Nyheter i Power View i Excel 2013 och SharePoint Server

Obs!: Den här artikeln har fyllt sitt syfte och kommer snart att tas bort. För att undvika förvirring kommer vi att ta bort alla länkar som vi känner till. Om du har skapat länkar till den här sidan ber vi dig ta bort dem. På det sättet gör vi tillsammans webben mer användbar.

Viktigt!: Power View och Power Pivot ingår endast i utgåvorna Office Professional Plus och Office 365 Professional Plus, samt i den fristående versionen av Excel 2013. Läs excel 2010-arbetsböcker med Power Pivot fungerar inte i vissa versioner av Excel 2013. Vill du se vilken version av Office du använder?

I både Power View i Excel 2013 och Power View i SharePoint Server finns det en interaktiv miljö där användare kan utforska, åskådliggöra och presentera data, oavsett kunskapsnivå. Du kan samla dina data i tabeller, matriser, kartor och en mängd olika diagram i en interaktiv vy som gör att informationen blir mer levande. Många av de funktioner som nu finns i Power View i Excel 2013 fanns i Power View i SharePoint 2010, och nya funktioner har lagts till i båda.

Du kan skapa Power View i SharePoint Server-rapporter baserade på flerdimensionella SQL Server Analysis Services-modeller.

Du kan också publicera Excel-arbetsböcker med Power View-blad till Power BI. Power BI sparar Power View-bladen i din arbets bok som en Power BI-rapport. Använder du inte Power BI ännu? Registrera dig för ett kostnads fritt Power BI-konto.

Läs om allt annat som du kan göra i Power View.

Den här artikeln innehåller följande avsnitt

Power View i Excel 2013: Nya funktioner

Power View-blad kan ansluta till olika datamodeller i samma arbetsbok

Ändra den interna datamodellen utan att lämna Power View-bladet

Power View i Excel Services och Excel Web App, och i Office 365

Power View i Excel 2013 och SharePoint Server: nya funktioner

Cirkeldiagram

Kartor

KPI:er (Key Performance Indicators)

Hierarkier

Granska uppåt/nedåt

Formatera rapporter med hjälp av format, teman och textstorlek

Bakgrunder och bakgrundsbilder

Hyperlänkar

Utskrift

Stöd för språk med höger till vänster-skrift

Power View ändrar hanteringen av heltal

Bakåt- och framåtkompatibilitet i Power View

Power View och datamodeller

Power View och Excel Services

Power View i SharePoint Server

Power View-rapporter baserade på flerdimensionella modeller

Power View i Excel 2013: Nya funktioner

Power View i Excel 2013 har alla nya funktioner i nästa avsnitt, Power View i Excel 2013 och SharePoint Server: nya funktioner. Det har också följande funktioner som Power View i SharePoint inte har.

Power View-blad kan ansluta till olika datamodeller i samma arbetsbok

I Excel 2013 kan alla arbetsböcker innehålla en intern Datamodell som du kan ändra i Excel, Power Pivot samt i ett Power View-blad i Excel. En arbetsbok kan bara innehålla en intern datamodell, och du kan basera ett Power View-blad på datamodellen i denna arbetsbok eller på en extern datakälla. En enda Excel-arbetsbok kan innehålla flera Power View-blad, och alla blad kan baseras på olika datamodeller.

Alla Power View-blad har egna diagram, tabeller och andra visualiseringar. Du kan kopiera och klistra in ett diagram eller en annan visualisering från ett blad till ett annat, men bara om båda bladen baseras på samma datamodell.

Ändra den interna datamodellen utan att lämna Power View-bladet

Nu när du kan skapa Power View-blad och en intern data modell i en Excel 2013-arbetsbok, om du baserar Power View-bladet på den interna data modellen, kan du göra några ändringar i data modellen när du är i Power View-bladet. Till exempel:

  • Från fältlistan i Power View i Excel kan du skapa relationer mellan olika tabeller i arbetsboken.

  • Om datamodellen i Excel har beräknade fält kan du skapa KPI:er baserade på dessa fält och sedan lägga till dem i Power View-rapporten.

Power View i Excel Services och Excel på webben och i Office 365

När du skapar Power View-blad i Excel kan du Visa och interagera med dem i Excel Services och i Office 365. Du kan bara redigera Power View-blad i Excel 2013 på en klientdator.

I Office 365 visar du Power View-blad med Excel på webben Data Center, som är en del av SharePoint Online, i stället för med Excel Services.

Läs mer om Power View i Excel i SharePoint Server eller SharePoint Online i Office 365.

Meddelanden: 

  • Power View-blad kan inte visas på OneDrive.

  • Om du sparar en Excel-arbetsbok med Power View-blad i ett Power Pivot-galleri visas Power View-bladen i arbetsboken inte i galleriet, men de finns fortfarande kvar i filen. Du kan se dem när du öppnar arbetsboken.

  • Läs mer om program varu kraven för Business Intelligence (SharePoint 2013).

