Lägga till och anpassa datum- och tidsformat

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I den här artikeln beskrivs hur Microsoft Office Access lagrar datum och tid, hur du kan lägga till ett fält för datum och tid till tabeller, formulär och rapporter och hur du kan anpassa datum- och tidsformatet efter dina behov.

Vad vill du göra?

Förstå datum- och tidsformat

Lägga till ett datum/tid-fält

Formatera ett datum/tid-fält

Lägga till ett datum med hjälp av datumväljaren

Ange ett format för att ange datum och tid data med en indatamask

Ändra nationella inställningar i Windows om du vill ändra hur datum och tider visas

Förstå datum- och tidsformat

Datum och tid kan anges i en databas och sedan visas i flera olika format. Visas automatiskt datum och tid i allmänt datum och långt tidsformat. Datum visas som/mm/åååå i USA och som, dd/mm/åååå utanför USA har mm är månaden, dd är dagen och åååå är året. Tiden visas som hh: mm: ss fm/em, där hh är timme, mm är minuter och ss är sekunder.

Följande automatiska format för datum och tider varierar beroende på den geografiska plats som anges i inställningen Microsoft Windows nationella inställningar och språkinställningar på datorn. Till exempel i Europa och många delar av Asien, beroende på din plats visas datum och tid som 28.11.2006 12:07:12: 00 eller 28/11/2006 12:07:12: 00. I USA visas 11/28/2006 12:07:12: 00. Mer information om hur du ändrar inställningarna för nationella inställningar och språkinställningar finns i Ändra nationella inställningar i Windows om du vill ändra hur datum och tider visassenare i den här artikeln.

Det går att ändra de här automatisk formatering med hjälp av anpassade format. Det visningsformat som du väljer påverkar inte hur data anges eller hur dessa data lagras i Access. Du kan till exempel ange ett datum i formatet Europeiska, till exempel 28.11.2006 och ha tabellen, formuläret eller rapporten visas värdet som 11/28/2006.

I Access finns automatiskt en viss nivå av dataverifiering avseende datum och tid formatering. Till exempel om du anger ett ogiltigt datum, till exempel 32.11.2006, visas ett meddelande och skulle har möjlighet att ange ett nytt värde eller konvertera fältet från datatypen Datum/tid typ till datatypen Text. Giltiga datumvärden-657 434 (januari 1, 100 e. kr.) till 2 958 465 (December 31, 9999 e. kr.). Giltiga tidsvärden från.0 till.9999, eller 23:59:59.

Överst på sidan

Lägga till ett datum/tid-fält

Om du vill använda datum och tider i en databas, börja med att skapa ett datum/tid-fält i en eller flera av databastabellerna. Inställningarna för datum-och tidsfält finns alltid i en tabell, men värdet datum eller tid kan visas i en tabell, ett formulär eller en rapport.

 1. Högerklicka på tabellen som du vill arbeta med i navigeringsfönstret och klicka sedan på Designvy.

 2. Markera en tom rad i den övre delen i tabelldesignern.

 3. Ange ett namn för det nya fältet i kolumnen Fältnamn.

 4. Välj Datum/tid i listan i kolumnen Datatyp och sedan spara tabellen.

  Det nya fältet ska se ut så här, även om fältnamnet kan variera:

  Frågedesignvyn med ett nytt datum/tid-fält

Du kan också spara värden för datum och tid som tal när du planerar att utföra beräkningar på datum och tid. Du kan till exempel beräkna Totalt antal arbetade timmar (ett tid-kort) eller en faktura ålder. Mer information om hur du beräknar datumvärden finns i artikeln om funktionen datum.

Överst på sidan

Formatera ett datum/tid-fält

I Access finns flera fördefinierade format för datum och tid data, men om dessa format inte uppfyller dina behov kan du ange ett anpassat format. Om du inte väljer ett fördefinierat eller anpassat format Access automatiskt tillämpas formatet Allmänt datum – m/åååå h: mm: ss fm/em.

Tillämpa ett fördefinierat format

 1. Högerklicka på tabellen som du vill arbeta med i navigeringsfönstret och klicka sedan på Designvy.

 2. Markera det datum/tid-fält du vill formatera i designrutnätets övre del.

 3. Klicka på egenskapsrutan Format i den nedre delen och välj sedan ett format från den nedrullningsbara listrutan.

 4. När du har valt ett format Egenskapen uppdateringsalternativ smarta etiketter Bild av knapp visas och kan du använda det nya formatet till andra tabellfält och formulärkontroller som logiskt ärver den. Om du vill tillämpa ändringarna i hela databasen, klicka på den smarta etiketten och sedan på Uppdatera Format överallt där fältnamnet används. I det här fallet är fältnamnet namnet på datum/tid-fält.

