Lägga till, flytta eller ta bort ett fält eller en grupp

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

All information som användarna anger i formulären lagras i en datakälla som består av fält och grupper. De data som användarna anger i dina formulär lagras i fält och fälten lagras och organiseras i grupper, på samma sätt som filer lagras och organiseras i mappar på datorns hårddisk. Om formulärets datakälla innehåller fält för till exempel förnamn, mellannamn och efternamn, kan dessa ingå i gruppen Namn.

Artikelinnehåll

Innan du börjar

Lägga till fält i en frågas designrutnät eller i ett avancerat filter

Lägga till en grupp

Lägga till ett referensfält

Lägga till en referensgrupp

Flytta ett fält eller en grupp till en annan plats i huvuddatakällan

Ta bort ett fält eller en grupp

Innan du börjar

Det går bara att lägga till fält eller grupper i en formulärmalls huvuddatakälla. Det går inte att lägga till fält eller grupper i en sekundär datakälla, eller i fält eller grupper som baseras på en databas, en webbtjänst, ett befintligt XML-schema eller XML-dokument.

Tips: Om du ser detta låst fält ikonen Ikon för låst fält eller detta låst grupp ikonen Ikon för låst grupp i åtgärdsfönstret datakälla, du kan inte ändra fältet eller gruppen.

Varje fält eller grupp i datakällan måste ha ett unikt namn. Om namnet på ett befintligt fält eller en befintlig grupp måste användas i ett annat fält eller i en annan grupp, kan du lägga till ett referensfält eller en referensgrupp i formulärmallen.

Du kan uppdatera formulärmallen genom att flytta eller ta bort befintliga fält eller grupper från datakällan. Det går bara att flytta eller ta bort fält eller grupper som har lagts till i huvuddatakällan. Det går inte att flytta eller ta bort fält och grupper som baseras på ett XML-schema, en databas, en webbtjänst eller på fält och grupper i en sekundär datakälla.

Obs!: När du tar bort ett fält och en kontroll som är bunden till fältet, kan inte kontrollen lagra data eftersom det fält som lagrar data finns inte längre. Ytterligare, om användarna redan har fyllt i formulär som baseras på din formulärmall, ta bort ett fält kan orsaka dataförlust i formulären slutförda. Om du tar bort ett fält och en kontroll som är bunden till fältet, måste du binda kontrollen till ett annat fält eller ta bort kontrollen. Tar bort en grupp alla fält i gruppen. Alla kontroller som är bundna till fält i gruppen borttagna måste vara bundet till andra fält eller tas bort.

Överst på sidan

Lägga till ett fält

Du kan lägga till ett elementfält eller ett attributfält i en grupp i huvuddatakällan. Du kan också lägga till ett attributfält i ett befintligt elementfält i huvuddatakällan. Däremot går det inte att lägga till ett fält i ett attributfält.

Lägga till ett fält i en grupp

 1. Om åtgärdsfönstret Datakälla inte visas klickar du på Datakälla på menyn Visa.

 2. Om formulärmallen använder fler än en datakälla, markera primära i listan datakälla.

 3. Högerklicka i åtgärdsfönstret Datakälla på den grupp som ett fält ska läggas till i, och klicka sedan på Lägg till på snabbmenyn.

 4. Ange ett namn för det nya fältet i rutan namn i dialogrutan Lägg tilldelningsfält eller grupp. Namn måste börja med ett alfabetiskt tecken eller ett understreck (_) och kan innehålla endast alfanumeriska tecken, understreck, bindestreck (-) och punkter (.). Namn får inte innehålla blanksteg.

  Ange ett namn som är beskrivande för innehållet i fältet. Om fältet till exempel innehåller en kostnadspost kan du tilldela det namnet Kostnad.

 5. Välj Fält (element) eller Fält (attribut) i listan Typ.

 6. Markera fältets datatyp i listan Datatyp.

  Lista över datatyper för fält

  Datatyp

  Använd

  Text

  Use this data type for an element or attribute field that contains unformatted text.

  Rich Text

  Use this data type for an element field that contains formatted text. You cannot use this data type for attribute fields.

  Whole Number

  Använd den här datatypen för element- eller attributfält som innehåller tal utan decimalvärden.

  Decimal

  Använd den här datatypen för element- eller attributfält som innehåller valutavärden eller tal med decimalvärden.

  Sant/falskt

  Använd den här datatypen för element- eller attributfält som innehåller data som bara kan anta två möjliga värden.

  Hyperlink

  Use this data type for an element or attribute field that contains a Uniform Resource Identifier (URI), such as a hyperlink or a namespace.

  Date

  Använd den här datatypen för element- eller attributfält som innehåller ett kalenderdatum.

  Tid

  Använd den här datatypen för element- eller attributfält som innehåller klockslag (24 timmar).

