Lägga till resurser i projektet

Resurserna är vanligt vis personer i projektplanen, oavsett om de är tilldelade aktiviteter eller inte. En resurs kan också innehålla allt som används för att slutföra ett projekt, inklusive utrustning och andra material (till exempel cement eller webb servrar).

Du kan lägga till flera typer av resurser i projektet.

 • Företags resurser     En företags resurs är en del av resurs listan för hela organisationen. de här resurserna kan därför delas av flera olika projekt. Vanligt vis hanteras listan med företags resurser av en administratör och varje projektledare lägger till resurserna i deras projekt efter behov.

 • Resurser utanför företaget     En icke-företags resurs eller lokal resursingår inte i listan över resurser för hela organisationen. Ingen annan projektledare kan använda resurser utanför företaget i sina projekt.

 • Allmänna resurser     Allmänna resurser används för att ange bemannings kraven för ett projekt, till exempel snickare och utvecklare eller ett team med resurser.

Vad vill du göra?

Lägga till resurser till ditt projekt

Lägga till företags resurser i projektet (endast Project Professional)

Lägga till allmänna företags resurser i projektet (endast Project Professional)

Lägga till allmänna resurser för andra företag i projektet (endast Project Professional)

Lägga till resurser till ditt projekt

 1. Välj resurs listai gruppen resursvyer på fliken Visa .

  (I Project 2007 väljer du visa > resurs listaoch väljer sedan Visa > tabell > posten.)

 2. I fältet resurs namn anger du en titel, ett material eller ett generiskt resurs namn.

 3. Om du vill ange resurs grupper skriver du namnet på gruppen i fältet grupp för resurs namnet.

 4. Ange resurs typen.

  • Om du vill ange att resursen är en arbetsresurs väljer du arbetei fältet typ .

  • Om du vill ange att resursen är en material resurs väljer du materiali fältet typ . I fältet material etikett skriver du etiketten (till exempel meter, toneller rutor) för resursen.

  • Om du vill ange att resursen är en kostnads resurs väljer du kostnadi fältet typ .

 5. I fältet Max. Enheter i fältet för resursen anger du det antal enheter som den här resursen är tillgänglig för projektet. Värdet för max enheter anger hur mycket av den här resursen som är tillgängligt för det här projektet – till exempel deltid eller multipler.

  Om du till exempel har en resurs som är tillgänglig för projektet två dagar i veckan kan du ange ett värde för max enheter på 40%. Du kan använda max enheter för att ange flera tillgänglighet av en resurs beteckning. Anta till exempel att du har en resurs som heter ingenjörer, en enda resurs som representerar tre enskilda ingenjörer i teamet. Du kan ange högsta antal enheter för ingenjörer som 300%. Du kan schemalägga heltidsarbete för alla tre teknikerna samtidigt utan att resursen Tekniker blir överbelagd.

  Du kan ange max enheter som en procents ATS (50%, 100%, 300%) eller som en decimal (0,5, 1, 3).

  Meddelanden: 

  • Om du vill skapa en budget resurs markerar du resursen, högerklickar på resurs namnet och väljer sedan information. Markera kryss rutan budget .

  • Du kan lägga till en arbets resurs och associerad information med hjälp av din MAPI e-postadressbok, från Active Directory eller Microsoft Project Server. Välj Lägg till resurseri gruppen Infoga på fliken resurs och välj sedan Skapa team från företag (endast Project Professional), Active Directoryeller Adress bok. (I Project 2007 väljer du infoga> Ny resurs frånoch sedan Adress bok, Active Directoryeller Project Server.)

Överst på sidan

Lägga till företags resurser i projektet (endast Project Professional)

 1. Välj Lägg till resurser i gruppen Infoga på fliken resurs > Skapa team från företag.

  (I Project 2007 väljer du verktyg > Skapa team från företag).

 2. I dialog rutan Skapa grupp från företag väljer du det filter som du vill använda i rutan befintliga filter . Den filtrerade listan med företags resurser visas i kolumnen företags resurs . Alla resurser som redan har tilldelats till projekt gruppen visas i kolumnen projekt resurs .

 3. Om du vill söka efter resurser som är tillgängliga för att arbeta ett visst antal timmar under ett visst tidsintervall markerar du kryss rutan tillgänglig för arbete . Ange hur lång tid en resurs ska vara tillgänglig för arbete och välj sedan datum intervallet med hjälp av rutorna från och till .

 4. I kolumnen företags resurs väljer du den företags resurs som du vill lägga till i projektet och väljer sedan Lägg till. Om du vill markera flera resurser håller du ned CTRL samtidigt som du markerar alla resurser.

