Navigera i PerformancePoint-instrumentpaneler och utforska data

När du öppnar en PerformancePoint-instrumentpanel på en SharePoint-webbplats kan ett eller flera objekt visas på den. Vanligtvis, men inte alltid, innehåller instrumentpanelen ett styrkort samt några filter, diagram och rutnät. Alla styrkort och rapporter placeras på instrumentpanelen som en webbdel. Du kan navigera i en rapport eller utföra åtgärder på själva webbdelen. En instrumentpanel kan innehålla mer än en sida.

Instrumentpanelen i nedanstående exempel visar ett filter, länkar till fler sidor, ett styrkort, ett stapeldiagram för analys, en KPI-detaljrapport samt ett cirkeldiagram. Varje styrkort och rapport ligger i en egen webbdel, var och en med en egen meny. Kontrollerna för varje webbdel visas i instrumentpanelen i form av en listrutesymbol ( Listrutesymbol för en instrumenpanels webbkontroll ).

I vissa fall kan de åtgärder som du utför i en webbdel påverka de resultat som visas i en annan webbdel. I nedanstående exempel tillämpas de resultat som visas i rapporten KPI-detaljer på objektet (DATORER målbelopp) som är markerat i styrkortet Försäljningsbelopp.

PerformancePoint-instrumentpanel som visar ett styrkort och en relaterad rapport med KPI-detaljer

Du kan enkelt visa och utforska data med hjälp av styrkorten och rapporterna på en instrumentpanel. Du kan öka (eller minska) detaljnivån i styrkort, analysrutnät och analysdiagram om du vill se mer (respektive mindre) detaljerad information samt ändra vyn för dina data i rapporterna. Detta är praktiskt när du vill kunna visa mer information än vad som för tillfället visas i instrumentpanelen. Du kan också visa varje rapport i ett eget fönster, eller exportera en rapport till PowerPoint eller Excel.

Vad vill du göra?

Navigera i en instrumentpanel

Förflytta dig i instrumentpanelen

Interagera med styrkort och rapporter

Förflytta dig mellan instrumentpanelssidor

Styra din vy av en instrumentpanel eller rapport

Använda filter för att visa just de data som du behöver

Använda webbdelsmenyn

Utforska data i en instrumentpanel

Använda snabbmenyer för rapporter

Ångra ändringar i ett diagram som har öppnats i ett nytt webbläsarfönster

Återställa rapportvyn

Videoklipp: Utforska data i rapporter och styrkort i PerformancePoint

Navigera i en instrumentpanel

Den verkliga styrkan hos en PerformancePoint-instrumentpanel ligger i interaktiviteten. Genom att förflytta dig i instrumentpanelen och undersöka varje styrkort och rapport kan du få en väldigt detaljerad bild av din organisations resultat.

Förflytta dig i instrumentpanelen

Markera det styrkort eller den rapport du vill fokusera på. Om instrumentpanelssidan är större än webbläsarfönstret använder du de lodräta och vågräta rullningslisterna för att förflytta dig upp och ned eller åt höger och vänster. Högerklicka på en rapport om du vill visa dess snabbmeny. I nedanstående exempel visas snabbmenyn för ett analysdiagram.

Menyn som visas när du högerklickar i ett stapeldiagram i PerformancePoint

Interagera med styrkort och rapporter

De flesta rapporter har någon grad av interaktivitet. Om du till exempel klickar på en sektion i ett cirkeldiagram öppnas kanske ett nytt cirkeldiagram som visar mer detaljerade data för just den sektion du klickade på. Om du klickar på en cell i ett styrkort som har en relaterad rapport med KPI-detaljer uppdateras rapporten KPI-detaljeroch detaljer som endast rör den markerade cellen visas. I rapporten KPI-detaljer i följande exempel visas resultat för DATORER, det objekt som markerades i det relaterade styrkortet.

PerformancePoint-styrkort och relaterad KPI-detaljrapport

Överst på sidan

Förflytta dig mellan instrumentpanelssidor

Om din instrumentpanel innehåller mer än en sida kan du förflytta dig från en sida till nästa genom att klicka på sidlänkarna längst upp på instrumentpanelssidan. Instrumentpanelen som visas i exemplet i början av den här artikeln har tre sidor: Försäljningsbelopp, Försäljningsmarginaler och Främsta butiker och produkter. Länkarna för de här sidorna finns längst upp i instrumentpanelen, bredvid instrumentpanelens namn. Den aktuella sidan visas alltid som vanlig text, medan andra sidor visas som hyperlänktext.

Överst på sidan

Styra din vy av en instrumentpanel eller rapport

Varje listrutesymbol Listrutesymbol för en instrumenpanels webbkontroll i en instrumentpanel indikerar att en meny eller en annan kontroll, till exempel ett filter, finns tillgänglig.

Använda filter för att visa just de data som du behöver

När du först öppnar en instrumentpanel som innehåller filter visas den i en vy som bygger på de ursprungliga filtervalen, men du kan ändra vyn genom att använda filterkontroller. I nedanstående exempel visas två filter, ett för tid och ett för produkter. Du kan ändra filtret för Tid genom att klicka på listrutesymbolen Listrutesymbol för en instrumenpanels webbkontroll . Då visas en lista över tillgängliga alternativ för det filtret. Om du väljer en annan tidsperiod uppdateras alla kopplade rapporter i instrumentpanelen så att de visar information för det valda året. Valet i exemplet nedan är Förra året.

