Makroinstruktionen AnvändFilter

Använd instruktionen AnvändFilter när du vill använda ett filter, en fråga eller en SQL WHERE-sats på en tabell, ett formulär eller en rapport för att begränsa eller sortera posterna i tabellen, eller posterna från den underliggande tabellen eller frågan för formuläret eller rapporten. För rapporter kan du bara använda den här instruktionen i ett makro som anges av rapportens händelseegenskap VidÖppning.

Obs!: Du kan bara tillämpa en SQL WHERE-sats med den här instruktionen när du använder ett serverfilter. Ett serverfilter kan inte tillämpas på en lagrad procedurs datakälla.

Obs!: Makroinstruktionen AnvändFilter går inte att använda i Access-webbapparna.

Inställning

Instruktionen AnvändFilter har följande argument.

Instruktionsargument

Beskrivning

Filternamn

Namnet på ett filter eller fråga som begränsar eller sorterar posterna i tabellen, formuläret eller rapporten. Du kan ange namnet på en befintlig fråga eller ett filter som har sparats som en fråga i rutan Filternamn i avsnittet Instruktionsargument i makroverktyget.

Obs!: När du använder den här instruktionen för att tillämpa ett serverfilter måste argumentet Filternamn vara tomt.

Where-villkor

En giltig SQL WHERE-sats (utan ordet WHERE) eller ett uttryck som begränsar posterna i tabellen, formuläret eller rapporten.

Obs!: I ett uttryck med argumentet Where-villkor innehåller den vänstra delen av uttrycket vanligtvis ett fältnamn från den underliggande tabellen eller frågan för formuläret eller rapporten. Den högra delen av uttrycket innehåller vanligtvis det villkor som du vill tillämpa på fältet för att begränsa eller sortera posterna. Villkoret kan till exempel vara namnet på en kontroll på ett annat formulär som innehåller värdet som posterna i det första formuläret ska matcha. Namnet på kontrollen ska vara fullständigt kvalificerat, till exempel:

Formulär!formulärnamn!kontrollnamn

Fältnamnen ska omges av dubbla citattecken och teckensträngar ska omges av enkla citattecken.

Argumentet Where-villkor får innehålla högst 255 tecken. Om du måste ange en längre SQL WHERE-sats använder du metoden AnvändFilter för objektet DoCmd i en VBA-modul (Visual Basic for Applications). Du kan ange SQL WHERE-satser på upp till 32 768 tecken i VBA.


Obs!: Du kan använda argumentet Filternamn om du redan har definierat ett filter som ger lämpliga data. Du kan använda argumentet Where-villkor om du vill ange begränsningsvillkor direkt. Om du använder båda argumenten tillämpar Access WHERE-satsen på resultatet av filtreringen. Du måste använda ett eller båda argumenten.

Kommentarer

Du kan använda ett filter eller en fråga på ett formulär i Formulärvyn eller Databladsvy.

Filtret och WHERE-villkoret som du använder blir inställningen för formulärets eller rapportens Filter- eller Serverfilter-egenskap.

För tabeller och formulär påminner den här instruktionen om att klicka på Använd filter/sortering eller Använd serverfilterPoster-menyn. Menykommandot gäller för det senast skapade filtret för tabellen eller formuläret, medan instruktionen AnvändFilter gäller för ett angivet filter eller en viss fråga.

Om du pekar på FilterPoster-menyn i en Access-databas och sedan klickar på Avancerat filter/sortering efter att ha kört instruktionen AnvändFilter, innehåller Fönstret Avancerad filtrering/sortering det filtervillkor som du har valt för den här instruktionen.

Om du vill ta bort ett filter och visa alla poster för en tabell eller ett formulär i en Access-databas kan du använda instruktionen VisaAllaPoster eller kommandot Ta bort filter/sorteringPoster-menyn. Om du vill ta bort ett filter i ett Access-projekt (.adp) kan du gå tillbaka till fönstret Serverfiltrering enligt formulär, ta bort alla filtervillkor och sedan klicka på Använd serverfilterPoster-menyn i verktygsfältet. Du kan också ange egenskapen FiltreraMedServerFilterEfterFormulär till Falskt (0).

När du sparar en tabell eller ett formulär sparas alla filter som har definierats i det objektet, men filtret används inte automatiskt nästa gång objektet öppnas (fast den sortering som du tillämpade på objektet innan det sparades sker automatiskt). Om du vill tillämpa ett filter automatiskt när ett formulär öppnas anger du ett makro som innehåller instruktionen AnvändFilter eller en händelseprocedur som innehåller metoden AnvändFilter för DoCmd-objektet som egenskapsinställning för händelsen VidÖppning för formuläret. Du kan också använda ett filter via instruktionen ÖppnaFormulär eller ÖppnaRapport, eller deras motsvarande metoder. Om du vill använda ett filter automatiskt när en tabell öppnas kan du öppna tabellen med hjälp av ett makro som innehåller instruktionen ÖppnaTabell omedelbart följt av instruktionen AnvändFilter.

Exempel

Använda ett filter med hjälp av ett makro

Följande makro innehåller en uppsättning instruktioner, där var och en filtrerar posterna för formuläret Kundtelefonlista. Det visar hur du använder instruktionerna AnvändFilter, VisaAllaPoster och GåTillKontroll. Det visar också hur du använder villkor för att bestämma vilken växlingsknapp i en gruppruta som har markerats i formuläret. Varje instruktionsrad är associerad med en växlingsknapp som markerar den uppsättning poster som börjar på A, B, C och så vidare, eller alla poster. Det här makrot ska kopplas till händelsen EfterUppdatering för grupprutan Företagsfilter.

Villkor

Åtgärd

Argument: Inställning

Notering

[Företagsfilter]=1

AnvändFilter

Where-villkor: [Företagsnamn] Som "[AÀÁÂÃÄ]*"

Filter för företagsnamn som börjar på A, À, Á, Â, Ã eller Ä.

[Företagsfilter]=2

AnvändFilter

Where-villkor: [Företagsnamn] Som "B*"

Filter för företagsnamn som börjar på B.

[Företagsfilter]=3

AnvändFilter

Where-villkor: [Företagsnamn] Som "[CÇ]*"

Filter för företagsnamn som börjar på C eller Ç.

... Instruktionsrader för D till och med Y har samma format som A till och med C ...

[Företagsfilter]=26

AnvändFilter

Where-villkor: [Företagsnamn] Som "[ZÆØÅ]*"

Filter för företagsnamn som börjar på Z, Æ, Ø eller Å.

[Företagsfilter]=27

VisaAllaPoster

Alla poster visas.

[RecordsetClone].[RecordCount]>0

GåTillKontroll

Kontrollnamn: Företagsnamn

Om poster returneras för den valda bokstaven flyttas fokus till kontrollen Företagsnamn.


Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×