Makrogrunder i Access 2007

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I den här artikeln beskrivs vad makron är och hur du kan spara tid genom att automatisera uppgifter som du ofta använder. Här beskrivs också grunderna till hur du skapar och använder makron, samt vilka förbättringar som har gjorts av makrona i Microsoft Office Access 2007.

Artikelinnehåll

Vad är ett makro?

Förstå makron

Makro nyheterna i Office Access 2007

Skapa ett makro

Köra ett makro

Vad är ett makro?

Ett makro är ett verktyg som gör att du kan automatisera uppgifter och lägger till funktioner i formulär, rapporter och kontroller. Till exempel om du lägger till en kommandoknapp i ett formulär du associera knappens OnClick händelse i ett makro och makrot innehåller kommandon som du vill att knappen ska utföras varje gång den klickas.

I Access är det bra att fundera över makron som en förenklad programmeringsspråk som du skrivit genom att skapa en lista med åtgärder som ska utföras. När du har skapat ett makro kan du välja varje åtgärd från en nedrullningsbar lista och Fyll i informationen som krävs för varje åtgärd. Makron kan du lägga till funktioner i formulär, rapporter och kontroller utan att skriva kod i en modul Visual Basic for Applications (VBA). Makron tillhandahåller en delmängd av de kommandon som är tillgängliga i VBA och de flesta föredrar att skapa ett makro än om du vill skriva VBA-kod.

Anta att du vill starta en rapport direkt från en av dina formulär för datainmatning. Du kan lägga till en knapp i formuläret och sedan skapa ett makro som börjar på rapporten. Makrot kan antingen vara en fristående makro (ett separat objekt i databasen), som sedan är bunden till händelsen OnClick för knappen eller makrot kan bäddas in direkt i händelsen OnClick för själva knappen – en ny funktion i Office Access 2007. Oavsett vilket när du klickar på knappen makrot körs och startar rapporten.

Du skapar ett makro med makroverktyget, vilket visas i bilden nedan.

Makroverktyget

Så här visar du makroverktyget:

 • Klicka på makro på fliken Skapa i gruppen annat. Om det här kommandot är tillgängligt, klickar du på pilen under modul eller Klassmodul-knappen och klicka sedan på makro. Bild av knapp

  Tips: Makroverktyget har gjorts i Access 2010 så att det ännu enklare att skapa, ändra och dela Access makron.

Överst på sidan

Förstå makron

Termen makrot används ofta för att referera till fristående makro objekt (det vill säga de objekt som visas under makron i navigeringsfönstret), men i själva verket ett makro objekt kan innehålla flera makron. I så fall kan kallas det en makrogrupp. En makrogrupp visas i navigeringsfönstret som en enda makro-objekt, men en makrogrupp faktiskt innehåller mer än ett makro. Nackdelen är det möjligt att skapa varje makro i ett separat makro-objekt, men ofta det är vettigt att gruppera flera relaterade makron till ett enda makro-objekt. Namn i kolumnen Makronamn identifierar varje makro.

Ett makro består av enskilda makroinstruktioner. De flesta instruktioner kräver ett eller flera argument. Dessutom kan du tilldela namn till respektive makro i en makrogrupp, och du kan lägga till villkor som bestämmer hur varje instruktion körs. I de följande avsnitten beskrivs de olika funktionerna mer ingående.

Makronamn

Om ditt makro objektet innehåller endast en makro Makronamn är onödiga. Du kan bara referera till makrot med namnet på det makro objektet. När det gäller en makrogrupp måste du emellertid tilldela ett unikt namn på varje makro. Om kolumnen Makronamn inte visas i Makroverktyget, klickar du på Makronamn Bild av knapp i gruppen Visa/Dölj på fliken Design. Mer information om hur du kör makron i grupper visas senare i den här artikeln.

Argument

Ett argument är ett värde som förser instruktionen med information, t.ex. vilken sträng som ska visas i en meddelanderuta, vilken kontroll instruktionen gäller för o.s.v. Vissa argument är obligatoriska medan andra är valfria. Argumenten visas på skärmen Instruktionsargument längst ned i makroverktyget.

