Microsoft Office Live Meeting – Villkor för användning

Gäller Tjänster och Programvara för Microsoft Office Live Meeting

Det här är ett avtal mellan Microsoft Corporation eller, i förekommande fall beroende på var du bor, något av dess koncernbolag (nedan kallat "Microsoft",” vi,” eller “oss”) och dig (nedan kallat "Kunden" eller "du").

(i) “Kunden” avser den fysiska eller juridiska person som köper eller öppnar ett konto för Microsoft Office Live Meeting-tjänster inom ramen för detta Avtal

(ii) “Användaren” avser en fysisk person som bereder sig åtkomst till eller använder Microsoft Office Live Meeting-tjänsterna eller installerar Programvaran.

Genom att du installerar, kopierar eller på annat sätt använder Programvaran, eller använder eller bereder dig åtkomst till Tjänsterna accepterar du dessa villkor ("Avtalet"). Läs det här Avtalet noggrant innan du installerar eller på något sätt använder Programvaran eller Tjänsterna. Spara en kopia av Avtalet för eget bruk.

Kommentar till Användare som inte är Kunder: avsnitt 7 (Kreditkortstillstånd) och avsnitt 20 (Ansvarsbefrielse) i detta Avtal gäller ej dig. Om din arbetsgivare är en Kund och har ett befintligt skrivtligt avtal med Microsoft ("Skriftligt Avtal") så gäller det Skriftliga Avtalet enbart där motstridighet finns mellan detta Avtal och det Skriftliga Avtalet (och bedöms då ersätta gällande villkor i detta Avtal).

1. Definitioner. Alla termer med inledande versal i detta Avtal har den betydelse som anges i detta Avtal.

Termen “koncernbolag" avser en juridisk person som vi äger, som äger oss eller som vi har delat ägarskap i. “Äganderätt" avser mer än 50 procents ägande.

Anknutna företag" avser Microsoft och alla licensgivare och leverantörer som tillhandahåller någon del av Programvaran och/eller Tjänsterna, samt alla deras dotterbolag, koncernbolag, chefer, anställda, konsulter och representanter.

“Godkänt territorium” avser de länder som vi betecknar som godkända för försäljning, marknadsföring och användning av Tjänsterna. Hänvisning till http://www.microsoft.com/online/faq.mspx#international för de länder där Tjänsterna finns tillgängliga med VoIP-funktionalitet.

“Innehåll” avser alla data, texter, bilder, ljud, program och annan information, inklusive, men utan begränsning till, allt som överförs av eller åt dig i samband med att du använder Tjänsterna, inklusive, men utan begränsning till, foton, karikatyrer, illustrationer, mallar, ikoner, artiklar, ljudklipp, varumärken, logotyper och videoklipp

“Tjänsterna” avser de Microsoft Office Live Meeting-tjänster som anges i beskrivningen av den beställning som Kunden har gjort direkt från Microsoft eller via en auktoriserad återförsäljare

“Webbplatsen” avser www.livemeeting.com eller någon efterföljande eller motsvarande webbplats

“Programvaran” avser programvaran och all tillhörande dokumentation och annat material du får av Microsoft för kunna använda Tjänsterna

“Giltighetstiden” avser Avtalets giltighetstid. Giltighetstiden börjar vid något av följande datum (beroende på vilket som infaller först): (i) datumet då Microsoft godkänner din beställning av Tjänsterna, (ii) datumet då du för första gången får åtkomst till eller använder Tjänsterna eller (iii) datumet då du installerar Programvaran, och löper till Giltighetstidens slut (som anges av Microsoft) eller tidigare om Avtalet upphör att gälla av de skäl som anges i Avtalet

2. Programvarulicens. Under förutsättning att du uppfyller villkoren i detta Avtal beviljar Microsoft härmed dig en världsomfattande, icke-exklusiv licens under Giltighetstiden: (i) att installera Programvaran (endast som objektkod och körbar kod) och (ii) att använda Programvaran (som installerats) endast i syfte att få åtkomst till och använda Tjänsterna

3. Åtkomst till Tjänsterna: Avstängning och Uppsägning.. Under förutsättning att du uppfyller villkoren i detta Avtal beviljar Microsoft dig en icke-exklusiv, återkallelig rätt att använda Tjänsterna under Giltighetstiden..Microsoft förbehåller sig rätten att när som helst, utan föregående meddelande, tillfälligt avbryta eller avsluta en eller alla Tjänsterna om Microsoft har en rimlig misstanke om att du brutit mot detta Avtal eller du kan hota Microsoft eller någon annan. När Avtalet, oavsett anledning, upphör att gälla, upphör även din åtkomst till och din rätt att använda Tjänsterna. Du får inte sälja vidare eller agera som servicebyrå för Tjänsterna eller någon del av Tjänsterna.

