Makrogrunder i Access 2007

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Den här artikeln förklaras vad makron är och hur de kan spara tid genom att automatisera uppgifter som du utför ofta. Den utforskar fundamentals bakom skapa och använda makron och även vidrör på förbättringar till makron i Microsoft Office Access 2007.

I den här artikeln

Vad är ett makro?

Förstå makron

Makro nyheterna i Office Access 2007

Skapa ett makro

Köra ett makro

Vad är ett makro?

Ett makro är ett verktyg som gör att du kan automatisera uppgifter och lägger till funktioner i formulär, rapporter och kontroller. Till exempel om du lägger till en kommandoknapp i ett formulär du associera knappens OnClick händelse i ett makro och makrot innehåller kommandon som du vill att knappen ska utföras varje gång den klickas.

I Access är det bra att fundera över makron som en förenklad programmeringsspråk som du skrivit genom att skapa en lista med åtgärder som ska utföras. När du har skapat ett makro kan du välja varje åtgärd från en nedrullningsbar lista och Fyll i informationen som krävs för varje åtgärd. Makron kan du lägga till funktioner i formulär, rapporter och kontroller utan att skriva kod i en modul Visual Basic for Applications (VBA). Makron tillhandahåller en delmängd av de kommandon som är tillgängliga i VBA och de flesta föredrar att skapa ett makro än om du vill skriva VBA-kod.

Anta att du vill starta en rapport direkt från en av dina formulär för datainmatning. Du kan lägga till en knapp i formuläret och sedan skapa ett makro som börjar på rapporten. Makrot kan antingen vara en fristående makro (ett separat objekt i databasen), som sedan är bunden till händelsen OnClick för knappen eller makrot kan bäddas in direkt i händelsen OnClick för själva knappen – en ny funktion i Office Access 2007. Oavsett vilket när du klickar på knappen makrot körs och startar rapporten.

Du skapar ett makro genom att använda Makroverktyget, som visas i följande bild.

Makroverktyget

Så här visar Makroverktyget:

 • Klicka på makro på fliken Skapa i gruppen annat. Om det här kommandot är tillgängligt, klickar du på pilen under modul eller Klassmodul-knappen och klicka sedan på makro. Bild av knapp

  Tips: Makroverktyget har gjorts i Access 2010 så att det ännu enklare att skapa, ändra och dela Access makron.

Överst på sidan

Förstå makron

Termen makrot används ofta för att referera till fristående makro objekt (det vill säga de objekt som visas under makron i navigeringsfönstret), men i själva verket ett makro objekt kan innehålla flera makron. I så fall kan kallas det en makrogrupp. En makrogrupp visas i navigeringsfönstret som en enda makro-objekt, men en makrogrupp faktiskt innehåller mer än ett makro. Nackdelen är det möjligt att skapa varje makro i ett separat makro-objekt, men ofta det är vettigt att gruppera flera relaterade makron till ett enda makro-objekt. Namn i kolumnen Makronamn identifierar varje makro.

Ett makro består av enskilda makroåtgärder. De flesta åtgärder krävs ett eller flera argument. Dessutom kan du kan tilldela varje makro i en makrogrupp namn och du kan lägga till villkor för att styra hur varje åtgärd körs. I följande avsnitt beskrivs de olika funktionerna i detalj.

Makronamn

Om ditt makro objektet innehåller endast en makro Makronamn är onödiga. Du kan bara referera till makrot med namnet på det makro objektet. När det gäller en makrogrupp måste du emellertid tilldela ett unikt namn på varje makro. Om kolumnen Makronamn inte visas i Makroverktyget, klickar du på Makronamn Bild av knapp i gruppen Visa/Dölj på fliken Design. Mer information om hur du kör makron i grupper visas senare i den här artikeln.

Argument

Ett argument är ett värde som ger information till åtgärd, till exempel vilken sträng som ska visas i en meddelanderuta som styr ska fungera på, och så vidare. Vissa argument som krävs och vissa andra är valfritt. Argument visas i fönstret Instruktionsargument längst ned i Makroverktyget.