Ange instruktionsargument

En ny funktion i Office Access 2007 Makroverktyget är kolumnen argument, där du kan visa (men inte redigera) en instruktionsargument på samma rad som åtgärden. Detta gör det lite lättare att läsa ditt makro eftersom du inte längre behöver markera varje åtgärd för att visa dess argument. Klicka för att visa kolumnen argumentargument Bild av knapp i gruppen Visa/Dölj på fliken Design.

Villkor

Ett villkor anger vissa kriterier som måste uppfyllas innan en åtgärd kan utföras. Du kan använda valfritt uttryck som returnerar sant/falskt eller ja/nej. Åtgärden körs inte om uttrycket returnerar falskt, nej eller 0 (noll). Om uttrycket returnerar ett annat värde, körs åtgärden.

Ett villkor kan styra flera åtgärder om du skriver tre punkter (...) i kolumnen Villkor för varje efterföljande åtgärd som du vill att villkoret ska gälla för. Om uttrycket returnerar falskt, nej eller 0 (noll), utförs ingen av åtgärderna. Om villkoret returnerar något annat värde, utförs alla åtgärder.

Klicka på villkor Bild av knapp om du vill visa kolumnen villkor i Makroverktyget på fliken Design i gruppen Visa/Dölj.

Använd detta uttryck när du vill utföra åtgärden

Om:

[Stad]="Paris"

Värdet Stad i det fält i formuläret varifrån makrot körs är Paris.

DAntal("[Ordernr]"; "Order")>35

Det finns fler än 35 uppgifter i fältet Ordernr för tabellen Order.

DAntal("*"; "Orderspecifikationer"; "[Ordernr]=Forms![Order]![Ordernr]")>3

Det finns fler än tre artiklar i tabellen Orderspecifikationer för vilka fältet Ordernr i tabellen matchar fältet Ordernr i formuläret Order.

[Leveransdatum] MELLAN #02.02.06# OCH #02.03.06#

Värdet i fältet Leveransdatum på formuläret varifrån makrot körs inte är tidigare än 02.02.06 och inte senare än 02.03.06.

Forms![Produkter]![Antal i lager]<5

Värdet i fältet Antal i lager i formuläret Produkter är mindre än fem.

ÄrNull([Förnamn])

Värdet förnamn i formuläret varifrån makrot körs är null (har inget värde). Det här uttrycket är motsvarar [Förnamn] är Null.

[Land]="UK" OCH Forms![Försäljningssumma]![Orderbelopp]>100

Värdet i fältet Land på formuläret varifrån makrot körs är UK och värdet i fältet Orderbelopp i formuläret Försäljningssumma större än 100.

[Land] I ("Frankrike"; "Italien"; "Spanien") OCH Längd([Postnummer])<>5

Värdet i fältet Land i det formulär från vilket makrot körs är Frankrike, Italien eller Spanien och postnumret inte innehåller fem tecken.

Meddelanderuta("Bekräfta ändringar?";1)=1

Du klickar på OK i en dialogruta där funktionen Meddelanderuta visar "Bekräfta ändringar?". Om du väljer Avsluta i dialogrutan ignoreras instruktionen.

[TempVariabler]![ResultatAvMeddelanderuta]=2

Den tillfälliga variabeln som används för att lagra resultatet av en meddelanderuta jämförs med 2 (vbCancel=2).

Tips: Du kan hoppa över en åtgärd tillfälligt genom att skriva värdet Falskt som villkor. Det kan vara användbart att tillfälligt hoppa över en åtgärd när du felsöker ett makro.

Makroåtgärder

Åtgärder är de grundläggande byggstenarna i makron. I Access finns en mängd åtgärder som du kan välja mellan, som möjliggör en mängd olika kommandon. Vissa av de vanligare åtgärderna kan t.ex. öppna en rapport, söka efter en post, visa en meddelanderuta eller använda ett filter på ett formulär eller en rapport.