  Datum och tid

  Använd den här datatypen för element- eller attributfält som innehåller både ett kalenderdatum och ett klockslag (24 timmar).

  Bifogad bild eller fil

  Use this data type for an element or attribute field that contains binary data, such as an image or a picture.

  Custom

  Use this data type for an element or attribute field with custom data types that are defined by a namespace. This data type is typically used for a field or group that is bound to a custom control. The Data namespace box is enabled when you choose this data type.

  This table shows only the most common XML data types used in a form template. In InfoPath, you can use any XML 1.0 data type in the World Wide Web Consortium (W3C) recommendations. To use a data type that is not listed in the table, you must extract the form files for a form template and edit the schema (.xsd) file. Find links to more information about extracting the form files for a form template in the See Also section.

 7. Om fältet ska ha ett visst värde när användaren öppnar formuläret anger du värdet i rutan Standardvärde. Länkar till mer information om hur du anger standardvärdet för ett fält finns i avsnittet Se även.

 8. Markera kryssrutan Upprepande om du vill konvertera ett elementfält till ett upprepande fält.

 9. Om du vill kräva att fältet innehåller ett värde, markerar du kryssrutan får inte vara tomt. Om du markerar den här kryssrutan kan markeras någon kontroll som är bunden till ett fält som inte har ett värde som anges i den med en röd asterisk eller en streckad röd kantlinje.

Lägga till ett attributfält i ett elementfält

Eftersom attributfält bara kan läggas till i elementfält är listan Typ i dialogrutan Lägg till fält eller grupp inaktiverad.

 1. Om åtgärdsfönstret Datakälla inte visas klickar du på Datakälla på menyn Visa.

 2. Om formulärmallen använder fler än en datakälla, markera primära i listan datakälla.

 3. Högerklicka i åtgärdsfönstret Datakälla på det fält som ett fält ska läggas till för, och klicka sedan på Lägg till på snabbmenyn.

 4. Ange ett namn för det nya fältet i rutan namn i dialogrutan Lägg tilldelningsfält eller grupp. Namn måste börja med ett alfabetiskt tecken eller ett understreck (_) och kan innehålla endast alfanumeriska tecken, understreck, bindestreck (-) och punkter (.). Namn får inte innehålla blanksteg.

  Ange ett namn som är beskrivande för innehållet i fältet. Om fältet till exempel innehåller en kostnadspost kan du tilldela det namnet Kostnad.

 5. Markera fältets datatyp i listan Datatyp.

  Lista över datatyper för fält

  Datatyp

  Använd

  Text

  Använd den här datatypen för element- eller attributfält som innehåller oformaterad text.

  Heltal

  Använd den här datatypen för element- eller attributfält som innehåller tal utan decimalvärden.

  Decimal

  Använd den här datatypen för element- eller attributfält som innehåller valutavärden eller tal med decimalvärden.

  Sant/falskt

  Använd den här datatypen för element- eller attributfält som innehåller data som bara kan anta två möjliga värden.

  Hyperlink

  Use this data type for an element or attribute field that contains a Uniform Resource Identifier (URI), such as a hyperlink or a namespace.

  Date

  Använd den här datatypen för element- eller attributfält som innehåller ett kalenderdatum.

  Tid

  Använd den här datatypen för element- eller attributfält som innehåller klockslag (24 timmar).

  Datum och tid

  Använd den här datatypen för element- eller attributfält som innehåller både ett kalenderdatum och ett klockslag (24 timmar).

  Bifogad bild eller fil

  Använd den här datatypen för element- eller attributfält som innehåller binärdata, till exempel en bild eller ett foto.

  I den här tabellen visas bara de vanligaste XML-datatyperna som används i formulärmallar. I Microsoft Office InfoPath kan du använda alla XML 1.0-datatyper som rekommenderas av W3C. Om du vill använda en datatyp som inte visas i tabellen nedan måste du extrahera formulärmallens formulärfiler och redigera schemafilen (XSD-filen). Länkar till mer information om extrahering av en formulärmalls formulärfiler finns i avsnittet Se även.

 6. Om fältet ska ha ett visst värde när användaren öppnar formuläret anger du värdet i rutan Standardvärde. Länkar till mer information om hur du anger standardvärdet för ett fält finns i avsnittet Se även.

 7. Markera kryssrutan Upprepande om du vill konvertera ett elementfält till ett upprepande fält.

 8. Markera kryssrutan Kan inte vara tomt om fältet inte får lämnas tomt. Alla kontroller som är bundna till tomma fält markeras med en röd asterisk eller en streckad röd kantlinje om du markerar kryssrutan.

