Målattribut, nyheter och sidor för specifika mål grupper

Målattribut, nyheter och sidor för specifika mål grupper

Befordra filer, inklusive sidor och nyheter, till specifika mål grupper med modernSharePoint Online mål grupp. Du kan ange en eller flera grupper som mål grupp för alla filer.

Obs!: Vissa funktioner introduceras gradvis för organisationer som har valt att delta i det riktade utgivnings programmet. Det innebär att du kanske inte ser den här funktionen än eller att den ser annorlunda ut jämfört med beskrivningen i hjälpartiklarna.

Börja med att aktivera mål grupps anpassning för biblioteket

Aktivera först mål grupps anpassning som skapar en Audience-egenskap.

 1. Gå till ditt bibliotek. Om du till exempel arbetar med sidor eller nyheter väljer du Inställningar, sedan webbplats innehålloch webbplats sidor.

 2. I biblioteket väljer du Inställningaroch sedan biblioteks inställningar.

 3. Under allmänna inställningarväljer du Inställningar för mål grupps anpassning.

 4. Markera kryss rutan Aktivera mål grupps anpassning.

Sedan väljer du en mål grupp för en fil

Välj en fil från biblioteket och välj ett värde för egenskapen Audience i informations fönstret. Publicera om sidor och uppdatera nyheterna.

En mål grupp definieras av säkerhets grupper. Om du behöver kan du skapa en Office 365-grupp för medlemmarna i din mål grupp. Om du är administratör kan du skapa en säkerhets grupp från administrations centret för Microsoft 365.

Nyheter filtreras nu efter mål grupp på SharePoint start sida och på fliken nyheter i SharePoint mobil. Aktivera det på webb delar med följande steg.

Aktivera mål grupps anpassning för webb delen

Webb delen markerat innehåll och webb delen nyheterefter att den har Aktiver ATS.

 1. Redigera en befintlig sida eller skapa en ny

 2. Lägga till eller redigera webb delen

 3. Aktivera mål grupps anpassning i området filter

 4. Publicera eller publicera om sidan

Meddelanden: 

Översikt

Genom att använda målgrupper kan du visa innehåll som list- eller biblioteksobjekt, navigeringslänkar och annat innehåll för specifika grupper. Det här är användbart när du vill presentera information som bara är relevant för vissa grupper. Du kan till exempel lägga till innehåll i ett dokument bibliotek som marknadsförs till en avdelning.

Alla objekt i en lista eller ett bibliotek i SharePoint kan riktas till specifika målgrupper. Det kan du göra med webbdelen Innehållsfråga. Andra typer av webbdelar och deras innehåll kan också riktas till målgrupper.

Dessutom kan du rikta webbplatsnavigeringslänkar till målgrupper. Genom att rikta länkarna förenklas användarnas upplevelse, eftersom de bara ser de navigeringslänkar som är relevanta för dem.

Du kan identifiera en målgrupp genom att använda ett eller flera av följande alternativ:

 • SharePoint-grupper

 • Distributionslistor

 • Säkerhetsgrupper

 • Globala målgrupper

  Globala målgrupper är regelbaserade målgrupper som underhålls av SharePoint-administratörer.

Alla med minst behörigheten Deltagare kan ange en målgrupp, så länge namnet på målgruppen är känt. Du kan söka efter en mål grupp efter dess namn, alias eller beskrivning genom att klicka på bläddra ingen i listan mål grupper .

Överst på sidan

Rikta list- eller biblioteksobjekt till en målgrupp

Följande procedur visar ett exempel på hur du riktar alla objekt i en viss lista är listtypen är ett dokumentbibliotek. Med webbdelen Innehållsfråga kan du även visa alla objekten från en webbplats och dess underwebbplatser eller visa objekt från alla webbplatser i en webbplatssamling. Du kan sedan skapa en fråga som innehåller målgruppsanpassningen som du anger för objekten på webbplatserna eller i webbplatssamlingen.

För att rikta objekt från en lista eller ett bibliotek till en vissa målgrupp måste du utföra tre steg:

Steg 1: Aktivera målgruppsanpassning för listan eller biblioteket

När du aktiverar målgruppsanpassning för en lista eller ett bibliotek kan du rikta varje objekt i listan eller biblioteket till en målgrupp.