4. Äganderätt till Programvaran, Tjänster och Varumärken. Programvaran och Tjänsterna säljs inte, de licensieras endast för användning i enlighet med detta Avtal. Förutom om annat uttryckligen anges i detta Avtal förbehåller sig Microsoft och övriga Anknutna företag alla rättigheter, inklusive immateriella rättigheter, som rör eller ingår i Programvaran och Tjänsterna, inklusive, men inte begränsat till, all teknik, all programvara och alla kopior av Programvaran och Tjänsterna. All grafik och alla logotyper, tjänstmärken och varumärkesnamn, inklusive tredje parts namn, produktnamn och varumärkesnamn (kollektivt kallat “Varumärken”) som rör Programvaran och Tjänsterna är varumärken som tillhör Microsoft eller Anknutna företag. Du får inte använda dessa Varumärken utan skriftligt tillstånd från Microsoft eller berörda Anknutna företag. Microsoft förbehåller sig alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas i detta Avtal.

5. Begränsningar. Du får inte bakåtkompilera ("reverse engineering"), dekompilera, demontera, översätta eller försöka ta reda på källkoden till Programvaran eller Tjänsterna. Du får inte använda, kopiera, ändra, skapa härledda produkter från, distribuera, sälja, överlåta, pantsätta, underlicensiera, leasa, låna ut, hyra ut, dela med annan, distribuera eller på annat sätt, direkt eller indirekt, överlåta hela eller någon del av Programvaran eller dina rättigheter till Tjänsterna, såvida detta inte uttryckligen beviljas dig i detta Avtal. Du får inte ta bort, ändra eller lägga till Varumärken eller copyright-meddelanden eller annan äganderättsmärkning från Programvaran eller Tjänsterna. . DU FÅR INTE INSTALLERA ELLER ANVÄNDA PROGRAMVARAN ELLER TJÄNSTERNA OM DU INTE ÄR ANSTÄLLD AV KUND, OBEROENDE LEVERANTÖR ELLER INBJUDEN AV KUND . Om du har en version av Tjänsten där dess VoIP-funktion är inaktiverad eller delvis inaktiverad förbinder du dig att inte aktivera eller på annat sätt försöka använda den inaktiverade VoIP-funktionen. Om du har en version av Tjänsten vars VoIP-funktion är aktiverad förbinder du dig att inte använda den versionen i ett land som ligger utanför Godkänt territorium.

6. Schemalagt underhåll: Ingen utbildning eller teknisk support. De regelbundna schemalagda underhållstiderna av webbplatsen beror på datacentrets plats. För närvarande sker underhållet mellan klockan 10:00 och 16:00 (PST) varje fredag i Asien och mellan kl. 18:00 fredag till 00:00 (PST) lördag på alla andra platser. Under denna tid kan inte Tjänsterna användas. Microsoft har inga skyldigheter att ge support eller underhålla tjänsterna i med koppling till programvaran eller tjänsterna enligt villkoren i detta Avtal.

7. Kreditkortstillstånd; användning på ditt konto. Endast av Microsoft godkända kreditkort accepteras om du beställer Tjänster via Webbplatsen och betalar med kreditkort. Alla eventuella återbetalningar sker till samma kreditkort. Under hela Giltighetstiden och till dess alla summor har betalats till fullo så godkänner du härmed att Microsoft får kreditera kreditkortet som du tillhandahållit Microsoft. Detta gäller alla summor under detta Avtal, inklusive alla betalningar, skatter och extra avgiffter. Om kortet ej kan verifieras, är ogiltigt eller på annat sätt felaktigt så kan Tjänsten skjutas upp, avbrytas eller sägas upp utan vidare information och Microsoft kan skapa fakturor för betalning. Du samtycker till att alltid uppdatera din kortinformation så den är aktuell och Microsoft kan kräva behandlingsavgifter om kortets giltigshetstid har gått ut. Ett formulär för kreditkortstillstånd måste fyllas i innan du kan betala med kreditkortet. Alla priser är givna och måste betalas i U.S. dollar. Alla priser exkluderar skatt och liknande avgifter, dessa kommer att faktureras för betalning av dig. Du är ansvarig för de som använder Tjänsterna genom ditt konto, inklusive Användare, att de följer uppfyller villkoren i detta Avtal. Du samtycker till att betala alla summor under detta Avtal och vara ansvarig för all aktivitet på ditt konto för Tjänsterna, inklusive betalning av avgifter som uppkommit av Användare.

