NDR-rapporter via e-post i Office 365

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Om det uppstår ett problem med att leverera ett e-postmeddelande som du skickade får du ett e-postmeddelande med information om det från Office 365. E-postmeddelandet du får är ett leveransstatusmeddelande, även kallat icke-leveransmeddelande. Den vanligaste typen av statusmeddelande är en NDR-rapport (rapport om misslyckad leverans). Rapporten innehåller information om att ett meddelande inte har levererats. Misslyckade leveranser kan orsakas av något så enkelt som ett stavfel i en e-postadress. NDR-rapporter innehåller en kod som indikerar varför ditt e-postmeddelande inte levererades, en länk till mer hjälp på webben och teknisk information för administratörer. Ta reda på mer om vad som ingår i e-postmeddelandet med NDR.

Hitta min NDR-kod och få hjälp med att leverera min e-post

Följande tabell innehåller NDR-koderna (även kallade utökade statuskoder) för de vanligaste icke-leveransmeddelandena och NDR-rapporter som du kan stöta på i Office 365.

NDR-kod

Beskrivning

Möjlig orsak

Ytterligare information

4.4.316

Anslutning avslås [meddelande = socketfelkod 10061]

Office 365 försöker skicka ett meddelande till en e-postserver utanför Office 365, men försök att ansluta till servern misslyckas på grund av den externa serverns nätverksanslutning.

Det här felet anger nästan alltid ett problem med den mottagande servern eller nätverket utanför Office 365. Felet bör också innehålla IP-adressen för den server eller tjänst som genererar felet, som du kan använda för identifiering av parten som ansvarar för att åtgärda detta.

4.4.7

Message expired

Meddelandet i kön har upphört att gälla. Den avsändande servern försökte vidarebefordra eller leverera meddelandet, men åtgärden slutfördes inte innan meddelandets förfallotid inträffade. Det här meddelandet kan också ange att en begränsning för meddelanderubriker har nåtts på en fjärrserver, eller att en annan tidsgräns nåddes för ett protokoll under kommunikation med fjärrservern.

Det här meddelandet anger vanligtvis ett problem på den mottagande servern. Kontrollera mottagaradressens giltighet och avgör om den mottagande servern är korrekt konfigurerad för att ta emot meddelanden.

Du kanske måste minska antalet mottagare i meddelanderubriken för den värden som du får det här felet för. Om du skickar meddelandet igen placeras det i kön igen. Om den mottagande servern är tillgänglig, levereras meddelandet.

Mer information finns i Korrigera problem med e-postleverans för felkod 4.4.7 i Office 365.

4.5.3

Too many recipients

Meddelandet har fler än 200 SMTP kuvertmottagare från samma domän.

En kuvertmottagare är den ursprungliga oexpanderade mottagaren som används i RCPT TO-kommandot för att överföra meddelandet mellan SMTP-servrarna. När det här felet returneras av Office 365 måste den sändande servern dela upp antalet kuvertmottagare i mindre delar (segmentering) och skicka meddelandet igen.

4.7.26

Access denied, a message sent over IPv6 [2a01:111:f200:2004::240] must pass either SPF or DKIM validation, this message is not signed

Det meddelande som skickas över IPv6 måste vidarebefordra antingen SPF eller DKIM.

Mer information finns i Stöd för anonyma inkommande e-postmeddelanden över IPv6.

4.7.500-699

Access denied, please try again later

Misstänkt aktivitet har identifierats och skicka har begränsats tillfälligt för ytterligare utvärdering.

Om aktiviteten är giltig lyfts denna begränsning snart.

4.7.850-899

Access denied, please try again later

Misstänkt aktivitet har upptäckts på aktuell IP, och den har tillfälligt begränsats medan ytterligare utvärdering görs.

Om aktiviteten är giltig lyfts denna begränsning snart.