Obs!: Om SharePoint-listan eller -biblioteket redan har aktiverats för målgruppsanpassning visas kolumnen Målgrupper.

 1. Klicka på listan eller biblioteket som innehåller det objekt du vill rikta.

 2. För SharePoint Online eller SharePoint Server 2019klickar du på Inställningaroch sedan på list inställningar eller Inställningar för dokument bibliotek.

  Menyn Inställningar med Biblioteksinställningar markerat eller Menyn Inställningar med Listinställningar markerat

  För SharePoint 2016, 2013, 2010 eller 2007, i verktygsfältet för listor eller bibliotek, klickar du på Inställningar och klickar sedan på Listinställningar eller Inställningar för dokumentbibliotek.

  Listinställningar i menyfliksområdet eller Knappar för inställningar för SharePoint-bibliotek i menyfliksområdet

 3. Under Allmänna inställningar klickar du på Inställningar för målgruppsanpassning.

  Målgruppsinställningar under Allmänt på sidan för inställningar i biblioteket eller listan
 4. Markera kryssrutan Aktivera målgruppsanpassning.

  Kryssrutan Aktivera målgruppsanpassning

Steg 2: Ange målgruppen för objekten

När du har aktiverat målgruppsanpassning för listan eller biblioteket kan du ange enskilda objekt i listan eller biblioteket så att de visas för en eller flera målgrupper.

 1. Om du vill SharePoint Online eller SharePoint Server 2019klickar du till vänster om det objekt du vill ändra mål grupp för, klickar på ikonen information Knappen Information eller Öppna informationsfönstret och klickar sedan på Redigera alla med egenskaper.

  För SharePoint 2016, 2013, 2010 och 2007 klickar du på pilen eller punkterna (...) bredvid namnet på ett objekt i listan eller biblioteket och klickar sedan på Redigera egenskaper eller Egenskaper. I vissa versioner av SharePoint kanske du måste klicka på flera uppsättningar med punkter (...).

 2. Lägg till en eller flera målgrupper i listan Målgrupper.

  Lägga till en mål grupp

  Obs!: Om godkännande av innehåll eller arbetsflöde har aktiverats för listan eller biblioteket kanske objektet måste gå igenom godkännandeprocessen.

 3. Klicka på Spara.

Steg 3: Visa objektet i en webbdel för SharePoint 2016, 2013, 2010 eller 2007

Om du vill visa en lista eller ett bibliotek i SharePoint för en viss målgrupp kan du använda webbdelen Innehållsfråga. Med webbdelen Innehållsfråga kan du skapa en fråga som kan filtrera list- eller biblioteksobjekt.

Obs!: För SharePoint Online kanske webbdelar inte visas.

Det här exemplet visar hur du visar alla objekt från en viss lista för en målgrupp. Listtypen är dokumentbibliotek.

 1. Klicka på Bild av knapp eller inställningar Knappen Inställningar i namnlisten i SharePoint 2016. på den sida där du vill visa objektet och klicka sedan på Redigera sida.

 2. För SharePoint 2010, 2013 och 2016 klickar du på fliken Infoga. Klicka sedan på Webbdel

  Infoga webbdel

  I SharePoint 2007 klickar du på Lägg till en webbdel och under Standard klickar du på Webbdelen Innehållsfråga.

  Under Samlat innehåll klickar du på Innehållsfråga.

  Lägga till en webbdel för innehållsfråga

  Obs!: Om Innehållsfråga inte finns kontaktar du SharePoint-administratören.

 3. Klicka på Lägg till.

 4. För SharePoint 2010, 2013 och 2016 klickar du på nedpilen Nedpil för webbdelens redigering till höger om webb delen och sedan på Redigera webbdel på menyn.

  I SharePoint 2007 klickar du på Redigera och sedan på Ändra delad webbdel för att öppna åtgärdsfönster för webbdelen.

  Menyn Webbdel med valet Redigera webbdel
 5. Under Fråga i verktygsfönstret gör du följande

  Egenskapslista för Webbdel för innehållsfråga med tre bildtexter
  1. Klicka på Visa objekt från följande lista och ange listans plats.