8. Elektronisk kommunikation. Tjänsterna och Programvaran tillhandahålls på elektronisk väg och du samtycker till att Microsoft kan kommunicera med dig elektroniskt om sådant som rör Tjänsterna och Programvaran, inklusive utbildningsinformation och meddelanden om produktuppdateringar, incitament och belöningsprogram samt information om hur du kan använda Tjänsten på ett effektivt sätt.

9. Uppdateringar: Villkor för och godkännande av automatiska uppdateringar. MAvtalet gäller även för material som Microsoft efter eget gottfinnande tillhandahåller eller gör tillgängligt för sina kunder efter det att Tjänsterna har börjat gälla, t.ex. uppdateringar, tillägg, tilläggskomponenter, funktioner eller andra relaterade funktioner, inklusive, men inte begränsat till, ändringar av funktioner, lagring, säkerhet, tillgänglighet, innehåll och annan information som rör Programvaran eller Tjänsterna (benämns gemensamt “Uppdateringar”). Microsoft kan uppställa ytterligare villkor för Uppdateringarna. Du ger Microsoft härmed rätt och samtycker till att Microsoft automatiskt och i god tro kan överföra, få åtkomst till, installera och på annat sätt förse den dator eller annan enhet som använder Programvaran eller Tjänsterna (”Enhet”) med Uppdateringarna utan föregående meddelande eller medgivande. Du samtycker härmed till att Microsoft, i enlighet med Microsofts operativa rutiner för Live Meeting, i god tro får överföra, åtkomst, installlera och på andra sätt uppdatera programvaran utan vidare information.

10. Sekretesspolicy. Sekretesspolicyn för Microsoft Office Live Meeting finns på Webbplatsen (http://office.microsoft.com/en-us/help/HA102338881033.aspx) (“Sekretesspolicy”). Oavsett avsnitt 32 i detta Avtal så kan Sekretesspolicyn uppdateras. Du bekräftar härmed att du har läst Sekretesspolicyn och accepterar att den ingår som en del i detta Avtal. Personlig information som Microsoft samlar in via Webbplatsen i samband med detta Avtal kan lagras och bearbetas i USA eller något annat land där Microsoft eller dess dotterbolag eller representanter bedriver verksamhet, och du samtycker till att informationen överförs utanför ditt land. Du samtycker till att personlig information som uppges i samband med användningen av Programvaran och/eller Tjänsterna mottas, delas och överförs mellan Microsoft och teleleverantörer eller andra leverantörer i samband med Programvaran och/eller Tjänsterna. Microsoft rättar sig efter de skyddsramar (Safe Harbor Framework) som det amerikanska handelsdepartementet fastställt med avseende på insamling, användning och lagring av data från Europeiska unionen.

11. MEDDELANDE OM INSPELNING OCH SEKRETESSFUNKTIONER. PROGRAMVARAN OCH/ELLER TJÄNSTERNA KAN ANVÄNDAS FÖR ATT SPELA IN MÖTEN OCH FÖR ATT SAMLA IN OCH ANVÄNDA IDENTIFIERANDE INFORMATION OM DELTAGARE SOM ANVÄNDER TJÄNSTEN, inklusive men inte begränsat till, ett namn som visas, överförs, behandlas eller lagras som en del av ett möte eller en mötesinspelning. LAGARNA I EN DEL JURISDIKTIONER KRÄVER ATT PERSONEN FÖRST MEDDELAS ELLER GER SITT SAMTYCKE INNAN DERAS KOMMUNIKATION UPPFÅNGAS, ÖVERVAKAS OCH/ELLER SPELAS IN OCH/ELLER BEGRÄNSAR INSAMLING, LAGRING OCH ANVÄNDNING AV PERSONLIGT IDENTIFIERBAR INFORMATION. Du samtycker till att följa all tillämplig lagstiftning och att inhämta de medgivanden som krävs och att göra alla nödvändiga tillkännagivanden innan du använder Programvaran och/eller Tjänsterna och/eller funktioner, till exempel inspelningsfunktionen.

