Microsofts serviceavtal

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Senast uppdaterad: juni 2018

Det här är ett kontrakt mellan dig och Microsoft företaget som anges i avsnittet 22 i detta avtal. Detta avtal refererar till Microsoft som ”vi” ”oss” eller ”vår”. Detta avtal gäller alla Microsoft Office.com och Microsoft Office Live-webbplatser (och deras efterföljande webbplatser) tjänster (inklusive förhandsversion av tjänsterna) och programvara, inklusive alla uppdateringar, support och innehåll. Detta avtal refererar till alla dessa som ”tjänst”. Det här avtalet omfattar även din användning av några ytterligare Microsoft-tjänster som du har registrerat dig medan det här avtalet är i kraft, såvida inte andra termer medföljer dessa tjänster. I så fall gäller de medföljande villkoren. Du representera som du är minst 18 år eller har uppnått en ålder av majoriteten där du bor och att all information som du anger är SANT och rätt. Varje tjänst kan ha andra publicerade meddelanden eller koder för uppförande. Alla sådana kommentarer och koder för uppförande har infogats via referens i detta avtal.

Du får endast använda tjänsten om du accepterar dessa villkor. Om du inte accepterar villkoren har du inte rätt att använda programvaran. Detta avtal begränsar vårt ansvar och friskriver oss från garantiansvar med undantag av vad som följer av tillämplig lag. Läs noga igenom dessa avsnitt av avtalet.

På denna sida

När du får använda tjänsten

Hur du får använda tjänsten

Hur du inte får använda tjänsten

Ditt tjänstkonto

Användare av associerade konton

Hur vi kan ändra detta avtal

Avgifter och fakturering

Ändringar av tjänsten; annullering eller uppsägning

Begränsningar av tjänsten

En tjänst kan vara en förhandsversion

Microsoft har inte redaktionell kontroll

Sekretess

Programvara

Material som Microsoft licensierar till dig

Windows Live™ ID

Dina mellanhavanden med andra

Feedback

Våra meddelanden till dig; dina meddelanden till oss

Ingen garanti

Ansvarsbegränsning

Anspråk måste göras gällande inom ett år

Microsoft-bolag, tillämplig lagstiftning och plats för tvistlösning

Tolkning av avtalet

Tilldelning

Force majeure

Meddelanden

DNS (Domain Name Service)

Överst på sidan

1. när du får använda tjänsten
om du skapar ett konto för att använda tjänsten kan du börja använda tjänsten så snart du är klar med logga – upp processen. Så som visas under installationen, kanske vissa delar av tjänsten inte tillgängliga direkt medan vi konfigurera dem för bruk. Om du inte har skapat ett konto för att använda tjänsten kan använda du tjänsten tillgängliga omedelbart.

Överst på sidan

2. hur du kan använda tjänsten
använder tjänsten kommer du att

 • följa alla lagar

 • följa alla uppförandekoder och andra meddelanden som du får från oss

 • följa Microsofts policy mot skräppost

 • hålla ditt lösenord hemligt

 • omedelbart meddela oss om du får vetskap om något säkerhetsbrott som har med tjänsten att göra.

Överst på sidan

3. hur du kan inte använda tjänsten
använder tjänsten får inte

 • använda tjänsten på något sätt som kan skada Microsoft eller dess koncernbolag, återförsäljare, distributörer och/eller försäljare (benämns gemensamt "Microsoft-parter") eller kunder till en Microsoft-part

 • inlåta dig i, underlätta eller befrämja olagligt handlande

 • skada, inaktivera, överbelasta eller begränsa tjänsten (eller de nätverk som är anslutna till tjänsten) eller hindra tredje mans användning och utnyttjande av tjänsten

 • återförsälja eller distribuera tjänsten, eller någon del av tjänsten, såvida du inte har ett avtal med Microsoft som tillåter dig att göra detta

 • använda någon del av tjänsten som en destination, länkad från oönskade skräppostmeddelanden eller kommersiella meddelanden ("spam")

 • använda någon icke godkänd programvara eller tjänst från tredje man för att få åtkomst till Microsofts nätverk för snabbmeddelanden (för närvarande känt som .NET Messenger Service)

 • använda någon automatisk funktion eller tjänst för att bereda dig åtkomst till eller använda tjänsten (t.ex. BOT, spindel eller periodisk cache av information som finns sparad hos Microsoft eller "meta-searching") eller

 • använda något otillåtet sätt att ändra eller omdirigera, eller försöka att omdirigera, tjänsten.

Överst på sidan

4. din tjänstkontot
du kan upprätta ett tjänstkonto och lösenord för tjänsten. Tjänsten kan du ha andra skapa konton och lösenord som är kopplat till ditt konto. Vi kallar dessa ”associerade konton”. Du ansvarar för alla aktiviteter under ditt konto, associerade konton och lösenord.

Överst på sidan

5. användare av associerade konton
om du använder ett associerat konto och sedan innehavaren av kontot har fullständig kontroll över det associerade kontot. Den här kontrollen innehåller höger för att avsluta tjänsten, stänga eller ändra det associerade kontot när som helst och i vissa fall kan begära och ta emot datorn och Använd tjänstinformation avseende ditt associerade konto. Alla uppgifter om ditt associerade konto samlas in och till kontot får och Microsoft.