Ange instruktionsargument

En ny funktion i Office Access 2007 Makroverktyget är kolumnen argument, där du kan visa (men inte redigera) en instruktionsargument på samma rad som åtgärden. Detta gör det lite lättare att läsa ditt makro eftersom du inte längre behöver markera varje åtgärd för att visa dess argument. Klicka för att visa kolumnen argumentargument Bild av knapp i gruppen Visa/Dölj på fliken Design.

Villkor

Ett villkor anger vissa villkor måste uppfyllas innan en åtgärd ska utföras. Du kan använda alla uttryck som utvärderas till SANT/FALSKT eller Ja/Nej. Åtgärden som körs inte om uttrycket utvärderas som FALSKT, Nej, eller 0 (noll). Om uttrycket utvärderas till ett annat värde, körs åtgärden.

Du kan ha ett Villkorskontroll mer än en åtgärd genom att skriva punkter (...) i kolumnen för varje efterföljande åtgärd som du vill använda villkoret ska gälla för. Om uttrycket utvärderas som FALSKT, Nej, eller 0 (noll), ingen av åtgärderna utförs. Om villkoret valideras som något annat värde, ska alla åtgärder utföras.

Klicka på villkor Bild av knapp om du vill visa kolumnen villkor i Makroverktyget på fliken Design i gruppen Visa/Dölj.

Använd detta uttryck när du vill utföra åtgärden

Om:

[Ort]="Paris"

Paris är värdet i fältet Ort i formuläret varifrån makrot körs.

DAntal (”[Ordernr]”, ”order”) > 35

Det finns fler än 35 uppgifter i fältet Ordernr i tabellen Order.

DAntal (”*”, ”Orderdetaljer” ”, [Ordernr] = formulär! [ Order]! [Ordernr] ”) > 3

Det finns fler än 3 poster i tabellen Orderdetaljer för vilka fältet Ordernr i tabellen matchar fältet Ordernr i formuläret Order.

[Expedierat den] Mellan #2 februari 2006 # och #2 Mar 2006 #

Värdet för fältet Leveransdatum på formuläret varifrån makrot körs är inte är tidigare än 2 februari 2006 och senare än 2 Mar 2006.

Formulär! [Produkter]! [Antal i lager] < 5

Värdet i fältet AntalILager i formuläret Produkter är mindre än 5.

ÄrNull([Förnamn])

Värdet förnamn i formuläret varifrån makrot körs är null (har inget värde). Det här uttrycket är motsvarar [Förnamn] är Null.

[Land] = ”Sverige” och formulär! [SalesTotals]! [TotalOrds] > 100

Värdet i fältet land/region i formuläret varifrån makrot körs är UK och värdet i fältet Orderbelopp i formuläret Försäljningssumma är större än 100.

[Land/region] I (”Frankrike”, ”Italien”, ”Spanien”) och längd([Postnummer]) <> 5

Värdet i fältet land/region i formuläret varifrån makrot körs är Frankrike, Italien eller Spanien och postnumret är inte 5 tecken långt.

Meddelanderuta("Bekräfta ändringar?",1)=1

Du klickar på OK i en dialogruta där funktionen MsgBox visar ”bekräfta changes?”. Om du klickar på Avbryt i dialogrutan ignorerar Access åtgärden.

[TempVar-variabler]! [MsgBoxResult] = 2

Den tillfälliga variabeln som används för att lagra resultatet av en meddelanderuta jämförs med 2 (vbCancel = 2).

Tips: Åtkomst till tillfälligt hoppa över en åtgärd, skriva in värdet FALSKT som villkor. Tillfälligt hoppa över en åtgärd kan vara användbara när du felsöker ett makro.

Makroåtgärder

Åtgärder som är de grundläggande byggstenarna för makron. I Access finns ett stort antal åtgärder som du kan välja, aktivera en mängd olika kommandon. Några av de vanligaste åtgärderna kan till exempel öppna en rapport, söka efter en post, visas en meddelanderuta eller använda ett filter i ett formulär eller en rapport.

Överst på sidan

Nya funktioner i makrot i Office Access 2007

I tidigare versioner av Access kan du inte utföra många vanliga funktioner utan att skriva VBA-kod. I Office Access 2007, har nya funktioner och makroåtgärder lagts till hjälp i stället för koden. Detta gör det enklare att lägga till funktioner i databasen och gör den säkrare.

 • Inbäddade makron    Nu har du möjlighet att bädda in makron i någon av de händelser som tillhandahålls av ett formulär, en rapport eller en kontroll. Ett inbäddat makro visas inte i navigeringsfönstret. Det blir en del av formuläret, rapporten eller kontrollen som den skapades. Om du skapar en kopia av ett formulär, en rapport eller en kontroll som innehåller inbäddade makron finns också makron i kopian.

 • Ökad säkerhet    när knappen Visa alla åtgärder Bild av knapp inte är markerat i Makroverktyget endast makroåtgärder och KörKommando argument som är tillgängliga för användning är de som inte kräver betrodda status ska köras. Även om databasen är i inaktiverat läge (när VBA förhindras körs) kommer att köra ett makro som skapats med de här åtgärderna. Databaser som innehåller makroåtgärder som inte finns i listan med betrodda – eller databaser som innehåller VBA-kod, måste du vara uttryckligen beviljas betrodda status.

 • Fel hantering och felsökning   Office Access 2007 innehåller nya makroåtgärder, inklusive VidFel (liknar ”på fel” uttrycket i VBA) och Rensamakrofel, som gör det möjligt att utföra vissa åtgärder när fel uppstår när makron körs. Dessutom kan makroåtgärden nya SingleStep du ange enkla steg läge när som helst i ditt makro så att du kan se hur ditt makro fungerar en åtgärd i taget. 

 • Tillfälliga variabler    Tre nya makroåtgärder (Angetempvariabel, Taborttempvariabeloch Tabortallatempvariabler) kan du skapa och använda tillfälliga variabler i dina makron. Du kan använda dessa i villkorsuttryck till kontrollen köra makron eller att överföra data till och från rapporter eller formulär eller i något annat syfte som kräver en temporär lagringsplats för ett värde. Dessa tillfälliga variabler kan också nås i VBA, så att du kan också använda dem för att kommunicera data till och från VBA-moduler.

Överst på sidan


Skapa ett makro

Gruppen kan finnas i ett makro (ibland kallas ett fristående makro) i Office Access 2007, ett makro eller makro eller ett makro kan bäddas in i en händelseegenskap för ett formulär, en rapport eller en kontroll. Inbäddade makron blir en del av objekt eller kontroll som de är inbäddade. Fristående makron visas i navigeringsfönstret under makron. inbäddade makron finns inte.

Makro Builder funktioner

Skapa ett fristående makro

Skapa en makrogrupp

Skapa ett inbäddat makro

Exempel: Bädda in ett makro i händelsen vid inga Data i en rapport

Redigera ett makro

Mer information om makroinstruktioner

Makro Builder funktioner

Du kan använda Makroverktyget för att skapa och ändra makron. Så här öppnar Makroverktyget:

 • Klicka på makro på fliken Skapa i gruppen annat. Om det här kommandot är tillgängligt, klickar du på pilen under modul eller Klassmodul-knappen och klicka sedan på makro. Bild av knapp

  Access visar Makroverktyget.

Du kan använda Makroverktyget för att skapa en lista med åtgärder som du vill utföra när körs makrot. När du först öppnar Makroverktyget i visas kolumnen Action, kolumnen argument och kolumnen kommentar.

Under Instruktionsargument, skriva och redigera argument för varje makroåtgärd om sådana behövs. En beskrivning som ger en kort beskrivning av varje åtgärd eller argument visas. Klicka på en åtgärd eller åtgärdsargument så visas en beskrivning i rutan.

I följande tabell visas de kommandon som är tillgängliga på fliken Design i Makroverktyget.

Grupp

Kommando

Beskrivning

Verktyg   

Kör   

Utför de åtgärder som anges i makrot.

Stega   

Aktiverar enkla steg läge. När du kör makrot i det här läget är varje åtgärd har utförts ett i taget. När varje åtgärden har slutförts visas dialogrutan Stega genom makro. Klicka på steg i dialogrutan för att gå vidare till nästa åtgärd. Klicka på Stoppa alla makron om du vill stoppa det här och andra makron. Klicka på Fortsätt att avsluta enkla steg och för att utföra de återstående åtgärderna utan att stanna.

Skapa sträng   

Den här knappen är aktiverat när du anger ett instruktionsargument som kan innehålla ett uttryck. Klicka på Builder om du vill öppna dialogrutan Uttrycksverktyget som du kan använda för att skapa uttrycket.

Rader   

Infoga rader   

Infogar en eller flera tomma rader ovanför den markerade raden eller rader.

Ta bort rader   

Tar bort den valda åtgärden eller de rader.

Visa/dölj   

Visa alla åtgärder   

Visar fler eller färre makroåtgärder i listrutan åtgärd.

 • Klicka på Visa alla åtgärder om du vill visa en längre lista med makroåtgärder. När det finns längre listan över makroinstruktioner visas knappen Visa alla åtgärder markerade. Om du väljer en makroinstruktion i den här längre lista med makroinstruktioner, måste bevilja databas explicit förtroendestatus innan du kan köra instruktionen.

 • Om du vill växla från en längre lista med makroinstruktioner till en kortare lista som visar de makroåtgärder som kan användas i en databas som inte är betrodd, kontrollerar du att knappen Visa alla åtgärder inte är markerad.

  Tips: Om knappen Visa alla åtgärder är markerad klickar du på knappen Visa alla åtgärder om du vill ta bort markeringen.

  Knappen Visa alla åtgärder inte alternativet kortare listan över betrodda makroåtgärder är tillgänglig.

Makronamn   

Visar eller döljer kolumnen Makronamn. Makronamn krävs i grupper för att skilja enskilda makron från varandra, men annars Makronamn är valfritt. Mer information finns i avsnittet Skapa en makrogrupp, senare i den här artikeln.

Villkor   

Visar eller döljer kolumnen villkor. Du kan använda den här kolumnen för att ange uttryck som styr när en åtgärd utförs.

Argument   

Visar eller döljer kolumnen argument. Den här kolumnen visas argumenten för varje makroåtgärd och gör det enklare att läsa igenom ditt makro. Om kolumnen argument inte visas måste du klicka på varje åtgärd och Läs argument under Instruktionsargument. Du kan inte ange argument i kolumnen argument.

Överst i avsnittet

Skapa ett fristående makro

 • Klicka på <ui>Makro</ui> i gruppen <ui>Annat</ui> på fliken <ui>Skapa</ui>. Om kommandot inte finns tillgängligt kan du klicka på pilen under knappen <ui>Modul</ui> eller <ui>Klassmodul</ui> och sedan klicka på <ui>Makro</ui>.

 • Makroverktyget visas.

 • Lägga till en åtgärd i makrot:

  1. Klicka på den första tomma cellen i kolumnen åtgärd i Makroverktyget i.

  2. Skriv den åtgärd som du vill använda eller klicka på pilen för att visa åtgärdslista och välj sedan den åtgärd som du vill använda.

  3. Ange argument för åtgärden under Instruktionsargument, om sådana behövs. Klicka på i argumentrutan för att se en kort beskrivning av varje argument, och Läs beskrivning på höger sida av argumentet.
   Tips

   • För instruktionsargument vars inställningar är namn på ett databasobjekt, kan du ange argument genom att dra objektet från navigeringsfönstret till den instruktionen Objektnamn.

   • Du kan också skapa en åtgärd genom att dra ett databasobjekt i navigeringsfönstret till en tom rad i Makroverktyget. Om du drar en tabell, fråga, formulär, rapport eller modul till Makroverktyget läggs en instruktion som öppnar tabellen, frågan, formuläret eller rapporten. Om du drar ett makro till Makroverktyget läggs en åtgärd som körs makrot.

  4. Du kan också skriva en kommentar för åtgärden.

 • Flytta till en annan åtgärdsrad om du vill lägga till fler åtgärder i makrot och upprepar sedan steg 2. Access utför åtgärderna i den ordning som du lista dem.

Överst i avsnittet

Skapa en makrogrupp

Om du vill gruppera flera relaterade makron i ett makro objekt kan du skapa en makrogrupp.

 • Klicka på <ui>Makro</ui> i gruppen <ui>Annat</ui> på fliken <ui>Skapa</ui>. Om kommandot inte finns tillgängligt kan du klicka på pilen under knappen <ui>Modul</ui> eller <ui>Klassmodul</ui> och sedan klicka på <ui>Makro</ui>.

 • Makroverktyget visas.

 • Klicka på Makronamn Bild av knapp om det inte redan är markerat på fliken Design i gruppen Visa/Dölj. Kolumnen Makronamn visas i Makroverktyget.

  Obs!: Makronamn är nödvändigt att identifiera enskilda makron i grupper. Makronamnet visas på samma rad som den första makroinstruktion. Makro i namnkolumnen är tomt för alla efterföljande åtgärder i makrot. Makrot slutar vid nästa post i namnkolumnen för makrot.

 • Ange ett namn för den första makron i makrogruppen i kolumnen Makronamn.

 • Lägga till de åtgärder som du vill ha det första makrot ska utföra:

  1. Klicka på pilen om du vill visa listan åtgärd i kolumnen åtgärd.

  2. Klicka på den åtgärd som du vill lägga till.

  3. Ange argument för åtgärden under Instruktionsargument, om sådana behövs. Klicka på i argumentrutan för att se en kort beskrivning av varje argument, och Läs beskrivning på höger sida av argumentet.
   Tips

   • För instruktionsargument vars inställningar är namn på ett databasobjekt, kan du ange argument genom att dra objektet från navigeringsfönstret till den instruktionen Objektnamn.

   • Du kan också skapa en åtgärd genom att dra ett databasobjekt i navigeringsfönstret till en tom rad i Makroverktyget. Om du drar en tabell, fråga, formulär, rapport eller modul till Makroverktyget läggs en instruktion som öppnar tabellen, frågan, formuläret eller rapporten. Om du drar ett makro till Makroverktyget läggs en åtgärd som körs makrot.

  4. Du kan också skriva en kommentar för åtgärden.

 • Flytta till kolumnen Makronamn i nästa tomma raden och skriv sedan ett namn för makrot nästa i makrogruppen.

 • Lägg till de åtgärder som du vill att makrot ska utföra.

 • Upprepa steg 5 och 6 för varje makro i gruppen.

Obs!: 

 • Om du kör en makrogrupp genom att dubbelklicka på den i navigeringsfönstret eller genom att klicka på Kör Bild av knapp i gruppen Verktyg på fliken Design, kör Access det första makrot endast stoppa när den når andra makronamnet.

 • När du sparar makrogruppen är det namn som du anger namnet på hela gruppen med makron. Det här namnet visas under makron i navigeringsfönstret. Om du vill referera till ett enskilt makro i en makrogrupp, med följande syntax:

  makrogruppsnamn.makronamn

  Knappar.produkter refererar t ex till makrot produkter i gruppen knappar. I en lista över makron, till exempel listan Makronamn argument för instruktionen, visas makrot produkter som knappar.produkter.

Överst i avsnittet

Skapa ett inbäddat makro

Inbäddade makron skiljer sig från fristående makron i den här inbäddade makron är lagrade egenskaper för formulär, rapporter eller kontroller. De visas inte som objekt under makron i navigeringsfönstret. Detta kan göra databasen enklare att hantera, eftersom du inte behöver hålla reda på separata makro-objekt som innehåller makron för ett formulär eller en rapport. Använd följande procedur för att skapa ett inbäddat makro.