Överst på sidan

Nya makrofunktioner i Office Access 2007

I tidigare versioner av Access kunde många vanliga funktioner inte utföras utan att du var tvungen att skriva VBA-kod. I Office Access 2007 behöver du inte längre koden tack vare de nya funktionerna och makroåtgärderna som finns. Detta gör det enklare att tillföra funktionalitet i databasen och göra den säkrare.

 • Inbäddade makron    Nu kan du bädda in makron i alla händelser som finns för formulär, rapporter och kontroller. Ett inbäddat makro visas inte i navigeringsfönstret, utan blir en del av formuläret, rapporten eller kontrollen där det skapas. Om du skapar en kopia av ett formulär, en rapport eller en kontroll som innehåller inbäddade makron, kommer makrona att finnas även i kopian.

 • Ökad säkerhet    när knappen Visa alla åtgärder Bild av knapp inte är markerat i Makroverktyget endast makroåtgärder och KörKommando argument som är tillgängliga för användning är de som inte kräver betrodda status ska köras. Även om databasen är i inaktiverat läge (när VBA förhindras körs) kommer att köra ett makro som skapats med de här åtgärderna. Databaser som innehåller makroåtgärder som inte finns i listan med betrodda – eller databaser som innehåller VBA-kod, måste du vara uttryckligen beviljas betrodda status.

 • Fel hantering och felsökning   Office Access 2007 innehåller nya makroåtgärder, inklusive VidFel (liknar ”på fel” uttrycket i VBA) och Rensamakrofel, som gör det möjligt att utföra vissa åtgärder när fel uppstår när makron körs. Dessutom kan makroåtgärden nya SingleStep du ange enkla steg läge när som helst i ditt makro så att du kan se hur ditt makro fungerar en åtgärd i taget. 

 • Tillfälliga variabler    Tre nya makroåtgärder (Angetempvariabel, Taborttempvariabeloch Tabortallatempvariabler) kan du skapa och använda tillfälliga variabler i dina makron. Du kan använda dessa i villkorsuttryck till kontrollen köra makron eller att överföra data till och från rapporter eller formulär eller i något annat syfte som kräver en temporär lagringsplats för ett värde. Dessa tillfälliga variabler kan också nås i VBA, så att du kan också använda dem för att kommunicera data till och från VBA-moduler.

Överst på sidan


Skapa ett makro

I Office Access 2007 kan ett makro eller en makrogrupp finnas i ett makroobjekt (kallas ibland för fristående makro), eller så kan ett makro vara inbäddat i en händelseegenskap för ett formulär, en rapport eller en kontroll. Inbäddade makron blir en del av objektet eller kontrollen där den är inbäddad. Fristående makron visas i navigeringsfönstret under Makron, medan inbäddade makron inte visas.

Makro Builder funktioner

Skapa ett fristående makro

Skapa en makrogrupp

Skapa ett inbäddat makro

Exempel: Bädda in ett makro i händelsen vid inga Data i en rapport

Redigera ett makro

Mer information om makroinstruktioner

Funktioner i makroverktyget

Du skapar och ändrar makron med makroverktyget. Så här öppnar du det:

 • Klicka på makro på fliken Skapa i gruppen annat. Om det här kommandot är tillgängligt, klickar du på pilen under modul eller Klassmodul-knappen och klicka sedan på makro. Bild av knapp

  Makroverktyget öppnas.

Använd makroverktyget när du skapar listan med åtgärder som du vill utföra när makrot körs. När du först öppnar makroverktyget visas kolumnerna Åtgärd, Argument och Kommentar.

Under Instruktionsargument skriver du och redigerar argumenten för respektive makroåtgärd, om de är obligatoriska. I en ruta visas en kort beskrivning av de olika åtgärderna eller argumenten. Om du vill läsa beskrivningen klickar du på åtgärden eller argumentet.

I tabellen nedan beskrivs de kommandon som finns på fliken Design i makroverktyget.

