Microsoft Serviceavtal

Senast uppdaterad: September 2007

Detta är ett avtal mellan dig och det Microsoft-bolag som anges i avsnitt 22 i detta avtal. I detta avtal avser "vi", "oss" eller "vår" Microsoft. Detta avtal gäller för alla Microsoft Office Online- och Microsoft Office Live-webbplatser (och dess efterföljare), tjänster (inklusive förhandstjänster) och programvara, inklusive alla uppdateringar, support och innehåll. I detta avtal avser "tjänsten" till alla dessa. Detta avtal omfattar även din användning av alla andra Microsoft-tjänster som du anmäler dig till när detta avtal är giltigt, såvida inte det finns andra villkor för dessa tjänster. I sådant fall gäller de medföljande villkoren. Du försäkrar att du är minst 18 år gammal och har uppnått myndig ålder där du bor, samt att all information som du anger är sanningsenlig och korrekt. Varje tjänst kan ha andra anslagna meddelanden eller uppförandekoder. Alla sådana meddelanden och uppförandekoder ingår genom hänvisning i detta avtal.

Du får endast använda tjänsten om du accepterar dessa villkor. Om du inte accepterar villkoren har du inte rätt att använda programvaran. Detta avtal begränsar vårt ansvar och friskriver oss från garantiansvar med undantag av vad som följer av tillämplig lag. Läs noga igenom dessa avsnitt av avtalet.

På denna sida

När du får använda tjänsten

Hur du får använda tjänsten

Hur du inte får använda tjänsten

Ditt tjänstekonto

Användare av associerade konton

Hur vi kan ändra detta avtal

Avgifter och fakturering

Ändringar av tjänsten; annullering eller uppsägning

Begränsningar av tjänsten

En tjänst kan vara en förhandsversion

Microsoft har inte redaktionell kontroll

Sekretess

Programvara

Material som Microsoft licensierar till dig

Windows Live™ ID

Dina mellanhavanden med andra

Feedback

Våra meddelanden till dig. Dina meddelanden till oss

Ingen garanti

Ansvarsbegränsning

Anspråk måste göras gällande inom ett år

Microsoft-bolag, tillämplig lagstiftning och plats för tvistlösning

Tolkning av avtalet

Överlåtelse

Force Majeure

Meddelanden

Domännamnstjänsten

Överst på sidan

1.   När du får använda tjänsten
Om du skapar ett konto för att använda tjänsten, får du börja använda den så snart du har fullbordat anmälningsproceduren. Så som angetts under installationsprocessen kan vissa delar av tjänsten eventuellt inte vara tillgängliga direkt medan vi konfigurerar dem för din användning. Om du inte skapar ett konto för att använda tjänsten, kan du använda den tillgängliga tjänsten omedelbart.

Överst på sidan

2.   Hur du får använda tjänsten
När du använder tjänsten, måste du

 1. följa alla lagar

 2. följa alla uppförandekoder och andra meddelanden som du får från oss

 3. följa Microsoft Anti-spam Policy

 4. hålla ditt lösenord hemligt

 5. omedelbart meddela oss om du får vetskap om något säkerhetsbrott som har med tjänsten att göra.

Överst på sidan

3.   Hur du inte får använda tjänsten
När du använder tjänsten, får du inte

 • använda tjänsten på något sätt som kan skada Microsoft eller dess koncernbolag, återförsäljare, distributörer och/eller försäljare (benämns gemensamt "Microsoft-parter") eller kunder till en Microsoft-part

 • inlåta dig i, underlätta eller befrämja olagligt handlande

 • skada, inaktivera, överbelasta eller begränsa tjänsten (eller de nätverk som är anslutna till tjänsten) eller hindra tredje mans användning och utnyttjande av tjänsten

 • återförsälja eller distribuera tjänsten, eller någon del av tjänsten, såvida du inte har ett avtal med Microsoft som tillåter dig att göra detta

 • använda någon del av tjänsten som en destination, länkad från oönskade skräppostmeddelanden eller kommersiella meddelanden ("spam")

 • använda någon icke godkänd programvara eller tjänst från tredje man för att få åtkomst till Microsofts nätverk för snabbmeddelanden (för närvarande känt som .NET Messenger Service)

 • använda någon automatisk funktion eller tjänst för att bereda dig åtkomst till eller använda tjänsten (t.ex. BOT, spider eller periodisk cache av information som finns sparad hos Microsoft eller "meta-searching") eller

 • använda något otillåtet sätt att ändra eller omdirigera, eller försöka att omdirigera, tjänsten.

Överst på sidan

4.   Ditt tjänstekonto
Du får upprätta ett konto till tjänsten och lösenord för tjänsten. Tjänsten kan göra det möjligt för dig att låta andra personer skapa medlemskonton och lösenord som är kopplade till ditt konto. Vi benämner dessa "associerade konton". Du ansvarar för all aktivitet under ditt konto, associerade konton, och lösenord.

Överst på sidan

5.   Användare av associerade konton
Om du är användare av ett associerat konto, har den som innehar tjänstekontot full kontroll över ditt associerade konto. Denna kontroll omfattar rätten att avsluta tjänsten, stänga av eller ändra ditt associerade konto när som helst, och i vissa fall begära och ta emot information om användning av dator och tjänst som är relaterad till ditt associerade konto. Alla data som är relaterade till ditt associerade konto samlas in och levereras till kontoinnehavaren och till Microsoft.

Överst på sidan

6.   Hur vi kan ändra detta avtal
Microsoft kan ändra detta avtal när som helst utan föregående meddelande. Om vi gör någon betydande förändring av detta avtal meddelar vi dig minst 30 dagar innan ändringen görs. Om du inte accepterar ändringen, måste du säga upp tjänsten och sluta att använda den innan ändringen görs. Om du inte slutar att använda tjänsten, kommer din fortsatta användning av tjänsten att ske enligt det ändrade avtalet.