5.1.0

Sender denied

En vanlig orsak till detta NDR är när du använder Microsoft Outlook till att spara ett e-postmeddelande som en fil, och någon sedan öppnade meddelandet offline och besvarade det. Meddelandeegenskapen bevarar endast legacyExchangeDN-attributet när Outlook levererar meddelandet, och därför kan sökningen misslyckas.

Antingen är mottagaradressen felaktigt formaterad eller också kunde inte mottagaren matchas korrekt. Det första steget för att lösa det här felet är att kontrollera mottagarens adress och skicka meddelandet igen.

Mer information finns i Korrigera problem med e-postleverans för felkod 5.1.0 i Office 365.

5.1.1

Bad destination mailbox address

Det här felet kan bero på följande:

 • Mottagarens e-postadress angavs felaktigt av avsändaren.

 • Det finns inga mottagare i målets e-postsystem.

 • Mottagarens postlåda har flyttats och Outlook-mottagarcachen på avsändarens dator inte har uppdaterats.

 • Det finns ett ogiltigt äldre domännamn (DN) för mottagarens Active Directory Domain Service för postlådan.

Det här felet inträffar vanligtvis när meddelandets avsändare skriver mottagarens e-postadress fel. Avsändaren ska kontrollera mottagarens e-postadress och skicka igen. Det här felet kan också inträffa om mottagarens e-postadress var korrekt tidigare, men har ändrats eller har tagits bort från målets e-postsystem.

Om meddelandets avsändare är i samma organisation som mottagaren och mottagarens postlåda finns kvar, kan du avgöra om mottagarens postlåda har flyttats till en ny e-postserver. Om så är fallet kanske Outlook inte uppdaterade mottagarcachen korrekt. Be avsändaren att ta bort mottagarens adress från avsändarens Outlook-mottagarcache och skapa sedan ett nytt meddelande. Att skicka om det ursprungliga meddelandet resulterar i samma fel.

Mer information finns i Korrigera problem med e-postleverans för felkod 5.1.1 till 5.1.20 i Office 365.

5.1.8

Access denied, bad outbound sender

Kontot har blockerats för att ha skickat för mycket skräppost. Normalt inträffar det här problemet eftersom kontot har komprometterats (hackats) genom nätfiske eller skadlig kod.

Mer information finns i Korrigera problem med e-postleverans för felkod 5.1.8 i Office 365.

5.2.121

Mottagarens gräns för meddelanden per timme från en viss avsändare har överskridits.

Avsändaren har överskridit det maximala antalet meddelanden som han eller hon har tillåtelse att skicka per timme till en viss mottagare i Office 365.

Den automatiserade avsändaren bör försöka igen senare och minska antalet meddelanden som den skickar per timme till en viss mottagare.

Den här gränsen skyddar Office 365-användare från att snabbt få sina inkorgar fyllda med ett stort antal meddelanden från felaktiga automatiserade meddelandesystem eller andra e-poststormar från enskilda avsändare.

5.2.122

Mottagarens gräns för meddelanden per timme har överskridits.

Office 365-mottagaren har överskridit antalet meddelanden som de kan ta emot per timme från alla avsändare.

Den automatiserade avsändaren bör försöka igen senare och minska antalet meddelanden som den skickar per timme till en viss mottagare.

Den här gränsen skyddar Office 365-användare från att snabbt få sina inkorgar fyllda med ett stort antal meddelanden från felaktiga automatiserade meddelande system eller andra e-poststormar.

5.3.190

Journalförande av lokala meddelanden till Office 365 stöds inte när funktionen med arkiv för journaler är inaktiverad.

Journalförande av lokala meddelanden till Office 365 stöds inte för den här organisationen eftersom de inte har aktiverat funktionen med arkiv för journaler i sina Office 365-inställningar.

En regel för journalförande har konfigurerats i organisationens lokala miljö för att journalföra lokala meddelanden till Office 365, men funktionen med arkiv för journaler är inaktiverad. För att det här scenariot ska kunna fungera bör organisationens Office 365-administratörer antingen aktivera funktionen med arkiv för journaler eller ändra regeln för journalförande så att meddelanden journalförs på en annan plats.