12. Du behåller Äganderätten till Innehållet. Microsoft gör inte anspråk på att äga Innehållet. Du beviljar härmed Microsoft en icke-exklusiv, världsomfattande, royaltyfri, kostnadsfri, överlåtningsbar licens att vara värd för, cachelagra, spela in, kopiera och visa Innehållet endast i syfte att tillhandahålla Tjänsterna. Du har all äganderätt till Innehållet, med undantag för vad som anges i detta Avtal mellan dig och Microsoft.

13. Begränsad åtkomst till Innehållet. Du är införstådd med och samtycker till att Tjänsterna tillhandahålls med automatiserade metoder (t.ex. överföring av Innehåll via programverktyg) och att Microsofts personal inte får använda, visa eller lyssna på något Innehåll, utöver vad som anges i Sekretesspolicyn eller vad som krävs för att driva Tjänsterna, inklusive men inte begränsat till följande: (i) om Tjänsterna måste avbrytas för att återställa Innehåll på din begäran, (ii) om du har begärt att Microsoft ska vara värd, producent, diskussionsledare eller ordförande för ett möte, en presentation eller ett evenemang i samband med Tjänsterna, eller (iii) om Microsoft i god tro anser det vara nödvändigt eller tillrådligt i syfte att följa juridiska bestämmelser eller om det krävs vid en rättsprocess. Om du har behörighet att använda inspelningar eller Innehåll samtycker du till att du endast får hämta, använda och/eller visa kopior av inspelningarna (t.ex. av Innehåll), som gjorts vid användning av Tjänsterna, för företagets interna verksamhet. Du har inte rätt att hämta eller använda sådana inspelningar eller sådant Innehåll till förmån för tredje part eller sälja åtkomsten till, eller på annat sätt kommersialisera, sådana inspelningar eller sådant Innehåll.

14. Garantier om ägande av Innehåll. Du garanterar att du: (i) är ägare eller licensinnehavare till allt Innehåll och har rätt att bevilja licens enligt Avsnitt 12, och (ii) inte kommer att publicera, skicka, överföra, spela in eller på annat sätt distribuera eller sprida Innehåll som: (a) inkräktar på, eller skulle kunna inkräkta på, copyright, patent, varumärken, affärshemligheter eller annan parts äganderätt, eller någon parts rättigheter vad gäller publicering eller sekretess, (b) bryter mot lagar, stadgar, förordningar eller föreskrifter (inklusive, men inte begränsat till, lagar och föreskrifter som reglerar exportkontroll, olaglig konkurrens, icke-diskriminering eller falsk marknadsföring), (c) är olämpligt, hädiskt, ärekränkande, smädligt, obscent, oanständigt, hotfullt, trakasserande eller på annat sätt olagligt, (d) är skadligt för minderåriga eller på annat sätt pornografiskt, (e) innehåller virus, trojaner, maskar, tidsinställda bomber, cancelbot-filer, skadliga filer eller liknande programvara, data eller program som kan skada, ha en negativ inverkan på, avlyssna (i hemlighet) eller överta kontrollen över system, data, personlig information eller annans egendom, (f) är falskt, vilseledande eller felaktigt eller (g) innehåller information som du inte har rätt att låta Microsoft samla in och bearbeta i enlighet med Sekretesspolicyn.

15. Skickad information. Du kan skicka frågor eller kommentarer till Microsoft, t.ex. på http://main.livemeeting.com/about_us/contact_us.cfm. Microsoft förbehåller sig rätten att redigera och publicera sådana frågor eller kommentarer tillsammans med svaren, om sådana finns. Du överlåter härmed till Microsoft äganderätten till alla kommentarer, förslag, idéer och all kommunikation, feedback och annan information som skickas till Microsoft angående Programvaran och/eller Tjänsterna (kollektivt kallat “Skickad information”) och all äganderätt till copyright och andra immateriella rättigheter i all Skickad information.

