Lära mer om resursenheter

Det krävs ibland en resurs för att slutföra en aktivitet, men andra gånger behöver du mer. Ibland kan en resurs bara arbeta deltid. För att hantera skillnaderna använder Microsoft Project enheter för att beräkna den exakta mängden tid som resurser kan arbeta med en uppgift.

I den här artikeln

Exakt vad är enheter?

Hur använder jag maximala enheter för arbetsresurser?

Hur använder jag tilldelningsenheter för arbetsresurser?

Hur använder jag maximala enheter för materialresurser?

Hur använder jag tilldelningsenheter för materialresurser?

Vad är resursbehov?

Hur påverkar tilldelningsenheter och kalendrar schemat?

Exakt vad är enheter?

Enheter anger den procentandel av en arbetsresurs tid som har tilldelats till en aktivitet. Det finns två typer av enheter i Project: max enheter och tilldelningsenheter.

 • Maximala enheter    När du vill ange hur mycket tid en arbetsresurs har tillgängliga för arbete med alla aktiviteter i ett projekt, anger du maximalt antal enheter i en resursvy. Denna summa används för att beräkna hur mycket tid som en arbetsresurs kan ägna åt varje tilldelad aktivitet.

 • Tilldelningsenheter    När du vill ange hur mycket av en arbetsresurs tid som ägnas åt en viss aktivitet anger du tilldelningsenheter. Du kan också ange tilldelningsenheter för materialresurser om du vill ange hur mycket material som används för tilldelningen.

Obs!: Kostnadsresurser, till exempel flygbiljetter eller boende, använder inte enheter eftersom de inte är beroende av den mängd arbete som utförs.

Överst på sidan

Hur använder jag maximala enheter för arbetsresurser?

Använda fältet Max enheter i en resursvyer för att ange om resursen arbetar heltid eller deltid i projektet eller om multiplar av resursen konsolideras i en enhet. Till exempel:

100% Max enheter för resurser

Om du vill ange att all en persons tid ska ägnas åt projektet skriver du 100 % i fältet Max enheter i Resurslistan. Om personen arbetar 8-timmarsdag blir han eller hon överbelagd om någon kombination av tilldelningar överskrider 8 timmar (100 %) av den tillgängliga arbetsdagen.

75% Max enheter för resurser

Om du vill ange att bara en del av en persons tid ska ägnas åt projektet skriver du ett tal som är mindre än 100 % i fältet Max enheter i Resurslistan. Om personen arbetar 8-timmarsdagar och ägnar 75 % av sin tid åt projektet kan kommer han eller hon vara överbelagd om någon kombination av tilldelningar är lika med mer än 6 timmar (75 %) av den tillgängliga arbetsdagen.

300% Max enheter för resurser

Om du vill ange att en resursgrupp, till exempel tre snickare, ska arbeta heltid på projektet skriver du 300 % i fältet Max enheter i Resurslistan.

Den här procentandelen (enheternas värde) baseras på den tillgänglighet som visas i resurskalender. Som standard är resurskalendern standardprojektkalendern, med arbetsveckor om 40 timmar. Men om du har tilldelat en annan baskalender till en resurs eller anpassat resurskalendern baseras värdet för max enheter på kalendern i stället. Genom att ange ett procenttal för enheter i stället för ett timvärde förblir projekt- och aktivitetsberäkningar korrekta, även om kalendern ändras.

Överst på sidan

Hur använder jag tilldelningsenheter för arbetsresurser?

Du kan ange insatsnivån för en arbetsresurs i en viss tilldelning på två platser:

 • I Project 2016, 2013 och 2010 går du till fliken Resurs och klickar på Resurstilldelning. Ange information i fältet Enheter.

  Obs!: I Project 2007 går du till Verktyg-menyn och klickar på Resurstilldelning. Ange information i fältet Enheter.

 • För Project 2016, 2013 och 2010 går du till fliken Aktivitet och klickar på Information. Klicka sedan på fliken Resurser. Ange information i fältet Enheter.

  Obs!: I Project 2007 går du till Project-menyn, klickar på Aktivitetsinformation och klickar sedan på fliken Resurser. Ange information i fältet Enheter.

Tilldelningsenheter visar hur mycket av resursens tillgängliga tid, enligt resurskalendern, som används till att arbeta med en viss aktivitet. Till exempel:

 • Ange 100 % om resursen ska arbeta heltid på tilldelningen. Det här är standardinställningen för alla tilldelningar.

 • Ange 50 % om resursen ägnar halva den tillgängliga tiden åt tilldelningen. Även om resursen är en heltidsresurs kanske vissa tilldelningar bara kräver deltid,så att den återstående tiden är tillgänglig för andra tilldelningar.

 • Ange 300 % om tre heltidsresurser arbetar med den här tilldelningen. Du kan ange 250 % om två resurser arbetar heltid och en arbetar halvtid med den här tilldelningen.