Grupp

Kommando

Beskrivning

Verktyg   

Kör   

Utför åtgärderna som anges i makrot.

Stega   

Aktiverar stegningsläge. När du kör makrot i det här läget utförs varje åtgärd en i taget. Efter att varje åtgärd har utförts visas dialogrutan Stega genom makro. Klicka på Stega i dialogrutan om du vill flytta till nästa åtgärd. Klicka på Stoppa alla makron om du vill stoppa detta och köra andra makron. Klicka på Fortsätt om du vill avsluta stegningsläget och utföra resten av åtgärderna utan att stanna.

Skapa sträng   

När du anger ett instruktionsargument som kan innehålla ett uttryck aktiveras den här knappen. Klicka på Verktyg så att dialogrutan Uttrycksverktyg öppnas, där du kan skapa uttrycket.

Rader   

Infoga rader   

Infogar en eller flera tomma åtgärdsrader ovanför den markerade raden eller raderna.

Ta bort rader   

Tar bort den markerade åtgärdsraden eller -raderna.

Visa/Dölj   

Visa alla åtgärder   

Visar fler eller färre makroåtgärder i listrutan Åtgärd .

 • Om du vill visa en längre lista med makroåtgärder klickar du på Visa alla åtgärder. När den längre listan med makroåtgärder visas, är knappen Visa alla åtgärder markerad. Om du väljer en makroåtgärd från den längre listan måste du kanske se till att databasen är uttryckligen betrodd innan du kan köra åtgärden.

 • Om du vill växla från en längre lista med makroåtgärder till en kortare lista som bara innehåller de makroåtgärder som kan användas i en databas som inte är betrodd, ser du till att knappen Visa alla åtgärder inte är markerad.

  Tips: Om knappen Visa alla åtgärder är markerad klickar du på Visa alla åtgärder så att den avmarkeras.

  När knappen Visa alla åtgärder inte är markerad visas en kortare lista med betrodda makroåtgärder.

Makronamn   

Visar eller döljer kolumnen Makronamn. Makronamn krävs i grupper för att skilja enskilda makron från varandra, men annars Makronamn är valfritt. Mer information finns i avsnittet Skapa en makrogrupp, senare i den här artikeln.

Villkor   

Visar eller döljer kolumnen Villkor. Använd den här kolumnen när du anger uttryck som kontrollerar när en åtgärd utförs.

Argument   

Visar eller döljer kolumnen Argument. Den här kolumnen innehåller argumenten för respektive makroåtgärd och gör det enklare att läsa genom makrot. Om kolumnen Argument inte visas, klickar du på respektive åtgärd och läser argumenten under Instruktionsargument. Du kan inte ange argument i kolumnen Argument.

Överst i avsnittet

Skapa ett fristående makro

 • Klicka på Makro i gruppen Annat på fliken Skapa. Om kommandot inte finns tillgängligt kan du klicka på pilen under knappen Modul eller Klassmodul och sedan klicka på Makro.

 • Makroverktyget visas.

 • Lägg till en åtgärd till makrot:

  1. Klicka på den första tomma cellen i kolumnen Åtgärd i makroverktyget.

  2. Skriv den åtgärd som du vill använda eller klicka på pilen för att visa åtgärdslista och markera sedan önskad åtgärd.

  3. Ange argument för åtgärden under Instruktionsargument, om sådana behövs. Klicka på i argumentrutan för att se en kort beskrivning av varje argument, och Läs beskrivning på höger sida av argumentet.
   Tips

   • För instruktionsargument vars inställningar är namn på ett databasobjekt, kan du ange argument genom att dra objektet från navigeringsfönstret till den instruktionen Objektnamn.

   • Du kan också skapa en åtgärd genom att dra ett databasobjekt från navigeringsfönstret till en tom rad i makroverktyget. Om du drar en tabell, en fråga, ett formulär, en rapport eller en modul till makroverktyget, läggs en åtgärd till som öppnar tabellen, frågan, formuläret eller rapporten. Om du drar ett makro till makroverktyget, läggs en åtgärd till som kör makrot.

