Lär dig att ändra en ny databas

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Varje mall som medföljer Microsoft Office Access 2007 är en fullständig spårning program som innehåller fördefinierade tabeller, formulär, rapporter, frågor, makron och relationer. Mallarna är utformade för att vara omedelbart praktiska av-i-färdiga, så att du kan skapa en ny databas som baseras på en mall och kom igång snabbt. Men det kan finnas tillfällen då du vill ändra en ny databas – till exempel för att lägga till eller byta namn på ett fält eller ändra en rapport.

I den här artikeln beskrivs hur du utför de vanligaste ändringar kanske du vill använda i en databas som har skapats från en mall. Visa länkar till artiklar mer ingående information om specifika områden.

Vad vill du göra?

Lär dig grunderna i tabeller och fält

Lägga till ett fält i en tabell

Ta bort ett fält från en tabell

Byta namn på ett fält eller en tabell

Lägga till ett fält i ett formulär eller en rapport

Lägga till ett fält som lagrar dokument, filer eller bilder

Ändra hur ett fält visas

Lära mig grunderna om tabeller och fält

När du har skapat en databas kan du lagra data i tabeller – ämne-baserade listor med rader och kolumner. Du lagrar informationselement som du vill spåra i fält (kallas även för kolumner). I tabellen kontakter, kan du skapa fält för efternamn, förnamn, telefonnummer och adress. Du kan skapa fält för produktnamn, produkt-ID och pris för en produkttabell.

Det är viktigt att du väljer fält noggrant. Det är till exempel vanligtvis en felaktig idé att skapa ett fält för att lagra ett beräknat värde. I de flesta fall kan du ha Office Access 2007 beräkna värdet när det behövs. När du väljer fält du försök spara information i dess minsta användbara delar. Till exempel i stället för ett fullständigt namn i ett visst fält du kan lagra och efternamnen separat. I allmänhet om du behöver rapportera, sortera, söka eller utföra en beräkning på ett objekt informationens placera den i ett fält för sig själv.

Mer information om hur du utformar en databas och väljer fält finns i artikeln Grundläggande databasdesign.

Ett fält har vissa egenskaper. Varje fält har till exempel ett namn som identifierar fältet i en tabell. Ett fält har också en datatyp som väljs så att de matchar informationen ska sparas. Datatyp avgör vilka värden som kan lagras och vilka åtgärder som kan utföras på dessa värden samt hur mycket lagringsutrymme om du vill boka för varje värde. Varje fält har också en tillhörande grupp inställningar kallas egenskaper som definierar utseende och funktion egenskaper för fältet. Egenskapen Format definierar till exempel ett fält visningslayout – det vill säga hur den ska visas när visas.

Överst på sidan

Lägga till ett fält i en tabell

Du kan på ett enkelt sätt lägga till ett fält i en tabell i databladsvyn. Men du kan också lägga till ett fält i en tabell i designvyn. I databladsvyn lägger du till fältet genom att skriva information i cellen under kolumnrubriken Lägg till nytt fält.

Datablad i Access med kolumnen Lägg till nytt fält

1. ett nytt, tomt fält.

Lägga till fält i databladsvyn

 1. Klicka först på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Öppna.

 2. Välj och öppna databasen i dialogrutan Öppna.

 3. Dubbelklicka på tabellen som du vill lägga till det nya fältet i navigeringsfönstret.

  Tabellen öppnas i databladsvyn.

 4. Skriv data i cellen under kolumnrubriken Lägg till nytt fält.

  Om tabellen redan innehåller många fält kanske du måste rulla åt höger för att kunna visa kolumnen som innehåller kolumnrubriken Lägg till nytt fält.

När du anger data i den nya kolumnen använder Office Access 2007 informationen som du skriver för att identifiera lämplig datatyp för fältet. Om du skriver ett datum i kolumnen, till exempel 1/1/2007 identifieras Office Access 2007 statusinformation som du anger som ett datum och uppsättningar datatypen för fältet i datum/tid. Om Access inte har tillräckligt med informationen från vad du skriver för att fastställa datatypen är datatypen inställt på Text.