Överst på sidan

6. hur vi kan ändra detta avtal
Microsoft kan ändra detta avtal när som helst utan föregående meddelande. Om vi gör en ändring i material till det här avtalet meddelar vi dig minst 30 dagar innan ändringen äger rum. Om du inte accepterar ändringen måste du har avbrutit och sluta använda tjänsten innan ändringen äger rum. Om du inte upphör att använda tjänsten nämnda fortsatt användning av tjänsten under det nya avtalet.

Överst på sidan

7. avgifter och fakturering
det här avsnittet gäller i alla situationer där du betalar Microsoft direkt för en tjänst. Om du betalar ett företag än Microsoft för en tjänst sedan är de avgifter och betalningsvillkor som anges av företaget. Även om du inte betalar för tjänsten kan du fortfarande betala andra skador med hjälp av tjänsten; till exempel avgifter för telefon eller Internet access, mobila SMS, trådlös tjänst och andra dataöverföringar.

 • Betalning. När du tecknar avtal om tjänsten, meddelar du oss om ett betalningssätt. Du bekräftar att du har rätt att använda detta betalningssätt. Du ger oss rätt att debitera dig för tjänsten enligt ditt betalningssätt och för varje betalad funktion av tjänsten som du väljer att anmäla dig för eller använda medan detta avtal är giltigt. Om beloppet som skall debiteras enligt ditt betalningssätt är större än det belopp som du medgett på förhand, meddelar vi dig beloppet minst 10 dagar innan vi debiterar dig.

 • Avgifter. Du betalar avgifterna för tjänsten i förväg. Vi kan kosta du samtidigt för mer än en av dina tidigare billing perioder. Om vi nämnt att tjänsten ges hög nivå eller att faktureras recurringly, kan vi utöka din tjänst och kosta för alla förnyelse term.

 • Uppdateringar till kontot fakturering. Du måste hålla all information på kontot billing korrekt och aktuell inklusive din faktureringsadress och eventuella utgångsdatumet för din betalningsmetod. Du kan komma åt och göra ändringar i din faktureringsadress konto på https://billing.microsoft.com. Du kan ändra betalningsmetod när som helst. Om du berätta för oss att sluta använda betalningsmetod och inte anger en alternativa betalningsmetod, kommer vi avbryta tjänsten. Ditt meddelande till oss påverkar inte debiteringar som gjorts på kontot innan vi rimligen kunnat reagera på din förfrågan.

 • Prova-på erbjudanden. Du kan få en begränsad tid för kostnadsfri tjänst eller några andra erbjudande. Om du annars, om du deltar i någon provperioden erbjuder måste du säga tjänsten i slutet av provperioden att undvika onödiga kostnader och med är tjänsten nedgraderas till en tjänst som ingen prenumerationsavgift. Om du inte säger upp tjänsten och vi har nämnt att tjänsten konverteras automatiskt till en betald prenumeration i slutet av utvärderingsperioden, ger du oss ska debiteras din betalningsmetod för tjänsten. Om vi nedgradera din tjänst till något som det finns ingen prenumerationsavgift vissa data kanske inte är tillgängliga för dig och Microsoft kan ta bort dessa datapermanent från våra servrar. Du ansvarar för vidta nödvändiga åtgärder för att säkerhetskopiera dina data och för att säkerställa att du behåller din primära medelvärdet för företag.

 • Priser och prishöjningar.

  • Priset för tjänsten omfattar inte skatter, telefon- och Internetkostnader, mobila textmeddelanden, radiotjänst och andra dataöverföringar, såvida inget annat anges. Dessa skatter och avgifter är ditt ansvar. Betalningar av valutaväxling grundas på ditt avtal med leverantören av ditt betalningssätt.

  • Om tidsperiod och pris har specificerats för ditt tjänsterbjudande kommer detta pris att gälla under denna tidsperiod. När tiden för erbjudandet går ut, kommer vi att debitera dig ett nytt pris för denna tjänst.

  • Vi kan ändra priset för tjänsten emellanåt, men vi meddelar dig senast 30 dagar innan det nya priset kommer att gälla. Om du inte accepterar det nya priset, måste du säga upp tjänsten och sluta att använda den innan det nya priset kommer att gälla. Om din tjänst är periodbaserat (t.ex. månads- eller årsvis), kommer det nya priset att börja gälla på det datum som vi anger.

 • Omvandling av tjänst. Du kan ha möjlighet att omvandla din tjänst till en annan tjänst. Om du gör detta, tillåter du oss att debitera ditt betalningssätt för debiteringar av alla nya tjänster. Om du går över till en tjänst som vi inte debiterar någon prenumerationsavgift för eller debiterar en lägre avgift för kan vi, men måste inte, betala tillbaka den oanvända delen av debiteringen för den tjänst som var belagd med prenumerationsavgift, och som du tidigare använde, eller skillnaden i belopp för tjänsteavgifterna. Du kan inte kreditera några återbetalningar till andra tjänster.

 • Återbetalningar. Inga debiteringar är återbetalningsbara, såvida inte det uttryckligen anges något annat, eller såvida lagen inte föreskriver något annat. Kostnaderna för alla återbetalningar svarar du själv för, såvida inte lagen föreskriver något annat.

