Mål: Optimera resursanvändningen i projektschemat

När du har skapat din projektplan kan du granska beläggningen för dina resurser. Om några resurser är alldeles för överbelagda eller underbelagda kan du optimera planen så att arbetsbelastningen distribueras jämnare. Tänk dock på att om du ändrar vissa aspekter i planen som hör ihop med resursbeläggning kan det påverka projektets slutdatum och kostnad.

Tips: Den här artikeln ingår i en serie artiklar i Projektöverblick som beskriver flera olika projektledningsaktiviteter. Vi kallar aktiviteterna för mål därför att de är ordnade efter projektledningens livscykel: Skapa en plan, följa upp och hantera ett projekt samt avsluta ett projekt.

Föregående mål  | Nästa mål

Visa alla mål i Projektöverblicken

Optimeringsplan för att uppnå resursmål

nummer 1 Identifiera alla överbelagda eller underbelagda resurser     Granska arbetsbelastningen för resurserna i den projektplan du just har skapat. I vissa fall kan det vara normalt med överbeläggningar och underbeläggningar, men i den här granskningen kan du se om beläggningen för resurserna är godtagbar eller om du behöver göra ytterligare justeringar angående resursarbetsbelastningen.

Nummer 2 Ta hand om överbeläggningar genom att lägga till övertid     Du kan lägga till övertid för aktiviteter som är tilldelade till överbelagda resurser. Även om övertid inte löser själva överbeläggningen ser det till att resurserna kan arbeta den tid som finns inräknad i överbeläggningen. Det här är ofta det bästa sättet att lösa problemet när du står inför överbeläggningar, trots att det är kostsamt.

Nummer 3 Lösa eventuella resursöverbeläggningar     Funktionen utjämning i Microsoft Office Project 2007 kan hjälpa dig att jämna ut resursarbetsbelastningen. Det går också att manuellt justera resursernas tillgänglighet, tilldelningsinformation och aktivitetsinformation som kan lösa överbeläggningar och balansera arbetsbelastningen.

Klicka på alla följande avsnitt som är tillämpliga:

 • Fördela projektarbetet jämnt med funktionen Utjämning i Project 2007. Vid en utjämning ändras schemaläggningen med hjälp av tillgänglig slack och aktiviteter och fördröjning delas tills överbeläggningen har lösts. Därför kan en utjämning ofta förlänga projektets slutdatum.

 • Ange resurstillgänglighet genom att justera resursens tillgänglighet för hela projektet. Du kan ändra start- och slutdatumen för resursens arbete. Du kan också ändra enhetstillgänglighet under olika perioder under projektets gång. Du kan till exempel schemalägga en resurs att arbeta halvtid från januari till mars och heltid från april till juni.

 • Ändra varaktighet genom att minska den tid som är planerad för överbelagda aktiviteter. Den minskade varaktigheten måste fortfarande vara realistisk. Glöm inte att justera motsvarande mängd arbete som har tilldelats när du ändrar en varaktighet.

 • Fördröj en aktivitet tills resursen har tid att arbeta med den, det vill säga tills resursen inte är överbelagd längre. Tänk på att om aktiviteten är länkad kan en fördröjning av efterföljande aktivitet innebära att schemaläggningen för efterföljande aktiviteter ändras.

 • Avbryt arbetet med en aktivitet genom att dela en aktivitet så att den avslutas när den överbelagda resursen (eller en annan resurs) har tid att slutföra det återstående arbetet. Tänk på att om aktiviteten är länkad kan en fördröjning innebära att schemaläggningen för efterföljande aktiviteter ändras.

 • Justera en tilldelning för att lösa överbeläggningar

  Klicka på alla följande avsnitt som är tillämpliga:

  • Tilldela en aktivitet en resurs för att lägga över en del av arbetsbelastningen från en överbelagd resurs som också har tilldelats aktiviteten.