Om du vill ange datatypen och format för ett fält, som åsidosätter alternativet som Office Access 2007 gör uttryckligen, kan du göra det genom att klicka på kommandon i gruppen datatyp och formatering på fliken datablad.

Ange datatyp explicit

 • Klicka på pilen i listrutan bredvid Datatyp på fliken datablad i gruppen datatyp och formatering och välj en datatyp. Bild på menyfliksområdet i Access med grupperna Datatyp och Formatering

 • Klicka på önskad datatyp.

Ange format explicit

 1. Klicka på pilen i den nedrullningsbara listrutan bredvid Format på fliken datablad i gruppen datatyp och formatering och välj ett format. Bild på menyfliksområdet i Access med grupperna Datatyp och Formatering

 2. Ange önskat format.

När du lägger till ett fält genom att skriva information i cellen under rubriken Lägg till nytt fält kan tilldelas Office Access 2007 automatiskt ett namn i fältet. Följande namn börjar med fält1 för det första fältet, fält2 för det andra fältet, och så vidare. Det är en bra idé att använda mer beskrivande namn på fält. Du kan byta namn på fältet genom att högerklicka på rubriken och sedan på Byt namn på kolumn på snabbmenyn.

Förutom att lägga till ett fält i databladsvyn, kan du lägga till ett fält i designvyn. Eftersom du kan ange endast de vanligaste fältegenskaper i databladsvyn, hända det att du behöver använda designvyn så här anger du en egenskap som inte är tillgänglig i databladsvyn.

Lägga till fält i designvyn

 1. Klicka först på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Öppna.

 2. Välj och öppna databasen i dialogrutan Öppna.

 3. Högerklicka i navigeringsfönstret på tabellen där du vill lägga till ett nytt fält och klicka sedan på Design på snabbmenyn.

  Tabellen öppnas i designvyn.

 4. Klicka i den första tomma raden i kolumnen Fältnamn och skriv ett namn på det nya fältet.

 5. Klicka i den intilliggande cellen i kolumnen Datatyp och markera sedan en datatyp i listan.

 6. Spara ändringarna genom att klicka på Spara i verktygsfältet Snabbåtkomst.

Mer information om hur du lägger till ett nytt fält finns i artikeln Infoga, lägga till, eller skapa ett nytt fält i en tabell.

Obs!: När du lägger till ett nytt fält i en tabell, läggs fältet inte automatiskt till i de befintliga formulären och rapporterna. Du måste lägga till fältet manuellt i dessa formulär och rapporter innan de visas där.

Överst på sidan

Ta bort ett fält från en tabell

Om möjligt bör du undvika att ta bort ett fält från en databas som skapades från en av de medföljande mallarna – det är sannolikt att fältet är anställd i andra databasobjekt, till exempel formulär och rapporter. Därför ta bort fältet skapar konsekvenserna när du försöker använda andra databasobjekt som använder fältet – databasobjekt fungerar inte som förväntat. Du måste ta bort eventuella referenser till fält från alla objekt som använder den för de andra objekt ska fungera korrekt.

Om du ändå vill ta bort ett fält från en databas som har skapats utifrån en mall, gör du det i antingen databladsvyn eller designvyn. Kom ihåg att om andra databasobjekt refererar till det borttagna fältet, måste du ändra de andra objekten och ta bort referensen. Om till exempel en rapport innehåller en kontroll som är bunden till det borttagna fältet och du kör rapporten, visas ett felmeddelande eftersom det inte går att hitta fältets data.

När du tar bort ett fält, tas all information som lagras i fältet bort permanent. Därför bör du vara försiktig när du tar bort fält och skapa en säkerhetskopia av databasen innan du tar bort fältet.

Innan du kan ta bort ett fält, måste du kontrollera att den inte delta i valfri tabellrelationer. Om du försöker ta bort ett fält som finns relationer visas en varning om att måste du först ta bort relationerna. Stegvisa instruktioner för hur du tar bort en Tabellrelation finns i avsnittet Ta bort en Tabellrelation.