16. Konfidentialitet.. Du förbinder sig att inte använda eller lämna ut någon information som Microsoft har uppgett vara konfidentiell eller upphovsrättsskyddad, eller som rimligen kan anses vara konfidentiell eller upphovsrättsskyddad, inklusive, men utan begränsning till, lösenord eller åtkomstkoder till Tjänsterna till tredje part. Du samtycker till att all användning av dina lösenord och dina åtkomstkoder till Tjänsterna hänförs till Kunden, även om Kunden inte har godkänt användningen, inklusive sådan användning som ger upphov till ytterligare avgifter..

17. Länkar till webbplatser som tillhör tredje part. Du kan besöka andra webbplatser som Microsoft inte har kontroll över via länkar på Webbplatsen. Varken Microsoft eller Anknutna företag ansvarar för innehållet på dessa webbplatser. Länkarna är endast avsedda att underlätta för dig och innebär inte att Microsoft eller Anknutna företag stöder dessa webbplatser.

18. Tillämplig lagstiftning. Du samtycker till att (i) inte använda Programvaran eller Tjänsterna på något som helst olagligt sätt och (ii) att följa alla tillämpliga lokala, nationella och internationella lagar och föreskrifter, inklusive, men inte begränsat till, lagar som rör avlyssning, övervakning och/eller inspelning av konversationer, sekretess och dataskydd och offentliga visningar eller uppföranden samt USA:s exportlagar och -föreskrifter rörande överföring av tekniska data som exporteras från USA via Programvaran och/eller Tjänsterna. Du samtycker till att varken Avtalet eller andra rättigheter som tillhör Microsoft tvingar Microsoft eller Anknutna företag att utöva dessa rättigheter till förmån för någon eller för att skydda någon, även om Microsoft förbehåller sig rätten att göra det efter eget gottfinnande.

19. Use Restrictions. Du samtycker till att inte

(i) använda Tjänsterna i samband med kedjebrev, skräppost, undersökningar, tävlingar, pyramidspel eller andra duplicerade eller oönskade meddelanden, massutskick eller andra oombedda kommersiella meddelanden

(ii) på något sätt samla in information om andra, inklusive e-postadresser, utan deras uttryckliga medgivande

(iii) använda, hämta eller på annat sätt kopiera (mot en avgift eller inte) någon förteckning över Microsofts användare eller annan användar- eller användningsinformation eller någon del därav till någon fysisk eller juridisk person om det inte ingår i användningen av Tjänsterna och sker i enlighet med villkoren i Avtalet

(iv) störa någon annans användning av Tjänsterna eller använda Tjänsterna på ett sätt som kan skada, inaktivera, överbelasta, försämra eller på annat sätt störa eller avbryta Webbplatsen, Tjänsterna eller nätverk som är anslutna till Tjänsterna

(v) försöka få obehörig åtkomst till Tjänsterna, andra konton, datorsystem eller nätverk som är anslutna till Tjänsterna genom lösenordsattacker eller annat sätt

(vi) hyra ut, leasa ut, bevilja säkerhetsrätt i eller på annat sätt överlåta rättigheterna att använda Tjänsterna i enlighet med detta Avtal

(vii) bakåtkompilera ("reverse engineer"), ändra, dekompilera, plocka isär, översätta eller på annat sätt försöka skapa verk som härrör från eller visa källkod från någon del av Programvaran eller Tjänsterna

(viii) bedra, förtala, missbruka, trakassera, förfölja, hota eller på annat sätt bryta mot andras juridiska rättigheter (t.ex. offentlighetsrätter eller sekretessrätter)

(ix) överföra eller på annat sätt offentliggöra filer som innehåller bilder, fotografier, programvara eller annat material som skyddas av upphovsrättslig lagstiftning, inklusive men inte begränsat till copyright- eller varumärkeslagstiftning (eller offentlighetsrätter eller sekretessrätter) såvida du inte själv är ägare till dessa eller har fått nödvändigt medgivande från ägaren

(x) överföra filer som innehåller virus, trojaner, maskar, tidsinställda bomber, cancelbot-filer, skadliga filer eller liknande information som kan skada någon annans dator, egendom eller information

(xi) förfalska eller ta bort copyrightinformation, såsom författarangivelser, juridiska meddelanden eller egendomsangivelser eller etiketter om källan till programvara eller annat material som ingår i en fil som överförs

20. Ansvarsbefrielse. Kunden. Du förbinder dig att försvara och hålla alla anslutna företag skadelösa från alla anspråk och allt ansvar (inklusive, men inte begränsat till, avgifter, kostnader och andra utgifter för ombud och sakkunniga) som framställs av tredje part och som hänför sig till eller uppkommer från: (i) din användning av Programvaran eller Tjänsterna (inklusive, men inte begränsat till, personer som använder Tjänsterna med ditt lösenord eller din åtkomstkod eller genom din inbjudan), (ii) något faktiskt eller påstått brott mot detta Avtal eller tillämplig lag eller (iii) något faktiskt eller påstått intrång eller brott mot annan fysisk eller juridisk persons immateriella egendom eller integritet eller annan rättighet (av dig eller personer som använder Tjänsterna med ditt lösenord, din åtkomstkod eller genom din inbjudan).