  • När du publicerar Excel-arbetsböcker med Power View-blad till Power BI. Power BI sparar Power View-bladen i din arbets bok som en Power BI-rapport. Registrera dig för ett kostnads fritt Power BI-konto.

Power View i Excel 2013 och SharePoint Server: nya funktioner

Cirkeldiagram

Cirkeldiagram är enkla eller avancerade i Power View. Du kan skapa ett cirkeldiagram som visar fler detaljer när du dubbelklickar på en sektor eller ett cirkeldiagram som visar delsektorer i de större färgsektorerna. Du kan filtrera ett cirkel diagram med ett annat diagram. Anta att du klickar på en stapel i ett stapeldiagram. Den del av cirkel diagrammet som används för det fältet är markerad och resten av cirkeln är nedtonad.

Cirkeldiagram i Power View över försäljning per kontinent med data för 2007 markerade

Läs mer om Cirkeldiagram i Power View.

Kartor

Bing-kartbildrutor används i kartor i Power View så att du kan zooma och panorera på samma sätt som i andra Bing-kartor. Platser och fält är prickar på kartan: ju större värde, desto större prick. När du lägger till en serie med flera värden visas cirkeldiagram på kartan.

Power View-karta över USA med cirkeldiagram

Läs mer om Kartor i Power View.

KPI:er (Key Performance Indicators)

Du kan lägga till KPI:er (Key Performance Indicators) i en Power View-rapport om du vill illustrera vägen mot målsättningar om de finns i datamodellen som Power View-rapporten baseras på.

Power View-tabell med KPI:er som visar flygförseningar

Läs mer om KPI: er (Key Performance Indicators) i Power Pivot.

Hierarkier

Om datamodellen har en hierarki kan du använda den i Power View. Datamodellen kan till exempel ha en hierarki som kallas Plats och består av fälten Kontinent > Land/region > Delstat/provins > Ort. I Power View kan du lägga till ett fält i taget på designytan eller lägga till alla fält i hierarkin samtidigt genom att lägga till Plats.

Om datamodellen inte har en hierarki kan du skapa en i Power View. Du kan placera fält i valfri ordning i en hierarki.

Du kan även använda hierarkier från tabellmodeller i SQL Server Analysis Services.

Granska uppåt/nedåt

Lägg till en granskning uppåt/nedåt i ett diagram eller en matris i Power View för att endast visa en nivå åt gången. Rapportläsare granskar nedåt för en mer detaljerad visning eller granskar uppåt för visning av sammanfattande data.

När en matris har flera fält i rader eller kolumner kan du välja att visa nivåer så att matrisen komprimeras och bara visar den översta, eller yttersta, nivån. Du dubbelklickar på ett värde på den nivån om du vill expandera hierarkin och visa värdena under detta värde. Klicka på pilen för att granska uppåt igen.

Stapel- och cirkeldiagram fungerar på samma sätt. Om ett diagram har flera fält i rutan Axel kan du välja att visa nivåer och endast visa en nivå åt gången, med början från den översta nivån. Uppåtpilen i hörnet tar dig tillbaka till den föregående nivån.

Power View-stapeldiagrammet på nivån för land/region i Europa

Obs!: En granskning nedåt av ett diagram eller en matris fungerar som ett filter för objektet. I fönstret Filter kan du se hur värdena i objektet filtreras när du gör en granskning nedåt och att filtret tas bort när du gör en granskning uppåt.

Läs mer om att göra en granskning uppåt eller nedåt i ett diagram eller en matris i Power View.

Formatera rapporter med hjälp av format, teman och textstorlek

Power View har nya rapportteman. När du ändrar temat tillämpas det nya temat på alla Power View-vyerna i rapporten eller bladen i arbetsboken.

Power View för SharePoint server 2010 innehöll åtta grundläggande accent-teman som styrde diagramfärgerna.

Power View i Excel 2013 och i SharePoint server innehåller ytterligare 39 teman med mer varierade diagrampaletter som teckensnitt och bakgrundsfärger.

Du kan också ändra textstorleken för alla rapportelement.

Bakgrunder och bakgrundsbilder

Du kan ställa in bakgrunden för varje vy från vitt till svart med ett antal olika toningalternativ. På mörkare bakgrunder ändras texten från svart till vitt så att den framhävs bättre.

Du kan även lägga till bakgrundsbilder på varje blad eller i varje vy. Bläddra till en bildfil på datorns hårddisk eller någon annanstans och lägg till den som bakgrundsbild på ett blad eller i en vy. Sedan kan du välja att anpassa den efter skärmen, dra ut, dela upp eller centrera den och ange en genomskinlighetsnivå från 0 % (osynlig) till 100 % (inte alls genomskinlig). En kopia av bilden lagras i arbetsboken eller rapporten.

Du kan åstadkomma många effekter genom att kombinera bakgrund och bild.

Läs mer om hur bilder används i Power View.