Överst på sidan

7.   Avgifter och fakturering
Detta avsnitt gäller i alla situationer där du betalar Microsoft direkt för någon tjänst. Om du betalar något annat företag än Microsoft för en tjänst, gäller de villkor för debitering och fakturering som detta företag fastställer. Även om du inte betalar för tjänsten, kan du ådra dig andra, oförutsedda debiteringar på grund av din användning av tjänsten, t.ex. debiteringar för telefon eller åtkomst till Internet, mobila textmeddelanden, radiotjänst och andra dataöverföringar.

 • Betalning. När du tecknar avtal om tjänsten, meddelar du oss om ett betalningssätt. Du bekräftar att du har rätt att använda detta betalningssätt. Du ger oss rätt att debitera dig för tjänsten enligt ditt betalningssätt och för varje betalad funktion av tjänsten som du väljer att anmäla dig för eller använda medan detta avtal är giltigt. Om beloppet som skall debiteras enligt ditt betalningssätt är större än det belopp som du medgett på förhand, meddelar vi dig beloppet minst 10 dagar innan vi debiterar dig.

 • Debiteringar. Du betalar serviceavgift i förskott. Vi kan debitera dig samtidigt för flera än en av dina tidigare faktureringsperioder. Om vi meddelat dig att tjänsten kommer att tillhandahållas på obestämd tid eller förnyas automatiskt, kan vi förnya din tjänst automatiskt och debitera dig för vilken förnyelseperiod som helst.

 • Uppdateringar av ditt faktureringskonto. Du måste hålla all information i ditt faktureringskonto exakt och aktuell, inklusive din faktureringsadress och varje förfallodatum för ditt betalningssätt. Du kan få åtkomst till ditt faktureringskonto och göra ändringar i det på https://billing.microsoft.com. Du kan ändra din betalningsmetod när som helst. Om du meddelar oss att vi skall sluta att använda ditt betalningssätt, och inte meddelar oss något annat betalningssätt, kommer vi att säga upp din tjänst. Ditt meddelande till oss kommer inte att påverka ändringar som vi skickar till ditt faktureringskonto innan vi rimligen skulle ha kunnat agera enligt din begäran.

 • Erbjudanden om utvärderingsperiod. Du kan få en begränsad tidsperiod för gratis tjänst, eller något annat erbjudande av utvärderingsperiod. Om vi inte meddelar dig något annat måste du, om du utnyttjar ett erbjudande om utvärderingsperiod, säga upp tjänsten så att du inte ådrar dig några debiteringar, eller får din tjänst degraderad till en tjänst som inte är belagd med någon prenumerationsavgift. Om du inte säger upp din tjänst, och om vi meddelat dig att tjänsten automatiskt kommer att omvandlas till en betald prenumeration i slutet av utvärderingsperioden, tillåter du oss att debitera dig tjänsten enligt ditt betalningssätt. Om vi degraderar din tjänst till en tjänst som inte är belagd med någon prenumerationsavgift, kan någon del av dina data inte längre bli tillgänglig för dig, och Microsoft kan radera dessa data permanent från sina servrar. Du svarar själv för att vidta nödvändiga åtgärder för säkerhetskopiering av dina data och du ser själv till att upprätthålla din primära verksamhet.

 • Priser och prishöjningar.

  • Priset för tjänsten omfattar inte skatter, telefon- och Internetkostnader, mobila textmeddelanden, radiotjänst och andra dataöverföringar, såvida inget annat anges. Dessa skatter och avgifter är ditt ansvar. Betalningar av valutaväxling grundas på ditt avtal med leverantören av ditt betalningssätt.

  • Om tidsperiod och pris har specificerats för ditt tjänsterbjudande kommer detta pris att gälla under denna tidsperiod. När tiden för erbjudandet går ut, kommer vi att debitera dig ett nytt pris för denna tjänst.

  • Vi kan ändra priset för tjänsten emellanåt, men vi meddelar dig senast 30 dagar innan det nya priset kommer att gälla. Om du inte accepterar det nya priset, måste du säga upp tjänsten och sluta att använda den innan det nya priset kommer att gälla. Om din tjänst är periodbaserat (t.ex. månads- eller årsvis), kommer det nya priset att börja gälla på det datum som vi anger.

 • Omvandling av tjänst. Du kan ha möjlighet att omvandla din tjänst till en annan tjänst. Om du gör detta, tillåter du oss att debitera ditt betalningssätt för debiteringar av alla nya tjänster. Om du går över till en tjänst som vi inte debiterar någon prenumerationsavgift för eller debiterar en lägre avgift för kan vi, men måste inte, betala tillbaka den oanvända delen av debiteringen för den tjänst som var belagd med prenumerationsavgift, och som du tidigare använde, eller skillnaden i belopp för tjänsteavgifterna. Du kan inte kreditera några återbetalningar till andra tjänster.

 • Återbetalningar. Inga debiteringar är återbetalningsbara, såvida inte det uttryckligen anges något annat, eller såvida lagen inte föreskriver något annat. Kostnaderna för alla återbetalningar svarar du själv för, såvida inte lagen föreskriver något annat.

 • Betalningar till dig. För att du skall kunna få en betalning måste du omedelbart lämna oss all den information vi behöver för att kunna göra betalningen (t.ex. uppgifter om bankkonto för inbetalning). Du måste ge oss de uppgifter vi begär innan du får rätt att ta emot betalning. Du ansvarar för att de uppgifter som du lämnar är korrekta och för de skatter som du kan bli skyldig att betala på grund av att du får en betalning. Om du skulle få en betalning som inte du hade rätt till, kan vi återkalla eller ansöka om återbetalning av betalningen, och du samtycker till att samarbeta med oss.

 • Onlineförklaring; Fel. Vi lämnar dig endast ett onlinemeddelande om onlinefakturering. Gå till https://billing.microsoft.com för att se, skriva ut eller beställa en utskrift av meddelandet till dig. Om du ber oss att posta en kopia till dig, kan vi komma att debitera dig en avgift för nedladdning av data. Vi kan endast tillhandahålla en papperskopia som täcker 120 dagar fram till datum för din beställning. Om vi skulle göra något fel på din faktura, rättar vi omedelbart detta när du meddelat oss, och vi kommer att undersöka debiteringen. Du måste meddela oss inom 120 dagar efter det att ett fel förekommit första gången i din faktura. Om du inte meddelar oss inom denna tidsperiod, kan du inte kräva att vi avhjälper felet. Du friskriver oss från allt skadeståndsansvar och krav på ersättning för förlust på grund av fel om du inte meddelar oss inom 120 dagar från det att felet upptäcktes första gången i onlinemeddelandet. Om du inte meddelar oss inom denna tidsperiod kan du inte kräva att vi avhjälper felet.