Ta bort fält i databladsvyn

 1. Klicka först på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Öppna.

 2. Välj och öppna databasen i dialogrutan Öppna.

 3. Dubbelklicka på tabellen som du vill ta bort fältet i navigeringsfönstret.

  Tabellen öppnas i databladsvyn.

 4. Markera fältet (kolumnen) som du vill ta bort.

  Tips: Du markerar fältet (kolumnen) genom att klicka på fältväljaren (kolumnrubriken).

 5. Tryck på DEL.

  eller

  Klicka på Ta bort på fliken datablad i gruppen fält och kolumner.

Obs!: I databladsvyn kan du inte ta bort ett fält som ingår tabellens primärnyckel. Du måste använda designvyn för att kunna ta bort ett primärnyckelfält.

Mer information om primärnycklar finns i artikeln lägga till, ange, ändra eller ta bort primärnyckeln.

Ta bort fält i designvyn

 1. Klicka först på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Öppna.

 2. Välj och öppna databasen i dialogrutan Öppna.

 3. Högerklicka i navigeringsfönstret på tabellen som du vill ta bort ett fält från och klicka sedan på Design på snabbmenyn.

  Tabellen öppnas i designvyn.

 4. Markera fältet (eller raden) som du vill ta bort.

  Tips: Markera raden, klicka på radväljaren.

 5. Tryck på DEL.

  eller

  Klicka på Ta bort rader på fliken Design i gruppen Verktyg.

 6. Spara ändringarna genom att klicka på Spara i verktygsfältet Snabbåtkomst.

Innan du kan ta bort ett fält måste du se till att det inte ingår i någon tabellrelation. Om du försöker att ta bort ett fält som det finns relationer för, får du en varning om att du måste ta bort relationerna först. Du tar bort en tabellrelation så här.

Ta bort en tabellrelation

 1. Klicka först på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Öppna.

 2. Välj och öppna databasen i dialogrutan Öppna.

 3. Om tabellerna som ingår i tabellrelationen är öppna, stänger du dem. Det går inte att ta bort tabellrelationer mellan öppna tabeller.

 4. Klicka på Relationer i gruppen Visa/dölj på fliken Databasverktyg.

 5. Om tabellerna som ingår i tabellrelationen inte visas gör du så här:

  1. Klicka på Tabellnamn i gruppen Visa/dölj på fliken Design.

  2. Markera tabellerna du lägga till, klicka på Lägg till och klicka sedan på Stäng i dialogrutan Visa tabell.

 6. Klicka på relationslinjen för den tabellrelation som du vill ta bort (radens text visas i fetstil när den markeras) och tryck sedan på DEL.

Överst på sidan

Byta namn på ett fält eller en tabell

Om möjligt bör du undvika att byta namn på ett fält eller en tabell i en databas som skapades från en av de medföljande mallarna – det är sannolikt att fältet eller tabellen Anställda i andra databasobjekt, till exempel formulär och rapporter. Därför kan byta namn på fältet eller tabellen skapa konsekvenserna när du försöker använda andra databasobjekt som använder fältet eller tabellen. De övriga objekten kanske inte fungerar som förväntat om de fortfarande referera till gamla namn. För de övriga objekten ska fungera måste det gamla namnet ändras till det nya namnet. Om kryssrutan Utför autokorrigering av namn är markerat i kategorin Aktuell databas i dialogrutan Access-alternativ, är mycket av det här gjort åt dig automatiskt.

Du kanske vill ändra texten som visas i en kolumnrubrik i databladsvyn. Du kan göra det utan att behöva byta namn på fältet. Om du vill ändra texten i kolumnrubriken och du inte vill byta namn på fältet, se avsnittet Ändra texten som visas i en kolumnrubrik.

Om det behövs, kan du byta namn på en tabell i navigeringsfönstret eller byta namn på ett fält i databladsvyn eller designvyn. Innan du gör det bör du aktivera alternativet Autokorrigering av namn om det inte redan är på.