 5. Om du vill använda ändringarna för hela databasen klickar du på Ja när dialogrutan Uppdatera egenskaper visas med formulär och andra objekt som kommer att ärva det nya formatet.

 6. Spara ändringarna och byt till databladsvyn om du vill kontrollera att formatet stämmer.

Obs!: De nationella inställningarna i Windows kan styra hela eller delar av hur ett fördefinierat format visas.

Tabell med fördefinierade format och exempel   

Format

Beskrivning

Exempel

Allmänt datumformat

(Standard) Visar datumvärden som tal och tidsvärden som timmar, minuter och sekunder. För båda typer av värden används de datum- och tidsavgränsare som anges i de nationella inställningarna i Windows. Om värdet inte har någon tidskomponent, visas bara datumet. Om värdet inte har någon datumkomponent, visas bara tiden.

06/30/2008 10:10:42 AM

Långt datum

Visar bara datumvärden, som anges med det långa datumformatet enligt de nationella inställningarna i Windows.

Måndag 29 augusti 2006

Medellångt datum

Visar datumet som åå-mmm-dd, men använder den datumavgränsare som anges i de nationella inställningarna i Windows.

29/Aug/06
29-Aug-06

Kort datum

Visar datumvärden som anges med det korta datumformatet enligt de nationella inställningarna i Windows.

8/29/2006
8 29 2006

Långt tidsformat

Visar timmar, minuter och sekunder. Den avgränsare som anges i tidsinställningen för de nationella inställningarna i Windows används.

10:10:42

Medellångt tidsformat

Visar timmar och minuter. Den avgränsare som anges i tidsinställningen för de nationella inställningarna i Windows används.

10:10:00

Kort tidsformat

Visar bara timmar och minuter. Den avgränsare som anges i tidsinställningen för de nationella inställningarna i Windows används.

10:10:00

Använda ett eget format

Du kan kombinera olika format om du har två delar, en för datumet och ett annat för tiden när du använder ett anpassat format för datum/tid-fält. I sådana fall skulle du avgränsa avsnitten med semikolon. Till exempel kan du kombinera Allmänt datum och långt tidsformat enligt följande: m/åååå; t.mm.ss.

Tips: I Access 2010 är uttrycksverktyget utrustat med IntelliSense, så att du kan se vilka argument som krävs i uttrycket. 

 1. Högerklicka på tabellen som du vill arbeta med i navigeringsfönstret och klicka sedan på Designvy.

 2. Markera det datum/tid-fält du vill formatera i designrutnätets övre del.

 3. Klicka på egenskapsrutan Format i den nedre delen och ange sedan formatet.

Tabell med platshållare och avgränsare för ett anpassat format   

Tecken

Beskrivning

Datumavgränsare

Styr placeringen av avgränsare för dagar, månader och år. Använd avgränsaren som har angetts i de nationella inställningarna i Windows. Till exempel använda på engelska (USA), snedstreck (/).

Tidsavgränsare

Styr placeringen avgränsare för timmar, minuter och sekunder. Använd avgränsaren som har angetts i de nationella inställningarna i Windows. Till exempel på engelska (USA), använda ett kolon (:).

c

Visar det allmänna datumformatet.

d eller dd

Visar dagen i månaden med en eller två siffror. Använda en enskild platshållare, för en siffra använda två platshållare för två siffror.

ddd

Abbreviates dagen i veckan till tre bokstäver.

dddd

Innehåller information om alla dagar i veckan.

ddddd

Visar det korta datumformatet.

dddddd

Visar det långa datumformatet.

w

Visar ett tal som motsvarar dagen i veckan.

m eller mm

Visar månader som antingen en siffra eller två siffror.

mmm

Abbreviates namnet på månaden till tre bokstäver. Till exempel visas januari som Jan.

mmmm

Innehåller hela månadsnamnen.

q

Visar numret på det aktuella kalenderkvartalet (1-4). Till exempel om du anlita en anställd i maj visas 2 som kvartalsvärde.

y

Visar dagen under året, 1 – 366.

åå

Visar årets två sista siffror.

Obs!: Vi rekommenderar att ange och visa alla fyra siffror för ett givet år.

yyyy

Visar alla siffror i ett år inom intervallet 0100 – 9999.

Tidsavgränsare

Styr placeringen av avgränsare för timmar, minuter och sekunder. Använd avgränsaren som har angetts i de nationella inställningarna i Windows. Information om dessa inställningar finns i avsnittet Ändra nationella inställningar i Windows om du vill ändra hur datum och tider visas.

h eller hh

Timme visas med en eller två siffror.

n eller nn

Visar minuter med en eller två siffror.

s eller ss

Visar sekunder med en eller två siffror.

tttt

Visar det långa tidsformatet.

