Lagra flera värden i ett uppslagsfält

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Du kan skapa ett uppslagsfält där flera värden kan lagras per post. Det gör att du kan hålla reda på flera relaterade fakta om ett ämnet. Antag t.ex. att du har en databas för ärendehantering och vill kunna hålla reda på vilka anställda som har tilldelats ärenden. En anställd kanske arbetar med flera ärenden och varje ärende kan ha flera anställda som arbetar med det. Den här typen av datastruktur kallas för en N-till-N-relation. I Access är det enkelt att hålla reda på den här typen av relaterade data med hjälp av uppslagsfält med flera värden.

Den här artikeln beskriver uppslagsfält med flera värden, hur du lägger till sådana fält i tabeller och hur du ändrar befintliga uppslagsfält.

I den här artikeln

Översikt

Skapa ett uppslagsfält med flera värden i databladsvyn

Skapa ett uppslagsfält med flera värden i designvyn

Skapa ett uppslagsfält med flera värden med Uppslagsguiden

Granska och ändra egenskaper för uppslagsfält i designvyn

Ändra design på ett uppslagsfält med flera värden

Översikt

Ett uppslagsfält är ett fält i en tabell vars värde hämtas från en annan tabell, fråga eller värdelista. Om du klickar på ett uppslagsfält i ett datablad för att ange data visas en lista i Access med värden som du kan välja bland. Ett uppslagsfält kan ha flera värden, vilket innebär att du kan välja fler än en post i listan. Du kan visa alternativen i en kombinationsruta eller en listruta.

Skapa ett uppslagsfält med flera värden

Du kan skapa ett uppslagsfält i databladsvyn eller i designvyn.

Obs!: Designvyn är inte tillgänglig i en Webbdatabas.

I visnings använda Uppslagsguiden för att skapa flervärdesfältet. Uppslagsguiden gör enklare och automatiskt fyller i lämpliga fältegenskaper och skapar lämpligt tabellrelationer.

Ändra ett uppslagsfält med flera värden

Om du vill ändra ett befintligt uppslagsfält med flera värden kan du köra Uppslagsguiden igen.

Bundna värden och visningsvärden

Om du skapar ett uppslagsfält vars data hämtas från en tabell eller fråga används nyckelfältet från källtabellen för att avgöra vilket värde som hör till vilken post i Access. Nyckelfält innehåller dock vanligtvis data som i sig inte betyder något – vanligtvis är det ett ID-fält med AutoNumber-datatyp. Ett uppslagsfält ersätter visningen av nyckelfältet med något mer tydlig information, t.ex. ett namn. Det lagrade värdet kallas för det bundna värdet. Det visade värdet kallas för visningsvärdet.

Exempel: en uppsättning ID-värden för anställda från en fråga med namnet Kontakter (utökat) kan lagras i ett fält med namnet Tilldelat_till. Men eftersom Tilldelat_till är ett uppslagsfält visas uppsättningen av hämtade värden i frågeresultatet i Access – i det här fallet kontakternas namn. ID-värdena för de anställda är de bundna värdena. Kontaktnamnen är visningsvärden.

Ett datablad med visningsvärden och ett datablad med bundna värden

1. Visningsvärdena.

2. De bundna värdena.

Därför är bundna värden viktiga

Som standard visas visningsvärdena automatiskt när du öppnar tabellen i databladsvyn. De bundna värden är dock de som lagras i uppslagsfältet, som du använder i frågevillkor och det som används som standard i Access i kopplingar till andra tabeller.

Om du t.ex. har en fråga där uppslagsfältet Tilldelat_till används enligt föregående bild och du vill utesluta poster som motsvarar ärenden som har tilldelats till Eva Valverde, måste villkoret som du använder för att utesluta henne använda det bundna värdet (vilket är 9), inte hennes namn: WHERE Tilldelat_till.Value <> 9.

Överst på sidan

Skapa ett uppslagsfält med flera värden i databladsvyn

Du kan lägga till ett uppslagsfält med flera värden i en tabell som visas i databladsvyn.

 1. Dubbelklicka på den tabell där du vill skapa uppslagsfältet i navigeringsfönstret. Då öppnas tabellen i databladsvyn. 

 2. Klicka på Klicka för att lägga till till höger om den sista kolumnen och klicka sedan på Uppslag och relationer.

  Uppslagsguiden startar.

 3. Följ guidens återstående steg. Mer information finns i avsnittet Skapa uppslagsfält med flera värden med hjälp av Uppslagsguiden.

Överst på sidan

Skapa ett uppslagsfält med flera värden i designvyn

Obs!: Designvyn är inte tillgänglig i en Webbdatabas.

Du kan skapa ett uppslagsfält med flera värden i designvyn. När du arbetar i designvyn skapar du ett uppslagsfält genom att använda samma Uppslagsguide som i databladsvyn. I designvyn har du dessutom tillgång till alla fältegenskaper, så att du kan redigera dem direkt.

 1. Högerklicka på tabellen i navigeringsfönstret där du vill lägga till uppslagsfältet med flera värden och klicka sedan på Design.