  • Välj den resurs som du vill matcha under projekt resursoch välj sedan matchaför att hitta företags resurser som stämmer överens med färdigheterna och andra attribut för en av teamets befintliga resurser.

  • Om du vill ersätta en befintlig resurs med en företags resurs markerar du resursen eller den allmänna resursen som du vill ersätta i kolumnen projekt resurs . Välj den nya företags resursen under företags resursoch välj sedan Ersätt.

   När du ersätter en resurs tas den ersatta resursen inte bort om de har slutfört verkligt arbete. Ersättnings resursen tilldelas det återstående arbetet.

 5. Om du vill lägga till en föreslagen resurs i projekt gruppen väljer du föreslagen i kolumnen bok .

 6. Om du vill visa ett diagram för en markerad resurs tillgänglighet väljer du diagram.

 7. Välj OK.

Meddelanden: 

 • Om du lägger till en företags resurs i projektet kan du bara tilldela resursen till en aktivitet i projektet. Du kan inte ändra attribut för företags resurser, till exempel löne kostnader eller tillgänglighet.

 • Om du vill lägga till resurser i listan över tillgängliga företags resurser måste du importera resurserna.

Överst på sidan

Lägga till allmänna företags resurser i projektet (endast Project Professional)

 1. Välj Lägg till resurser > Skapa team från företagi gruppen Infoga på fliken resurser .

  (I Project 2007 väljer du verktyg > Skapa team från företag).

  Om det finns fler än 1 000 företags resurser kan du filtrera listan med resurser med hjälp av företags dispositionskoder. Dispositions koder definieras utifrån organisationens krav.

 2. Välj Knappbild i dialog rutan Skapa team för att expandera anpassade filter.

 3. Under Anpassa filterväljer du allmän i kolumnen fält namn , väljer lika med i kolumnen test och skriver sedan Ja i kolumnen värden .

 4. Välj Använd filter om du vill använda filter inställningar i listan med företags resurser.

 5. Om du vill söka efter resurser som är tillgängliga för att arbeta ett visst antal timmar under ett visst tidsintervall markerar du kryss rutan tillgänglig för arbete . Ange hur lång tid en resurs ska vara tillgänglig för arbete och välj sedan datum intervallet med hjälp av rutorna från och till .

 6. I kolumnen företags resurs väljer du den allmänna resursen som du vill lägga till i projektet och väljer sedan Lägg till. Om du vill markera flera resurser håller du ned CTRL samtidigt som du markerar alla resurser.

Överst på sidan

Lägga till allmänna resurser för andra företag i projektet (endast Project Professional)

 1. Välj resurs listai gruppen resursvyer på fliken Visa .

  (I Project 2007 väljer du resurs listaVisa -menyn.)

 2. Ange ett namn för den allmänna resursen, till exempel "snickare", i kolumnen resurs namn .

 3. Högerklicka på resurs namnet och välj information. I dialog rutan Resursinformation väljer du fliken Allmänt och markerar sedan kryss rutan allmän

 4. Ange värden för de fält som behövs för den här generiska resursen under anpassade fältpå fliken anpassade fält .

  Eftersom de här anpassade fälten är unika för varje organisation kan du kontakta administratören angående svar på frågor om hur de används.

  Obs!: Du kan lägga till alla allmänna resurser i listan med företags resurser. Du kan behöva ange andra attribut för resursen, till exempel kalendrar och kunskaps uppsättningar, beroende på organisationens krav.

Överst på sidan

Det finns två sätt att lägga till resurser i dina projekt:

 • Skapa grupp     Med funktionen Skapa team kan du söka efter företagsresurser som har de kunskaper som krävs för att slutföra aktiviteterna i projektet.

 • Resurs plan     När projektet initieras, innan en detaljerad projektplan med uppgifter och tilldelningar har för beretts, kan du använda en resurs plan för att representera resurs kraven för projektet på en hög nivå. Det här är användbart när du behöver informera resurs cheferna för kommande arbete, men du vet inte vilka specifika aktiviteter eller resurser som utgör projektplanen.

  Obs!: Du kan bara skapa och Visa resurs planer med Project Web Access. Resurs abonnemangen visas inte i Project Professional och abonnemangen begränsar inte resurs tillgängligheten i Project.

Vad vill du göra?

Lägga till resurser i ett projekt med hjälp av skapa team

Skapa en resurs plan för ett projekt förslag

Lägga till resurser i ett projekt med hjälp av skapa team

 1. Välj projekti snabb start.

 2. Markera raden för projektet som du vill skapa ett team för och välj sedan Skapa team.

 3. På sidan Skapa grupp visas alla resurser som du har behörighet att visa i struktur koden för din organisation i en lista över resurser till vänster. I listan till höger visas de resurser som redan har tilldelats i projektet.