Aktivera alternativet Autokorrigering av namn

När du byter namn på ett databasobjekt, till exempel fältet, tabellen, formuläret eller rapporten, vill du vanligtvis namnändringen spridas i hela databasen. Objekt som refererar till det gamla namnet kommer annars inte fungerar som förväntat. Office Access 2007 ger funktionen Autokorrigering av namn, vilket minskar sprida namnändringar. Som standard är Autokorrigering av namn aktiverat för alla nya databaser i Office Access 2007. Om funktionen är inaktiverad, kan du göra följande för att aktivera den.

Aktivera alternativet Autokorrigering av namn

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Access-alternativ.

 2. Klicka på Aktuell databas i den vänstra rutan i dialogrutan Access-alternativ.

 3. Markera kryssrutan Spåra information om autokorrigering av namn och sedan kryssrutan Utför autokorrigering av namn under Alternativ för autokorrigering av namn.

 4. Markera kryssrutan Logga ändringar från autokorrigering av namn om du vill skapa en tabell som loggar alla ändringar som utförs med Autokorrigering av namn.

 5. Klicka på OK.

 6. Spara ändringarna genom att klicka på Spara i verktygsfältet Snabbåtkomst.

Obs!: Funktionen Autokorrigering av namn är inte densamma som funktionen Autokorrigering. Funktionen Autokorrigering av namn korrigerar referenser mellan objekt, medan funktionen Autokorrigering korrigerar felstavade ord eller fraser.

Byta namn på fält i databladsvyn

 1. Klicka först på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Öppna.

 2. Välj och öppna databasen i dialogrutan Öppna.

 3. Dubbelklicka på tabellen som du vill byta namn på fältet i navigeringsfönstret.

  Tabellen öppnas i databladsvyn.

 4. Högerklicka på kolumnrubriken för det filnamn som du vill byta namn på och klicka sedan på Byt namn på kolumn på snabbmenyn.

 5. Skriv fältets nya namn och tryck på RETUR.

Byta namn på fält i designvyn

 1. Klicka först på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Öppna.

 2. Välj och öppna databasen i dialogrutan Öppna.

 3. Högerklicka i navigeringsfönstret på tabellen där du vill byta namn på ett fält och klicka sedan på Design på snabbmenyn.

  Tabellen öppnas i designvyn.

 4. Klicka i cellen i kolumnen Fältnamn för fältet som du vill byta namn på.

  Tips: Om du vill markera hela fältnamn, peka precis till vänster om det första tecknet i namnet tills pekaren ändras till en pil och klicka sedan på.

 5. Redigera fältnamnets text.

 6. Spara ändringarna genom att klicka på Spara i verktygsfältet Snabbåtkomst.

Byta namn på en tabell

Du kan byta namn på en tabell och de flesta andra databasobjekt direkt från navigeringsfönstret.

 1. Klicka först på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Öppna.

 2. Välj och öppna databasen i dialogrutan Öppna.

 3. Högerklicka i navigeringsfönstret på tabellen som du vill byta namn på och klicka på Byt namn på snabbmenyn.

  Obs!: Du måste stänga alla öppna objekt som refererar till tabellen innan du kan byta namn på den.

 4. Skriv det nya namnet och tryck på RETUR.

 5. Spara ändringarna genom att klicka på Spara i verktygsfältet Snabbåtkomst.

Ändra texten som visas i en kolumnrubrik

En bildtext är en rubrik eller rubrik som du kan tilldela till ett fält genom att ange fältegenskapen Beskrivning . Beskrivningen är oberoende av fältnamnet – varje fält har ett fältnamn och kan också ha en beskrivning. Du kanske till exempel vill fältnamn ska vara ett enskilt ord utan blanksteg. Du kan sedan använda egenskapen Titel för att skapa ett mer beskrivande namn som innehåller blanksteg. Beskrivning i stället för på fältnamnet visas i databladsvyn och etiketter och rubriker i frågor, formulär och rapporter.

Om du inte anger text för egenskapen Titel används fältnamnet av som standard.

Om du vill ändra det namn som visas i rubriken för en kolumn i databladsvyn klickar göra du det utan att ändra på fältnamnet genom att ange fältegenskapen Beskrivning . Om du vill ändra ett fält Beskrivning egenskapen gör du följande:

 1. Klicka först på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Öppna.

 2. Välj och öppna databasen i dialogrutan Öppna.

 3. Högerklicka i navigeringsfönstret på tabellen där du vill byta namn på beskrivningen och klicka sedan på Design på snabbmenyn.

  Tabellen öppnas i designvyn.

 4. Klicka på cellen i kolumnen Fältnamn för fältet vars Beskrivning egenskap som du vill ange.

 5. Klicka på Beskrivning på fliken Allmänt under Fältegenskaper i det nedersta avsnittet.

 6. Ange en ny beskrivning för fältet.

 7. Spara ändringarna genom att klicka på Spara i verktygsfältet Snabbåtkomst.

Nästa gång du öppnar tabellen i databladsvyn visas beskrivningen i stället för namnet i kolumnrubriken.

Överst på sidan

Lägga till ett fält i ett formulär eller en rapport

När du skapar en databas som baseras på en mall innehåller databasen ett antal inbyggda och fördefinierade formulär och rapporter som du kan arbeta med omedelbart. Du kanske kan vara, men att du vill lägga till ett ytterligare fält i ett formulär eller en rapport. När du lägger till ett fält i ett formulär eller en rapport skapar du vad kallas en kontroll.

Introduktion till kontroller

Kontroller är objekt som visar data, utföra åtgärder och gör att du kan visa och arbeta med information som förbättrar användargränssnittet, till exempel etiketter och bilder. Kontroller kan bunden, obunden och beräknas.

 • Bunden kontroll    Det här är en kontroll vars datakälla är ett fält i en tabell eller fråga. Du kan använda bundna kontroller för att visa värden från fält i databasen. Värdena kan vara text, datum, tal, Ja/Nej-värden, bilder eller diagram. En textruta är den vanligaste typen av bundna kontroller. En textruta i ett formulär som visar en anställdas efternamn kan exempelvis hämta informationen från fältet Efternamn i tabellen Anställda.

 • Obunden kontroll    Den här typen av kontrollen har en datakälla (ett fält eller uttryck). Du kan använda obunden kontroller för att visa information, linjer, rektanglar och bilder. Till exempel är en etikett som visar rubriken för ett formulär en obunden kontroll.

 • Beräknad kontroll    Det här är en kontroll vars datakälla motsvarar ett uttryck i stället för ett fält. Du kan ange det värde du vill använda i kontrollen genom att definiera ett uttryck som datakälla för kontrollen. Ett uttryck är en kombination av operatorer (till exempel = och + ), kontrollera namn, fältnamn, funktioner som returnerar ett enskilt värde och konstanta värden. Följande uttryck beräknar priset för en artikel med en rabatt på 25 procent genom att multiplicera värdet i fältet Enhetspris med ett konstant värde (0,75).

= [Enhetspris] * 0,75

Ett uttryck kan använda data från ett fält i formulärets underliggande tabell eller fråga, eller data från en kontroll i formuläret. Om du vill ha mer information om uttryck följer du länkarna under Se även i den här artikeln.

En textruta kan vara en bunden kontroll, obunden kontroll eller en beräknad kontroll. När du skapar ett formulär som innehåller bundna, obunden och beräknade kontroller, är det förmodligen förenkla arbetet genom att lägga till och ordna alla bundna kontroller först, särskilt om de utgör flesta kontroller i formuläret. Du kan sedan lägga till obunden och beräknade kontroller måste slutföra design med hjälp av verktygen i gruppen kontroller på fliken Design i designvyn.

Du binder en textrutekontroll till ett fält genom att identifiera fältet som kontrollen ska hämta sina data från. Du skapar en kontroll som är bunden till det valda fältet genom att dra fältet från fönstret Fältlista till rapporten. (Fönstret Fältlista innehåller fälten i formulärets underliggande tabell eller fråga. Du visar fönstret Fältlista genom att klicka på Lägg till befintliga fält i gruppen Kontroller på fliken Design.) När du drar ett fält från fönstret Fältlista till rutnätet för ett formulär rapport infogas en textruta som standard.

Du kan också binda ett fält i en kontroll genom att skriva fältnamnet i själva kontrollen eller i rutan för värdet Kontrollkälla i kontrollens egenskapssida. Egenskapslistan definierar egenskaper för kontrollen, till exempel dess namn, dess data och dess format.

Det bästa sättet att skapa en bunden textruta är att använda fönstret Fältlista, på grund av följande:

 • En bunden textruta har en tillhörande etikett, och etiketten får som standard samma namn som fältet (eller den rubrik som har definierats för fältet i den underliggande tabellen eller frågan), så du behöver inte skriva rubriken själv.

 • En bunden textruta ärver många av samma inställningar som fält i den underliggande tabell eller fråga (till exempel för egenskaperna Format, decimaleroch Indatamask ). Därför kan du se till att de här egenskaperna för fältet bibehålls när du skapar en textruta som är bunden till fältet.

Om du redan har skapat en obunden kontroll och vill binda till ett fält, egenskapen kontrollens ControlSource på namnet på fältet.

Lägga till ett fält i ett formulär eller en rapport i layoutvyn

När du har skapat ett formulär eller en rapport, kan du enkelt finjustera utformningen genom att arbeta i layoutvyn. Med hjälp av den faktiska realtidsdata som hjälp kan du justera fältbredd och ordna om fälten. Du kan placera nya fält på formuläret eller rapporten och ange egenskaper för formuläret eller rapporten och deras kontroller.

Högerklicka på formuläret eller rapporten om du vill växla till layoutvyn i navigeringsfönstret och klicka sedan på Layoutvy på snabbmenyn. Du kan också klicka på knappen Layoutvyn i statusfältet eller du kan högerklicka på dokumentfliken för formuläret eller rapporten och klicka sedan på Layoutvy på snabbmenyn.

Växla till layoutvyn

 • Högerklicka på formuläret eller rapporten i navigeringsfönstret och klicka sedan på Layout på snabbmenyn.

  eller

  Klicka på knappen Layoutvyn i statusfältet.

  eller

  Högerklicka på dokumentfliken för formuläret eller rapporten och klicka sedan på Layout på snabbmenyn.

Formuläret eller rapporten visas i layoutvyn.

Öppna egenskapslistan

 • Klicka på Egenskapslista i gruppen Verktyg på fliken Ordna.

  Kortkommando trycker du på F4.

Du kan använda fönstret Fältlista för att lägga till fält från den underliggande tabell eller fråga i din design. Om du vill visa fönstret Fältlista på fliken Format i gruppen kontroller klickar du på Lägg till befintliga fält. Du kan sedan dra fält direkt från fönstret Fältlista till din design.

Visa fönstret Fältlista

 • Klicka på Lägg till befintliga fält i gruppen Kontroller på fliken Format.

Lägga till ett fält från fönstret Fältlista

 • Om du vill lägga till ett enda fält, drar du fältet från fönstret Fältlista till avsnittet där du vill visa det i formuläret eller rapporten.

 • Om du vill lägga till flera fält samtidigt håller du ned CTRL och klickar på önskade fält. Dra sedan de markerade fälten till formuläret eller rapporten.

När du släpper fälten i ett avsnitt skapas en bunden textrutekontroll för varje fält och en etikettkontroll placeras automatiskt bredvid varje fält.

Mer information om formulär och rapporter finns i artiklarna Skapa ett formulär med verktyget formulär och Skapa en enkel rapport.

Överst på sidan

Lägga till ett fält där du kan lagra dokument, filer eller bilder

Du kan använda Office Access 2007 för att lägga till ett fält med datatypen bifogad fil att lagra en eller flera dokument, filer eller bilder. Du kan använda ett fält för bifogade filer för att lagra flera filer i ett visst fält. Du kan även lagra mer än en typ av fil i fältet. I en anställning kandidat databas, kan du bifoga en eller flera meritförteckningar, förutom ett foto till posten för varje kontakt.

Lägga till ett fält för bifogade filer i en tabell

 1. Klicka först på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Öppna.

 2. Välj och öppna databasen i dialogrutan Öppna.

 3. Högerklicka i navigeringsfönstret på tabellen där du vill lägga till fältet och klicka sedan på Design på snabbmenyn.

  Tabellen öppnas i designvyn.

 4. Klicka i den första tomma raden i kolumnen Fältnamn och skriv ett namn på det nya fältet.

 5. Klicka i den intilliggande cellen i kolumnen Datatyp och markera sedan Bifogad fil i listan.

 6. Spara ändringarna genom att klicka på Spara i verktygsfältet Snabbåtkomst.

  Ett meddelande visas om att du inte kan ångra ändringarna efter att du har sparat tabellen. Det innebär att du inte kan konvertera fältet till en annan datatyp, men att du kan ta bort fältet om du gör något fel.

 7. Klicka på Ja för att bekräfta ändringen.

När du har lagt till fältet för bifogad fil kan du använda dialogrutan Bifogade filer och lägga till dokument, filer eller bilder i en post.

Lägga till en bifogad fil i ett fält

 1. Klicka först på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Öppna.

 2. Välj och öppna databasen i dialogrutan Öppna.

 3. Dubbelklicka på tabellen som du vill lägga till den bifogade filen i navigeringsfönstret.

  Tabellen öppnas i databladsvyn.

 4. Dubbelklicka i tabellen på fältet för bifogade filer.

  Dialogrutan Bifogade filer visas.

 5. Klicka på Lägg till.

  Dialogrutan Välj fil visas.

 6. Bläddra med hjälp av listan Leta i till filen eller filerna som du vill bifoga till posten, markera filen eller filerna och klicka sedan på Öppna.

  Du kan markera flera filer för alla datatyper som stöds.

 7. Klicka på OK i dialogrutan Bifogade filer så att filerna läggs till i tabellen.

  Filerna läggs till i fältet och numret som anger den bifogade filen ökas på allt eftersom.

 8. Upprepa dessa steg om du vill lägga till fler filer i det aktuella fältet eller andra fält i tabellen.

Mer information om fält för bifogade filer finns i artikeln bifoga filer och bilder till poster i databasen.

Överst på sidan

Ändra hur ett fält visas

Du kan anpassa hur fält visas när den visas. Du kan till exempel ange visningsformat ska använda i hela databasen, som i formulär och rapporter eller en tabellen öppnas i databladsvyn. Om du vill ange visningsformat anger du egenskapen för ett fält Format . Formatera fältegenskapen ärvs sedan automatiskt nya formulär och rapporter som du skapar.

Ange visningsformat i databladsvyn

 1. Klicka först på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Öppna.

 2. Välj och öppna databasen i dialogrutan Öppna.

 3. Dubbelklicka på tabellen som innehåller fältet vars formatering du vill ange i navigeringsfönstret.
  Tabellen öppnas i databladsvyn.

 4. Klicka i fältet som du vill ange visningsformat för.

 5. Klicka på pilen i den nedrullningsbara listrutan bredvid Format på fliken datablad i gruppen datatyp och formatering och välj ett format. Bild på menyfliksområdet i Access med grupperna Datatyp och Formatering

  Fältet visas med det nya visningsformatet.

Ange visningsformat i designvyn

 1. Klicka först på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Öppna.

 2. Välj och öppna databasen i dialogrutan Öppna.

 3. Högerklicka i navigeringsfönstret på tabellen som innehåller fälten vars visningsformat du vill ändra och klicka sedan på Design på snabbmenyn.

  Tabellen öppnas i designvyn.

 4. Klicka i fältet som du vill ange visningsformat för.

 5. Klicka i rutan Format på fliken Allmänt under Fältegenskaper.

 6. Klicka i listrutan och välj ett visningsformat.

 7. Spara ändringarna genom att klicka på Spara i verktygsfältet Snabbåtkomst.

Mer information om hur du ändrar utseendet på ett fält finns i artikeln Formatera data i rader och kolumner.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×