5.4.1

Relay Access Denied

Den e-postserver som genererar felet tar inte emot post för mottagarens domän.Felet orsakas i allmänhet av felaktig konfiguration av e-postserver eller DNS.

Mer information finns i Korrigera problem med e-postleverans för felkod 5.4.1 i Office 365.

5.4.6

Routing loop detected

Ett konfigurationsfel har orsakat att e-posten går i en slinga. Som standard avbryter Exchange slingan efter 20 iterationer och genererar en NDR till meddelandets avsändare.

Det här felet inträffar när leveransen av meddelandet genererar ett annat meddelande som svar. Det meddelandet genererar i sin tur ett tredje meddelande, och processen upprepas så att en slinga skapas. För att skydda mot att systemresurserna tar slut avbryter Exchange e-postslingan efter 20 iterationer. E-postslingor skapas vanligtvis på grund av ett konfigurationsfel på den avsändande e-postservern, den mottagande e-postservern eller bådadera. Kontrollera regelkonfigurationen för avsändarens och mottagarens postlådor för att avgöra om automatisk vidarebefordran av meddelanden är aktiverad.

Mer information finns i Korrigera problem med e-postleverans för felkod 5.4.6 till 5.4.20 i Office 365.

5.6.11

Invalid characters

E-postprogrammet har lagt till ogiltiga tecken (tecken för radmatning utan vagnretur) i ett meddelande som du har skickat.

Mer information finns i Korrigera problem med e-postleverans för felkod 5.6.11 i Office 365.

5.7.1

Delivery not authorized

Meddelandets avsändare har inte tillåtelse att skicka meddelanden till mottagaren.

Det här felet inträffar när avsändaren försöker skicka ett meddelande till en mottagare, men avsändaren inte har behörighet att göra detta. Detta inträffar ofta när en avsändare försöker skicka meddelanden till en distributionsgrupp som har konfigurerats för att endast ta emot meddelanden från medlemmar i distributionsgruppen eller andra behöriga avsändare. Avsändaren måste begära behörighet att skicka meddelanden till mottagaren.

Det här felet kan också uppstå om en regel för Exchange-transport avvisar ett meddelande därför att meddelandet matchade villkor som är konfigurerade för transportregeln.

Mer information finns i Korrigera problem med e-postleverans för felkod 5.7.1 i Office 365.

5.7.1

Unable to relay

Det avsändande e-postsystemet har inte tillåtelse att skicka ett meddelande till ett e-postsystem där detta e-postsystem inte är meddelandets slutliga mål.

Det här felet inträffar när avsändarens e-postsystem försöker skicka ett anonymt meddelande till ett mottagande e-postsystem, och det mottagande e-postsystemet inte accepterar meddelanden för den eller de domäner som anges i en eller flera av mottagarna. De vanligaste orsakerna till det här felet är:

 • En tredje part försöker använda ett mottagande e-postsystem för att skicka skräppost, och det mottagande e-postsystemet avvisar försöket. Det ligger i skräppostens natur att avsändarens e-postadress kanske har förfalskats, och den NDR-rapport som blir resultatet kan ha skickats till den intet ont anande avsändarens e-postadress. Det är svårt att undvika detta.

 • En MX-post för en domän pekar på ett mottagande e-postsystem där den domänen inte accepteras. Den administratör som ansvarar för det specifika domännamnet måste antingen korrigera MX-posten eller konfigurera det mottagande e-postsystemet så att det accepterar meddelanden som skickas till den domänen, eller bådadera.

 • Ett avsändande e-postsystem eller -klient som ska använda det mottagande e-postsystemet för att vidarebefordra meddelanden har inte rätt behörighet för detta.

Mer information finns i Korrigera problem med e-postleverans för felkod 5.7.1 i Office 365.

5.7.1

Client was not authenticated

Det avsändande e-postsystemet kan inte autentiseras på det mottagande e-postsystemet. Det mottagande e-postsystemet kräver autentisering innan meddelandet skickas.