 • Försenade betalningar. Med undantag för den utsträckning som förbjuds enligt tillämplig lag, kan vi överväga en förseningsavgift om du inte betalar i tid, oavsett alla bestridanden som du gjort beträffande din faktura. Du måste betala dessa förseningsavgifter när vi fakturerar dig dem. Förseningsavgiften kan bli antingen 1 procent av det obetalda beloppet varje månad eller det största belopp som lagen tillåter, varvid vi fakturerar dig det mindre av dessa belopp. Vi kan anlita tredje man för att kräva in belopp som förfallit till betalning. Du måste betala alla rimliga kostnader som vi ådrar oss för att kräva in belopp som förfallit till betalning. Dessa kostnader kan omfatta rimliga kostnader för juridiska ombud och andra avgifter och kostnader enligt lag. Vi kan stänga av eller säga upp din tjänst om du inte betalar hela beloppet eller inte betalar i tid.

Överst på sidan

8.   Ändringar av tjänsten; annullering eller uppsägning

 • Av Microsoft. Vi kan ändra tjänsten när som helst utan angiven orsak och utan föregående meddelande. Vi kan säga upp eller stänga av din tjänst, eller en del av din tjänst, när som helst utan angiven orsak och utan föregående meddelande, vilket inkluderar om du bryter mot villkoren i detta avtal. Om vi gör detta, förlorar du med omedelbar verkan dina rättigheter att använda tjänsten. Uppsägning av tjänsten ändrar inte din skyldighet att betala alla debiteringar som gjorts till ditt faktureringskonto. Om vi säger upp tjänsten utan orsak, betalar vi tillbaka den outnyttjade delen av avgiften för din tjänst, proportionellt.

 • Av dig. Du kan säga upp din tjänst när som helst utan angiven orsak. Gå till https://billing.microsoft.com för information om uppsägning av din tjänst. För vissa erbjudanden om tjänster kan det debiteras uppsägningskostnader, och du betalar alla uppsägningskostnader enligt specifikationen i den dokumentation som beskriver erbjudandet. Din uppsägning av tjänsten ändrar inte din skyldighet att betala alla debiteringar som gjorts till ditt faktureringskonto.

 • Data. Efter avslutande eller uppsägning av tjänsten av dig eller av oss, av vilken anledning som helst, kan Microsoft radera dina data permanent från sina servrar. Du svarar själv för att vidta nödvändiga åtgärder för säkerhetskopiering av dina data och du ser själv till att upprätthålla din primära verksamhet.

 • Avsägelse från rättigheter och skyldigheter. I den omfattning som krävs för att genomföra uppsägningen av detta avtal avsäger sig båda parter alla rättigheter och skyldigheter enligt all tillämplig lagstiftning eller tillämpliga bestämmelser att begära eller erhålla ingripande från domstol för att säga upp detta avtal.

Överst på sidan

9.   Begränsningar av tjänsten
Microsoft kan fastställa begränsningar av tjänsten. Vi kan t.ex. begränsa

 • det antal dagar som tjänsten skall behålla e-postmeddelanden, meddelanden på elektronisk anslagstavla, och annat innehåll som Microsoft, du eller andra användare kan anslå eller tillhandahålla

 • antal och längd av e-postmeddelanden som du får sända eller ta emot via tjänsten

 • maximalt lagringsutrymme på Microsofts webbplatser som är tillgängligt för dig

 • tillgänglig bandbredd för trafik till en webbplats där vi är värd för dig

 • antal användare på ditt konto eller alla associerade konton

 • antal tjänstekonton som du kan prenumerera på med ett kreditkort

 • hur länge vi upprätthåller ett inaktivt tjänstekonto, som vi definierar som ett konto där du inte loggar in på tjänsten under en längre tidsperiod

 • antal transaktioner som du kan genomföra via tjänsten.

Om du överskrider de publicerade begränsningarna för tjänsten, förbehåller Microsoft rätten att säga upp din tjänst.

Överst på sidan

10.   En tjänst kan vara en förhandsversion
En viss tjänst kan vara en förhandsversion. Det kan hända att den inte fungerar så som den slutliga versionen av funktionen eller tjänsten kommer att göra. Den version som slutligen säljs kan ha ändrats. Vi kan välja att inte ge ut någon kommersiell version. Vi förbehåller oss även rätten att ändra en förhandstjänst när som helst, utan föregående meddelande.

Överst på sidan

11.   Microsoft har inte redaktionell kontroll

 • Innehåll. Microsoft, du, dina användare av associerade konton och tredje man kan ha möjlighet att anslå eller lagra material, inklusive data, dokument, information, annonser, kommunikationer, meddelanden och länkar till tredje mans webbplatser ("innehåll") på tjänsten. Tjänsten omfattar platser som är tillgängliga för allmänheten, t.ex. en offentligt webbplats där Microsoft agerar som värd, en tjänst med elektronisk anslagstavla för webbgrupper, delad kalender eller annan offentlig plats där du kan kommunicera med andra ("offentliga platser inom tjänsten"). Den omfattar även platser inom tjänsten för vilka du kan kontrollera åtkomsten för andra personer, t.ex. delade arbetsplatser på Microsofts servrar ("privata platser inom tjänsten").

 • Immateriella rättigheter. Microsoft medger eller godkänner inte otillåten användning av innehåll som skyddas genom upphovsrätten och andra immateriella rättigheter. Du är medveten om att delande av innehåll som bryter mot andras upphovsrätt och immateriella rättigheter strider mot detta avtal. Du försäkrar att användning och publicering av innehållet av dig och av andra personer inte är ett brott mot någon tredje mans immateriella rättigheter. Du är medveten om att Microsoft kan ta bort innehåll när som helst utan föregående meddelande om innehållet strider mot detta avtal eller någon tillämplig uppförandekod eller när vi har anledning att tro att detta måste göras.