  • Ersätt en resurstilldelning för en överbelagd resurs med en resurs som har tillgänglig tid över för att balansera arbetsbelastningen för vissa tilldelningar.

  • Ta bort en resursbeläggning om det finns andra jämförbara resurser som redan har tilldelats aktiviteten.

  • Schemalägg det återstående arbetet för en aktivitet när du vill avlasta en överbelagd resurs. Du kan minska mängden arbete som resursen har tilldelats för en eller flera aktiviteter. Du kan också tilldela om återstående arbete på andra resurser.

Nummer 4 Lösa eventuella resursunderbeläggningar     Du kan justera resurstillgängligheten, tilldelningsinformation och aktivitetsinformation för att balansera arbetsbelastningen och maximera de underbelagda projektresurserna. Tänk på att underbeläggningar ofta är effektiva och temporära eftersom de baseras på resurstillgänglighet, kunskaper, aktivitetsvillkor och alla de andra faktorer som finns med vid schemaläggandet av ett projekt.

Klicka på alla följande avsnitt som är tillämpliga:

 • Beräkna övertidskostnader om det har tilldelats övertid under underbeläggningsperioden för en resurs. Det här kan hjälpa dig att lösa underbeläggningar eftersom arbetet nu kan delas upp på normal arbetstid. Det kan också hjälpa dig att sänka kostnaderna.

 • Ändra varaktigheten för en aktivitet för att lösa eventuella underbeläggningar genom att öka hur mycket tid som är planerad för den underbelagda aktiviteten. Om du ökar varaktigheten kan det också höja kvaliteten på aktivitetens resultat.

 • Justera en tilldelning för att lösa underbeläggningar

  Klicka på alla följande avsnitt som är tillämpliga:

  • Tilldela flera aktiviteter en underbelagd resurs under underbeläggningsperioden. Detta kan vara särskilt användbart om underbelagda resurser kan avlasta en överbelagd.

  • Ersätt en resurstilldelning med en motsvarande underbelagd resurs för att balansera arbetsbelastningen för vissa tilldelningar.

  • Ta bort en resurstilldelning om en resurs är så underbelagd att du rentav kan ta bort personen från arbete i andra projekt. Du kanske också kan ta bort flera jämförbara resurser från en tilldelning om den underbelagda resursen är tillgänglig för att avsluta aktiviteten ensam.

  • Schemalägg om det återstående arbetet för en aktivitet för att avlasta en överbelagd resurs. Du kan minska mängden arbete som resursen har tilldelats för en eller flera aktiviteter. Du kan också tilldela om det återstående arbetet på andra resurser.

Nummer 5 Utvärdera resultaten av en resursoptimering     Bekräfta att du verkligen löste eventuella resursbeläggningsproblem och att ändringarna inte hade någon skadlig påverkan på slutdatum, planerad kostnad eller andra projekt.

Klicka på alla följande avsnitt som är tillämpliga:

 • Granska resursarbetsbelastningar om du vill kunna se att du löste de överbeläggningar och underbeläggningar som du ville ordna och se om några andra resurser är överbelagda eller inte fullt utnyttjade nu.

 • Avgör om projektets slutdatum har ändrats om du anger en originalplan för projektet och vill visa tidsskillnaden mellan originalplanens slutdatum och slutdatumet för det aktuella schemat.

 • Visa den kritiska linjen om du vill kunna kontrollera om kritisk linje ändrades när du löste eventuella överbeläggningar eller underbeläggningar. Nu visas eventuellt andra datum, andra aktiviteter och andra resurser som har att göra med den kritiska linjen.

Nummer 6 Informera om tilldelningsändringar     Om du har tilldelat resurser nya aktiviteter eller ändrat eller tagit bort befintliga tilldelningar för att kunna optimera resursarbetsbelastningen kan du meddela detta till de resurser som påverkas – antingen elektroniskt eller med tilldelningsrapporter i pappersformat.

Föregående mål  | Nästa mål

Visa alla mål i Projektöverblicken

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×