AM/PM

Visar 12-timmarsformat värden med hjälp av en avslutande är eller PM. /RI åtkomsten bygger på systemklockan i datorn för att ange värdet.

A/P eller a/p

12-timmarsformat värden med en avslutande A, P, visas ett, eller p. åtkomsten bygger på systemklockan i datorn för att ange värdet.

AMPM

12-timmarsformat värden visas, men använder morgon och eftermiddagen indikatorer som anges i de nationella inställningarna i Windows. Information om dessa inställningar finns i avsnittet Ändra nationella inställningar i Windows om du vill ändra hur datum och tider visas.

Tomt utrymme, + - $ ()

Använda blanksteg, vissa matematiska tecken (+ -), och ekonomiska symboler ($ ¥ £) efter behov var som helst i dina formatsträngar. Om du vill använda andra vanliga matematiska symboler, till exempel snedstreck (\ eller /) och asterisk (*), måste du omge dem med dubbla citattecken.

"Text"

Omslut all text som du vill att användarna ska se med dubbla citattecken.

\

Styrkor åtkomst till Visa tecken som omedelbart följer. Det här är samma som omger ett tecken inom dubbla citattecken.

*

När den används, tecken omedelbart efter asterisken blir en fyllning tecken, ett tecken som används för att fylla tomma utrymmen. Texten visas normalt som vänster justerade och fyller ett område till höger om värdet med blanksteg. Du kan lägga till fyllning tecken var som helst i en Formatsträngen och Access fylla tomma utrymmen med det angivna tecknet.

[färg]

Gäller alla värden i ett avsnitt i ett format för en färg. Du måste omge namnet med hakparenteser och gör något av följande namn: svart, blått, cyan, grönt, magenta, rött, gult eller vitt. Till exempel visas dddd [rosa] dagen i rosa färg

När du har angett ett format Egenskapen uppdateringsalternativ smarta etiketter Bild av knapp visas och kan du använda formatet till andra tabellfält och formulärkontroller som logiskt ärver den. Om du vill tillämpa ändringarna i hela databasen, klicka på den smarta etiketten och sedan på Uppdatera Format överallt där fältnamnet används. I det här fallet är fältnamnet namnet på datum/tid-fält.

Om du använder ändringarna för hela databasen visas dialogrutan Uppdatera egenskaper med formulär och andra objekt som kommer att ärva det nya formatet. Klicka på Ja om du vill använda formatet.

Spara ändringarna och byt sedan till databladsvyn om du vill kontrollera att formatet stämmer.

Överst på sidan

Lägga till ett datum med hjälp av datumväljaren

Det finns flera sätt att lägga till ett datum i tabellen. Om den är tillgänglig är med hjälp av datumväljaren en snabb alternativet.

Obs!: Datumväljaren är inte tillgängligt om ett indatamask används i datum/tid-fält.

 1. Klicka på det fält som du vill lägga till ett datum. Om datumväljaren är tillgänglig visas en kalenderikonen.

 2. Klicka på kalenderikonen. En kalenderkontroll visas.

  Kalenderkontrollen

 3. Gör något av följande:

  • Klicka på i dag om du vill ange dagens datum.

  • Om du vill markera en dag i den aktuella månaden, klickar du på datumet.

  • Använd knapparna framåt eller bakåt om du vill välja en annan månad och dag.

Överst på sidan

Ange ett format för att ange datum och tid data med en indatamask

Använd en indatamask när du vill se till att användarna anger data för datum och tid i ett särskilt format. Till exempel om du har använt en indatamask om du vill ange datum i formatet Europeiska kommer någon mata in data i databasen inte att kunna ange datum i andra format. Indatamasker kan användas till fält i tabeller, fråga resultatuppsättningar och kontroller i formulär och rapporter.

Du kan definiera en indatamask i ett format men ange olika visningsformat för samma data. Till exempel kan indatamasken användarna ange datumet som åååå. MM. DD, och sedan ange format för att visa datumet som DD-MMM-YYYY, så att datumet visas som 24 juli 2008.

Mer information om indatamasker finns i artikeln Skapa en indatamask om du vill ange fält eller styra värden i ett särskilt format.

Lägga till en indatamask

 1. Högerklicka på tabellen som du vill arbeta med i navigeringsfönstret och klicka sedan på Designvy.

 2. Om tabellen inte innehåller ett textfält, markera en tom rad i den övre delen av rutnätet, klicka på kolumnen Datatyp, markera Text och spara ändringarna.

