Lär dig hur du använder mallen Mitt kassaflöde med Excel 2016

Med Excel 2016 kan du analysera olika typer av data från alla typer av källor och av många olika anledningar. I den här artikeln får du lära dig att använda den inbyggda mallen Mitt kassaflöde i Excel 2016 för att hantera de pengar du tjänar, hur mycket du spenderar och var utgifterna uppstår.

Använda mallen Mitt kassaflöde

Mallen Mitt kassaflöde är ett enkelt exempel på hur Excel 2016 analyserar, utformar och presenterar dina data på ett intressant och lärorikt sätt. Mallen är ett bra sätt att lära dig mer om dataanalysmöjligheterna i Excel 2016 och för att visa hur de inbyggda mallarna i Excel kan förenkla dataanalyser.

I den här artikeln får du lära dig att göra följande med Excel 2016:

 1. Utföra datamodellering, med hjälp av de inbyggda modelleringsfunktionerna i Excel.

 2. Tillämpa några av Excels funktioner för tidsinformation.

 3. Lära dig hur mallen Mitt kassaflöde skapades, med hjälp av kraftfulla beräkningar som kallas Mått och som du även kan använda i arbetsböcker.

Öppna mallen Mitt kassaflöde

Du öppnar mallen Mitt kassaflöde genom att välja Nytt > Rundtur i funktioner för företagsanalys.

mallen Mitt kassaflöde

Om du inte kan se mallen kan du använda sökrutan och skriva rundtur i funktioner för företagsanalys och sedan välja förstoringsglaset för att påbörja sökningen (eller klicka på RETUR). Mallen Mitt kassaflöde visas.

När mallen är öppen ser du den första arbetsboksfliken med namnet Start. Välj knappen Nu sätter vi igång för att starta.

Mitt kassaflöde – nu sätter vi igång

Arbetsboksfliken Mitt kassaflöde är markerad och visar kassaflödesrapporten för det valda året. Den här kassaflödesgrafen visar en årsjämförelse av kassaflödet för det aktuella året (som valts med knappar i det övre högra hörnet av arbetsboken) och det föregående året. Det här är en beräkning för tidsinformation. Du kan välja ett annat år med hjälp av knapparna i det övre högra hörnet av kalkylbladet. Lägg märke till hur stapeldiagrammet ändras när du väljer ett annat år.

Årsutsnittet för Mitt kassaflöde

Ange egna kassaflödesdata

Det är intressant att se de exempeldata som följde med mallen, men det är mycket mer intressant med egna data. När du vill ange egna tal – oavsett om det är verkliga tal eller bara experimentdata för att få en uppfattning om hur mallen fungerar – väljer du kalkylbladsfliken Exempeldata. Observera PROVA SJÄLV-instruktionerna till höger om tabellen, som innehåller vägledning och en knapp för att ange egna exempeldata.

Ange exempeldata

När du väljer Lägg till en ny exempelrad markeras en ny rad längst ned i tabellen och de fyra kolumnerna fylls i med följande information:

 • Transaktionstyp – den första kolumnen är antingen Intäkter eller Utgifter. Med hjälp av bara dessa två kategorier kan du i diagrammet på kalkylbladet Mitt kassaflöde konsekvent jämföra intäkter med utgifter. I det här exemplet är bonusen intäkter.

 • Datum – datumet för transaktionen. Mallen infogar automatiskt 2015-04-01, men du kan använda valfria data. I diagrammet på bladet Mitt kassaflöde grupperas intäkter och utgifter per månad och år, baserat på värdet i den här kolumnen.

 • Kategori – i den här kolumnen kan du kategorisera intäkter och utgifter. Det finns redan flera kategorier som du kan välja bland. Du kan också skapa en ny kategori, särskilt om du förväntar dig att få många bonuscheckar. Du kan även visa intäkter och utgifter efter kategori, så om du konsekvent anger information i den här kategorin kommer alla efterföljande analyser att gå smidigt.

 • Belopp – det här är intäkts- eller kostnadsbeloppet. Du anger positiva tal i den här kolumnen (i stället för att till exempel ange negativa tal för utgifter) eftersom beräkningarna som är kopplade till datamodellen kan avgöra hur intäkter och utgifter ska hanteras baserat på positiva tal i den här kolumnen.

Ange exempeldata för mallen Mitt kassaflöde

När vi har angett data och går tillbaka till diagrammet och väljer knappen Uppdatera nu (som uppdaterar datamodellen), kan vi se hur ändringarna återspeglas i kassaflödesdiagrammet. Med den ytterligare intäkten på 1 500 kr som vi lade till med PROVA SJÄLV-instruktionerna, gick månaden april från en nedgång på 38,94 % jämfört med föregående år, till en uppgång med 68,48 % jämfört med det föregående året.

Nya dataändringar i kassaflödet för april

Använda Excel-datamodellen

Genom att utföra de föregående stegen och ange ytterligare exempeldata i arbetsboken Mitt kassaflöde har du interagerat med Excel-datamodellen. En datamodell är en ordnad samling dataelement som relaterar till varandra på ett strukturerat, eller standardiserat, sätt. I datamodellen Mitt kassaflöde finns det många dataelement (kassaflödesposterna) som relaterar till varandra genom fyra strukturerade, eller standardiserade, kategorier (Transaktionstyp, Data, Kategori och Belopp).

