Läsa riktlinjer för anpassning av talformat

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Om du vill skapa ett anpassat talformat börjar du med att välja något av de inbyggda talformaten. Sedan anpassar du talformatet genom att göra ändringar i valfritt kodavsnitt.

Ett talformat kan innehålla upp till fyra kodavsnitt avgränsade med semikolon. Kodavsnitten definierar formatet för positiva tal, negativa tal, nollvärden och text, i den ordningen.

<POSITIV>;<NEGATIV>;<NOLL>;<TEXT>

Du kan t.ex. använda följande kodavsnitt för att skapa följande anpassade format:

[Blå]# ##0,00_);[Röd](# ##0,00);0,00;"försäljning "@

Du måste inte ta med alla kodavsnitt i det anpassade talformatet. Om du endast anger två kodavsnitt för det anpassade talformatet används det första avsnittet för positiva tal och nollor och det andra för negativa tal. Om du endast anger ett kodavsnitt används det för alla tal. Om du vill hoppa över ett kodavsnitt, men ta med ett efterföljande kodavsnitt, måste du ange ett semikolon för avsnittet du hoppar över.

Du kan använda följande riktlinjer när du anpassar något av dessa kodavsnitt.

 • Visa både text och tal    Om du vill visa både text och tal i en cell placerar du texttecknen inom citattecken (" ") eller lägger in ett omvänt snedstreck (\) före ett enskilt tecken. Infoga tecknen i motsvarande avsnitt i formatkoderna. Till exempel kan du skriva in 0,00 kr" överskott";-0,00 kr" underskott" för att visa det positiva beloppet "125,74 kr överskott" och det negativa beloppet "-125,74 kr underskott". Observera att det ska vara ett blanksteg både före "överskott" och "underskott" i varje kodavsnitt.

  Du behöver inte använda citattecken för följande tecken:

$

dollartecken

+

plustecken

(

vänsterparentes

:

kolon

^

cirkumflex

'

apostrof

{

vänster klammerparentes

<

mindre än-tecken

=

likhetstecken

-

minustecken

/

snedstreck

)

högerparentes

!

utropstecken

&

et-tecken

~

tilde

}

höger klammerparentes

>

större än-tecken

Blanksteg

 • Infoga ett avsnitt för en textpost    Textavsnitt infogas alltid som det sista avsnittet i talformatet. Infoga tecknet @ i avsnittet där du vill visa text som skrivs i cellen. Om tecknet @ utelämnas från textavsnittet visas inte texten som skrivs in. Om du alltid vill visa viss text tillsammans med den inmatade texten omsluter du den ytterligare texten med dubbla citattecken (" "), t.ex. "bruttointäkt för "@

  Om formatet inte innehåller något textavsnitt påverkas inte de icke-numeriska värden du skriver av formatet. Dessutom konverteras hela cellen till text.

 • Lägga till blanksteg    Om du vill skapa ett mellanrum som är ett tecken brett i ett talformat lägger du till ett understreck (_) följt av önskat tecken. Om du t.ex. skriver en högerparentes efter understrecket ( _)) justeras positiva tal på rätt sätt mot negativa tal som är omslutna med parentes.

 • Upprepade tecken    Om du vill upprepa nästa tecken i formatet tills kolumnbredden är full lägger du till en asterisk (*) i talformatet. Skriv t.ex. 0*- om du vill lägga till så många bindestreck efter ett tal som får plats i cellen, eller *0 före ett format om du vill infoga inledande nollor.

 • Infoga decimaler och signifikanta siffror    Om du vill formatera bråk eller tal med decimaltecken infogar du följande sifferplatshållare, decimaltecken och tusentalsavgränsare:

0 (noll)

Visar nollor utan betydelse om ett tal har färre siffror än det finns nollor i formatet. Om du t.ex. skriver 8,9 och vill att det ska visas som 8,90, använder du formatet #,00.