 3. Markera datum/tid-fältet och klicka på egenskapen Indatamask på fliken Allmänt i rutnätets nedre del.

  1. Obs!: Indatamasker innehåller tre avsnitt alla avgränsade med semikolon. Det första avsnittet är obligatoriska och resten är valfritt. Det första avsnittet definierar masken strängen och består av platshållare och literala tecken. Det andra avsnittet definierar om du vill lagra i masken tecken plus data i fältet. Ange 0 om du vill lagra masken och dina data. Ange 1 om du vill lagra data. Det tredje avsnittet definierar platshållare som används för att ange en plats för data. Som standard används ett understreck (_). Om du vill använda ett annat tecken du kan ange den på önskad plats i masken sträng eller skriva det i den tredje delen av masken. En plats i en indatamask accepterar också bara ett tecken eller blanksteg.

 4. Skriv i egenskapsrutan Indatamask00 LLL 0000; 0; _, och tryck sedan på RETUR.

  1. Flera tecken läggs till i din indatamask så att den visas på följande sätt: 00\LLL\0000; 0; _

 5. När du har angett masken visas den smarta etiketten för Egenskapen uppdateringsalternativ och kan du använda masken till andra tabellfält och formulärkontroller som logiskt ärver den. Klickar på Uppdatera indatamask överallt där fältnamnet används om du vill tillämpa ändringarna i hela databasen, smarta etiketter Bild av knapp . I det här fallet är fältnamnet namnet på datum/tid-fält.

 6. Om du väljer att tillämpa ändringarna på hela databasen visas dialogrutan Uppdateringsegenskaper och visar vilka formulär och andra objekt som ärver det nya formatet.

 7. Om du vill använda formatet klickar du på Ja och sedan på Spara.

Överst på sidan

Ändra nationella inställningar i Windows om du vill ändra hur datum och tider visas

Windows stöder flera olika språk samt datum/tid-format för länder och regioner som använder dessa språk. Format för datum/tid i de nationella inställningarna påverkar del eller visa alla fördefinierade och anpassade format som du använder för att komma åt data. Anta att du anger ett datumvärde och använda snedstreck som Datumavgränsare (8/29/2006), och Lägg sedan till visningsformat Allmänt datum till datum/tid-fält när du visar dina data kan du kanske eller kanske inte kan se snedstrecken , beroende på det tecken som definieras av de nationella inställningarna.

Access använder funktionerna datum och tidsavgränsare, ekonomiska symboler och andra tecken som angetts i de nationella inställningarna i Windows, såvida du inte åsidosätter dem med ett anpassat visningsformat.

Följande steg förklarar hur du ange och ändra nationella inställningar.

I Windows Vista   

 1. Klicka på knappen Starta Bild av knapp och klicka sedan på Kontrollpanelen.

 2. Dubbelklicka på Klocka, språk och Region.

  Obs!: Om du använder klassisktläge dubbelklickar du på nationella inställningar och språkinställningar.

  I dialogrutan nationella inställningar och språkinställningar visas.

 3. Klicka på fliken Format.

 4. Klicka på Anpassa detta format under aktuellt format.

  Dialogrutan Anpassa nationella inställningar visas.

 5. Klicka på fliken som innehåller de inställningar som du vill ändra och gör önskade ändringar.

I Microsoft Windows XP (klassisktläge)   

 1. Klicka på Start i Aktivitetsfältet i Windows och klicka sedan på Kontrollpanelen.

 2. Dubbelklicka på nationella inställningar och språkinställningar på Kontrollpanelen.

  I dialogrutan nationella inställningar och språkinställningar visas.

 3. Klicka på fliken Nationella inställningar.

 4. Klicka på Anpassa under standarder och format.

  Dialogrutan Anpassa nationella inställningar visas.

 5. Klicka på fliken som innehåller de inställningar som du vill ändra och gör önskade ändringar.

I Microsoft Windows XP (kategoriläge)   

 1. Klicka på Start i Aktivitetsfältet i Windows och klicka sedan på Kontrollpanelen.

  Kontrollpanelen visas.

 2. Klicka på datum, tid, språk och nationella inställningar.

  Dialogrutan datum, tid, språk och nationella inställningar visas.

 3. Klicka på ändra formatet för tal, datum och tider.

  I dialogrutan nationella inställningar och språkinställningar visas.

 4. Klicka på Anpassa under standarder och format.

  Dialogrutan Anpassa nationella inställningar visas.

 5. Klicka på fliken som innehåller de inställningar som du vill ändra och gör önskade ändringar.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×