21. FRISKRIVNING FRÅN GARANTIANSVAR PROGRAMVARAN OCH TJÄNSTERNA TILLHANDAHÅLLS I "BEFINTLIGT SKICK" MED ALLA FEL” OCH UTAN GARANTI.

ALLA ANKNUTNA FÖRETAG FRISKRIVER SIG HÄRMED FRÅN ALLA EVENTUELLA GARANTIER, VILLKOR OCH SKYLDIGHETER, VARE SIG UTTRYCKLIGA, UNDERFÖRSTÅDDA ELLER LAGSTADGADE, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, ALLMÄN LÄMPLIGHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL, KORREKTHET, SYSTEMINTEGRERING ELLER KOMPATIBILITET, FACKMANNAMÄSSIGT UTFÖRANDE OCH FRÅNVARANDE AV VÅRDSLÖSHET. FRISKRIVNINGEN OMFATTAR, MEN BEGRÄNSAR SIG INTE TILL, GARANTIER, SKYLDIGHETER ELLER VILLKOR ATT: PROGRAMVARAN ELLER TJÄNSTERNA AVBRYTS, ÄR TILLFÖRLITLIGA, TILLGÄNGLIGA VID EN VISS TIDPUNKT, SÄKRA, FELFRIA, VIRUSFRIA, ELLER FÖR ATT MEDDELANDEN ELLER FÖRFRÅGNINGAR LEVERERAS, ATT DEFEKTER ÅTGÄRDAS ELLER ATT PROGRAMVARAN ELLER TJÄNSTERNA, INNEHÅLL, SYSTEM, SERVRAR OCH INFORMATION SOM ANVÄNDS I ELLER AV PROGRAMVARAN OCH/ELLER TJÄNSTERNA INTE KAN ÅSTADKOMMA SKADA.

INGEN GARANTI LÄMNAS HELLER MOT UTOMSTÅENDES PÅVERKAN AV ANVÄNDNINGEN AV PROGRAMVARAN ELLER TJÄNSTERNA ELLER MOT INTRÅNG I UPPHOVSRÄTTEN.

22. INGET ANSVAR FÖR INNEHÅLL. DU ACCEPTERAR ATT INGET AV DE ANKNUTNA FÖRETAGEN (ENLIGT DEFINITIONEN OVAN) ANSVARAR FÖR: INNEHÅLL, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, INNEHÅLL SOM SKICKAS, TAS EMOT, LAGRAS, UTGES ELLER PÅ ANNAT SÄTT ÄR KOPPLAT TILL PROGRAMVARAN ELLER TJÄNSTERNA, INNEHÅLL SOM SKICKAS MEN INTE MOTTAS, ÅTKOMST TLL ELLER ÄNDRING AV INNEHÅLL, INNEHÅLL SOM SKICKAS MED HJÄLP AV OCH/ELLER INKLUDERAS I TJÄNSTERNA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, HOTFULLT, ÄREKRÄNKANDE, OANSTÄNDIGT, STÖTANDE ELLER OLAGLIGT INNEHÅLL, ENSKILDA PERSONERS UPPFÖRANDE, SAMT INTRÅNG I ANNAN PERSONS SEKRETESSRÄTTIGHETER, IMMATERIELLA RÄTTIGHETER ELLER DATASKYDDSRÄTTIGHETER..