#

Följer samma regler som 0 (noll). Extra nollor visas dock inte när ett tal du har angett har färre siffror på någon sida av decimaltecknet än det finns #-symboler i formatet. Om det anpassade formatet t.ex. är #,## och du skriver 8,9 i cellen visas talet 8,9.

?

Följer samma regler som 0 (noll). Ett blanksteg läggs dock till för nollor utan betydelse på respektive sida om decimaltecknet så att decimalerna justeras i kolumnen. Om du t.ex. använder det anpassade formatet 0,0? justeras decimaltecknet för talen 8,9 och 88,99 i kolumnen.

. (punkt)

Visar decimaltecknet i ett tal.

 • Om ett tal har fler siffror till höger om decimaltecknet än det finns platshållare i formatet, avrundas talet till så många decimaler som det finns platshållare. Om talet har fler siffror till vänster om decimaltecknet än det finns platshållare i formatet, visas de extra siffrorna. Om formatet endast innehåller nummertecken (#) till vänster om decimaltecknet, inleds tal som är mindre än 1 med decimaltecken, t.ex. ,47.

Om du vill visa

Som

Använder du den här koden

1234,59

1234,6

####.#

8,9

8,900

#,000

,631

0,6

0,#

12
1234.568

12.0
1234.57

#,0#

44,398
102,65
2,8

44,398
102,65
    2,8
(med justerade decimaler)

???.???

5,25
5.3

5 1/4
5 3/10
(med justerade bråktal)

# ???/???

 • Visa tusentalsavgränsare    Om du vill använda blanksteg som tusentalsavgränsare eller skala ett tal med en multipel av ett tusen infogar du följande avgränsare i talformatet:

, (komma)

Visar tusentalsavgränsaren i ett tal. Tusental i Excel avgränsas med blanksteg om formatet innehåller ett blanksteg som omges av nummertecken (#) eller av nollor. Ett blanksteg som följer en platshållare för siffror skalar numret med 1 000. Om formatet till exempel är # 0, och du skriver 12200000 i cellen visas talet 12,200,0.

Om du vill visa

Som

Använder du den här koden

12000

12<nbsp />000

#,###

12000

12

#,

12200000

12,2

0.0,,

 • Ange färger    Om du vill ange färg för ett avsnitt skriver du namnet på en av de åtta färgerna inom hakparenteser. Färgkoden måste vara det första elementet i avsnittet.

[Svart]

[Grön]

[Vit]

[Blå]

[Magenta]

[Gul]

[Cyan]

[Röd]

 • Ange villkor    Om du vill ange ett talformat som bara ska användas om talet uppfyller ett visst angivet villkor, omsluter du villkoret med hakparenteser. Villkoret består av en jämförelseoperator och ett värde. Följande format visar t.ex. tal som är mindre än eller lika med 100 i rött och tal som är större än 100 i blått.

  [Röd][<=100];[Blå][>100]

  Om du vill använda villkorsstyrda format för celler, t.ex. färgskuggning som beror på cellens värde, klickar du på Villkorsstyrd formatering i gruppen Format på fliken Start.

 • Infoga valutasymboler    Om du vill ange någon av följande valutasymboler i ett talformat trycker du på NUM LOCK och skriver in ANSI-koden för den aktuella symbolen med hjälp av det numeriska tangentbordet.

Om du vill ange

Håller du ned ALT samtidigt som du skriver koden

¢

ALT+0162

£

ALT+0163

¥

ALT+0165

€

ALT+0128

 • Obs!: Anpassade format sparas tillsammans med arbetsboken. Om du vill att en viss valutasymbol alltid ska användas i Excel, ändrar du valutasymbolen i Nationella inställningar på Kontrollpanelen innan du startar Excel.

 • Visa procenttal    Om du vill visa tal som procent skriver du ett procenttecken (%) i talformatet. 0,08 visas då som 8 % och 2,8 visas som 280 %.

 • Visa potensform    Om du vill visa tal i exponentiellt format använder du exponentkoderna i ett avsnitt.