Det här felet inträffar när den mottagande servern måste autentiseras innan meddelandet skickas, och det avsändande e-postsystemet inte har autentiserats hos det mottagande e-postsystemet. Administratören på det avsändande e-postsystemet måste konfigurera det avsändande e-postsystemet så att det autentiseras hos det mottagande e-postsystemet för att leveransen ska lyckas.

Mer information finns i Korrigera problem med e-postleverans för felkod 5.7.1 i Office 365.

5.7.12

Sender was not authenticated by organization

Avsändarens meddelande avvisas eftersom mottagaradressen är inställd på att avvisa meddelanden som skickas från avsändare utanför organisationen. Det är bara en e-postadministratör för mottagarens organisation som kan ändra det.

Mer information finns i Korrigera problem med e-postleverans för felkod 5.7.12 i Office 365.

5.7.124

Sender not in allowed-senders list

Avsändaren har inte behörighet att skicka till distributionsgruppen eftersom avsändaren inte finns med på gruppens lista över tillåtna avsändare. Beroende på hur gruppen är konfigurerad kanske även gruppens ägare måste läggas till på listan över tillåtna avsändare för att kunna skicka meddelanden till gruppen.

Mer information finns i Korrigera problem med e-postleverans för felkod 5.7.124 i Office 365.

5.7.133

Sender not authenticated for group

Mottagaradressen är en gruppdistributionslista som är inställd på att avvisa meddelanden som skickas från avsändare utanför organisationen. Det är bara en e-postadministratör för mottagarens organisation eller gruppägaren som kan ändra det.

Mer information finns i Korrigera problem med e-postleverans för felkod 5.7.133 i Office 365.

5.7.134

Sender was not authenticated for mailbox

Mottagaradressen är en postlåda som är inställd på att avvisa meddelanden som skickas från avsändare utanför organisationen. Det är bara en e-postadministratör för mottagarens organisation som kan ändra det.

Mer information finns i Korrigera problem med e-postleverans för felkod 5.7.134 i Office 365.

5.7.13 eller 135

Sender was not authenticated for public folder

Mottagaradressen är en gemensam mapp som är inställd på att avvisa meddelanden som skickas från avsändare utanför organisationen. Det är bara en e-postadministratör för mottagarens organisation som kan ändra det.

Mer information finns i Korrigera problem med e-postleverans för felkod 5.7.13 eller 5.7.135 i Office 365.

5.7.136

Sender was not authenticated

Mottagaradressen är en e-postanvändare som är inställd på att avvisa meddelanden som skickas från avsändare utanför organisationen. Det är bara en e-postadministratör för mottagarens organisation som kan ändra det.

Mer information finns i Korrigera problem med e-postleverans för felkod 5.7.136 i Office 365.

5.7.25

Access denied, the sending IPv6 address [2a01:111:f200:2004::240] must have a reverse DNS record

Den avsändande IPv6-adressen måste ha en omvänd DNS-post för att kunna skicka e-post via IPv6.

Mer information finns i Stöd för anonyma inkommande e-postmeddelanden över IPv6.

5.7.501

Access denied, spam abuse detected

Avsändarkontot har spärrats på grund av identifierad skräppost.

Mer information finns i Korrigera problem med e-postleverans för felkod 451 5.7.500-699 (ASxxx) i Office 365.

Kontrollera att kontots problem har lösts och återställ autentiseringsuppgifterna. Om du vill återställa det här kontots möjlighet att skicka e-post, kontaktar du support via den vanliga kanalen.

5.7.502

Access denied, banned sender

Avsändarkontot har spärrats på grund av identifierad skräppost.

Kontrollera att kontots problem har lösts och återställ autentiseringsuppgifterna. Om du vill återställa det här kontots möjlighet att skicka e-post, kontaktar du support via den vanliga kanalen.

5.7.503

Access denied, banned sender

Avsändarkontot har spärrats på grund av identifierad skräppost.