 2. Leta reda på den första tomma raden i tabellrutnätet.

 3. Klicka i den första tillgängliga tomma raden i kolumnen Fältnamn och skriv ett namn på uppslagsfältet med flera värden.

 4. Klicka i kolumnen Datatyp för den raden, klicka på pilen och markera Uppslagsguiden i listrutan.

  Uppslagsguiden startar.

 5. Följ anvisningarna i guiden. Mer information om hur du går igenom Uppslagsguiden finns i avsnittet Skapa uppslagsfält med flera värden med hjälp av Uppslagsguiden.

 6. Du kan redigera uppslagsfältets egenskaper när guiden har slutförts. Mer information om egenskaper för uppslagsfält finns i avsnittet Granska och ändra egenskaper för uppslagsfält i designvyn.

När du klickar på Slutför skapas ett uppslagsfält där fältegenskaperna baseras på de val du har gjort i Uppslagsguiden. Du kan visa fältegenskaper längst ned i designvyn under Fältegenskaper. Om du vill visa egenskaper som gäller specifikt för uppslagsfältet klickar du på fliken Uppslag.

Överst på sidan

Skapa ett uppslagsfält med flera värden med Uppslagsguiden

Du kan använda Uppslagsguiden för att skapa ett fält som baseras på en tabell, fråga eller en lista med värden som du skriver. I det här avsnittet beskrivs stegen i Uppslagsguiden.

Skapa ett flervärdesuppslag baserat på en tabell eller fråga

 1. Klicka på Jag vill att uppslagsfältet ska hämta värden från en annan tabell eller fråga i Uppslagsguiden och klicka sedan på Nästa.

 2. Välj en tabell eller en fråga i listan och klicka sedan på Nästa.

 3. Klicka på fälten som du vill ha med i uppslaget under Tillgängliga fält.

 4. Klicka på "större än"-knappen (>) om du vill flytta fälten som du har valt till listan Markerade fält. Klicka på den dubbla "större än"-knappen (») om du vill flytta alla fält till listan Markerade fält och klicka sedan på Nästa.

 5. Du kan också välja mellan ett och fyra fält som du vill sortera uppslagselementen efter och sedan klicka på Nästa.

 6. Justera bredden på kolumnerna i uppslagsfältet om det behövs och klicka sedan på Nästa.

 7. Markera kryssrutan Tillåt flera värden under Vill du lagra flera värden för det här uppslaget?.

  Obs!: Den här kryssrutan måste vara markerad för att du ska kunna lagra flera värden.

 8. Klicka på Slutför.

  När du klickar på Slutför skapas ett uppslagsfält där fältegenskaperna baseras på de val du har gjort i Uppslagsguiden.

 9. Spara tabellen genom att klicka på SparaArkiv-menyn.

  Använda kortkommandot CTRL + S

Skapa ett flervärdesuppslag baserat på värden som du anger

 1. Klicka på Jag skriver värdena själv i Uppslagsguiden och sedan på Nästa.

 2. Ange antalet kolumner. Skriv sedan respektive värde. Tryck på Tabb när du vill flytta till nästa kolumn eller rad.

  Använd endast en kolumn om du vill kunna redigera värdelistan.

 3. Klicka på Nästa när du har angett värdena.

 4. Om du anger mer än en kolumn i steg 2 måste du välja vilken kolumn som ska användas för att identifiera varje värde unikt. Dubbelklicka på den kolumn i rutan Tillgängliga fält som du vill använda för att unikt identifiera varje värde.

  Obs!: Det här steget visas inte om du inte anger mer än en kolumn i steg 2.

 5. Ange en etikett för uppslagsfältet i Uppslagsguiden.

 6. Under vill du lagra flera värden för det här uppslaget?, markera kryssrutan Tillåt flera värden.

  Obs!: Den här kryssrutan måste vara markerad för att du ska kunna lagra flera värden.

 7. Klicka på Slutför.

 8. Spara tabellen genom att klicka på SparaArkiv-menyn.

  Använda kortkommandot CTRL + S

När du har skapat flervärdesfältet visas det som en nedrullningsbar listruta med kryssrutor i databladsvyn.

Överst på sidan

Granska och ändra egenskaper för uppslagsfält i designvyn

Obs!: Designvyn är inte tillgänglig i en Webbdatabas.

Du kan visa egenskaper för uppslagsfält längst ned i designvyn under Fältegenskaper. Om du vill visa egenskaper som gäller specifikt för uppslagsfältet klickar du på fliken Uppslag.

 1. Högerklicka på tabellen i navigeringsfönstret där du vill lägga till uppslagsfältet och klicka sedan på Design på snabbmenyn.

 2. Klicka på uppslagsfältets namn i kolumnen Fältnamn.

 3. Klicka på fliken Uppslag under Fältegenskaper.

  Uppslagsegenskaperna visas.

  Uppslagsegenskaper för ett flervärdesfält

När du anger värdet på den första egenskapen (Visa kontroll), ändras listan med tillgängliga egenskaper så att den återspeglar dina val. Du kan ange fältegenskaperna för Uppslag så att uppslagsfältets beteende ändras. Observera att när du skapar uppslagsfältet med hjälp av Uppslagsguiden anges fältegenskaperna för Uppslag automatiskt.