 • Publicera innehåll. Du är medveten om att Microsoft inte kontrollerar eller ansvarar för det innehåll som du och andra publicerar eller tillhandahåller på tjänsten. Microsoft gör inget anspråk på äganderätten till innehåll som du eller andra personer publicerar eller tillhandahåller. Genom att publicera eller tillhandahålla innehåll ger du Microsoft och allmänheten (för innehåll som publiceras på offentliga platser inom tjänsten) eller de medlemmar av allmänheten som du har beviljat åtkomst för (för innehåll som publiceras på privata platser inom tjänsten) tillåtelse att fritt, obegränsat, världsomfattande och under obegränsad tid

  • använda, ändra, kopiera, distribuera och visa innehållet i samband med tjänsten

  • publicera ditt namn tillsammans med innehållet.

   Du ger även allmänheten, eller de medlemmar av allmänheten som du har beviljat åtkomst för, tillåtelse att ge dessa rättigheter till andra. Du försäkrar att du har alla de rättigheter som krävs för att du skall kunna bevilja rättigheterna i detta avsnitt, och att användning och publicering av innehållet inte bryter mot någon lag. Microsoft betalar dig inte för innehåll som du publicerar på offentliga platser inom tjänsten. Detta avsnitt är endast tillämpligt på innehåll som är tillåtet enligt lag, och endast i den utsträckning som användning och publicering av innehållet som är tillåtet enligt lag inte strider mot lagen.

 • Privata platser inom tjänsten. Du är medveten om att det kan behövas en viss teknisk bearbetning av innehåll som publiceras på privata platser inom tjänsten för att

  • lagra och ladda ned innehållet

  • efterleva de tekniska kraven från anslutande nätverk eller

  • åtlyda begränsningarna av tjänsten.

 • Länkar till tredje mans webbsidor. Tjänsten kan innehålla länkar till tredje mans webbplatser. Dessa webbplatser hos tredje man står inte under Microsofts kontroll. Om Microsoft inkluderat dessa länkar i tjänsten, tillhandahåller vi dem endast som en förmån för dig. Att vi inkluderar dessa länkar innebär inte att Microsoft godkänner någon tredje mans webbsida, tjänst eller produkt. Microsoft förbehåller sig rätten att inaktivera länkar till vilken tredje mans webbsida som helst som du eller andra kunder publicerar inom tjänsten.

Överst på sidan

12.   Sekretess

 • Tillgång till och röjande av information. För att tjänsten skall fungera och för att vi skall kunna tillhandahålla den samlar vi in viss information om dig. Vi använder och skyddar den informationen i enlighet med Microsofts sekretesspolicy online. Vi kan få tillgång till eller röja information om dig, inklusive innehållet i dina kommunikationer, för att

  • följa gällande lagstiftning eller fullgöra lagenliga anspråk eller rättsliga åtgärder

  • skydda rättigheter eller egendom som tillhör Microsoft eller våra kunder, inklusive upprätthållande av våra avtal eller rutiner som fastställer din användning av tjänsterna eller

  • agera när vi är övertygade om riktigheten i att sådan tillgång eller sådant röjande är nödvändigt för att skydda den personliga säkerheten för Microsofts anställda, kunder eller allmänheten.

   Du samtycker till principerna om tillgång till och röjande av information i detta avsnitt.

 • Överföring av personlig information. Personuppgifter som har samlats in genom tjänsten kan bevaras och behandlas i USA eller annat land eller annan region där Microsoft eller dess koncernbolag, dotterbolag eller ombud bedriver verksamhet. Genom att använda tjänsten samtycker du till överföring av sådan information utanför ditt land eller din region. Microsoft omfattas av Safe Harbor-avtalet och efterlever de riktlinjer som utges av handelsdepartementet i USA avseende insamling, användning och kvarhållande av information från EU. Du kan läsa mer om överföringar av dessa data i Sekretesspolicyn.

 • Data om prestanda och användning. För att tillhandahålla dig tjänsten kan vi samla in viss information om tjänstens prestanda, din dator och om din användning av tjänsten. Vi kan automatiskt hämta denna information från din dator. Dessa data identifierar dig inte personligen.

 • Filtreringsteknik. Vi kan använda teknik eller andra sätt att skydda tjänsten, skydda våra kunder eller hindra dig från att bryta mot detta avtal. Exempel på detta är bl.a. filtrering för att stoppa skräppost och virus eller förbättra säkerheten. Dessa metoder kan hindra dig från att använda tjänsten.

 • Din sekretesshantering. När du använder tjänsten kan du komma att kunna samla in personlig information om tredje man genom dina förehavanden med tredje man. Om du gör detta samtycker du till att (a) publicera en sekretesspolicy på din webbplats där det som ett minimum framgår hur all personlig information som du samlar in från tredje man används, (b) tillhandahålla en hypertextlänk till din sekretesspolicy på hemsidan till din webbplats och på alla sidor där du samlar in personlig information från tredje man, inklusive på ”check out”-sidor, och (c) använda personlig information endast så som det uttryckligen tillåts enligt din sekretesspolicy.

Överst på sidan

13.   Programvara

 • Användning. Om du erhåller programvara från oss som en del av tjänsten regleras din användning av programvaran av de licensvillkor som presenteras för din acceptans för den programvaran. Om inga licensvillkor presenteras för dig beviljar vi (eller beroende på var du bor, något av våra koncernbolag) dig rätt att använda programvaran endast för användningen av den tjänst som du har rätt till enligt detta avtal och endast för det antal datorer som anges i erbjudandet av tjänsten. Vi (eller beroende på var du bor, något av våra koncernbolag) förbehåller sig alla rättigheter till programvaran. Om ingenting annat anges upphör din rätt att använda programvaran när rätten att använda tjänsten förlorar sin giltighet eller löper ut, och du skall omedelbart avinstallera programvaran. Vi kan inaktivera programvaran efter det datum då tjänsten förlorar sin giltighet.

 • Uppdatering. Vi kan automatiskt kontrollera din version av programvaran. Vi kan automatiskt ladda ned uppgraderingar till programvaran för din dator för att uppdatera, förbättra och ytterligare utveckla tjänsten.

 • Omfattning av licensen. Programvaran skyddas av upphovsrätt och andra immaterialrättsliga lagar och konventioner. Programvaran säljs inte, den licensieras. Detta avtal ger dig endast vissa rättigheter att använda programvaran. Microsoft förbehåller sig alla övriga rättigheter. Du har inte rätt att ta isär koden för, dekompilera eller utföra reverse engineering på den programvara som ingår i tjänsten, förutom i den utsträckning tillämplig lag uttryckligen medger det.

 • Exportlagar. Amerikansk exportlagstiftning gäller för programvaran. Du måste följa all inhemsk och internationell exportlagstiftning som gäller för programvaran. Denna lagstiftning innehåller restriktioner avseende destination, slutanvändare och slutanvändning. Mer information finns på www.microsoft.com/exporting.

Överst på sidan

14.   Material som Microsoft licensierar till dig

 • Medieelement och mallar.Du får bereda dig åtkomst till mediebilder, clip art-bilder, animeringar, ljud, musik, former, videoklipp, mallar och annan form av nedladdningsbart innehåll ("medieelement") anslutning till tjänsten. Du får kopiera och använda medieelementen och licensiera, visa och distribuerar dem tillsammans med dina ändringar som delar av dina programvaruprodukter, inklusive webbplatser, men du har inte rätt att (i) sälja, licensiera eller distribuera kopior av medieelementen separat eller som en del av en samling eller produkt om det primära värdet för produkten ligger i medieelementen, (ii) bevilja kunder till din produkt rätt att licensiera eller distribuera medieelementen, (iii) licensiera eller distribuera något medieelement som innehåller identifierbara privatpersoner, regeringar, logotyper, signaturer, emblem, varumärken eller juridiska personer för kommersiella ändamål eller för att explicit eller implicit kommunicera ett godkännade av eller en anknytning till någon produkt, juridisk person eller aktivitet eller (iv) framställa obscena eller anstötliga alster som strider mot gällande lagstiftning vid tidpunkten för alstrets skapande och där medieelementen ingår.

  Om du laddar ned dessa medieelement och mallar från Microsofts webbplats Office Online (eller dess efterföljare) får du endast använda dem om du har en giltig licens till ett Microsoft Office-paket eller någon av programmen eller en Microsoft-programvaruprodukt som innehåller Microsoft Clip Gallery eller Microsoft Clip Organizer (eller någon av Microsofts ersättare för Microsoft Clip Organizer).

 • Dokument. Du får bereda dig åtkomst till information om tjänsten, som "white papers", Knowledge Base-artiklar, datablad och vanliga frågor och svar ("dokument"). Du får endast använda dessa dokument för informationsändamål. Du får inte kopiera, distribuera eller ändra dokumenten, eller skapa härledda alster. Utbildningsinstitutioner som är officiellt auktoriserade enligt tillämplig lag får endast ladda ned och kopiera dokumenten för distribution inom klassrummen.

 • Begränsningar. Licensbeviljandet att använda medieelement, mallar och dokument som medföljer tjänsten omfattar inte en licens för utformning eller layout av tjänsten eller en webbsida som Microsoft äger, driver, licensierar eller kontrollerar. Om inte Microsoft uttryckligen ger sitt godkännande, får du inte kopiera eller återutsända logotyper, diagram, ljud eller bilder som medföljer tjänsten. Microsoft och dess leverantörer försäkrar eller garanterar inte att medieelement, mallar eller dokument är exakta och passar dina syften. Att de omfattas av tjänsten innebär inte att de godkänns av Microsoft. Ingenting som görs tillgängligt via tjänsten är avsett som professionell rådgivning, inklusive, men inte begränsat till, finansiering, skatter eller juridisk konsultation.

Överst på sidan

15.   Windows Live™ ID
Vi kan leverera Windows Live ID-uppgifterna till dig som du använder med tjänsten. Windows Live ID är en autentiseringswebbtjänst för flera ändamål som gör det enklare att logga in på webbsidor. Du får inte använda programvara eller maskinvara som minskar antalet användare som direkt kommer åt eller använder Windows Live ID (benämns ibland även "multiplexing" eller "pooling"-programvara eller -maskinvara). Du är ensam ansvarig för eventuella affärer med tredje man (inklusive reklamfirmor) som stöder Windows Live ID, inklusive leverans och betalning för varor och tjänster. Detta avtal är tillämpligt varje gång du bereder dig åtkomst till eller använder Windows Live ID-uppgifter. När du använder Windows Live ID för att bereda dig åtkomst till en sida eller tjänst, gäller avtalsvillkoren till den sidan eller tjänsten även för dig. Följ villkoren för användning för varje sida eller tjänst som du besöker eller anlitar.

Överst på sidan

16.   Dina mellanhavanden med andra
Om du erhåller något från tredje man (inklusive tjänster som erbjuds av tredje man) via tjänsten är du medveten om att din affärsrelation i anslutning till dessa saker är med denna tredje man och inte med Microsoft. I händelse av att du riktar ett anspråk som hänför sig till din affärsrelation med tredje man skall du endast rikta sådana anspråk mot denna tredje man och inte mot Microsoft, även om Microsoft bistod vid annonseringen av erbjudandet från denna tredje man. Du är ensam ansvarig för dina affärsförehavanden med tredje man, inklusive

 • leverans eller betalning av varor och tjänster

 • hantering och granskning av beställningar, betalningar och andra transaktioner

 • kundsupport som hänför sig till beställningar eller transaktioner (t.ex. borttappade beställningar, fakturatvister och betalningar)

 • fastställande, insamlande och överföring av all skatt (om aktuellt), som uppstår i samband med en sådan order eller transaktion, till skattemyndigheten

 • köp eller användning av produkter eller tjänster från tredje man genom dig eller ett av dina associerade konton.

Du försäkrar att

 • produkterna och tjänsterna du annonserar ut, säljer och distribuerar inte bryter mot lagarna avseende försäljning och distribution och inte bryter mot detta avtal

 • du har alla nödvändiga licenser för att sälja, distribuera och annonsera varor och tjänster du erbjuder

 • all försäljning och annonsering utförs enligt tillämplig lag

 • du följer alla tillämpliga lagar och bestämmelser (inklusive civilrättslagar och bestämmelser i samband med insamling av information från tredje man).

Överst på sidan

17.   Feedback
Om du ger feedback om tjänsten till Microsoft, ger du Microsoft, utan kostnad, rätten att använda, dela och kommersialisera din feedback på valfritt sätt och i valfritt syfte. Du ger även tredje man, utan kostnad, alla eventuella patenträttigheter som behövs för deras produkter, teknik och tjänster för användning eller gränssnitt med alla specifika delar av en Microsoft-programvara eller tjänst som omfattar feedbacken. Du kommer inte att ge feedback som omfattas av en licens som kräver att Microsoft licensierar sin programvara eller dokumentation till tredje man, eftersom vi inkluderar din feedback i dem. Dessa rättigheter gäller även sedan detta avtal har upphört att gälla.

Överst på sidan

18.   Våra meddelanden till dig. Dina meddelanden till oss
Detta avtal är elektroniskt utfärdat. Vi har lovat att skicka viss information i samband med tjänsten och har rätt att skicka dig denna information i elektronisk form. Det kan finnas annan information om tjänsten som vi enligt lag måste skicka till dig. Vi får skicka denna information till dig i elektronisk form.

Vi får tillhandahålla önskad information till dig

 • genom e-post till din e-postadress som du angav när du anmälde dig för tjänsten eller

 • på din hemsida när vi först meddelat dig om detta via e-post.

Meddelanden kommer att anses som skickade och mottagna vid datumet för e-postmeddelandets överföring. Så länge du har åtkomst till tjänsten och kan använda den har du programvaran och maskinvaran som krävs för att kunna ta emot dessa meddelanden. Om du inte vill ta emot de elektroniska meddelandena måste du säga upp tjänsten.

Du kan skicka meddelanden till Microsoft enligt anvisningarna på din hemsida eller på https://billing.microsoft.com.

Överst på sidan

19.   Ingen garanti
Microsoft lämnar ingen garanti med avseende på tjänstens tillförlitlighet, korrekthet eller att den utförs i rätt tid, inte heller med avseende på de resultat som uppnåtts genom tjänsten. Du är medveten om att säkerhetsmekanismen i tjänsten har inneboende begränsningar och att du bär ansvar för att avgöra om tjänsten uppfyller dina krav.

Vi tillhandahåller tjänsten ”i befintligt skick”. Du bär risken för användningen av tjänsten. I den utsträckning som tillämplig lag medger det lämnar Microsoft-parterna inga uttryckliga garantier eller villkor. Du kan ha ytterligare rättigheter enligt tillämplig lagstiftning vilket detta avtal inte kan ändra. I den utsträckning som tillämplig lag medger det utesluter vi alla underförstådda garantier eller villkor, inklusive för allmän lämplighet, lämplighet för ett särskilt ändamål, fackmannamässighet, frånvaro av intrång i tredje mans rättigheter och tillfredsställande kvalitet.

Överst på sidan

20.   Ansvarsbegränsning
Du kan endast få ersättning av Microsoft-parterna för direkta skador upp till ett belopp motsvarande serviceavgiften för en månad eller motsvarande $5 USD (beroende på vilket belopp som är störst). I den utsträckning som tillämplig lag medger det kan du inte kräva ersättning av Microsoft-parterna för andra skador, inklusive följdskador, utebliven vinst, särskilda skador, indirekta skador eller oförutsedda skador.

Denna begränsning är tillämplig på allt som avser

 • tjänsten

 • innehållet (inklusive koden) på tredje mans webbplatser, i tredje mans program eller tredje mans handlande

 • virus eller andra funktioner som påverkar åtkomsten till eller användningen av tjänsten

 • inkompatibilitet mellan tjänsten och andra tjänster, programvara och maskinvara

 • fördröjningar eller fel som du kan ha i inledningsskedet, vid genomförande eller fullföljande av överföringar eller transaktioner i samband med tjänsten på ett korrekt sätt och i rätt tid

 • anspråk på grund av avtalsbrott, brott mot garantin, utfästelser eller villkor, strikt ansvar, vårdslöshet eller andra handlingar som ger rätt till utomobligatoriskt skadeståndsansvar.

Detta gäller även om

 • denna påföljd inte kompenserar dig helt för eventuella förluster eller inte uppfyller dess grundläggande syfte eller

 • om Microsoft kände till eller borde ha känt till risken för sådana skador.

Eftersom lagstiftningen i vissa stater inte tillåter friskrivningar från eller begränsningar av ansvar för oförutsedda skador eller följdskador, är det inte säkert att ovanstående begränsningar eller friskrivningar gäller för dig. De kanske inte heller gäller dig för det fall ditt land eller din region inte tillåter friskrivningar från eller begränsningar av oförutsedda skador, följdskador eller andra skador.

Överst på sidan

21.   Anspråk måste göras gällande inom ett år
I den utsträckning tillämplig lag medger det måste anspråk i anslutning till detta avtal eller denna tjänst göras gällande inom ett år. Ettårsperioden börjar att löpa den dag när anspråket för första gången görs gällande. Inges inte kravskrivelsen förfaller anspråket för all tid. Detta avsnitt gäller såväl för dig som dina efterträdare. Det gäller även för Microsoft, dess efterträdare och efterföljare.

Överst på sidan

22.   Microsoft-bolag, tillämplig lagstiftning och plats för tvistlösning

Detta avtal gäller mellan dig och Microsoft-bolaget i ditt land eller region. Välj det land eller den region där du bor (om du tecknar avtal om tjänsten som enskild individ) eller där verksamheten är förlagd (om du tecknar avtal om tjänsten för verksamheten) i tabellen nedan. Intill den/det hittar du det Microsoft-bolag som tecknar avtal med dig, tillämplig lagstiftning och platsen för tvistlösning med Microsoft-bolaget.