E (E-, E+, e-, e+)

Visar ett tal i exponentiellt format. Till höger om "E" eller "e" visas ett tal som motsvarar antalet platser decimaltecknet har flyttats. Om formatet t.ex. är 0,00E+00 och du skriver 12200000 i cellen visas 1,22E+07. Om du ändrar talformatet till #0,0E+0 visas talet 12,2E+6.

 • Visa dagar, månader och år    Om du vill visa tal som datumformat (t.ex. dagar, månader och år) använder du följande koder.

m

Visar månader som ett tal utan inledande nolla.

mm

Visar månader som ett tal med inledande nolla i tillämpliga fall.

mmm

Visar månader i förkortad form (jan–dec).

mmmm

Visar månadernas fullständiga namn (januari–december).

mmmmm

Visar månader som den första bokstaven i månaden (j–d).

d

Visar dagar som ett tal utan inledande nolla.

dd

Visar dagar som ett tal med inledande nolla i tillämpliga fall.

ddd

Visar dagar i förkortad form (mån–sön).

dddd

Visar dagarnas fullständiga namn (måndag–söndag).

åå

Visar år som tvåsiffriga tal.

yyyy

Visar år som fyrsiffriga tal.

Om du vill visa

Som

Använder du den här koden

Månader

1–12

m

Månader

01–12

mm

Månader

jan–dec

mmm

Månader

januari–december

mmmm

Månader

j–d

mmmmm

Dagar

1–31

d

Dagar

01–31

dd

Dagar

mån–sön

ddd

Dagar

måndag–söndag

dddd

År

00–99

åå

År

1900–9999

yyyy

 • Visa timmar, minuter och sekunder    Om du vill visa tidsformat (t.ex. timmar, minuter och sekunder) använder du följande koder.

h

Visar timmar som ett tal utan inledande nolla.

[h]

Visar förfluten tid i timmar. Om du arbetar med en formel som returnerar en tid där antalet timmar överstiger 24, använder du ett talformat som liknar [t]:mm:ss.

hh

Visar timmar som ett tal med inledande nolla i tillämpliga fall. Om formatet innehåller FM eller EM visas tiden i 12-timmarsformat. I annat fall visas tiden i 24-timmarsformat.

m

Visar minuter som ett tal utan inledande nolla.

Obs!: Koden m eller mm måste stå omedelbart efter t eller tt eller omedelbart före ss, annars visas månad i stället för minuter.

[m]

Visar förfluten tid i minuter. Om du arbetar med en formel som returnerar en tid där antalet minuter överstiger 60, använder du ett talformat som liknar [mm]:ss.

mm

Visar minuter som ett tal med inledande nolla i tillämpliga fall.

Obs!: Koden m eller mm måste stå omedelbart efter t eller tt eller omedelbart före ss, annars visas månad i stället för minuter.

s

Visar sekunder som ett tal utan inledande nolla.

[s]

Visar förfluten tid i sekunder. Om du arbetar med en formel som returnerar en tid där antalet sekunder överstiger 60, använder du ett talformat som liknar [ss].

ss

Visar sekunderna som ett tal med inledande nolla i tillämpliga fall. Om du vill visa delar av en sekund använder du ett talformat som liknar t:mm:ss.00.

AM/PM, am/pm, A/P, a/p

Visa tiden i 12-timmarsformat. I Excel visas Am, am, A eller a för tider från 00:00 till 12:00 och PM, pm, P och p för tider från 12:00 till 00:00.

Om du vill visa

Som

Använder du den här koden

Timmar

0–23

h

Timmar

00–23

hh

Minuter

0–59

m

Minuter

00–59

mm

Sekunder

0–59

s

Sekunder

00–59

ss

Tid

4 AM

t AM/PM

Tid

4:36 PM

t:mm AM/PM

Tid

4:36:03 P

t:mm:ss A/P

Tid

4:36:03,75

t:mm:ss,00

Förfluten tid (timmar och minuter)

1:02

[h]:mm

Förfluten tid (minuter och sekunder)

62:16

[mm]:ss

Förfluten tid (sekunder och hundradelar)

3735,80

[ss],00

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×