 1. Öppna formuläret eller rapporten som innehåller makron i designvyn eller layoutvyn. Om du vill öppna ett formulär eller en rapport, högerklickar du på den i navigeringsfönstret och klicka sedan på Designläge Bild av knapp eller Layoutvyn Bild av knapp .

 2. Om egenskapssidan inte redan visas trycker du på F4 för att visa den.

 3. Klicka på kontrollen eller avsnittet som innehåller händelseegenskap där du vill bädda in makrot.

  Om du vill markera hela formuläret eller rapporten klickar du på rapporten i den nedrullningsbara listrutan högst upp på egenskapssidan.

 4. Klicka på fliken händelse på egenskapssidan.

 5. Klicka på händelseegenskapen som du vill bädda in makrot och sedan på Knappen Verktyg bredvid rutan.

 6. Klicka på OK i dialogrutan Välj hjälpverktygMakroverktyget.

 7. Makroverktyget, klicka i den första raden i kolumnen åtgärd.

 8. Klicka på den åtgärd du vill använda i listrutan åtgärd.

 9. Fyll i alla obligatoriska argument i fönstret Instruktionsargument och sedan flytta till nästa åtgärd rad.

 10. Upprepa steg 8 och 9 tills makrot är slutförd.

 11. Klicka på Spara Bild av knapp och sedan på Stäng Bild av knapp .

Makrot körs varje gång som utlöste händelsen.

Obs!: Access kan du skapa en makrogrupp som ett inbäddat makro. Endast den första makron i gruppen körs dock när händelsen utlöses. Efterföljande makron ignoreras såvida de anropas från inom inbäddade makrot själva (till exempel genom att använda åtgärden VidFel ).

Överst i avsnittet

Exempel: Bädda in ett makro i händelsen vid inga Data i en rapport

När du kör en rapport och datakällan inte innehåller några poster i rapporten visas en tom sida – det vill säga en sida utan data. Du kanske vill ha en meddelanderuta som visas i stället och som inte rapporten visas alls. Använda ett inbäddat makro är den perfekta lösningen för detta.

 1. Öppna rapporten i designvyn eller layoutvyn.

 2. Om egenskapssidan inte redan visas trycker du på F4 för att visa den.

 3. Klicka på fliken Händelse i egenskaplistan.

 4. Klicka på inga Data.

 5. Klicka på Knappen Verktyg .

 6. Klicka på OK i dialogrutan Välj hjälpverktygMakroverktyget.

 7. Ange instruktioner och argument från följande tabell.

Åtgärd

Argument

Meddelanderuta

Inga poster hittades., Ja, Information, inga Data

AvbrytHändelse

[inga argument]

 1. Observera att tabellen ovan visar argumenten som de visas i kolumnen argument. De faktiskt anges under Instruktionsargument som anges i tabellen nedan.

Åtgärdsargument

Value

Meddelande

Inga poster hittades.

Ljudsignal

Ja

Typ

Information

Titel

Inga Data

 1. Klicka på Stäng.

  Makroverktyget stängs och händelsen Vid inga Data visas [Inbäddat makro].

 2. Spara och stäng rapporten.

Nästa gång du kör rapporten och inga poster har hittats, meddelanderutan visas. När du klickar på OK i meddelanderutan avbryter rapporten utan att visa sidan tomma.

Överst i avsnittet

Redigera ett makro

 • Infoga en instruktionsrad     Klicka på makro raden ovanför som du vill infoga den nya instruktionen och klicka sedan på Infoga rader Bild av knapp på fliken Design i gruppen rader.

 • Ta bort en instruktionsrad     Klicka på raden åtgärd du vill ta bort och klicka sedan på Ta bort rader Bild av knapp på fliken Design i gruppen rader.

 • Flytta en instruktionsrad    Välj vilken åtgärd genom att klicka på radväljaren till vänster om namnet på åtgärden. Dra på radväljaren för att flytta åtgärden till en ny plats.

