Makroåtgärden EMailDatabaseObject

Du kan använda makroinstruktionen DatabasobjektViaEpost i Access-databaser för skrivbordet för att ta med angivet datablad, formulär, rapport eller modul i ett e-postmeddelande, där de kan visas och vidarebefordras.

Obs!: Från och med Access 2010 bytte makroinstruktionen SkickaObjekt namn till DatabasobjektViaEpost.

Obs!: Den här åtgärden tillåts inte om databasen inte är betrodd.

Inställningar

Instruktionen DatabasobjektViaEpost har följande argument.

Åtgärdsargument

Beskrivning

Objekttyp

Den typ av objekt som inkluderas i e-postmeddelandet. Klicka på Tabell (för tabelldatablad), Fråga (för frågedatablad), Formulär (för formulär och formulärdatablad), Rapport, Modul eller Dataåtkomstsida, Servervy, Lagrade procedurer eller Funktion i rutan Objekttyp i avsnittet Instruktionsargument i makrodesignfönstret. Du kan inte skicka ett makro. Om du vill inkludera det aktiva objektet, väljer du dess typ med det här argumentet men låter argumentet Objektnamn vara tomt.

Objektnamn

Namnet på objektet som inkluderas i e-postmeddelandet. I rutan Objektnamn visas alla objekt i databasen av den typ du valde med argumentet Objekttyp. Om du låter båda argumenten Objekttyp och Objektnamn vara tomma skickar Access ett meddelande till e-postprogrammet utan något databasobjekt.

Om du kör ett makro som innehåller instruktionen DatabasobjektViaEpost i en biblioteksdatabas letar Access först efter objektet med det här namnet i biblioteksdatabasen och därefter i den aktuella databasen.

Utdataformat

Den formattyp som du vill använda för objektet. Listan över format som du kan välja ändras beroende på vad du väljer för argumentet Objekttyp. Tillgängliga format kan vara Excel 97 - Excel 2003-arbetsbok (*.xls), Binär Excel-arbetsbok (*.xlsb), Excel-arbetsbok (*.xlsx), HTML (*.htm, *.html), Microsoft Excel 5.0/95-arbetsbok (*.xls), PDF-format (*.pdf), RTF-format (*.rtf), textfiler (*.txt) eller XPS-format (*.xps) i rutan Utdataformat. Moduler kan endast skickas i textformat. Dataåtkomstsidor kan endast skickas i HTML-format. Om du låter argumentet vara tomt ombeds du att ange utdataformatet i Access.

Obs!: Om du använder Access 2007 kan du endast exportera till PDF- och XPS-filer efter att du har installerat tillägget. Mer information finns i Aktivera stöd för andra filformat, till exempel PDF och XPS.

Till

Du anger meddelandemottagarnas namn på raden Till i e-postmeddelandet. Om du låter det här argumentet vara tomt ombeds du att ange mottagarnas namn i Access.

Avgränsa mottagarnas namn som du anger i det här argumentet (och i argumenten Kopia och Hemlig kopia) med ett semikolon (;) eller med listans avgränsare som angetts på fliken Tal i dialogrutan för nationella inställningar i Kontrollpanelen i Windows. Om e-postprogrammet inte kan identifiera mottagarnas namn skickas inte meddelandet och det uppstår ett fel.

Kopia

Namnen på meddelandemottagarna som du vill ange på raden Kopia i e-postmeddelandet. Om du låter det här argumentet vara tomt blir meddelanderaden Kopia tom.

Hemlig kopia

Namnen på meddelandemottagarna som du vill ange på raden Hemlig kopia i e-postmeddelandet. Om du låter det här argumentet vara tomt blir raden Hemlig kopia tom i e-postmeddelandet.

Ämne

Meddelandets ämne. Den här texten visas på ämnesraden i e-postmeddelandet. Ämnesraden blir tom i e-postmeddelandet om du låter det här argumentet vara tomt.

Meddelandetext

All text som ska ingå i meddelandet utöver databasobjektet. Den här texten visas i e-postmeddelandets huvuddel efter objektet. Om du låter det här argumentet vara tomt inkluderas ingen ytterligare text i e-postmeddelandet. Om du låter argumenten Objekttyp och Objektnamn vara tomma kan du använda det här argumentet för att skicka ett e-postmeddelande utan databasobjekt.

Redigera meddelande

Anger om meddelandet kan redigeras innan det skickas. Om du väljer Ja startas e-postprogrammet automatiskt och meddelandet kan redigeras. Om du väljer Nej skickas meddelandet utan att användaren får möjlighet att redigera meddelandet. Standardvärdet är Ja.

Mallfil

Sökvägen och namnet på filen som du vill använda som mall för en HTML-fil. Mallfilen är en fil som innehåller HTML-taggar.

Anmärkningar

Objektet i e-postmeddelandet har det valda utdataformatet. När du dubbelklickar på objektet startar rätt program och objektet öppnas.

Följande regler gäller när du använder instruktionen DatabasobjektViaEpost för att inkludera ett databasobjekt i ett e-postmeddelande:

  • Du kan skicka tabell-, fråge- och formulärdatablad. I objektet ser alla fält i databladet ut som de gör i Access, utom fält som innehåller OLE-objekt. Kolumnerna för de här fälten inkluderas i objektet, men fälten är tomma.

  • För en kontroll som är bunden till ett ja-/nej-fält (en växlingsknapp, alternativknapp eller kryssruta) visar utdatafilen värdet -1 (ja) eller 0 (nej).

  • För en textruta som är bunden till ett hyperlänkfält visar utdatafilen hyperlänken för alla utdataformat utom MS-DOS-text (i så fall visas hyperlänken som normal text).

  • Om du skickar ett formulär i Formulärvyn innehåller det inkluderade objektet alltid formulärets Databladsvy.

  • Om du skickar en rapport ingår endast textrutor och ibland etiketter som kontroller i objektet. Alla andra kontroller ignoreras. Sidhuvud- och sidfotinformation ingår heller inte. Det enda undantaget är när du skickar en rapport i Excel-format, och det ingår en textruta i en gruppfot som innehåller ett uttryck med funktionen Summa i objektet. Ingen annan kontroll i ett sidhuvud eller en sidfot (och ingen mängdfunktion utom Summa) ingår i objektet.

  • Underrapporter ingår i objektet.

  • När du skickar ett datablad, ett formulär eller en dataåtkomstsida i HTML-format skapas en .html-fil. När du skickar en rapport i HTML-format skapas en .html-fil för varje sida i rapporten.

Om du vill köra instruktionen DatabasobjektViaEpost i en VBA-modul (Visual Basic for Applications) använder du metoden SkickaObjekt i DoCmd-objektet.

bild

Följande länk tillhandahölls av Luke Chung. Han är grundare och VD för FMS, Inc., en ledande leverantör av anpassade databaslösningar och utvecklarverktyg.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×