Kontrollera att kontots problem har lösts och återställ autentiseringsuppgifterna. Om du vill återställa det här kontots möjlighet att skicka e-post, kontaktar du support via den vanliga kanalen.

5.7.504

[email@contoso.com]: Recipient address rejected: Access denied

Den mottagaradress som du försöker kontakta är inte giltig.

Kontrollera att mottagarens e-postadress är korrekt och försök igen.

5.7.505

Access denied, banned recipient

Den mottagare som du försöker kontakta är inte giltig.

Kontakta supporten om du tror att detta är fel.

5.7.506

Access Denied, Bad HELO

Din server försöker presentera sig (HELO enligt RFC 821) som den server den försöker ansluta till, istället för sitt eget fullständiga domännamn.

Det är inte tillåtet och är typiskt för hur en spambot uppträder.

5.7.507

Access denied, rejected by recipient

Den IP som du försöker skicka från har blockerats av mottagarens organisation.

Kontakta mottagaren för att lösa problemet.

5.7.508

Access denied, [$SenderIPAddress] has exceeded permitted limits within $range range

Avsändarens IPv6-intervall försökte skicka för många meddelanden under en för kort tidsperiod.

Ej tillämpligt

5.7.509

Access denied, sending domain [$SenderDomain] does not pass DMARC verification

Avsändarens domän i 5322.From-adressen inte klarar DMARC.

Ej tillämpligt

5.7.510

Access denied, [contoso.com] does not accept email over IPv6

Avsändaren försöker överföra ett meddelande till mottagaren via IPv6, men mottagaren accepterar inte e-postmeddelanden över IPv6.

Ej tillämpligt

5.7.511

Access denied, banned sender

Det konto som du vill skicka från är spärrat.

Mer information finns i Ta bort en användare, domän eller IP-adress från en lista med blockerade adresser som skickat skräppost.

5.7.512

Access denied, message must be RFC 5322 section 3.6.2 compliant

Meddelandet skickades utan en giltig "Från"-e-postadress.

Endast Office 365. Varje meddelande måste innehålla en giltig e-postadress i rubrikfältet "Från". Korrekt formatering av den här adressen är vinkelparenteser kring e-postadressen, till exempel <säkerhet@contoso.com>. Utan den här adressen avvisar Office 365 meddelandet.

5.7.513

Service unavailable, Client host [$ConnectingIP] blocked by $recipientDomain using Customer Block list (AS16012607)

Mottagardomänen har lagt till din avsändande IP-adress i sin anpassade blockeringslista.

Domänen som tog emot e-postmeddelandet har blockerat din avsändares IP-adress. Om du anser att din IP-adress felaktigt har lagts till i mottagardomänens anpassade blockeringslista måste du kontakta domänägaren direkt för att ta bort adressen från blockeringslistan.

5.7.606-649

Access denied, banned sending IP [IP1.IP2.IP3.IP4]

Den IP som du vill skicka från är spärrad.

Kontrollera att du följer rekommendationer för e-levererbarhet, och se till att ryktet för din IP inte har skadats på grund av intrång eller skadlig trafik. Om du tror att du får det här meddelandet på grund av ett fel, kan du använda självserviceportalen för att begära att bli borttagen från listan. Mer information finns i Använda delist-portalen för att ta bort dig själv från listan med spärrade avsändare i Office 365.

5.7.700-749

Access denied, tenant has exceeded threshold

Majoriteten av trafiken från den här innehavaren har identifierats som misstänkt, vilket har lett till att möjligheten att skicka har spärrats för innehavaren.

Kontrollera att alla intrång eller öppna reläer har lösts, och kontakta sedan support via din vanliga kanal.

Vad ingår i en NDR-rapport?

NDR-rapporter i Exchange är utformade för att vara lätta att läsa och förstå av e-postanvändare och administratörer. NDR-rapporter har några olika format. Det senaste NDR-formatet innehåller en enklare beskrivning av problemet samt steg för att åtgärda det. I följande bild visas formatet för den här typen av NDR-rapport.