Om du vill förfina vyn ytterligare kan du filtrera vyn så att just den produkten du är intresserad av visas, eller så kan du jämföra resultaten för en viss produkt med dem för alla tillgängliga produkter. I det här exemplet har både Alla och Datorer markerats, och ävenKameror och videokameror har markerats . Genom de här valen kan användaren jämföra resultatet för datorförsäljningen och försäljningen av kameror och videokameror under förra året med resultatet för all produktförsäljning.

Dialogruta där "Alla," "Datorer," och "Kameror och videokameror" har markerats

Tips:  Om du vill visa data för alla produkter markerar du Alla. Om du bara vill visa vissa produkter avmarkerar du kryssrutan Alla och markerar bara den produkt eller de produkter du är intresserad av.

Överst på sidan

Använda webbdelsmenyn

Varje webbdel har en egen meny. Klicka på listrutesymbolen Listrutesymbol för en instrumenpanels webbkontroll i webbdelens övre högra hörn om du vill se vilka alternativ som gäller för den aktuella webbdelen. I nedanstående exempel visas de kontroller som är tillgängliga för ett styrkort. Du kan öppna den i ett nytt fönster, återställa den till dess ursprungliga vy och, beroende på rapporttypen, exportera den till PowerPoint eller Excel. Om du har rätt behörighet kan du även använda de här kontrollerna för att ta bort styrkortet, ändra det eller ändra anslutningarna. Öppna i nytt fönster är en praktisk kontroll, eftersom du med den kan isolera rapporten när du vill arbeta med den så att du kan ändra den och öka detaljnivån utan att ändra den ursprungliga instrumentpanelsvyn.

I följande exempel visas webbdelsmenyn för ett styrkort.

PerformancePoint-styrkort med menyn som visas när du högerklickar

Överst på sidan

Utforska data i en instrumentpanel

En instrumentpanel kan innehålla ett eller flera styrkort och andra rapporter. Vad du kan göra i varje rapport beror på vilken typ av rapport det rör sig om. Mer information om rapporttyper finns i Om PerformancePoint-rapporttyper.

Använda snabbmenyer för rapporter

Varje rapport i en instrumentpanel har en egen uppsättning kontroller, varav du kan nå de flesta genom att högerklicka. Du kan till exempel högerklicka i ett analysdiagram eller ett analysrutnät, välja Rapporttyp och sedan ändra det till en annan typ av rapport. Du kan även ändra formateringen av eller filtrera de data som visas. Du kan klicka på specifika dataobjekt, till exempel de som finns i följande linjediagram, eller klicka på enskilda stolpar i ett analysdiagram om du vill öka detaljnivån på dess data. Du kan också markera en sektion i ett cirkeldiagram om du vill visa mer detaljinformation eller annan detaljinformation. Du kan se vilka delar som är interaktiva genom att flytta runt muspekaren i rapporten. När muspekaren ändrar form betyder det att du kan klicka på det aktuella objektet.

Linjediagram där översiktsinformation visas

Högerklicka på ett värde i diagrammet och välj Öka detaljnivå till. En lista över dimensioner som är tillgängliga för utforskning läses in.

Öka detaljnivån till-menyn i ett PerformancePoint-linjediagram

Styrkort är också mycket interaktiva. Du kan till exempel högerklicka på olika ställen på styrkortet och göra något av följande, beroende på hur styrkortet har definierats:

  • Öka eller minska detaljnivån för att visa mer respektive mindre detaljerad information

  • Filtrera data

  • Hitta de tio största posterna i en kategori (till exempel försäljning per kanal)

  • Analysera data i ett nedbrytningsträd

I följande exempel visas en snabbmeny i ett styrkort som du når genom att högerklicka.

PerformancePoint-styrkort med menyn som visas när du högerklickar

Obs!:  När du expanderar och sedan döljer flera rader eller kolumner i ett styrkort, kan det ibland hända att elementen inte expanderas/döljs som förväntat. Om detta händer använder du webbdelsmenyn för att uppdatera styrkortet så att det visas korrekt.

Överst på sidan

Ångra ändringar i ett diagram som har öppnats i ett nytt webbläsarfönster

Klicka på knappen Bakåt i webbläsaren. Då ångras din senaste ändring i vyn. Upprepa detta tills du kommer tillbaka till din önskade vy. Du kan använda den här proceduren om du har gjort många ändringar i rapporten men inte vill återställa den till standardvyn.

Tips:  Om knappen Bakåt inte är aktiv visas rapporten i standardrapportvyn.

Överst på sidan

Återställa rapportvyn

Du kan återställa en rapport till dess ursprungliga vy genom att använda någon av följande metoder:

  • Om du visar rapporten på dess ursprungliga plats i instrumentpanelen   öppnar du Webbdel-menyn och väljer sedan Återställ vy.

  • Om du visar rapporten i en ny webbläsarinstans   klickar du på knappen Uppdatera i webbläsarfönstret (eller trycker på F5). Då återställs analysdiagrammet till standardvyn som visas i instrumentpanelen, samtidigt som diagrammets storlek ändras för att passa in i det nya webbläsarfönstret.

Överst på sidan

Videoklipp: Utforska data i rapporter och styrkort i PerformancePoint

I det här videoklippet visas hur du undersöker data i rapporter och styrkort i PerformancePoint, hur du ökar detaljnivån för data och hur du filtrerar data. Videoklippet kompletterar informationen i den här artikeln.

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.
Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×