Datamodeller kan vara enkla som datamodellen i Mitt kassaflöde eller avancerade som en databas eller en samling databaser som är ordnade så att de relaterar till varandra på ett visst sätt. Datamodeller behöver inte vara permanenta eller endast skapade av databastekniker. Datamodeller kan skapas direkt i Excel från olika källor för att passa dina egna dataanalysbehov.

Du kan också analysera en datamodell genom att titta på delar av dessa data på ett särskilt sätt, till exempel med diagram eller andra visualiseringar. Du kanske till exempel bara vill analysera utgifter för ditt kassaflöde, och bara för kalenderåret 2015. Genom att göra det tittar du på (analyserar) en delmängd av datamodellen som uppfyller dina villkor, och får information om det som visas. Precis som datamodeller kan visualiseringar och dataanalyser vara enkla (till exempel ett diagram över hur mycket jag betalade för Internet under 2015) eller komplexa.

Aktivera tillägg för dataanalys

Excel 2016 innehåller en kraftfull datamodelleringsfunktion som heter Power Pivot. Om du vill aktivera Power Pivot och andra dataanalystillägg väljer du Arkiv > Alternativ så att fönstret Excel-alternativ öppnas. Välj Avancerat i det vänstra fönstret och rulla ned till avsnittet Data, som finns i den nedre delen av fönstret. Längst ned i avsnittet Data finns alternativet Aktivera tillägg för dataanalys: Power Pivot, Power View och Power Map.

Fönstret Excel-alternativ

Markera kryssrutan och välj sedan OK.

När dataanalystilläggen är aktiverade visas knappen Hantera datamodell i avsnittet Dataverktyg i menyfliksområdet Data. När vi väljer knappen Hantera datamodell visas Power Pivot-datamodelleringsfönstret.

Hantera datamodell på menyfliken Data

Använda Tidsinformation i Excel 2016 med Mått

I mallen Mitt kassaflöde används några av tidsinformationsfunktionerna i Excel 2016, till exempel årsbaserad jämförelse som vi visade tidigare i den här artikeln. De här tidsinformationsfunktionerna implementerades som Mått som skapades i datamodellen i mallen. Om du vill se måtten väljer du knappen Hantera datamodell på fliken Data så att fönstret Power Pivot visas. Den första måttet kallas Totalt kassaflöde.

PowerPivot-mått

I mallen Mitt kassaflöde jämförs det aktuella årets kassaflöde (vi kallar det CYC) med föregående års kassaflöde (PYC) i den årsbaserade beräkningen. Formeln för att skapa den årsbaserade beräkningen är följande:

Year-Over-Year = (CYC-PYC)/PYC

Följande tidsinformationsmått har inkluderats i mallen Mitt kassaflöde:

 • TotalIncome:=CALCULATE(sum([AMOUNT]),'Sample'[TRANSACTION TYPE]="Income")

  TotalIncome sammanfattar kolumnen Belopp, men innehåller bara värden där värdet Transaktionstyp har angetts som Intäkt.

 • TotalExpenses:=CALCULATE(sum([AMOUNT])*-1,'Sample'[TRANSACTION TYPE]="Expenses")

  TotalExpenses liknar TotalIncome, där Transaktionstyp har angetts som Utgift. Resultatet multipliceras sedan med -1 för att ange att resultatet är utgifter.

 • Total Cashflow:=[TotalIncome]+[TotalExpenses]

  Total Cashflow skapas genom att [TotalIncome]+[TotalExpenses]-måtten läggs till. När du skapar det på det här sättet, genom att använda mått som byggblockselement i beräkningen, möjliggörs att framtida ändringar i något av dessa mått automatiskt återspeglas i Total Cashflow.

  Tack vare Total Cashflow kan vi också skapa en pivottabell med våra kassaflödesdata. Genom att lägga till utsnittet År kunde vi se kassaflödet för ett specifikt år (till exempel det innevarande året). För att kunna skapa den årsbaserade jämförelsen behövde vi också det föregående årets kassaflöde, och dessutom att det föregående årets kassaflöde visades när utsnittet visar det aktuella året. För att lösa den utmaningen skapade vi måttet PreviousYearCashflow.

 • PreviousYearCashflow:=CALCULATE([Total Cashflow],SAMEPERIODLASTYEAR('Calendar'[Date]))

  Beräkna är en kraftfull funktion. Funktionen Beräkna kan ersätta ett befintligt filter med ett nytt, för att kunna besvara analytiska problem och ge stöd för användarnas behov.

  I PreviousYearCashflow-måttet sammanfattar vi värdet Total Cashflow vi skapade tidigare och får tidsdimensionens nya kontext för att hämta de data vi ville ha. Mer specifikt: om ett utsnitt för 2015 visas för Total Cashflow, visar PreviousYearCashflow data för 2014 med hjälp av funktionen SAMEPERIODLASTYEAR.

Formelsyntaxen som används i måtten är en del av ett kraftfullt analytiskt språk som kallas DAX (Data Analysis Expressions). Du hittar mer information om DAX i avsnittet med närliggande information som följer.

Mer information finns i

Hämta och omvandla i Excel 2016

Komma igång med Hämta och omvandla i Excel 2016

Power Pivot – översikt och utbildning

Data Analysis Expressions (DAX) i Power Pivot

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×