Den här procentandelen (enheternas värde) baseras på den tillgänglighet som visas i resurskalendern Som standard är detta standardprojektkalendern, med arbetsveckor om 40 timmar. Men om du har tilldelat en annan baskalender till en resurs eller anpassat resurskalendern baseras värdet för tilldelningsenheter på den kalendern i stället.

Överst på sidan

Hur använder jag maximala enheter för materialresurser?

Fältet Max enheter är inte tillgängligt för materialresurser, eftersom materialresurser inte är kopplade till kalendrar eller andra uppgifter om tillgänglighet. Hur mycket material som används beror på vilken tilldelning materialet har tilldelats och anges med tilldelningsenheterna.

Överst på sidan

Hur använder jag tilldelningsenheter för materialresurser?

För materialresurser anger fältet Enheter (eller Tilldelningsenheter) materialåtgången, d.v.s. hur många enheter material som används för tilldelningen eller i vilken takt den används. Det finns två typer av tilldelningsenheter för material: fasta och variabla.

 • Fast materialåtgång innebär att oavsett aktivitetens varaktighet, används samma mängd material.

 • Variabel materialåtgång anger att när aktivitetens varaktighet ändras, ändras materialmängden proportionellt. Variabel förbrukning anges med en tidsetikett som läggs till materialenheten i fältet Tilldelningsenheter. Medan fast förbrukning av stål kan ha ett tilldelningsenhetsvärde i ton, kan variabel förbrukning kan ha ett tilldelningsenhetsvärde i ton/dag eller ton/d. Tidsetiketter och förkortningar visas på samma sätt som andra varaktigheter: i minuter, timmar, dagar, veckor eller månader.

Om till exempel tilldelningsenhetsvärdet för stål är 80 ton för en 2-dagarsaktivitet, är den totala förbrukningen eller (materialarbetsvärdet) för stål 80 ton. Men om tilldelningsenhetsvärdet för stål är 80 ton/dag på en 2-dagarsaktivitet är den totala förbrukningen 160 ton.

Obs!: Medan tilldelningsenheter för arbetsresurser kan uttryckas som procentenheter eller decimaler, uttrycks alltid förbrukningskostnader för materialresurser som decimaler.

Överst på sidan

Vad är resursbehov?

Resursbehov är den högsta nivån på vilken en resurs schemaläggs för alla tilldelade aktiviteter under en viss tidsperiod. Precis som maximala enheter uttrycks resursbehov i procentandelar eller decimaltal för arbetsresurser. För materialresurser uttrycks resursbehov som ett decimaltal tillsammans med materialenheten (till exempel 40 ton/vecka).

Att granska resursbehov kan hjälpa dig att avgöra om en arbetsresurs är underbelagd eller överbelagd under en viss tidsperiod.

För materialresurser kan du jämföra resursbehov (den största förbrukning som behövs under en viss tidsperiod) med den takt i vilken leverantören kan leverera materialet.

Lägg till fältet Resursbehov i tabelldelen i vyn Resursanvändning om du vill visa de totala resursbehoven för resursen för alla tilldelade aktiviteter. Lägg till fältet Resursbehov i tidrapportsdelen i vyn Resursanvändning när du vill visa resursbehov för den markerade tidsskalan. Du kan även se resursbehov i vyn Resursdiagram.

Överst på sidan

Hur påverkar tilldelningsenheter och kalendrar schemat?

För materialresurser kan variabla tilldelningsenheter påverka schemat. Variabel materialåtgång anger att när aktivitetens varaktighet ändras, ändras materialmängden proportionellt. På samma sätt kan, om endast variabla materialresurser tilldelas till en aktivitet och om du ändrar mängden, varaktigheten för aktiviteten ändras. Variabel förbrukning anges med en tidsetikett som läggs till materialenheten i fältet Tilldelningsenheter. Medan en fast förbrukning av stål kan ha ett tilldelningsenhetsvärde i ton, kan variabel förbrukning kan ha ett tilldelningsenhetsvärde i ton/dag eller ton/d.

För arbetsresurser kan aktivitetsscheman kan även utökas eller minskas baserat på de tilldelade resursernas arbetstidskalendrar. Använd projektkalendern för att ange standard för arbetstid och ledig tid och dagar för alla resurser i projektet. Använd en resurskalender om du vill ange undantag för arbetstider (till exempel lediga dagar eller semester) för enskilda resurser. För att komma åt projekt- och resurskalendrar klickar du på Ändra arbetstidVerktyg-menyn och väljer lämplig kalender i listan För kalender.

Resurskalendrar och tilldelningsenheter avgör tillsammans schemaläggningen för tilldelningen. Om till exempel Bettans kalender anges till 8 timmars arbetstid på torsdagar, och hon är schemalagd till 100 % på en aktivitet för torsdag, motsvarar det 8 timmar. Men om Bettans resurskalender anges till 4 timmar på fredag, och hon är schemalagd till 100 % på en aktivitet för fredag, är hon schemalagd att arbeta 4 timmar.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×