Hyperlänkar

Lägga till en hyperlänk i en textruta på ett blad eller i en vy. Om ett fält i datamodellen innehåller en hyperlänk kan du lägga till fältet på bladet eller i vyn. Du kan länka till vilken Internet- eller e-postadress som helst

I Power View i Excel och i redigeringsläge för en Power View-rapport i SharePoint följer du hyperlänken genom att klicka på den samtidigt som du håller ned CTRL.

Du klickar bara på länken för en Excel-arbetsbok i Excel Services eller Office 365 eller för en Power View i SharePoint-rapport i Läs-och hel skärms läge.

Utskrift

Du kan skriva ut Power View-blad i Excel och vyer i SharePoint. I båda fallen skrivs det du ser på bladet eller i vyn ut när du skickar utskriftsjobbet till skrivaren. Om bladet eller vyn innehåller ett område med en rullningslist innehåller den utskrivna sidan den del av området som syns på skärmen. Om ett blad eller en vy innehåller ett område med brickor skrivs den bricka som är markerad ut.

Stöd för språk med höger till vänster-skrift

Nu har Power View i både Excel och SharePoint stöd för språk som läses från höger till vänster.

Power View i SharePoint    innehåller alternativ för att ange standard riktningen för nya vyer och riktningen för en viss befintlig vy. Om du inte ändra riktningen är densamma som riktningen för SharePoint.

Power View i Excel    hämtar inställningen för standardriktningen från Excel. Du kan ändra inställningarna. I Excel går du till Arkiv > Alternativ > Avancerat och letar efter Standardriktning. I samma dialogruta kan du även byta riktning för ett visst blad utan att ändra standardriktningen.

Läs mer om stöd i Excel och Office 2013 för språk som läses från höger till vänster.

Power View ändrar hanteringen av heltal

Minst en datakolumn måste aggregeras för att en tabell ska kunna konverteras till ett diagram i Power View.

Som standard aggregerades decimaltal i Power View för SharePoint 2010, medan heltal behandlades som kategorier i stället för att aggregeras. En person som skapade en datamodell i Power Pivot eller i SQL Server Data Tools kunde ange standardinställningar för heltal, men detta var standardbeteendet.

I Power View i Excel 2013 och i SharePoint Server aggregeras både decimaltal och heltal som standard. Om du själv skapar en datamodell kan du ställa in ett annat standardbeteende, men det här är standardinställningen.

Läs mer om numeriska och icke-numeriska fält i Power View.

Bakåt- och framåtkompatibilitet i Power View

Power View RDLX-filer i SharePoint är bakåtkompatibla, vilket innebär att om du har sparat en Power View-fil i med SQL Server 2012 repor ting Services-tillägget kan du öppna och spara den i Power View i SharePoint 2010 eller SharePoint 2013 med SQL Server 2012-tjänsten Paket 1 (SP 1) Repor ting Services-tillägg. Tvärtom: det går inte att öppna en nyare version av Power View RDLX-filen i en version av SharePoint med ett äldre SQL Server repor ting Services-tillägg.

Power View och datamodeller

Power View och SQL Server Analysis Services-datamodeller är framåt- och bakåtkompatibla med varandra:

Du kan basera en Power View-fil i SharePoint 2010 med SQL Server 2012 Reporting Services-tilläggsprogrammet på en Excel 2013-datamodell eller på en SQL Server 2012 SP 1 Analysis Services-tabellmodell och tvärtom. Men vissa funktioner, till exempel hierarkier och KPI:er, blir bara tillgängliga om du baserar din Power View-rapport i SharePoint Server med SQL Server 2012 SP 1 Reporting Services-tilläggsprogrammet på en Excel 2013-datamodell eller på en SQL Server 2012 SP 1 Analysis Services-tabellmodell.

Power View och Excel Services

Power View och Excel Services är bakåt-, men inte framåtkompatibla:

  • SharePoint 2013 är bakåtkompatibelt med Excel 2010 Power Pivot-arbetsböcker. Om du överför en Excel 2010 Power Pivot-arbetsbok till SharePoint 2013 kan du öppna den i Excel Services och dessutom basera en Power View-rapport på den.

  • SharePoint 2010 är inte framåtkompatibelt med datamodeller i Excel 2013-arbetsböcker. Om du överför en Excel 2013-arbetsbok med en datamodell till SharePoint 2010 kanske den inte fungerar som den ska i Excel Services och du kan inte basera en Power View-rapport på den.

Läs mer om att uppgradera datamodeller i Power Pivot från en tidigare version.

Power View i SharePoint Server

Power View-rapporter baserade på flerdimensionella modeller

Du kan använda Power View i SharePoint Server för att interaktivt utforska data och skapa dynamiska visualiseringar från flerdimensionella Analysis Services-modeller.

Förstå flerdimensionella modellobjekt i Power View

Utforska den flerdimensionella Adventure Works-modellen med Power View

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×