär används för att visa externa data i Outlook 2010.

Externa listor i SharePoint Workspace

När du har skapat en extern lista kan du bara klicka på knappen Anslut till SharePoint Workspace på servern menyfliksområdet för att göra den externa listan tillgängliga i SharePoint Workspace 2010. Du kan visa och redigera data direkt från klienten, oavsett om du är ansluten, eller offline i SharePoint Workspace. BCS gör cache-minnet och synkronisering som är installerat på klientdatorn och som behåller data färska och synkroniserats med backend-system. SharePoint Workspace innehåller också fel och konflikter lösning. När du ansluter en extern lista med SharePoint Workspace är InfoPath 2010 formulär för att visa och redigera data i SharePoint Workspace automatiskt skapade.

Externa listor i Outlook

Du kan också ansluta en extern lista till Outlook 2010. När du skapar en extern innehållstyp i SharePoint Designer 2010 kan du mappa den till en intern Office-objekttyp till exempel en kontakt eller en aktivitet så att den externa informationen ser ut och fungerar precis som en kontakt eller uppgift objekt i Outlook. Anta till exempel att dina externa data är en lista med kunder och du vill visa dessa externa data i Outlook. Eftersom data för kunder som liknar kontakter i Outlook, kan du mappa den externa innehållstypen till kontaktobjekt i Outlook. När du ansluter den externa listan till Outlook kan du skapa, uppdatera och ta bort externa data direkt från Outlook, precis som du vill skapa och uppdatera interna Outlook-kontakter.

Affärsdatakolumner, arbetsflöden och Word

När du har skapat en extern innehållstyp kan du lägga till en kolumn för affärsdata i en lista eller ett bibliotek. En affärsdata kolumn är kopplad till en extern innehållstyp och representerar ett fält från den externa Innehållstypen. Om ett dokumentbibliotek använder ett Word-dokument efter mallen kan redigera du mall i Word genom att lägga till snabbdelar, som är innehållskontroller som är bundna till affärsdata kolumner. När personer skapar ett nytt dokument baserat på mallen Word, visas externa data i dokumentet i innehållskontroller. Innehållskontroller aktivera automatiskt välja och lösa funktioner för externa data. Du kan också skapa ett arbetsflöde som är kopplad till det här dokumentbiblioteket och som läser och skriver data till den externa listan med SharePoint Designer 2010. Liståtgärder standard arbetsflödet har förbättrats för att arbeta med externa data i SharePoint Designer.

Överst på sidan

Styra var och hur personer kan använda SharePoint Designer 2010

Om du är IT-proffs som administrerar SharePoint för din organisation, vet att du brett distribuera SharePoint Designer 2010 och har fullständig KONFIDENS att du enkelt kan styra var och hur personer i organisationen kan använda SharePoint Designer. Dessutom den nya sidredigering versionen av SharePoint Designer 2010 innebär att – som standard – Anpassa sidor (kallas även "unghosting") är varken möjligt eller behövs för att skapa kraftfulla sidor och instrumentpaneler.

Administratörssidor för webbprogrammet och webbplatssamlingen

Om du är serveradministratör för en har du en ny sida i Central Administration specifikt dedikerad till inställningarna för SharePoint Designer 2010. Om du är administratör för en webbplatssamling har en liknande sida i Webbplatsinställningar på den högsta nivån i webbplatssamlingen. För varje webbprogram eller webbplatssamling kan har du nu alternativ för att tillåta personer att använda SharePoint Designer för att anpassa sidor, anpassa huvudsidor och sidlayouter och använda vyn alla filer.

Anpassning av sidor kräver högre behörighet som standard

Anpassning av sidor (även kallat "unghosting") kräver nu högre behörigheter än i den tidigare versionen: Som standard kan endast administratörer av webbplatssamlingar anpassa sidor, huvudsidor och sidlayouter eller använda vyn Alla filer. Detta gör att de flesta personer inte kan se noderna Huvudsidor, Sidlayout och Alla filer i navigeringsfönstret. Istället byggs lösningar genom att skapa och lagra webbdelssidor i biblioteket Webbplatssidor. Därför är det enkelt för dig att bibehålla en konsekvent företagsprofil och layout i alla webbprogram eller i webbplatssamlingen.

Nya sätt att redigera sidor: standardläget och det avancerade läget

SharePoint Designer 2010 betoning finns i Skapa och konfigurera komponenter som datavyer, formulär och arbetsflöden, och mindre på Redigera HTML och andra webben designer-typ uppgifter. Standardläge för redigering webbdelssidor alltså enklare och mer intuitivt – i själva verket standardläget är ungefär som att lägga till innehåll på en wiki-sida. Användare kan infoga datavyer och formulär, Skriv texten och lägga till annat innehåll i huvudplatshållaren (PlaceHolderMain), men resten av sidan är låst för redigering. I det här läget finns alla anpassade innehållet inuti en dold webbdel så i standardläge inte går att anpassa en sida ("unghosted"). I Avancerat läge kan du däremot helt anpassa sidan genom att redigera något på sidan. Som standard kan igen, endast administratörer för webbplatssamlingar redigera sidor i Avancerat läge.

Webbplatssidor

I den föregående versionen kan du ha blivit fråga om personer spara filer på rotnivån i webbplatsen eller ändra mappstrukturen för webbplatsen. I SharePoint Designer 2010 som standard flesta inte tillgång till vyn alla filer på en plats. alla nya sidor som skapats i en webbplats finns i stället i dokumentbiblioteket webbplatssidor. Biblioteket webbplatssidor ger ett enkelt och effektivare sätt att skapa och lagra filerna som krävs för deras lösning för användare.

Återställa webbplatssidor till en tidigare version på ett enkelt sätt

Webbplatser sidbiblioteket använder versionshantering, så om du av misstag tar bort en sida, du kan enkelt återställa till en tidigare version. I SharePoint Designer 2010 har alla SharePoint-sidor en sammanfattningssida som visar versionshistorik för den aktuella sidan. På sidan summary får återställa du en tidigare version direkt från menyfliksområdet.

Anpassade sidor är inte längre ett problem vid uppdateringar

Anpassade sidor kan mer komplicerad uppgraderingsprocessen. Till exempel när du uppgraderar till Office SharePoint Server 2007 anpassade sidor automatiskt tog inte på nytt utseende och behövde du ofta manuellt återskapa anpassningar på en ny version av sidan. Med SharePoint Designer 2010 personer kan dra nytta av alla dess program building och anpassning funktioner utan att anpassa ("unghosting") alla sidor. Så att du kan brett distribuera SharePoint Designer 2010 och veta att eventuella framtida uppgraderingar med SharePoint inte vara komplicerat genom stort antal anpassade sidor.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×