  4. Du kan också skriva en kommentar för åtgärden.

 • Om du vill lägga till fler åtgärder i makrot flyttar du till en annan åtgärdsrad och upprepar steg 2. Åtgärderna utförs i den ordning som du placerat dem.

Överst i avsnittet

Skapa en makrogrupp

Om du vill gruppera flera närliggande makron i ett makroobjekt skapar du en makrogrupp.

 • Klicka på Makro i gruppen Annat på fliken Skapa. Om kommandot inte finns tillgängligt kan du klicka på pilen under knappen Modul eller Klassmodul och sedan klicka på Makro.

 • Makroverktyget visas.

 • Klicka på Makronamn Bild av knapp om det inte redan är markerat på fliken Design i gruppen Visa/Dölj. Kolumnen Makronamn visas i Makroverktyget.

  Obs!: I makrogrupper behövs makronamn för att identifiera de enskilda makrona. Makronnamnen visas på samma rad som makrots första instruktion. Det inget namn i namnkolumnen för de efterföljande instruktionerna i makrot. Makrot avslutas vid nästa post i makronamnkolumnen.

 • I kolumnen Makronamn skriver du ett namn för det första makrot i makrogruppen.

 • Lägg till de åtgärder som du vill att det första makrot ska utföra:

  1. Visa instruktionslistan genom att klicka på pilen i kolumnen Instruktion.

  2. Klicka på den åtgärd som du vill lägga till.

  3. Ange argument för åtgärden under Instruktionsargument, om sådana behövs. Klicka på i argumentrutan för att se en kort beskrivning av varje argument, och Läs beskrivning på höger sida av argumentet.
   Tips

   • För instruktionsargument vars inställningar är ett namn på ett databasobjekt, kan du ange argument genom att dra objektet från navigeringsfönstret till rutan Objektnamn i instruktionen.

   • Du kan också skapa en åtgärd genom att dra ett databasobjekt från navigeringsfönstret till en tom rad i makroverktyget. Om du drar en tabell, en fråga, ett formulär, en rapport eller en modul till makroverktyget, läggs en åtgärd till som öppnar tabellen, frågan, formuläret eller rapporten. Om du drar ett makro till makroverktyget, läggs en åtgärd till som kör makrot.

  4. Du kan också skriva en kommentar för åtgärden.

 • Flytta till kolumnen Makronamn för nästa tomma rad och skriv sedan ett namn för nästa makro i makrogruppen.

 • Lägg till de åtgärder som du vill att makrot ska utföra.

 • Upprepa steg 5 och 6 för varje makro i gruppen.

Obs!: 

 • Om du kör en makrogrupp genom att dubbelklicka på den i navigeringsfönstret eller genom att klicka på Kör Bild av knapp i gruppen Verktyg på fliken Design, kör Access det första makrot endast stoppa när den når andra makronamnet.

 • När du sparar makrogruppen blir det namn som du anger namnet på hela makrogruppen. Det här namnet visas under Makron i navigeringsfönstret. När du refererar till ett enskilt makro i en makrogrupp använder du följande syntax:

  makrogruppsnamn.makronamn

  Knappar.produkter refererar t ex till makrot produkter i gruppen knappar. I en lista över makron, till exempel listan Makronamn argument för instruktionen, visas makrot produkter som knappar.produkter.

Överst i avsnittet

Skapa ett inbäddat makro

Inbäddade makron skiljer sig från fristående makron, då inbäddade makron lagras i händelseegenskaperna för formulär, rapporter och kontroller. De visas inte som objekt under Makron i navigeringsfönstret. Detta kan göra databasen enklare att hantera, eftersom du inte behöver hålla ordning på enskilda makroobjekt som innehåller makron för ett formulär eller en rapport. Skapa ett inbäddat makro med proceduren nedan.