Senaste format för leveransstatusmeddelande (DSN) i Office 365

Informationen i det senaste formatet för NDR-rapporter är utformad för att vanliga e-postanvändare ska få hjälp att lösa problemet omedelbart. När det inte är möjligt innehåller NDR-rapporten detaljerad information för administratörer samt en länk till mer hjälp på webben. Följande fält visas i den senaste NDR-rapporten från Office 365.

Fält

Beskrivning

Office 365-logotyp   

Det här indikerar att Office 365 genererade NDR-rapporten. Logotypen innebär inte att Office 365 var orsak till felet. Det här anger vilka slutpunkter eller tjänster för meddelanden som var inblandade i e-posttransaktionen, vilket inte alltid framgick i äldre format för NDR-rapporter.

Orsak   

I det här avsnittet anges anledningen till att meddelandet inte levererades.

Indikator för lösningsansvarig   

I det här avsnittet ges en kort översikt över problemet och vem som måste åtgärda det. I bilden visas de tre grundläggande parterna i en e-posttransaktion i Office 365 – avsändaren, Office 365 och mottagaren. Det område som har markerats i rött är normalt det område där problemet måste åtgärdas.

Så här åtgärdar du problemet   

Det här avsnittet är avsett för slutanvändaren eller avsändaren som får NDR-rapporten. I det förklaras hur du åtgärdar problemet.

Mer information för e-postadministratörer    

Det här avsnittet innehåller en detaljerad beskrivning av problemet och lösningen, samt teknisk information och en länk till en webbaserad artikel med detaljerad referensinformation.

Hopp för meddelande   

Det här avsnittet innehåller tider och systemreferenser för meddelandet så att en administratör kan följa meddelandets väg mellan olika servrar. Med den här informationen kan en administratör snabbt upptäcka problem mellan meddelandets olika hopp.

I NDR-rapporter som inte har det senaste formatet kan informationen vara uppdelad i två delar: Tips och information för användare och Diagnostikinformation för administratörer. I följande bild visas formatet för en typ av NDR-rapport från Exchange Online.

NDR som visar diagnostisk information för användare och administratörer

Användarinformation

Avsnittet med användarinformation visas först i en del NDR-rapporter och dess huvudsyfte är att ge en sammanfattning av vad som gick fel. Texten är utformad för att hjälpa meddelandets avsändare att avgöra varför meddelandet avvisades och, om möjligt, hur meddelandet kan skickas så att det kommer fram. E-postadressen för varje mottagare visas och orsaken till felet anges i området nedanför mottagarens e-postadress. Namnet på e-postservern som avvisade meddelandet kan också inkluderas i det här avsnittet.

Diagnostikinformation för administratörer

I avsnittet Diagnostikinformation för administratörer finns mer teknisk information som kan hjälpa administratörer att felsöka leveransproblem med meddelanden. Det här avsnittet innehåller detaljerad information om det specifika fel som uppstod under leveransen av meddelandet, vilken server som genererade NDR-rapporten och vilken server som avvisade meddelandet. I det här avsnittet används följande format:

Diagnostic information for administrators

Generating server: 

<server name>

     <rejected recipient>

     <remote server>
 
     <enhanced status code>
 
<SMTP response>

Original message headers

<message header fields>

Fält

Beskrivning

Genererande server   

I det här fältet anges namnet på den SMTP-e-postserver som skapade NDR-rapporten. Om ingen fjärrserver visas under avsändarens e-postadress är den genererande servern samma server som avvisade det ursprungliga e-postmeddelandet. När fjärr-e-postservern godkänner och tar emot meddelandet men senare avvisar det, till exempel på grund av innehållsbegränsningar, genererar fjärrservern NDR-rapporten. Om fjärrservern aldrig godkänner och inte tar emot meddelandet är det servern som skickar meddelandet i Exchange Online som genererar NDR-rapporten.