   Obs!: I det här exemplet anger vi en viss lista. Du kan bredda omfattningen så att objekt i listor tas med från fler än en webbplats genom att klicka på något av de andra alternativen.

  2. Under den nödvändiga listtypen väljer du den typ av lista som objektet är medlem i. I det här exemplet klickar du på Dokumentbibliotek. Det är bara objekt i listtypen du väljer som bearbetas av frågan.

  3. Under Anpassa för målgrupp gör du följande.

   Om du vill

   Gör följande

   Visa listobjekten för målgruppen du har angett i steg 2: Ange målgruppen för objekten, när den aktuella användaren är medlem i målgruppen.

   Markera kryssrutan Använd målgruppsfiltrering. Det här krävs för att frågan ska fungera korrekt.

   Visa även objekten i listan som inte har en angiven målgrupp. De här objekten visas för alla.

   Markera kryssrutan Inkludera objekt som inte är anpassade för målgrupp. Det här är valfritt.

   När sidan återges visas innehållet i webbdelen bara för aktuella användare som är medlem i de målgrupper du har angett.

Överst på sidan

Rikta en webbdel till en målgrupp

SharePoint Webb delar kan endast vara riktade till personer som är medlemmar i en viss grupp eller mål grupp. På det sättet kan du skapa anpassade sidor för specifika grupper.

Obs!: Som med alla webbdelar har webbdelen Innehållsfråga listan Målgrupper i avsnittet Avancerat i verktygsfönstret. Den här inställningar bestämmer om själva webbdelen visas för den aktuella användaren. Om inte så gäller inga av de andra inställningarna.

En målgrupp kan identifieras med hjälp av en grupp, distributionslista eller säkerhetsgrupp i SharePoint, eller med en global målgrupp.

 1. Klicka på Bild av knapp eller inställningar Knappen Inställningar i namnlisten i SharePoint 2016. på den sida där du vill visa objektet och klicka sedan på Redigera sida.

 2. För SharePoint 2010, 2013 och 2016 klickar du på nedpilen Nedpil för webbdelens redigering till höger om webb delen och sedan på Redigera webbdel.

  Menyn Webbdel med valet Redigera webbdel

  I SharePoint 2007 klickar du på Redigera och sedan på Ändra delad webbdel för att öppna åtgärdsfönster för webbdelen.

 3. Under Avancerat lägger du till en eller flera målgruppsnamn i listan Målgrupper.

  Avsnitt med avancerade webbdelsegenskaper med Målpublik markerat

När sidan återges visas webbdelen bara för personer som är medlemmar i de målgrupper du har angett.

Överst på sidan

Rikta en navigeringslänk till en målgrupp

En navigeringslänk på en SharePoint-server kan riktas så att den bara visas för personer som är medlem i en viss grupp eller målgrupp. Du måste ha minst designbehörighet för att kunna ändra inställningarna för webbplatsnavigering.

 1. Klicka på Bild av knapp eller inställningar Knappen Inställningar i namnlisten i SharePoint 2016. på den sida där du vill att objektet ska visas. Om du inte ser webbplats inställningarklickar du på webbplats informationoch sedan på Visa alla webbplats inställningar.

 2. Klicka på navigering under utseende och känslaeller klicka på ändra navigering.

 3. På sidan Inställningar för webbplatsnavigering under Strukturell navigering: Redigering och sortering klickar du på Lägg till länk.

  Under strukturell navigering i navigeringsinställningarna med Lägg till länk markerat
 4. I dialogrutan Navigeringslänk anger du Rubrik och URL för länken och lägger sedan till ett eller flera målgruppsnamn i listan Målgrupper.

  Egenskaper för navigeringslänk med OK markerat.

  För URL kan du kopiera in en i Urklipp genom att högerklicka på länken och sedan klicka på Kopiera genväg. Om det alternativet inte visas i webbläsaren går du till den sidan du vill länka till och kopierar adressfältet.

När sidan återges visas navigeringslänken bara för personer som är medlem i de målgrupper du har angett.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders