Makroinstruktionen ImporteraExporteraData

Du kan använda makroinstruktionen ImporteraExporteraData till att importera och exportera data mellan den aktuella Access-databasen (.mdb eller .accdb) eller Access-projektet (.adp) och en annan databas. För Access-skrivbordsdatabaser kan du även länka en tabell till den aktuella Access-databasen från en annan databas. Med en länkad tabell har du tillgång till tabellens data samtidigt som själva tabellen finns kvar i den andra databasen.

Obs!: Från och med Access 2010 har makroinstruktionen ÖverförData fått det nya namnet ImporteraExporteraData.

Obs!: Den här åtgärden tillåts inte om databasen inte är betrodd.

Inställningar

Makroinstruktionen ImporteraExporteraData har följande argument.

Instruktionsargument

Beskrivning

Överföringstyp

Den typ av överföring du vill göra. Välj Import, Export eller Länk i rutan Överföringstyp i avsnittet Instruktionsargument i fönstret för makrodesign. Standardvärdet är Import.

Obs!: Överföringstypen Länk stöds inte för Access-projekt (.adp).

Databastyp

Typen av databas du vill importera från, exportera till eller länka till. Du kan välja Microsoft Access eller någon av de andra databastyperna i rutan Databastyp. Standardvärdet är Microsoft Access.

Databasnamn

Namnet på databasen du vill importera från, exportera till eller länka till. Ange den fullständiga sökvägen. Det här är ett obligatoriskt argument.

För de typer av databaser som använder separata filer för varje tabell, som FoxPro, Paradox och dBASE, ska du ange katalogen som innehåller filen. Ange filnamnet i argumentet Källa (att importera eller länka) eller Mål (att exportera).

För ODBC-databaser ska du ange hela ODBC-anslutningssträngen (Open Database Connectivity).

Om du vill se ett exempel på en anslutningssträng kan du länka en extern tabell till Access:

  1. Gå till fliken Externa data och gruppen Importera. Klicka på Access.

  2. Ange sökvägen till källdatabasen i rutan Filnamn i dialogrutan Hämta externa data.

  3. Klicka på Länka till datakällan genom att skapa en länkad tabell och klicka på OK.

  4. Markera en tabell i dialogrutan Länka tabeller och klicka på OK.

Öppna den nya länkade tabellen i Designvyn och visa tabellegenskaperna genom att klicka på Egenskapssida på fliken Design under Verktyg. Texten för egenskapen Beskrivning är anslutningssträngen för den här tabellen.

Mer information om ODBC-anslutningssträngar finns i hjälpen eller i annan dokumentation för ODBC-drivrutinen för den här typen av ODBC-databas.

Objekttyp

Typen av objekt du vill importera eller exportera. Om du väljer Microsoft Access för argumentet Databastyp kan du välja Tabell, Fråga, Formulär, Rapport, Makro, Modul, Dataåtkomstsida, Servervy, Diagram, Lagrad procedur eller Funktion i rutan Objekttyp. Standardvärdet är Tabell. Om du väljer en annan typ av databas, eller om du väljer Länk i rutan Överföringstyp, ignoreras det här argumentet.

Om du exporterar en välj fråga till en Access-databas väljer du Tabell för det här argumentet om du vill exportera frågans resultatuppsättning, och Fråga om du vill exportera själva frågan. Om du exporterar en urvalsfråga till en annan typ av databas ignoreras det här argumentet och frågans resultatuppsättning exporteras.

Källa

Namnet på tabellen, urvalsfrågan eller Access-objektet du vill importera, exportera eller länka. För vissa typer av databaser, som FoxPro, Paradox eller dBASE, är det här ett filnamn. Ta med filnamnstillägget (till exempel .dbf) i filnamnet. Det här är ett obligatoriskt argument.

Mål

Namnet på den importerade, exporterade eller länkade tabellen, urvalsfrågan eller Access-objektet i måldatabasen. För vissa typer av databaser, som FoxPro, Paradox eller dBASE, är det här ett filnamn. Ta med filnamnstillägget (till exempel .dbf) i filnamnet. Det här är ett obligatoriskt argument.

Om du väljer Importera för argumentet Överföringstyp och Tabell för argumentet Objekttyp skapas en ny tabell med data från den importerade tabellen i Access.

Om du importerar en tabell eller ett annat objekt läggs ett tal till i namnet i Access om namnet står i konflikt med ett befintligt namn. Om du till exempel importerar Anställda och Anställda redan finns så får det importerade objektet namnet Anställda1 i Access.

Om du exporterar till en Access-databas eller en annan databas ersätts automatiskt befintliga tabeller eller andra objekt med samma namn i Access.

Endast struktur

Anger om endast strukturen för databastabellen ska importeras eller exporteras utan några data. Välj Ja eller Nej. Standardvärdet är Nej.

Anmärkningar

Du kan importera och exportera tabeller mellan Access och andra typer av databaser. Du kan också exportera Access-urvalsfrågor till andra typer av databaser. Access exporterar frågeresultatet i form av en tabell. Du kan importera och exportera alla typer av databasobjekt i Access om båda databaserna är Access-databaser.

Om du importerar en tabell från en annan Access-databas (.mdb eller .accdb) som är en länkad tabell i databasen är den fortfarande länkad efter importen. Länken importeras alltså, inte själva tabellen.

Om databasen du försöker komma åt kräver ett lösenord visas en dialogruta när du kör makrot. Skriv lösenordet i den här dialogrutan.

Instruktionen ImporteraExporteraData liknar kommandona på fliken Externa data under Importera eller Exportera. Du kan använda de här kommandona till att välja en datakälla, som en Access-databas eller en annan typ av databas, ett kalkylblad eller en textfil. Om du väljer en databas visas en eller flera dialogrutor där du kan välja vilken typ av objekt du vill importera eller exportera (för Access-databaser), namnet på objektet och andra alternativ, beroende på vilken databas du importerar från, exporterar till eller länkar till. Argumenten för instruktionen ImporteraExporteraData speglar alternativen i de här dialogrutorna.

Om du vill ange indexinformation för en länkad dBASE-tabell länkar du först tabellen:

  1. Gå till fliken Externa data i gruppen Importera och klicka på Mer.

  2. Klicka på dBASE-fil.

  3. Ange sökvägen till dBASE-filen i rutan Filnamn i dialogrutan Hämta externa data.

  4. Klicka på Länka till datakällan genom att skapa en länkad tabell och klicka sedan på OK.

  5. Ange indexen i dialogrutorna för det här kommandot. Access lagrar indexinformation i en särskild informationsfil (.inf) i mappen Microsoft Office.

  6. Du kan sedan ta bort länken till den länkade tabellen.

Nästa gång du använder instruktionen ImporteraExporteraData till att länka den här dBASE-tabellen används den indexinformation du angett i Access.

Obs!: Om du ställer en fråga mot eller filtrerar en länkad tabell är frågan eller filtret skiftlägeskänsligt.

Om du vill köra instruktionen ImporteraExporteraData i en VBA-modul (Visual Basic for Applications) använder du metoden TransferDatabase för DoCmd-objektet.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×