 • Betalningar för dig. Om du vill ta emot en betalning tillhandahåller du omedelbart oss all information som vi behöver göra betalning (till exempel bank kontoinformation för att ta emot betalning). Du måste ge oss den information vi efterfrågar innan rätten att ta emot betalning påförs. Du ansvarar själv för precisionen i informationen som du anger och alla skatter du erläggandet en betalning. Om du får en betalning som inte har vi kan ångra eller begära en återbetalning av betalningen och samtycker till att samarbeta med oss.

 • Onlinefaktura; Fel. Vi kommer endast ger dig en onlinefaktura. Gå till https://billing.microsoft.com att visa, skriva ut eller begära en papperskopia av kontoutdraget. Om du ber vi ska e-posta en kopia till du kan kan vi avgift du en hämtning. Vi kan endast tillhandahålla en papperskopia som täcker 120 dagar innan din begäran. Om vi gör ett fel på fakturan vi för att åtgärda det omedelbart efter att du berätta för oss och vi undersöka tillägget. Du måste meddela oss inom 120 dagar efter att ett felmeddelande visas först på fakturan. Om du inte meddela oss inom den här gången behöver vi inte åtgärda felet. Du släpper upp oss från allt ansvar och anspråk gällande som resultat från alla fel som du inte anmäler till oss inom 120 dagar efter att felet först visas på din onlinefaktura. Om du inte meddela oss inom den här gången behöver vi inte åtgärda felet.

 • Försenade betalningar. Med undantag för den utsträckning som förbjuds enligt tillämplig lag, kan vi överväga en förseningsavgift om du inte betalar i tid, oavsett alla bestridanden som du gjort beträffande din faktura. Du måste betala dessa förseningsavgifter när vi fakturerar dig dem. Förseningsavgiften kan bli antingen 1 procent av det obetalda beloppet varje månad eller det största belopp som lagen tillåter, varvid vi fakturerar dig det mindre av dessa belopp. Vi kan anlita tredje man för att kräva in belopp som förfallit till betalning. Du måste betala alla rimliga kostnader som vi ådrar oss för att kräva in belopp som förfallit till betalning. Dessa kostnader kan omfatta rimliga kostnader för juridiska ombud och andra avgifter och kostnader enligt lag. Vi kan stänga av eller säga upp din tjänst om du inte betalar hela beloppet eller inte betalar i tid.

Överst på sidan

8. ändringar av tjänsten; (Inställt möte) eller uppsägning

 • Av Microsoft. Vi kan ändra tjänsten när som helst utan angiven orsak och utan föregående meddelande. Vi kan säga upp eller stänga av din tjänst, eller en del av din tjänst, när som helst utan angiven orsak och utan föregående meddelande, vilket också omfattar brott mot villkoren i detta avtal. Om vi gör detta, förlorar du med omedelbar verkan dina rättigheter att använda tjänsten. Uppsägning av tjänsten ändrar inte din skyldighet att betala alla debiteringar som gjorts till ditt faktureringskonto. Om vi säger upp tjänsten utan orsak, betalar vi tillbaka den outnyttjade delen av avgiften för din tjänst, proportionellt.

 • Av dig. Du kan avbryta din tjänst när som helst av någon anledning. Gå till https://billing.microsoft.com information om hur du ställer in din tjänst. Vissa Tjänsterbjudanden är de avgifter och du betalar alla de avgifter som anges i det material som beskriver erbjudandet. Uppsägning av tjänsten genom att du fortfarande skyldig att betala alla debiteringar på kontot.

 • Data. Efter avslutande eller uppsägning av tjänsten av dig eller av oss, av vilken anledning som helst, kan Microsoft radera dina data permanent från sina servrar. Du svarar själv för att vidta nödvändiga åtgärder för säkerhetskopiering av dina data och du ser själv till att upprätthålla din primära verksamhet.

 • Avsägelse från rättigheter och skyldigheter. I den omfattning som krävs för att genomföra uppsägningen av detta avtal avsäger sig båda parter alla rättigheter och skyldigheter enligt all tillämplig lagstiftning eller tillämpliga bestämmelser att begära eller erhålla ingripande från domstol för att säga upp detta avtal.

Överst på sidan

9. begränsningar på tjänsten
Microsoft kan fastställa gränser för tjänsten. Vi kan till exempel begränsa

 • det antal dagar som tjänsten skall behålla e-postmeddelanden, meddelanden på elektronisk anslagstavla, och annat innehåll som Microsoft, du eller andra användare kan anslå eller tillhandahålla

 • antal och längd av e-postmeddelanden som du får sända eller ta emot via tjänsten

 • maximalt lagringsutrymme på Microsofts webbplatser som är tillgängligt för dig

 • tillgänglig bandbredd för trafik till en webbplats där vi är värd för dig

 • antal användare på ditt konto eller alla associerade konton

 • antal användare på ditt konto eller alla associerade konton

 • hur länge vi upprätthåller ett inaktivt tjänstekonto, som vi definierar som ett konto där du inte loggar in på tjänsten under en längre tidsperiod

 • antal transaktioner som du kan genomföra via tjänsten.

Om du överskrider de publicerade begränsningarna för tjänsten, förbehåller Microsoft rätten att säga upp din tjänst.

Överst på sidan

10. en tjänst kan vara en förhandsversion
en viss tjänst kan vara en förhandsversion. Det kanske inte fungerar som en slutgiltig version av funktion eller tjänst kommer. Vi kan ändra den för den slutliga, kommersiella versionen. Vi kan inte använda en kommersiell version. Vi också förbehåller sig rätten att ändra en förhands-tjänst när som helst utan påminnelser för dig.