 4. Markera de resurser du vill tilldela projektet och välj sedan Lägg till. Markera resursen genom att markera kryss rutan bredvid resursen.

 5. Om du vill skapa en lista till vänster som bara innehåller de resurser som har kunskaper som matchar en resurs till höger väljer du resursen till höger och väljer sedan matcha.

  Att hitta resurser på det här sättet är särskilt användbart när du har allmänna resurser i ditt projekt och du vill hitta riktiga resurser (människor) med samma kunskaper för att ersätta de allmänna resurserna.

 6. Om du vill ersätta resursen till höger med resursen till vänster väljer du både resursen till vänster och resursen till höger och väljer sedan Ersätt. Om resursen har värden för verkligt arbete som har registrerats för aktiviteter kan den resursen inte användas i projektet.

 7. Under boknings typväljer du bekräftad om du vill bekräfta resursen för projektet eller om du inte har tillstånd att genomföra resursen för projektet.

  Tips: Om du vill visa ett diagram som visar tillgängligheten för de valda resurserna innan du lägger till dem i schemat markerar du resurserna till vänster och väljer sedan diagram.

 8. Välj Save Changes för att lägga till de nya resurserna i projektet.

Du kan också skapa ett filter för att se bara en del av resurserna på sidan Skapa grupp :

 1. Välj visnings alternativ Bild av knapp och välj sedan filter.

 2. Välj det filter som du vill använda i listan filter .

 3. Välj en fält i listan fält namn och ett test i test listan. I värde listan väljer du ett värde att testa för eller anger ett intervall med värden genom att skriva två värden avgränsade med ett kommatecken (,).

 4. Om filtret innehåller mer än en villkors rad väljer du en operator i och/eller för att inleda en ny rad.

 5. Om du vill testa om filtret returnerar ett giltigt resultat innan du använder det på resurserna väljer du Verifiera filter.

 6. Välj OK om du vill tillämpa filtret på resurs listan.

Obs!: Projektledarna kan kanske inte Visa och tilldela alla resurser i organisationen. Se Server administratör om du behöver behörighet för att skapa ett team.

Skapa en resurs plan för ett projekt förslag

 1. Välj förslag och aktiviteteri snabb start under projekt.

 2. Välj det projekt som du vill skapa en resurs plan för och välj sedan resurs plan.

 3. Välj visnings alternativ Bild av knapp .

 4. I rutorna datum intervall och enheter skriver du in ett datum intervall och de tidsenheter som ska visas i den tidfasade delen av tabellen resurs plan.

 5. I rutan bildskärms enheter anger du om du vill att värdena i resurs tabellen ska visa timmar, dagar eller FTEs (heltid).

 6. Om du vill veta hur de sammanfattande resurstilldelningarna visas i de rapporter som du kan skapa från Project Web Access väljer du något av följande i avsnittet Beräkna resursutnyttjande från :

  • Projektplan      Om du vill beräkna resurs tillgänglighet från alla aktiviteter i projektet, men inte från projektets resurs plan, väljer du det här alternativet.

  • Resurs plan      Om du vill beräkna resurs tillgänglighet genom att använda resursinformation i resurs planen väljer du det här alternativet.

  • Projektplan till      Välj det här alternativet om du vill beräkna resurs tillgänglighet från alla aktiviteter i projektet fram till ett visst datum. Resursutnyttjande från resurs planen används för att fastställa resurs tillgängligheten efter det angivna datumet.

 7. Markera kryss rutan Visa total arbete för att Visa totalt antal timmar i tabellen resurs plan i stället för tidsfördelad värden.

 8. Skriv det högsta antalet rader som ska visas i resurs Plans tabellen i rutan objekt per sida .

 9. Välj Använd för att tillämpa inställningen på resurs rutnätet utan att spara.

 10. Välj publicera för att publicera abonnemanget så att det visas som ett projekt förslag i projekt Center.

  Om du vill spara förslaget utan att publicera det väljer du Spara. Andra team medlemmar kommer inte att kunna se förslaget i projekt Center.

Varför kan jag inte utföra vissa åtgärder i Project Web Access?

Beroende på vilka behörigheter du använde när du loggade in i Project Web Access kanske du inte kan se eller använda vissa funktioner. Det som visas på vissa sidor kan dessutom skilja sig från vad som är dokumenterat om din Server administratör har anpassat Project Web Access och inte anpassat hjälpen.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×