 1. Öppna formuläret eller rapporten som innehåller makron i designvyn eller layoutvyn. Om du vill öppna ett formulär eller en rapport, högerklickar du på den i navigeringsfönstret och klicka sedan på Designläge Bild av knapp eller Layoutvyn Bild av knapp .

 2. Om egenskapslistan inte visas trycker du på F4 för att visa den.

 3. Klicka på kontrollen eller området som innehåller händelseegenskapen som du vill bädda in makrot i.

  Om du vill välja hela formuläret eller rapporten klickar du på Rapport i listrutan högst upp i egenskapslistan.

 4. Klicka på fliken Händelse i egenskaplistan.

 5. Klicka på händelseegenskapen som du vill bädda in makrot och sedan på Knappen Verktyg bredvid rutan.

 6. Klicka på Makroverktyget i dialogrutan Välj hjälpverktyg och sedan på OK.

 7. Klicka i den första raden i kolumnen Instruktion i Makroverktyget.

 8. Klicka på önskad åtgärd i den nedrullningsbara listan Instruktion.

 9. Fyll i alla obligatoriska argument på skärmen Instruktionsargument och flytta sedan till nästa åtgärdsrad.

 10. Upprepa steg 8 och 9 tills makrot är färdigt.

 11. Klicka på Spara Bild av knapp och sedan på Stäng Bild av knapp .

Makrot körs varje gång som händelsen utlöses.

Obs!: Access kan du skapa en makrogrupp som ett inbäddat makro. Endast den första makron i gruppen körs dock när händelsen utlöses. Efterföljande makron ignoreras såvida de anropas från inom inbäddade makrot själva (till exempel genom att använda åtgärden VidFel ).

Överst i avsnittet

Exempel: Bädda in ett makro i händelsen Vid inga data för en rapport

När du kör en rapport och dess datakälla inte innehåller några poster, visar rapporten en tom sida – vilket innebär att sidan inte innehåller några data. Du kanske föredrar att en meddelanderuta visas i stället, och att rapporten inte visas alls. I så fall passar ett inbäddat makro utmärkt.

 1. Öppna rapporten i designvyn eller layoutvyn.

 2. Om egenskapslistan inte visas trycker du på F4 för att visa den.

 3. Klicka på fliken Händelse i egenskaplistan.

 4. Klicka på Vid inga data.

 5. Klicka på Knappen Verktyg .

 6. Klicka på Makroverktyget i dialogrutan Välj hjälpverktyg och sedan på OK.

 7. Ange åtgärderna och argumenten från tabellen nedan.

Instruktion

Argument

Meddelanderuta

Inga poster hittas., Ja, Information, Inga data

AvbrytHändelse

[inga argument]

 1. Observera att tabellen ovan visar argumenten så som de visas i kolumnen Argument. De anges i själva verket under Instruktionsargument vilket beskrivs i följande tabell.

Instruktionsargument

Värde

Meddelande

Inga poster hittas.

Beep

Ja

Typ

Information

Titel

Inga data

 1. Klicka på Stäng.

  Makroverktyget stängs och händelsen Vid inga data visar [Inbäddat makro].

 2. Spara och stäng rapporten.

Nästa gång du kör rapporten och inga poster hittas, visas meddelanderutan. När du klickar på OK i meddelanderutan, avbryts rapporten utan att den tomma sidan visas.

Överst i avsnittet

Redigera makron

 • Infoga en instruktionsrad     Klicka på makro raden ovanför som du vill infoga den nya instruktionen och klicka sedan på Infoga rader Bild av knapp på fliken Design i gruppen rader.

 • Ta bort en instruktionsrad     Klicka på raden åtgärd du vill ta bort och klicka sedan på Ta bort rader Bild av knapp på fliken Design i gruppen rader.

 • Flytta en åtgärdsrad    Markera åtgärdsraden genom att klicka på radväljaren till vänster om åtgärdsnamnet. Flytta sedan åtgärden till en ny plats genom att dra radväljaren.