Överst på sidan

11. så här fungerar Microsoft inte redaktionell kontroll

 • Innehåll. Microsoft, du, dina användare av associerade konton och tredje man kan ha möjlighet att anslå eller lagra material, däribland data, dokument, information, annonser, kommunikationer, meddelanden och länkar till tredje mans webbplatser ("innehåll") på tjänsten. Tjänsten omfattar platser som är tillgängliga för allmänheten, t.ex. en offentlig webbplats där Microsoft agerar som värd, en tjänst med elektronisk anslagstavla för webbgrupper, delad kalender eller annan offentlig plats där du kan kommunicera med andra ("offentliga platser inom tjänsten"). Den omfattar även platser inom tjänsten för vilka du kan kontrollera åtkomsten för andra personer, t.ex. delade arbetsplatser på Microsofts servrar ("privata platser inom tjänsten").

 • Immateriella rättigheter. Microsoft medger eller godkänner inte otillåten användning av innehåll som skyddas genom upphovsrätten och andra immateriella rättigheter. Du är medveten om att delande av innehåll som bryter mot andras upphovsrätt och immateriella rättigheter strider mot detta avtal. Du försäkrar att användning och publicering av innehållet av dig och av andra personer inte är ett brott mot någon tredje mans immateriella rättigheter. Du är medveten om att Microsoft kan ta bort innehåll när som helst utan föregående meddelande om innehållet strider mot detta avtal eller någon tillämplig uppförandekod eller när vi har anledning att tro att detta måste göras.

 • Publicera innehåll. Du är medveten om att Microsoft inte kontrollerar eller ansvarar för det innehåll som du och andra publicerar eller tillhandahåller på tjänsten. Microsoft gör inget anspråk på äganderätten till innehåll som du eller andra personer publicerar eller tillhandahåller. Genom att publicera eller tillhandahålla innehåll ger du Microsoft och allmänheten (för innehåll som publiceras på offentliga platser inom tjänsten) eller de medlemmar av allmänheten som du har beviljat åtkomst för (för innehåll som publiceras på privata platser inom tjänsten) tillåtelse att fritt, obegränsat, världsomfattande och under obegränsad tid

  • använda, ändra, kopiera, distribuera och visa innehållet i samband med tjänsten

  • publicera ditt namn tillsammans med innehållet.

   Du ger även allmänheten, eller de medlemmar av allmänheten som du har beviljat åtkomst för, tillåtelse att ge dessa rättigheter till andra. Du försäkrar att du har alla de rättigheter som krävs för att du skall kunna bevilja rättigheterna i detta avsnitt, och att användning och publicering av innehållet inte bryter mot någon lag. Microsoft betalar dig inte för innehåll som du publicerar på offentliga platser inom tjänsten. Detta avsnitt är endast tillämpligt på innehåll som är tillåtet enligt lag, och endast i den utsträckning som användning och publicering av innehållet som är tillåtet enligt lag inte strider mot lagen.

 • Privata platser inom tjänsten. Du är medveten om att det kan behövas en viss teknisk bearbetning av innehåll som publiceras på privata platser inom tjänsten för att

  • lagra och ladda ned innehållet

  • efterleva de tekniska kraven från anslutande nätverk eller

  • åtlyda begränsningarna av tjänsten.

 • Länkar till tredje mans webbsidor. Tjänsten kan innehålla länkar till tredje mans webbplatser. Dessa webbplatser hos tredje man står inte under Microsofts kontroll. Om Microsoft har tagit med dessa länkar i tjänsten, tillhandahåller vi dem endast som en förmån för dig. Att vi tar med länkarna innebär inte att Microsoft godkänner någon tredje mans webbsida, tjänst eller produkt. Microsoft förbehåller sig rätten att inaktivera länkar till vilken tredje mans webbsida som helst som du eller andra kunder publicerar inom tjänsten.

Överst på sidan

12. sekretess

 • Access och upplysningar. Vi samlar in viss information om dig för att köra och tillhandahålla tjänsterna. Vi använder och skyddar informationen så som beskrivs i Sekretesspolicyn för Microsoft Online . I synnerhet kan vi få åtkomst till eller avslöja information om dig, inklusive innehållet i din kommunikation, för att

  • följa gällande lagstiftning eller fullgöra lagenliga anspråk eller rättsliga åtgärder

  • skydda rättigheter eller egendom som tillhör Microsoft eller våra kunder, däribland upprätthållande av våra avtal eller rutiner som fastställer din användning av tjänsterna eller

  • agera när vi är övertygade om riktigheten i att sådan tillgång eller sådant röjande är nödvändigt för att skydda den personliga säkerheten för Microsofts anställda, kunder eller allmänheten.

   Du samtycker till principerna om tillgång till och röjande av information i detta avsnitt.

 • Överföring av personlig information. Personlig information som samlas in via tjänsten kan lagras och bearbetas i USA eller andra land eller region där Microsoft eller dess filialer, dotterbolag eller agenter har anläggningar. Med hjälp av tjänsten, samtycker till sådana överföring av information utanför ditt land eller din region. Microsoft följer relevant amerikansk lagstiftning enligt fjärde genom den US Department of Commerce avseende insamling, användning och bevarande av data från EU. Du kan läsa mer om överföring av dessa data i Sekretesspolicy för.