Välj ett land eller en region där du bor eller där verksamheten har sitt huvudkontor

Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, WA 98052
USA

Den amerikanska delstaten Washingtons lagar gäller för tolkningen av avtalet och anspråk vid brott mot avtalet, oavsett lagvalsprinciper. Alla andra anspråk, inklusive anspråk som grundar sig på konsumentskyddslagstiftning, konkurrenslagar och handlingar som ger rätt till utomobligatoriskt skadeståndsansvar, regleras enligt lagarna i den delstat där du bor i USA, eller om du bor utanför USA, enligt lagarna i det land eller den region där vi erbjuder tjänsten. Härmed ger du och vi oåterkalleligen samtycke till att för alla tvister som uppstår ur och i anslutning till detta avtal skall uteslutande laga domstol och jurisdiktionsort vara domstolarna i King County i Washington i USA.

Microsoft Luxembourg S.à.r.l.
20 Rue Eugene Ruppert
Immeuble Laccolith, 1st Floor
Luxemburg 2543

Luxemburgs lagar skall gälla för tolkningen av detta avtal och anspråk vid brott mot avtalet, oavsett lagvalsprinciper. Alla andra anspråk, inklusive anspråk som grundar sig på konsumentskyddslagstiftning, konkurrenslagar och handlingar som ger rätt till utomobligatoriskt skadeståndsansvar, regleras enligt lagarna i det land eller den region där vi erbjuder tjänsten. Härmed ger du och vi oåterkalleligen samtycke till att för alla tvister som uppstår ur och i anslutning till detta avtal skall uteslutande laga domstol och jurisdiktionsort vara domstolen i Luxemburg.

Microsoft Company Ltd (MSKK)
Odakyu Southern Tower,
2-2-1 Yoyogi, Shibuya-ku,
Tokyo 151-8583
Japan

Japans lagar gäller för avtalet och alla ärenden som uppstår ur och i anslutning till detta. Härmed ger du och vi oåterkalleligen samtycke till att laga domstol och jurisdiktionsort uteslutande skall vara Tokyo District Court.

Microsoft Operations, Pte Ltd
1 Marina Boulevard
#22-01 One Marina Blvd
Singapore 01898

Lagarna i Singapore skall gälla för detta avtal. Tvister som uppstår ur och i anslutning till detta avtal, inklusive frågor som avser dess existens, giltighet och upphörande, skall hänskjutas till och slutligen avgöras i ett skiljedomsförfarande i Singapore enligt Singapores internationella skiljedomscenters skiljedomsbestämmelser. Dessa bestämmelser skall anses gälla genom hänvisning till dem i detta avtal. Domstolen skall bestå av en skiljedomare som utses av ordföranden i SIAC. Språket i skiljedomsförfarandet skall vara engelska. Skiljedomarens beslut skall vara slutgiltigt, bindande och obestridligt och kan användas som grund för dom med anledning av tvisten i alla länder och regioner.

Microsoft Regional Sales Corporation, ett företag som lyder under lagarna i delstaten Nevada i USA, med en filial i Singapore, har sin huvudsakliga plats för verksamheten på
438B Alexandra Road,
#04-09/12, Block B,
Alexandra Technopark
Singapore, 119968

Den amerikanska delstaten Washingtons lagar skall gälla för detta avtal, oavsett lagvalsprinciper. Tvister som uppstår ur och i anslutning till detta avtal, inklusive frågor som avser dess existens, giltighet och upphörande, skall hänskjutas till och slutligen avgöras i ett skiljedomsförfarande i Singapore enligt Singapores internationella skiljedomscenters skiljedomsbestämmelser. Dessa bestämmelser skall anses gälla genom hänvisning till dem i detta avtal. Domstolen skall bestå av en skiljedomare som utses av ordföranden i SIAC. Språket i skiljedomsförfarandet skall vara engelska. Skiljedomarens beslut skall vara slutgiltigt, bindande och obestridligt och kan användas som grund för dom med anledning av tvisten i alla länder och regioner.

Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, WA 98052
USA

Den amerikanska delstaten Washingtons lagar skall gälla för detta avtal, oavsett lagvalsprinciper. Laga domstol och jurisdiktionsort är inte uteslutande den statliga och federala domstolen i King County, Washington, USA.

Microsoft Korea, Inc.
POSCO Bldg
8th Floor
892 Daechi 4-Dong
Kangnam-Gu
Seoul, Korea 135-777

Lagstiftningen i Republiken Korea är tillämplig på detta avtal. Härmed ger du och vi oåterkalleligen samtycke till att uteslutande laga domstol och jurisdiktionsort skall vara distriktsdomstolen i Seoul.

Microsoft Taiwan Corporation
8F, No 7 Sungren Road
Shinyi Chiu, Taipei
Taiwan 110

Taiwans lagar gäller för avtalet. Härmed ger du och vi oåterkalleligen samtycke till att för alla tvister som uppstår ur och i anslutning till detta avtal skall uteslutande laga domstol och jurisdiktionsort för första instans vara distriktsdomstolen i Taipei.

Överst på sidan

23.   Tolkning av avtalet
Samtliga delar av detta avtal skall gälla i den utsträckning som tillämplig lag medger det. En domstol kan bedöma att vi inte kan verkställa en del av avtalet. I ett sådant fall skall den overkställbara delen ersättas med villkor som så nära som möjligt uppfyller det ursprungliga syftet med den overkställbara delen. Resten av avtalet förblir oförändrad. Detta avtal, tillsammans med uppförandekoder och andra meddelanden vi tillhandahåller, utgör hela avtalet mellan Microsoft och dig med avseende på tjänsten. Det ersätter alla andra avtal eller redogörelser i samband med tjänsten. Om du har sekretessförpliktelser i anslutning till tjänsten, gäller dessa förpliktelser tills vidare (t.ex. om du har varit testperson för en förhandsutgiven version av tjänsten). Rubriker på avsnitten i avtalet begränsar inte de andra villkoren i detta avtal.

Överst på sidan

24.   Överlåtelse
Microsoft har rätt att överlåta detta avtal till andra, helt eller delvis, när som helst och utan föregående meddelande. Du får inte överlåta detta avtal, eller delar av det, till någon annan part. Varje försök att göra så är utan verkan. Du kan i stället avbeställa tjänsten. Den andra parten kan öppna ett tjänstekonto och ingå ett avtal med oss.