<Avvisad mottagare>   

Det här värdet är mottagarens e-postadress. Om leveransen misslyckades till fler än en mottagare visas e-postadressen för varje mottagare. Följande information ingår också för varje mottagare som inte fick meddelandet:

Fält

Beskrivning

<Fjärrserver>   

Det här värdet är namnet på e-postservern som avvisade meddelandet. Om det ursprungliga meddelandet har godkänts av den mottagande servern, men senare avvisas, fylls inte fjärrservervärdet i.

<Utökad statuskod>   

Det här värdet tilldelas den e-postserver som avvisade det ursprungliga meddelandet och anger varför meddelandet avvisades. Dessa koder definieras i RFC 3463 och använder formatet abc x.y.z, där platshållarvärdena är heltal. Till exempel anger koden 5.x.x ett permanent fel och koden 4.x.x ett tillfälligt fel. Även om den utökade statuskoden ofta genereras av en extern e-postserver, använder Exchange Online värdet för den utökade statuskoden för att avgöra vilken text som ska visas i avsnittet med användarinformation.

<SMTP-svar>   

Det här värdet returneras av e-postservern som avvisade det ursprungliga meddelandet. Texten innehåller en förklaring av värdet för den utökade statuskoden. Texten visas alltid i US-ASCII-format.

Ursprungshuvuden   

Det här avsnittet innehåller det avvisade meddelandets meddelandehuvudfält. Dessa huvudfält kan innehålla värdefull diagnostisk information, till exempel vilken väg som meddelandet gick innan det avvisades eller om To-fältvärdet matchar värdet för den avvisade mottagaren.

Så här tolkar man en NDR i Exchange

Här är ett exempel. Anta att du får en NDR i Exchange som innehåller följande information:

Delivery has failed to these recipients or groups:


ronald@contoso.com

Your message wasn't delivered due to a permission or security issue. It may have been rejected by a moderator, the address may only accept email from certain senders, or another restriction may be preventing delivery. The following organization rejected your message: mail.contoso.com.


Diagnostic information for administrators:


Generating server: alpineskihouse.com


ronald@contoso.com

mail.contoso.com #<exchange.contoso.com #5.7.1 smtp;530 5.7.1 Client was not authenticated> #SMTP#Original message headers:

...

I avsnittet med användarinformation ser du att mottagaren är Ronald Slattery och att meddelandet avvisades av e-postservern mail.contoso.com, som inte är en Exchange Online- eller Exchange Online Protection-e-postserver.

I avsnittet Diagnostikinformation för administratörer ser du att alpineskihouse.com försökte ansluta till servern mail.contoso.com för att leverera meddelandet till mottagaren ronald@contoso.com. Mail.contoso.com svarade dock med felet 530 5.7.1 Client was not authenticated. Även om bigfish.com genererade NDR-rapporten var det faktiskt mail.contoso.com som avvisade meddelandet, så det är administratörerna på contoso.com som är ansvariga för att tolka och åtgärda problemet. Just det här felet anger att servern mail.contoso.com är konfigurerad för att inte acceptera anonym e-post från Internet.

Även om Ursprungshuvuden utelämnas från det här exemplet på grund av deras längd och komplexitet kan du vanligtvis extrahera användbar information från följande meddelandehuvudfält:

 • To:   Det här fältet kan vara användbart om e-postadressen var felstavad.

 • Received:   De här fälten kan informera dig om vilken väg meddelandet gick och vilket som var det sista hoppet som genererade leveransstatusmeddelandet, om det inte är lätt att förstå utifrån Generating server-värdet i NDR-rapporten.

 • Received-SPF:   Om det här värdet är något annat än pass, kontrollerar du DNS-posten för din domän i Sender Policy Framework (SPF) . Mer information finns i Lägga till eller redigera anpassade DNS-poster i Office 365.

Behöver du mer hjälp med NDR-rapporter eller andra statusmeddelanden?

Du kan få hjälp i forumen på Office 365-communityn Administratörer: Logga in och skapa en tjänstförfrågning Administratörer: Ring supporten
Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×