Överst på sidan

Lär dig mer om makroåtgärder

Medan du arbetar med makroverktyget kan du lära dig mer om en åtgärd eller ett argument genom att klicka på den eller det, och sedan läsa beskrivningen i rutan i makroverktygets nedre högra hörn. Alla makroåtgärder har också hjälpartiklar. Om du vill lära dig mer om en åtgärd klickar du på den i åtgärdslistan och trycker på F1.

Överst på sidan

Köra ett makro

Fristående makron kan köras i något av följande sätt: direkt (till exempel från navigeringsfönstret), i en makrogrupp från ett annat makro från en VBA-modul eller som svar på en händelse som inträffar i ett formulär, en rapport eller en kontroll. Ett makro inbäddat i ett formulär, en rapport eller kontroll kan köras genom att klicka på Kör Bild av knapp på fliken Design när makrot befinner sig i Design-vyn. Annars körs makrot endast när händelsen utlöses.

Köra ett makro direkt

Om du vill köra ett makro direkt vidtar du någon av följande åtgärder:

 • Navigera till makrot i navigeringsfönstret och dubbelklicka på makronamnet.

 • Klicka på Kör makro Bild av knapp på fliken Databasverktyg i gruppen makro, klickar du på makrot i listan och klicka sedan på OK.

 • Om makrot är öppen i designvyn, klickar du på Kör Bild av knapp på fliken Design i gruppen Verktyg. Om du vill öppna makrot i designvyn, högerklickar du på den i navigeringsfönstret och klicka sedan på Designläge Bild av knapp .

Köra ett makro i en makrogrupp

Om du vill köra ett makro i en makrogrupp vidtar du någon av följande åtgärder:

 • Klicka på Kör makro Bild av knapp på fliken Databasverktyg i gruppen makro och klicka sedan på makro i listan.

  Access innehåller en post för varje makro i varje makrogrupp i formatet makrogruppsnamn.makronamn.

 • Klicka på OK.

 • Ange makrot som en händelseegenskap inställning i ett formulär eller en rapport eller som argumentet Makronamn i instruktionen . Referera till makrot med hjälp av följande syntax:

  makrogruppnamn.makronamn

  Följande inställning av händelseproceduren kör t.ex. ett makro med namnet Kategorier i en makrogrupp med namnet Formulärmenyknappar:

  Formulärmenyknappar.Kategorier

 • Köra ett makro i en makrogrupp från en VBA-procedur med hjälp av metoden KörMakro för objektet DoCmd och genom att använda den syntax som visats tidigare att referera till makrot.

Köra ett makro från ett annat makro eller från en VBA-procedur

Lägga till instruktionen i makrot eller proceduren.

 • Om du vill lägga till instruktionen i ett makro, klicka på Kör makro i listan åtgärd i en tom instruktionsrad och ange sedan argumentet Makronamn på namnet på det makro som du vill köra.

 • Om du vill lägga till instruktionen i en VBA-procedur, lägga till metoden KörMakro för objektet DoCmd i proceduren och ange namnet på det makro som du vill köra. Till exempel körs följande instans av metoden KörMakro makrot mitt makro:

DoCmd.RunMacro "My Macro"

Köra ett makro som svar på en händelse i ett formulär, en rapport eller en kontroll

Även om du numer kan bädda in makron direkt i händelseprocedurer för formulär, rapporter och kontroller kan du fortfarande skapa fristående makron och sedan binda dem till händelser, så som makron användes i tidigare versioner av Access.

 1. När du har bundit det fristående makrot öppnar du formuläret eller rapporten i design- eller layoutvyn.

 2. Öppna egenskapslistan för formuläret eller rapporten, eller ett avsnitt eller en kontroll i formuläret eller rapporten.

 3. Klicka på fliken Händelse.

 4. Klicka på händelseegenskap för händelsen som du vill ska utlösa makrot. Till exempel om du vill starta makrot på händelsen ändring klickar du På Ändra egenskap.

 5. Klicka på namnet på det fristående makrot i den nedrullningsbara listrutan.

 6. Spara formuläret eller rapporten.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×