23. EXKLUDERANDE AV VISSA SKADOR.. DU ACCEPTERAR ATT FÖLJANDE SKADOR EXKLUDERAS OCH ATT DU INTE ÄR BERÄTTIGAD TILL SKADESTÅND FÖR NÅGON AV DESSA SKADOR: FÖLJDSKADOR OCH OFÖRUTSEDDA ELLER INDIREKTA SKADOR, UTEBLIVEN VINST, FÖRLUST AV KONFIDENTIELL ELLER ANNAN INFORMATION, DRIFTAVBROTT, PERSONSKADA, INTEGRITETSKRÄNKNING, SKADA ORSAKAD AV BRISTANDE UPPFYLLELSE AV EN FÖRPLIKTELSE (INKLUSIVE MED ANLEDNING AV GOD TRO ELLER SKÄLIG AKTSAMHET), SKADA ORSAKAD AV VÅRDSLÖSHET ELLER OAKTSAMHET OCH FÖRLUST AV MATERIELLT ELLER ANNAT SLAG SOM INTE ANGES UTGÖRA "DIREKTA SKADOR" ENLIGT AVSNITT 23 NEDAN. OVAN NÄMNDA SKADOR EXKLUDERAS ÄVEN I HÄNDELSE AV FEL, HANDLINGAR SOM GER RÄTT TILL UTOMOBLIGATORISKT SKADESTÅNDSANSVAR (INKLUSIVE VÅRDSLÖSHET), STRIKT ANSVAR ELLER PRODUKTANSVAR, OCH/ELLER AVTALSBROTT FRÅN MICROSOFT ELLER ANKNUTNA FÖRETAG OCH ÄVEN OM MICROSOFT ELLER ANKNUTNA FÖRETAG HAR INFORMERATS OM RISKEN EN FÖR SÅDAN SKADA. DU ACCEPTERAR ATT DESSA UNDANTAG OCH BEGRÄNSNINGARNA NEDAN GÄLLER ÄVEN OM EN PÅFÖLJD INTE KAN GÖRAS GÄLLANDE. 24. ANSVARSBEGRÄNSNING. MED UNDANTAG FÖR SÅDANA SKADOR SOM ENLIGT LAG MÅSTE ERSÄTTAS, ACCEPTERAR DU ATT ALLA SKADOR EXKLUDERAS UTOM DIREKTA SKADOR SOM ÅSAMKAS VIA SKÄLIG ANVÄNDNING, VILKA KAN ERSÄTTAS UPP TLL ETT HÖGRE BELOPP ÄN DET DU HAR BETALAT FÖR TJÄNSTERNA UNDER GILTIGHETSTIDEN (T.EX. VARJE KVARTAL ELLER MÅNAD) OMEDELBART FÖREGÅENDE SKADESTÅNDSANSÖKAN OAVSETT ORSAKEN TILL ÅTGÄRDEN ELLER SKADESTÅNDSANSPRÅKET (T.EX. AVTAL, GARANTI, HANDLINGAR SOM GER RÄTT TILL UTOMOBLIGATORISKT SKADESTÅNDSANSVAR, STRIKT ANSVAR, VÅRDSLÖSHET, BEDRÄGERI ELLER ANNAN RÄTTSLIG GRUND) ELLER EN DOLLAR (US$ 1,00).

25. Gällande efter Avtalets slut. Avsnitten 1, 3 (i den utsträckning dessa begränsar dina rättigheter) och 4 till 32 fortsätter att gälla efter att Avtalet har hävts, avslutats, gått ut eller avbrutits.

26. Tillämplig lag: Exklusivt forum, jurisdiktion. Avtalet och alla rättsliga villkor för Programvaran eller Tjänsterna som ingåtts med dotterbolag till Microsoft utanför Europa regleras av och utformas med utgångspunkt i lagstiftningen i delstaten Washington, USA, och USA:s federala lagstiftning. Avtalet och alla rättsliga villkor för Programvaran eller Tjänsterna som ingåtts med dotterbolag till Microsoft i Europa regleras av lagstiftningen i Irland. Om inte annat har avtalats skriftligen regleras villkoren i alla tjänstavtal av lagstiftningen i den jurisdiktion där vårt dotterbolag som tillhandahåller tjänsterna är beläget. Förenta Nationernas konvention om avtal för internationell försäljning av varor från 1980 och relaterade rättsliga dokument gäller inte för detta Avtal eller något licens- eller tjänstavtal som ingås med något av Microsofts dotterbolag inom ramen för detta Avtal.