Överst på sidan

25.   Force Majeure
Microsoft ansvarar inte för förlust eller skada eller kan anses ha brutit mot detta avtal på grund av händelser eller omständigheter som skäligen ligger utanför Microsofts kontroll, inklusive i händelse av krig, invasion, elavbrott, terroristattacker, jordbävningar eller force majeure.

Överst på sidan

26.   Meddelanden
Aktiekurser
Aktiekurserna som visas i tjänsten tillhandahålls av S&P ComStock, Inc. Om inte annat anges levereras aktiekurserna med minst 20 minuters fördröjning (NASDAQ:s aktiekurser kommer med minst 15 minuters fördröjning). Aktiekurser som anges som "kurser i realtid" görs tillgängliga utan fördröjning av S&P ComStock, Inc. Den aktuella mottagningen av kurserna i realtid kan påverkas av fördröjningseffekter i Internet eller av andra orsaker. Alla aktiekurser är märkta med "tidpunkt för sista handel" för att ange att data kommer i rätt tid.

All information som tillhandahålls av S&P ComStock, Inc. ("ComStock") och dess koncernbolag ("ComStock Information") och som omfattas av tjänsten ägs av eller är licensierad till ComStock och dess koncernbolag och alla användare är förbjudna att lagra, manipulera, analysera, omformatera, skriva ut och visa ComStock Information för något annat syfte än för användarnas egna privata bruk. Under inga omständigheter får användare publicera, återutsända, återdistribuera eller på annat sätt reproducera ComStock Information i något format till andra, och ingen användare får använda ComStock Information i eller i anslutning till kommersiell verksamhet, inklusive, men inte begränsat till, verksamheter eller bolag inom försäkrings-, revisors-, bank-, juridik- eller mediebranschen. Före verkställandet av en värdepapperstransaktion som är baserad på information av ComStock, bör du konsultera din mäklare eller annan finansrådgivare för att få prisinformationen bekräftad. Varken ComStock eller dess koncernbolag lämnar några uttryckliga eller underförstådda garantier (inklusive, men inte begränsat till, någon garanti för allmän lämplighet eller lämplighet för ett särskilt ändamål eller användning) med avseende på ComStock Information. Com Stock information levereras till användarna "i befintligt skick". Varken ComStock eller dess koncernbolag ansvarar gentemot användaren eller någon annan för avbrott, bristande noggrannhet, fel eller underlåtenhet, oavsett orsak, med avseende på information från ComStock eller för skador (vare sig direkta eller indirekta skador, följdskador, skador som ger upphov till förhöjt skadestånd som skall tjäna som straff eller andra liknande skador) som resulterar härav.

Upphovsrätt
Allt innehåll med avseende på tjänsten är upphovsrättsskyddat till förmån för Copyright © 2007 Microsoft Corporation och/eller dess leverantörer, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399 USA. Med ensamrätt.

Respektera upphovsrätten
Respektera artisters, kostnärers och kreatörers rättigheter. Innehåll i form av musik, foton och video kan vara skyddade enligt upphovsrätten. Personer som visas i innehåll kan ha rätt att kontrollera användningen av bilden. Du får inte dela innehåll med andra människor såvida du inte innehar rättigheten, har tillåtelse från innehavaren eller sådant delande på annat sätt sker lagenligt.

Varumärken
Microsoft är ett registrerat varumärke av Microsoft Corporation. Information om varumärken finns på http://www.microsoft.com/library/toolbar/3.0/trademarks/en-us.mspx. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas förbehålles.

Meddelanden och procedurer för att göra anspråk gällande vid varumärkesintrång
Under Title 17, United States Code, Section 512 (c ) (2), meddelande om varumärkesintrång skall skickas till vårt utnämnda ombud. Förfrågningar som inte står i anslutning till följande procedurer kommer inte att besvaras. Se Meddelande och procedurer för att göra anspråk gällande vid varumärkesintrång.

Överst på sidan

27.   Domännamnstjänsten

 • Tjänsten. När du registrerar, förnyar eller överför ett domännamn genom tjänsten, ansluter Microsoft dig till en auktoriserad registreringsfirma som heter Melbourne IT Limited. Melbourne IT eller en annan registreringsfirma kommer att registrera, förnya eller överföra domännamnet. Domännamnstjänstavtalen för ccTLDs och gTLDs ("Domäntjänstavtal") är avtal mellan Melbourne IT eller en annan auktoriserad registreringsfirma och dig, och inte mellan dig och Microsoft. Domäntjänstavtalet tillämpas för registrering, förnyelse och överföring av ditt domännamn. Användningen av domännamnet omfattas även av policyn för Internet Corporation for Assigned Names and Numbers ("ICANN"). Dessa policys innehåller ICANN Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy som finns att läsa på http://www.icann.org/udrp/#udrp.

 • Microsoft kontrollerar inte tillgängligheten av varje domännamn som du vill registrera eller förnya. Du försäkrar att varje domännamn som du registrerar, förnyar eller överför genom tjänsten och Melbourne IT inte gör intrång i tredje mans rättigheter.

 • Offentligt dataregister. Du är medveten om att dina kontaktuppgifter, som ditt namn, postadress, telefonnummer och e-postadress, kommer att hämtas in av Melbourne IT och registreras i ett offentligt dataregister.

 • Uppsägning av tjänsten. Med undantag för de fem första dagarna efter att du har börjat prenumerera på tjänsten kommer, om du eller vi säger upp tjänsten, ditt domännamn att fortsätta vara registrerat under ett år. Det kommer inte längre att fungera tillsammans med tjänsten. Det kommer inte heller längre att fungera tillsammans med din e-posttjänst eller hänvisa till din webbplats. Du ansvarar för förnyelse och betalning av den tillämpliga förnyelseavgiften för ditt domännamn efter att du eller vi har sagt upp tjänsten. Uppsägning av din tjänst kan medföra uppsägningskostnader och du måste betala alla uppsägningskostnader enligt specifikationen i den dokumentation som beskriver erbjudandet. Om du säger upp tjänsten innebär det inte att din skyldighet att betala alla avgifter och uppsägningskostnader som ditt faktureringskonto debiteras med upphör.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×