Överst på sidan

Mer information om makroinstruktioner

När du arbetar i Makroverktyget kan du läsa mer om en åtgärd eller argumentet genom att klicka på den och sedan läsa beskrivning i rutan i det nedre högra hörnet i fönstret Makroverktyget. Varje makroinstruktion har dessutom en hjälpartikel som är associerad med den. Mer information om en åtgärd klickar du på åtgärd i listan åtgärd och sedan trycka på F1.

Överst på sidan

Köra ett makro

Fristående makron kan köras i något av följande sätt: direkt (till exempel från navigeringsfönstret), i en makrogrupp från ett annat makro från en VBA-modul eller som svar på en händelse som inträffar i ett formulär, en rapport eller en kontroll. Ett makro inbäddat i ett formulär, en rapport eller kontroll kan köras genom att klicka på Kör Bild av knapp på fliken Design när makrot befinner sig i Design-vyn. Annars körs makrot endast när händelsen utlöses.

Köra ett makro direkt

Om du vill köra ett makro direkt gör du något av följande:

 • Navigera till makrot i navigeringsfönstret och dubbelklicka sedan på Makronamn.

 • Klicka på Kör makro Bild av knapp på fliken Databasverktyg i gruppen makro, klickar du på makrot i listan och klicka sedan på OK.

 • Om makrot är öppen i designvyn, klickar du på Kör Bild av knapp på fliken Design i gruppen Verktyg. Om du vill öppna makrot i designvyn, högerklickar du på den i navigeringsfönstret och klicka sedan på Designläge Bild av knapp .

Köra ett makro har en makrogrupp

Om du vill köra ett makro i en makrogrupp gör du något av följande:

 • Klicka på Kör makro Bild av knapp på fliken Databasverktyg i gruppen makro och klicka sedan på makro i listan.

  Access innehåller en post för varje makro i varje makrogrupp i formatet makrogruppsnamn.makronamn.

 • Klicka på OK.

 • Ange makrot som en händelseegenskap inställning i ett formulär eller en rapport eller som argumentet Makronamn i instruktionen . Referera till makrot med hjälp av följande syntax:

  makrogruppsnamn.makronamn

  Till exempel kör följande egenskapsinställning för händelsen ett makro med namnet kategorier i en makrogrupp med namnet formulär menyformulär knappar:

  Formuläret Huvudmeny Buttons.Categories

 • Köra ett makro i en makrogrupp från en VBA-procedur med hjälp av metoden KörMakro för objektet DoCmd och genom att använda den syntax som visats tidigare att referera till makrot.

Köra ett makro från ett annat makro eller från en VBA-procedur

Lägga till instruktionen i makrot eller proceduren.

 • Om du vill lägga till instruktionen i ett makro, klicka på Kör makro i listan åtgärd i en tom instruktionsrad och ange sedan argumentet Makronamn på namnet på det makro som du vill köra.

 • Om du vill lägga till instruktionen i en VBA-procedur, lägga till metoden KörMakro för objektet DoCmd i proceduren och ange namnet på det makro som du vill köra. Till exempel körs följande instans av metoden KörMakro makrot mitt makro:

DoCmd.RunMacro "My Macro"

Köra ett makro som svar på en händelse i ett formulär, en rapport eller en kontroll

Även om du kan nu bädda in makron direkt på händelseegenskaper för formulär, rapporter och kontroller, kan du fortfarande också skapa fristående makron och sedan binda dem till händelser, vilket är hur makron som används i tidigare versioner av Access.

 1. När du har skapat makrot fristående kan du öppna formuläret eller rapporten i designvyn eller layoutvyn.

 2. Öppna egenskapssidan för formuläret eller rapporten eller för ett avsnitt eller en kontroll i formuläret eller rapporten.

 3. Klicka på fliken händelse.

 4. Klicka på händelseegenskap för händelsen som du vill ska utlösa makrot. Till exempel om du vill starta makrot på händelsen ändring klickar du På Ändra egenskap.

 5. Klicka på namnet på makrot fristående i den nedrullningsbara listrutan.

 6. Spara formuläret eller rapporten.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×