Överst på sidan

Lägga till en grupp

 1. Om åtgärdsfönstret Datakälla inte visas klickar du på Datakälla på menyn Visa.

 2. Om formulärmallen använder fler än en datakälla, markera primära i listan datakälla.

 3. Högerklicka i åtgärdsfönstret Datakälla på den grupp som du vill lägga till en grupp i, och klicka sedan på Lägg till på snabbmenyn.

 4. Skriv ett namn för den nya gruppen i rutan namn i dialogrutan Lägg tilldelningsfält eller grupp. Namn måste börja med ett alfabetiskt tecken eller ett understreck (_) och kan innehålla endast alfanumeriska tecken, understreck, bindestreck (-) och punkter (.). Namn får inte innehålla blanksteg.

  Ange ett namn som är beskrivande för innehållet i gruppen. Om gruppen till exempel innehåller kostnadsposter, kan du tilldela den namnet Kostnadspost.

 5. Gör något av följande i listan Typ:

  • Markera Grupp om du vill lägga till en grupp som kan innehålla andra grupper eller fält.

  • Markera Grupp (alternativ) om du vill lägga till en grupp som kan innehålla två eller fler fältgrupper, varav bara en grupp ska visas i en formulärvy.

 6. Markera kryssrutan Upprepande om du vill konvertera gruppen till en upprepande grupp.

Överst på sidan

Lägga till ett referensfält

Du kan skapa ett referensfält om du vill använda ett befintligt fälts namn för ett fält i en annan grupp i formulärmallen. När du skapar ett referensfält, skapas ett nytt fält i formulärmallen i InfoPath. Det nya fältets egenskaper länkas och matchas till det ursprungliga fältets egenskaper, vilket även gäller namnet och datatypen. Båda fälten blir referensfält och om du ändrar det ena fältet uppdateras det andra fältet automatiskt.

Obs!: Två referensfält kan inte ingå i samma grupp. Du kan bara lägga till referensfält i grupper. Det går inte att lägga till ett referensfält i ett annat fält.

 1. Om åtgärdsfönstret Datakälla inte visas klickar du på Datakälla på menyn Visa.

 2. Om formulärmallen använder fler än en datakälla, markera primära i listan datakälla.

 3. Högerklicka på det fält som du vill basera referensfältet på och klicka sedan på Referens på snabbmenyn.

 4. Välj i dialogrutan Referensfält eller referensgrupp den grupp där det nya referensfältet ska sparas.

Överst på sidan

Lägga till en referensgrupp

Du kan skapa en referensgrupp om du vill använda en befintlig grupps namn för en annan grupp i formulärmallen. När du skapar en referensgrupp, skapas en ny grupp i formulärmallen i InfoPath. Den nya gruppens egenskaper länkas och matchas till den ursprungliga gruppens egenskaper. Eventuella fält i den första gruppen kopieras till referensgruppen. Båda grupperna blir referensgrupper. Om du ändrar den ena gruppen, till exempel genom att ändra gruppens fält, uppdateras den andra gruppen automatiskt.

Obs!: Två referensgrupper kan inte ingå samma grupp.

 1. Om åtgärdsfönstret Datakälla inte visas klickar du på Datakälla på menyn Visa.

 2. Om formulärmallen använder fler än en datakälla, markera primära i listan datakälla.

 3. Högerklicka på den grupp som du vill basera referensgruppen på och klicka sedan på Referens på snabbmenyn.

 4. Välj i dialogrutan Referensfält eller referensgrupp den grupp där den nya referensgruppen ska sparas.

Överst på sidan

Flytta ett fält eller en grupp till en annan plats i huvuddatakällan

 1. Om åtgärdsfönstret Datakälla inte visas klickar du på Datakälla på menyn Visa.

 2. Om formulärmallen använder fler än en datakälla, markera primära i listan datakälla.

 3. Högerklicka i åtgärdsfönstret Datakälla på det fält eller den grupp som ska flyttas och gör sedan något av följande:

  • Klicka på Flytta upp eller Flytta ned på snabbmenyn, om du vill ändra ordning på fältet eller gruppen i den aktuella gruppen.

  • Klicka på Flytta på snabbmenyn och välj en ny plats för fältet eller gruppen i dialogrutan Flytta fält eller grupp, om du vill flytta fältet eller gruppen till ett nytt fält eller en ny grupp.

Överst på sidan

Ta bort ett fält eller en grupp

Obs!: Om du tar bort ett fält eller en grupp uppstår fel i alla kontroller i din formulärmall som är bundna till fältet eller gruppen. Dessutom kan data gå förlorade om användarna redan har fyllt i formulär som baseras på formulärmallen.

 1. Om åtgärdsfönstret Datakälla inte visas klickar du på Datakälla på menyn Visa.

 2. Om formulärmallen använder fler än en datakälla, markera primära i listan datakälla.

 3. Högerklicka på det fält eller den grupp som ska tas bort och klicka sedan på Ta bort på snabbmenyn.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×