27. Övrigt. Om någon del i detta Avtal befinns vara ogiltig och ej verkställbar, ska denna del ersättas av en giltig, verkställbar version som nära överensstämmer med innehållet och syftet i den ursprungliga versionen, och övriga delar av Avtalet ska fortsätta gälla. Om någon del av Avtalet befinns strida mot tillämplig lagstiftning ska denna del revideras så att den nära överensstämmer med övriga delar som fortfarande gäller. Om Microsoft inte utövar sina rättigheter enligt Avtalet ska detta inte tolkas som en befrielse från sådana rättigheter såvida inte annat skriftligen (ej på elektronisk väg) har angetts och undertecknats av en behörig chef på Microsoft.

28. Force Majeure. Anknutna företag ansvarar inte för bristande uppfyllande eller förseningar som orsakas av händelser som ligger utanför deras kontroll, inklusive, men inte begränsat till, krig, hot om krig, revolution, upplopp, uppror, nationell kris, epidemi, brand, översvämning, jordbävning, explosion, embargo eller Force Majeur.

29. Förmånstagare från tredje part: Överlåtelse. Anknutna företag är förmånstagare från tredje part i detta Avtal. Det finns dock inga andra förmånstagare från tredje part. Ingen part får överlåta detta Avtal eller några rättigheter eller skyldigheter häri, genom avtal, i kraft av lag eller annat utan skriftligt godkännande från den andra parten i Avtalet, med undantaget att Microsoft kan överlåta detta Avtal till en (1) eller flera Anknutna företag utan föregående medgivande.

30. Exportrestriktioner. Du är införstådd med att lagarna och bestämmelserna i USA begränsar export och reexport av varor och tekniska data från USA, inklusive Programvaran och Tjänsterna. Du är införstådd med att Programvaran och Tjänsterna är, eller kan vara, ett "krypteringsföremål" som är föremål för kontroller enligt amerikanska handelsdepartementets exportregler (Export Administration Regulations). Du samtycker till att inte exportera eller reexportera Programvaran eller Tjänsterna på något sätt som bryter mot USA:s exportlagar eller annan gällande internationell lagstiftning. Du samtycker till att försvara och hålla Anknutna företag skadeslösa från brott mot sådana lagar och bestämmelser.

31. Hela Avtalet. Avtalet (inklusive Sekretesspolicyn och relaterade godkännanden eller information som du har fått i samband med Programvaran eller Tjänsterna) utgör det fullständiga avtalet mellan Microsoft och dig avseende Programvaran och Tjänsterna och ersätter all övrig (tidigare eller samtidig) kommunikation och framställanden, elektronisk, muntlig eller skriftlig, mellan Microsoft och dig avseende Programvaran och Tjänsterna. Du accepterar att villkoren i alla dokument, inklusive men inte begränsat till inköpsorder, bekräftelser, e-post eller andra dokument som du nu eller vid ett senare tillfälle skickar till Microsoft inte har någon effekt och att detta Avtal är det enda avtalet mellan Microsoft och dig avseende Programvaran och Tjänsterna och kan endast ändras i enlighet med vad som anges häri. Förenta Nationernas konvention om avtal för internationell försäljning av varor ska inte tillämpas för detta Avtal. Microsofts uppfyllande av detta Avtal (inklusive Sekretesspolicyn) lyder under gällande lagstiftning och du samtycker till att Microsoft kan uppfylla polismyndigheters eller rättsliga myndigheters begäranden eller krav, oavsett vad som anges i detta Avtal eller i Sekretesspolicyn. En utskriven version av Avtalet och alla meddelanden som skickats till dig på elektronisk väg kan användas i juridiska eller administrativa förhandlingar baserat på, eller relaterat till, detta Avtal i samma omfattning och med samma villkor som andra affärsdokument och handlingar som ursprungligen skapats i pappersform.

32. Revidering. Microsoft kan närsomhelst ändra villkoren i detta Avtal och/eller Sekretesspolicyn och du kan godkänna revideringarna på det sätt som beskrivs i meddelandet om revidering som Microsoft skickar. Revideringar som föreslås av dig kan godkännas av Microsoft i en icke-elektronisk skrift som med manuella signaturer från båda parter. Om Microsoft reviderar villkoren för webbplatsen så kommer dessa träda i kraft tio (10) dagar efter att de postats på webbplatsen oavsett detta avsnitt 32. Genom att använda Programvaran eller Tjänsterna efter en sådan revidering så är du bunden till revideringarna. Du samtycker därför till att besöka Webbplatsen för att läsa senaste Avtal med jämna mellanrum (inklusive Sekretesspolicy). Senast uppdaterad: Februari 2008

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×