Fältegenskaper för Uppslag

Ange den här egenskapen

Om du vill

Visa kontroll

Ange kontrolltypen till Kryssruta, Textruta, Listruta eller Kombinationsruta. Kombinationsruta är det vanligaste valet för ett uppslagsfält.

Typ av radkälla

Ange om du vill fylla uppslagsfältet med värden från en annan tabell eller fråga, eller från en lista med värden som du själv anger. Du kan också fylla i listan med namnen på fälten i en tabell eller fråga.

Radkälla

Ange den tabell, fråga eller lista med värden som innehåller värdena för uppslagsfältet. När egenskapen Typ av radkälla anges till Tabell/fråga eller Fältlista, ska den här egenskapen anges till namnet på en tabell eller fråga eller till ett SQL-uttryck som representerar frågan. När egenskapen Typ av radkälla anges till Värdelista ska den här egenskapen innehålla en lista med värden som avgränsas med semikolon.

Bunden kolumn

Ange kolumnen i radkällan som tillhandahåller värdet som ska lagras i uppslagsfältet. Detta kan vara ett värde från 1 till antalet kolumner i radkällan.

Den kolumn som tillhandahåller värdet som ska lagras behöver inte vara samma kolumn som visningskolumnen.

Antal kolumner

Ange hur många kolumner i radkällan som kan visas i uppslagsfältet. Du väljer vilka kolumner som ska visas genom att ange en kolumnbredd i egenskapen Kolumnbredder.

Kolumnrubriker

Ange om kolumnrubriker ska visas.

Kolumnbredder

Ange kolumnbredden för varje kolumn. Om du inte vill visa en kolumn, till exempel en ID-kolumn, anger du 0 för bredden.

Listrader

Ange antalet rader som ska visas när du visar uppslagsfältet.

Listbredd

Ange bredden på kontrollen som visas när du visar uppslagsfältet.

Endast från lista

Ange om du ska kunna registrera ett värde som inte finns i listan.

Tillåt flera värden

Visar om det går att välja flera värden i uppslagsfältet.

Obs!:  Det går inte att ändra egenskapens värde från Ja till Nej.

Tillåt redigering av värdelistor

Ange om du kan redigera objekt i ett uppslagsfält som baseras på en lista med värden. När den här egenskapen anges till Ja och du högerklickar på ett uppslagsfält som baseras på en enskild kolumn värdelista, visas menyalternativet Redigera listobjekt . Om uppslagsfältet har mer än en kolumn, ignoreras den här egenskapen.

Redigeringsformulär för listobjekt

Namnge ett befintligt formulär som ska användas för att redigera listobjektet i ett uppslagsfält som baseras på en tabell eller fråga.

Visa endast värden i radkälla

Visa enbart de värden som matchar den aktuella radkällan när Tillåt flera värden anges till Ja.

Det bundna värdet i ett uppslagsfält bestäms av egenskapen Bunden kolumn. Visningsvärdet i ett uppslagsfält är den kolumn eller de kolumner som representeras i egenskapen Kolumnbredder och har bredden noll.

Överst på sidan

Ändra design på ett uppslagsfält med flera värden

Gör något av följande om du vill ändra design på ett uppslagsfält med flera värden:

 • Redigera värdelistan för ett listbaserat uppslagsfält med flera värden

  Obs!:  Om du vill kunna redigera värdelistan måste den innehålla endast en kolumn och egenskapen Tillåt redigering av värdelistor måste ha värdet Ja.

 • Redigera egenskaper för uppslagsfält i designvyn

  Obs!: Designvyn är inte tillgänglig i en Webbdatabas.

 • Ändra ett uppslagsfält genom att köra Uppslagsguiden när uppslagsfältet är markerat.

Redigera värdelistan för ett uppslagsfält med flera värden som baseras på en värdelista

Du kan lägga till värdelistan, ändra värdelistan eller ange ett standardvärde.

 1. Dubbelklicka i navigeringsfönstret på tabellen som innehåller flervärdesfältet.

  Tabellen öppnas i databladsvyn.

 2. Högerklicka i en cell i uppslagsfältet med flera värden.

 3. Klicka på Redigera listobjekt.

 4. Ändra värdelistan och klicka på OK.

Redigera egenskaper för uppslagsfält i designvyn

Om du vill ändra ett uppslagsfält med flera värden öppnar du tabellen i designvyn och ändrar sedan egenskaperna för Uppslagsfält. Information om egenskaperna för uppslagsfält finns i avsnittet Granska och ändra egenskaper för uppslagsfält i designvyn.

Ändra ett uppslagsfält med flera värden i databladsvyn

Du kan ändra ett uppslagsfält i databladsvyn genom att köra Uppslagsguiden igen

 1. Öppna tabellen i databladsvyn och markera uppslagsfältet.

 2. Klicka på Ändra uppslag i gruppen Egenskaper på fliken Fält.

 3. Följ stegen i guiden och gör önskade ändringar. Mer information om guiden finns i avsnittet Skapa ett uppslagsfält med flera värden med Uppslagsguiden.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×