 • Data om prestanda och användning. För att tillhandahålla dig tjänsten kan vi samla in viss information om tjänstens prestanda, din dator och om din användning av tjänsten. Vi kan automatiskt hämta denna information från din dator. Dessa data identifierar dig inte personligen.

 • Filtreringsteknik. Vi kan använda teknik eller andra sätt att skydda tjänsten, skydda våra kunder eller hindra dig från att bryta mot detta avtal. Exempel på detta är bl.a. filtrering för att stoppa skräppost och virus eller förbättra säkerheten. Dessa metoder kan hindra dig från att använda tjänsten.

 • Din sekretesshantering. När du använder tjänsten kan du komma att kunna samla in personlig information om tredje man genom dina förehavanden med tredje man. Om du gör detta samtycker du till att (a) publicera en sekretesspolicy på din webbplats där det som ett minimum framgår hur all personlig information som du samlar in från tredje man används, (b) tillhandahålla en hypertextlänk till din sekretesspolicy på hemsidan till din webbplats och på alla sidor där du samlar in personlig information från tredje man, däribland på ”check out”-sidor, och (c) använda personlig information endast så som det uttryckligen tillåts enligt din sekretesspolicy.

Överst på sidan

13. programvara

 • Användning. Om du erhåller programvara från oss som en del av tjänsten regleras din användning av programvaran av de licensvillkor som presenteras för din acceptans för den programvaran. Om inga licensvillkor presenteras för dig beviljar vi (eller beroende på var du bor, något av våra koncernbolag) dig rätt att använda programvaran endast för användningen av den tjänst som du har rätt till enligt detta avtal och endast för det antal datorer som anges i erbjudandet av tjänsten. Vi (eller beroende på var du bor, något av våra koncernbolag) förbehåller sig alla rättigheter till programvaran. Om ingenting annat anges upphör din rätt att använda programvaran när rätten att använda tjänsten förlorar sin giltighet eller löper ut, och du skall omedelbart avinstallera programvaran. Vi kan inaktivera programvaran efter det datum då tjänsten förlorar sin giltighet.

 • Uppdatering. Vi kan automatiskt kontrollera din version av programvaran. Vi kan automatiskt överföra uppgraderingar till programvaran för din dator för att uppdatera, förbättra och ytterligare utveckla tjänsten.

 • Licensens omfattning. Programvaran skyddas av upphovsrätt och andra immateriella rättigheter. Programvaran säljs inte, den licensieras. Detta avtal ger dig endast vissa rättigheter att använda programvaran. Microsoft förbehåller sig alla övriga rättigheter. Du har inte rätt att ta isär koden för, dekompilera eller utföra bakåtkompilering (s.k. reverse engineering) på den programvara som ingår i tjänsten, förutom i den utsträckning tillämplig lag uttryckligen medger det.

 • Exportera lagar. Programvaran omfattas av USA exportera lagar och föreskrifter. Du måste följa alla inhemsk och internationell exportera lagar och regler som gäller för programvaran. Dessa lagstiftning innehåller restriktioner för destination, slutanvändare och slut Använd. Mer information finns i www.microsoft.com/exporting.

Överst på sidan

14. material som Microsoft licenser för dig

 • Medieelement och Mallar. Du får tillgång till mediebilder, ClipArt, animeringar, ljud, musik, former, videoklipp, mallar och andra former av hämtningsbara innehåll (”medieelement”) som är kopplad till tjänsten. Om Ja, du kan kopiera och använda medieelement, och licensiera, visa och distribuera dem, tillsammans med dina ändringar som en del av produkten, inklusive dina webbplatser, men du kan inte (i) sälja, licensiera eller distribuera kopior av medieelement genom själva eller som en del av en webbplatssamling eller produkt om primära värdet av produkten är i medieelement; (ii) bevilja kunder av produkten några rättigheter att licensiera eller distribuera medieelement; (iii) licensiera eller distribuera några medieelement som inkluderar representationer av identifierbara personer, myndigheter, logotyper, initialer, emblem, varumärken eller enheter i kommersiellt syfte eller för att uttrycka eller avses stöd för eller association med produkt, enhet eller verksamheten. eller (iv) skapa stötande eller anstötliga fungerar enligt lag när arbetet skapas med hjälp av medieelement.

  Om du hämtar medieelement och mallar från Microsoft Office.com Web site (eller efterföljande webbplats) kan du använda dem om du har en giltig licens till en Microsoft Office-produkt eller en av dess program eller en Microsoft-programvaran som innehåller Microsoft Clip Galleriet eller Microsoft Clip Organizer (eller Microsoft ersättning av Microsoft Clip Organizer).

 • Dokument. Du får bereda dig åtkomst till information om tjänsten, som "white papers", Knowledge Base-artiklar, datablad och vanliga frågor och svar ("dokument"). Du får endast använda dessa dokument för informationsändamål. Du får inte kopiera, distribuera eller ändra dokumenten, eller skapa härledda alster. Utbildningsinstitutioner som är officiellt auktoriserade enligt tillämplig lag får endast hämta och kopiera dokumenten för distribution inom klassrummen.

 • Begränsningar. Licensbeviljandet att använda medieelement, mallar och dokument som medföljer tjänsten omfattar inte en licens för utformning eller layout av tjänsten eller en webbsida som Microsoft äger, driver, licensierar eller kontrollerar. Om inte Microsoft uttryckligen ger sitt godkännande, får du inte kopiera eller återutsända logotyper, diagram, ljud eller bilder som medföljer tjänsten. Microsoft och dess leverantörer försäkrar eller garanterar inte att medieelement, mallar eller dokument är exakta och passar dina syften. Att de omfattas av tjänsten innebär inte att de godkänns av Microsoft. Ingenting som görs tillgängligt via tjänsten är avsett som professionell rådgivning, däribland, men inte begränsat till, finansiering, skatter eller juridisk konsultation.

Överst på sidan

15. Windows Live™ ID
vi kan ge dig Windows Live ID-referenser som används med tjänsten. Windows Live ID är en flera syftet Autentisering webbtjänst som gör det enkelt för dig att logga in på webbplatser. Du kan inte använda någon programvara eller maskinvara som minskar antalet användare direkt åtkomst till eller med hjälp av Windows Live-ID (som ibland kallas ”multiplexing” eller ”pool” program- eller maskinvaran). Du är ensamt ansvarig för all samverkan med tredje part (inklusive annonser) som har stöd för Windows Live-ID, inklusive leverans och betalning för varor och tjänster. Detta avtal gäller när du använder Windows Live ID-autentiseringsuppgifter. När du använder Windows Live-ID för att få tillgång till någon webbplats eller tjänst kan villkoren för den webbplatsen eller tjänsten också gäller dig. Läs igenom användningsvillkoren för varje webbplats eller tjänst som du besöker.

Överst på sidan

16. i förhållande till andra
om du hämtar allt från tredje part (inklusive tredjeparts erbjuds services) till tjänsten kan du förstå att din relation om dessa saker är med tredjeparts direkt och inte med Microsoft. Om du göra anspråk som relaterar till eller ifrågasätter din relation med en tredje part, du skall endast göra gällande sådana anspråk gentemot en tredje part och du kommer inte göra gällande sådan ansökan mot Microsoft, även om Microsoft hjälp med fakturering för tredje part erbjuder. Du är ensamt ansvarig för din i förhållande till tredje part, inklusive

 • leverans eller betalning av varor och tjänster

 • hantering och granskning av beställningar, betalningar och andra transaktioner

 • kundsupport som hänför sig till beställningar eller transaktioner (t.ex. borttappade beställningar, fakturatvister och betalningar)

 • fastställande, insamlande och överföring av all skatt (om aktuellt), som uppstår i samband med en sådan order eller transaktion, till skattemyndigheten

 • köp eller användning av produkter eller tjänster från tredje man genom dig eller ett av dina associerade konton.

Du försäkrar att

 • produkterna och tjänsterna du annonserar ut, säljer och distribuerar inte bryter mot lagarna avseende försäljning och distribution och inte bryter mot detta avtal

 • du har alla nödvändiga licenser för att sälja, distribuera och annonsera varor och tjänster du erbjuder

 • all försäljning och annonsering utförs enligt tillämplig lag

 • du följer alla tillämpliga lagar och bestämmelser (vilket även omfattar civilrättslagar och bestämmelser i samband med insamling av information från tredje man).

Överst på sidan

17. feedback
om du ge feedback om service till Microsoft du ge till Microsoft, utan kostnad, rätt att använda, dela och kommersialisera dina synpunkter på något sätt och för alla ändamål. Du också ge till tredje part utan kostnad, några uppenbara rättigheter som krävs för sina produkter, tekniker och tjänster att använda eller användargränssnitt med de specifika delarna av en Microsoft-programvara eller tjänst som innehåller feedbacken. Du kommer inte ge feedback som omfattas av en licens som kräver Microsoft att licensiera dess programvara eller dokumentation till tredje part eftersom vi ta din feedback i fälten. Dessa rättigheter klara detta avtal.

Överst på sidan

18. våra meddelanden till dig; Dina meddelanden till oss
det här avtalet är elektroniskt. Vi har framtida att skicka viss information i samband med tjänsten och vi har rätt att skicka den här informationen i elektroniska formulär. Det kan finnas annan information om tjänsten som vi ska skickas till dig enligt lag måste. Vi kan skicka informationen till dig i elektronisk form.

Vi får tillhandahålla information till dig

 • via e-post till din e-postadress som du angav när du anmälde dig för tjänsten eller

 • startsidan för din när vi först skickar du ett e-postmeddelande aviserar meddelande på startsidan.

Meddelanden kommer att anses som skickade och mottagna vid datumet för e-postmeddelandets överföring. Så länge du har åtkomst till tjänsten och kan använda den har du programvaran och maskinvaran som krävs för att kunna ta emot dessa meddelanden. Om du inte vill ta emot de elektroniska meddelandena måste du säga upp tjänsten.

Du får meddelanden som anges på startsidan eller https://billing.microsoft.com.

Överst på sidan

19. inga garantier
Microsoft garanterar inte om tillförlitlighet noggrannhet eller tidslinjerna för tjänsten eller resultat från tjänsten. Förstå att säkerhetsfunktionerna i tjänsten har inneboende begränsningarna och att du ansvarar för att fastställa att tjänsten uppfyller dina behov.

Vi tillhandahåller tjänsten ”i befintligt skick”. Du bär risken för användningen av tjänsten. I den utsträckning som tillämplig lag medger det lämnar Microsoft-parterna inga uttryckliga garantier eller villkor. Du kan ha ytterligare rättigheter enligt tillämplig lagstiftning vilket detta avtal inte kan ändra. I den utsträckning som tillämplig lag medger det utesluter vi alla underförstådda garantier eller villkor, vilket även omfattar garantier och villkor för allmän lämplighet, lämplighet för ett särskilt ändamål, fackmannamässighet, frånvaro av intrång i tredje mans rättigheter och tillfredsställande kvalitet.

Överst på sidan

20. ansvarsfriskrivning
du kan återställa från Microsoft-parter endast direkta skador upp till ett belopp som är lika med din tjänst avgift för en månad eller motsvarande på $5 USD (beroende på vad som är större). I den utsträckning som tillåts enligt lag, du kan inte återställa andra skador från Microsoft-parter, inklusive följdskador, utebliven vinst, särskilda, indirekt eller oförutsedda skador.

Denna begränsning är tillämplig på allt som avser:

 • tjänsten

 • innehållet (även koden) på tredje mans webbplatser, i tredje mans program eller tredje mans handlande

 • virus eller andra funktioner som påverkar åtkomsten till eller användningen av tjänsten

 • inkompatibilitet mellan tjänsten och andra tjänster, programvara och maskinvara

 • fördröjningar eller fel som du kan ha i inledningsskedet, vid genomförande eller fullföljande av överföringar eller transaktioner i samband med tjänsten på ett korrekt sätt och i rätt tid

 • anspråk på grund av avtalsbrott, brott mot garantin, utfästelser eller villkor, strikt ansvar, vårdslöshet eller andra handlingar som ger rätt till utomobligatoriskt skadeståndsansvar.

Detta gäller även om

 • denna påföljd inte kompenserar dig helt för eventuella förluster eller inte uppfyller dess grundläggande syfte eller

 • om Microsoft kände till eller borde ha känt till risken för sådana skador.

Eftersom lagstiftningen i vissa stater inte tillåter friskrivningar från eller begränsningar av ansvar för oförutsedda skador eller följdskador, är det inte säkert att ovanstående begränsningar eller friskrivningar gäller för dig. De kanske inte heller gäller dig för det fall ditt land eller din region inte tillåter friskrivningar från eller begränsningar av oförutsedda skador, följdskador eller andra skador.

Överst på sidan

21. anspråk måste vara inges inom ett år
i den utsträckning som tillåts enligt lag eventuella ansökningar avseende detta avtal eller tjänsten måste inges inom ett år. Ett års perioden börjar på datumet då anspråket först kunde arkiveras. Det om inte lämnas in, och sedan anspråket permanent fallit bort. Det här avsnittet gäller för dig och din efterföljande aktiviteter. Den gäller även för Microsoft och dess efterföljande aktiviteter och tilldelar.

Överst på sidan

22. Microsoft företag, tillämplig lag och plats för hantering av tvister

Detta avtal gäller mellan dig och Microsoft-bolaget i ditt land eller region. Välj det land eller den region där du bor (om du tecknar avtal om tjänsten som enskild individ) eller där verksamheten är förlagd (om du tecknar avtal om tjänsten för verksamheten) i tabellen nedan. Intill den/det hittar du det Microsoft-bolag som tecknar avtal med dig, tillämplig lagstiftning och platsen för tvistlösning med Microsoft-bolaget.

Överst på sidan

23. kontrakt tolkning
alla delar av detta avtal tillämpas i den utsträckning som tillåts enligt lag. En domstol kan håller du att vi inte kan tvinga en del av detta avtal som skrivits. Om detta inträffar ersätts en del med villkor som stämmer bäst överensstämmer med syftet med den del som inte kan verkställas. Resten av detta avtal ändras inte. Detta avtal, tillsammans med några koder för genomföra och andra meddelanden som vi tillhandahåller är hela avtalet mellan Microsoft och om tjänsten. Det ersätter alla andra avtal eller meddelanden avseende tjänsten. Om du har sekretess förpliktelser avseende tjänsten förblir dessa gällande (till exempel du kan ha gått en Testare för en förhandsversion för en tjänst). Avsnittsrubriker i avtalet begränsar inte övriga villkor i detta avtal.

Överst på sidan

24. tilldelning
Microsoft kan överlåta detta avtal, helt eller delvis, när som helst utan föregående meddelande. Du kan inte tilldela detta avtal eller någon del av den andra parten. Om du försöker göra det är ogiltiga. I stället kan du avbryta din tjänst. Den andra parten kan sedan upprätta ett tjänstkonto och ingå ett avtal med oss.

Överst på sidan

25. kraft Majeure
Microsoft ansvarar inte för förlust eller skada eller anses vara i brott mot avtalet på grund av en händelse eller omständigheter utanför dess rimligare kontroll, inklusive, war, invasion, elektriska brist, terroristattacker, jordbävningar eller åtgärder i ett.

Överst på sidan

26. meddelanden
Lager offerter
lager offerter visas på tjänsten som tillhandahålls av S & P ComStock, Inc. Om inget annat anges, aktiekurser är fördröjda minst 20 minuter (NASDAQ aktiekurser är försenade i minst 15 minuter) . Aktiekurser anges som ”realtid citattecken” görs tillgängliga utan fördröjning efter mottagande från S & P ComStock, Inc. Den faktiska tidpunkten för realtid offerter kan påverkas av fördröjningar i överföringen via Internet och av andra orsaker. Alla aktiekurser är märkt med ”tid sista handel” så här anger du punktlighet data.

All information som tillhandahålls av S&P ComStock, Inc. ("ComStock") och dess koncernbolag ("ComStock Information") och som omfattas av tjänsten ägs av eller är licensierad till ComStock och dess koncernbolag och alla användare är förbjudna att lagra, manipulera, analysera, omformatera, skriva ut och visa ComStock Information för något annat syfte än för användarnas egna privata bruk. Under inga omständigheter får användare publicera, återutsända, återdistribuera eller på annat sätt reproducera ComStock Information i något format till andra, och ingen användare får använda ComStock Information i eller i anslutning till kommersiell verksamhet, inklusive, men inte begränsat till, verksamheter eller bolag inom försäkrings-, revisors-, bank-, juridik- eller mediebranschen. Före verkställandet av en värdepapperstransaktion som är baserad på information av ComStock, bör du konsultera din mäklare eller annan finansrådgivare för att få prisinformationen bekräftad. Varken ComStock eller dess koncernbolag lämnar några uttryckliga eller underförstådda garantier (inklusive, men inte begränsat till, någon garanti för allmän lämplighet eller lämplighet för ett särskilt ändamål eller användning) med avseende på ComStock Information. Com Stock information levereras till användarna "i befintligt skick". Varken ComStock eller dess koncernbolag ansvarar gentemot användaren eller någon annan för avbrott, bristande noggrannhet, fel eller underlåtenhet, oavsett orsak, med avseende på information från ComStock eller för skador (vare sig direkta eller indirekta skador, följdskador, skador som ger upphov till förhöjt skadestånd som skall tjäna som straff eller andra liknande skador) som resulterar härav.

Upphovsrätt
Allt innehåll med avseende på tjänsten är upphovsrättsskyddat till förmån för Copyright © 2007 Microsoft Corporation och/eller dess leverantörer, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399 USA. Med ensamrätt.

Respektera upphovsrätten
Respektera artisters, konstnärers och kreatörers rättigheter. Innehåll i form av musik, foton och video kan vara skyddade enligt upphovsrätten. Personer som visas i innehåll kan ha rätt att kontrollera användningen av bilden. Du får inte dela innehåll med andra människor såvida du inte innehar rättigheten, har tillåtelse från innehavaren eller sådant delande på annat sätt sker lagenligt.

Avisering för varumärken
Microsoft är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Varumärkesinformation finns på http://www.microsoft.com/library/toolbar/3.0/trademarks/en-us.mspx. De rättigheter som inte uttryckligen är reserverade.

Meddelanden och procedurer för att göra anspråk på upphovsrättsintrång
Under rubrik 17, United States Code, Section 512 (c) (2), meddelanden om anspråk på upphovsrättsintrång ska skickas till vår utsetts ombud. Alla frågor som inte är relevanta för följande procedur inte får svar. Se information om och tillvägagångssätt för anspråk på upphovsrättsintrång.

Överst på sidan

27. domain Name Service

 • Tjänst. Om du registrerar, förnyar eller överföra ett domännamn till tjänsten ansluts Microsoft du till en auktoriserade registrator kallas Melbourne IT begränsas. Melbourne IT eller en annan auktoriserade registrator kommer registrera, förnya eller överföra domännamnet. Domän service avtal för toppdomäner och gTLDs (den ”domän servicekontrakt”) är kontrakt mellan Melbourne IT eller en annan auktoriserade registrator och du och inte mellan Microsoft och. Domän Service avtal gäller för registrering, förnyelse och överföring av ditt domännamn. Din användning av domännamnet är också skyldig principer för Internet Corporation för tilldelade namn och siffror (”ICANN”). Dessa principer innehåller ICANN enhetlig domän namn tvist upplösning principen i https://www.icann.org/udrp/#udrp.

 • Microsoft kontrollerar inte tillgängligheten av varje domännamn som du vill registrera eller förnya. Du försäkrar att varje domännamn som du registrerar, förnyar eller överför genom tjänsten och Melbourne IT inte gör intrång i tredje mans rättigheter.

 • Offentligt dataregister. Du är medveten om att dina kontaktuppgifter, som ditt namn, postadress, telefonnummer och e-postadress, kommer att hämtas in av Melbourne IT och registreras i ett offentligt dataregister.

 • Uppsägning av tjänsten. Med undantag för de fem första dagarna efter att du har börjat prenumerera på tjänsten kommer, om du eller vi säger upp tjänsten, ditt domännamn att fortsätta vara registrerat under ett år. Det kommer inte längre att fungera tillsammans med tjänsten. Det kommer inte heller längre att fungera tillsammans med din e-posttjänst eller hänvisa till din webbplats. Du ansvarar för förnyelse och betalning av den tillämpliga förnyelseavgiften för ditt domännamn efter att du eller vi har sagt upp tjänsten. Uppsägning av din tjänst kan medföra uppsägningskostnader och du måste betala alla uppsägningskostnader enligt specifikationen i den dokumentation som beskriver erbjudandet. Om du säger upp tjänsten innebär det inte att din skyldighet att betala alla avgifter och uppsägningskostnader som ditt faktureringskonto debiteras med upphör.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×