Lägga till ett fält i ett formulär eller en rapport

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Du kan snabbt lägga till fält i ett formulär eller en rapport med hjälp av fönstret Fältlista. När du dubbelklickar i ett fält i fönstret Fältlista (eller om du drar ett fält från listan till formuläret eller rapporten) skapar Microsoft Office Access 2007 automatiskt rätt kontroll som visar fältet – till exempel en textruta eller kryssruta – och binder sedan kontrollen till det fältet.

Om du inte har ett befintligt formulär eller en rapport om du vill lägga till ett fält till finns i Skapa ett formulär med verktyget formulär eller Skapa en enkel rapport som hjälper dig att komma igång.

Tips: I Access 2010 har rapporter kontroll layouter som hjälper dig att saker centrerade och letar bra!

Vad vill du göra?

Lägga till ett fält i ett formulär eller en rapport med hjälp av fönstret Fältlista

Lägga till ett fält i ett formulär eller en rapport i designvyn

Lär dig mer om fönstret Fältlista

Lägga till ett fält i ett formulär eller en rapport med hjälp av fönstret Fältlista

 1. Öppna rapporten i layoutvyn eller designvyn.

  Om fönstret Fältlista inte visas gör du något av följande:

  • Klicka på Lägg till befintliga fält Bild av knapp på fliken Format i gruppen kontroller. Bild av knapp

  • Tryck på ALT+F8.

 2. Leta reda på tabellen i fönstret Fältlista som innehåller fältet som du vill lägga till. Du visar eller döljer listan med fält i respektive tabell genom att klicka på plustecknet (+) eller minustecknet (-) bredvid tabellnamnet.

  Obs!: Om databasen inte innehåller några tabeller är fönstret Fältlista tomt.

 3. När du hittar fältet som du vill lägga till, lägger du till det i formuläret eller rapporten på något av följande sätt:

  • Dubbelklicka i fältet.

  • Dra fältet från fönstret Fältlista till formuläret eller rapporten.

  • Håll ned CTRL och klicka i flera fält och dra dem sedan allihop på en gång till formuläret eller rapporten.

   Obs!: Den här metoden kan bara användas på fält i området Fält tillgängliga för denna vy i fönstret Fältlista.

  • Lägg till ett område med fält från fönstret Fältlista i formuläret eller rapporten så här:

  • Klicka i det första fältet i området.

  • Tryck på och håll ned SKIFT och klicka sedan i det sista fältet i området.

   Dessa fält samt alla där emellan markeras.

  • Dra alla de markerade fälten till formuläret eller rapporten.

   Obs!: Den här metoden kan bara användas på fält i området Fält tillgängliga för denna vy i fönstret Fältlista.

 4. I Office Access 2007 skapas rätt kontroll som visar respektive fält automatiskt, och kontrollen binds också till fältet. Dessutom skapas en tillhörande etikett för kontrollen. Du kan redigera etiketten genom att klicka på den en gång så att den markeras, och sedan klicka igen så att insättningspunkten placeras i den. Därefter kan du redigera etiketten på samma sätt som text i ett dokument.

 5. Om du vill att ett fält ska visas i en annan typ av kontroll än den som väljs automatiskt, kan du ändra kontrollen till en annan typ. Du kan emellertid bara ändra till en kontrolltyp som passar för fältet. Du kan till exempel ändra en kombinationsruta till en textruta eller listruta, men det går inte att ändra en kombinationsruta till en kommandoknapp.

  Ändra en kontroll från en typ till en annan

  1. Öppna formuläret i designvyn genom att högerklicka på det i navigeringsfönstret och sedan klicka på Design Bild av knapp .

  2. Högerklicka på kontrollen som du vill ändra och klicka sedan på Ändra till.

   Om kommandot Ändra till inte är tillgängligt finns det inga andra kontrolltyper som passar för fältet. Annars visas en lista med kontrolltyper.

  3. Klicka den kontrolltyp som du vill ändra till.

   Kontrollen förblir bunden till fältet, men du kanske måste ange vissa egenskaper så att kontrollen fungerar som du vill. Om du vill visa egenskapslistan för en kontroll klickar du på kontrollen så att den markeras och trycker sedan på F4.

Överst på sidan

Lägga till ett fält i ett formulär eller en rapport i designvyn

Att använda fönstret Fältlista är i allmänhet det enklaste sättet att lägga till ett fält i ett formulär eller en rapport. Men du kan också lägga till ett fält genom att skapa en kontroll och sedan binda den till ett fält. Så här gör du det:

 1. Öppna formuläret i designvyn genom att högerklicka på det i navigeringsfönstret och sedan klicka på Design.

  Kontrollguider    Med hjälp av guider kan du skapa kommandoknappar, listrutor, underformulär, kombinationsrutor och grupprutor. En kontrollguide ställer en serie frågor om hur du vill att kontrollen ska se ut och fungera, och sedan skapas kontrollen och kontrollens egenskaper anges utifrån dina svar. Om Använd kontrollguider i gruppen Kontroller på fliken Design inte är markerat, klickar du på det.

  Bild av knapp

  Om du hellre vill skapa kontroller utan hjälp av någon guide, klickar du på Använd kontrollguider så att det avmarkeras.

  Bild av knapp

 2. Klicka på verktyget för kontrollen som du vill lägga till i gruppen Kontroller på fliken Design.

  Bild av menyfliksområdet i Access

  Du tar reda på namnet på ett verktyg genom att placera pekaren över det. Namnet på verktyget visas.

 3. Klicka i formulär- eller rapportrutnätet där du vill placera kontrollens övre vänstra hörn. Klicka en gång om du vill skapa en kontroll med standardstorlek, eller klicka på verktyget och dra sedan i formulärrutnätet om du vill bestämma storleken själv.

 4. Om du har markerat Använd kontrollguider och kontrollen som du placerar har en tillhörande guide, startar guiden och hjälper dig med inställningarna av kontrollen.

 5. Om kontrollen hamnar fel vid första försöket, flyttar du den så här:

  1. Markera kontrollen genom att klicka på den.

  2. Placera pekaren över kontrollen tills pekaren ändras till en förflyttningspekare pekaren Flytta .

  3. Klicka och dra kontrollen till önskad plats.

Om du använder en kontrollguide, kanske guiden innehåller steg där du får hjälp med att binda kontrollen till ett fält. Om guiden inte binder kontrollen till ett fält, och kontrollen är av en typ som kan visa data (till exempel en textruta eller kombinationsruta), måste du skriva ett fältnamn eller ett uttryck i egenskapen Kontrollkälla för kontrollen innan den kan visa data. Bind kontrollen på det sätt som beskrivs nedan.

 1. Visa egenskapslistan för kontrollen genom att klicka på den och tryck sedan på F4.

 2. Klicka på pilen i listrutan bredvid egenskapen Kontrollkälla på fliken Data och markera fältet som ska visas i kontrollen. Du kan också skriva ett uttryck i rutan Kontrollkälla.

  Mer information om uttryck finns i artikeln Skapa ett uttryck.

Överst på sidan

Lär dig mer om fönstret Fältlista

I listan nedan finns tips på hur du arbetar med fönstret Fältlista som kan vara användbara när du lägger till fält i formuläret eller rapporten. Du visar fönstret Fältlista genom att öppna ett formulär eller en rapport i layout- eller designvyn och sedan trycka på ALT+F8.

 • Om formulärets eller rapportens Datakälla-egenskap är tom och du drar ett fält från fönstret Fältlista till formuläret eller rapporten, fylls formulärets eller rapportens Datakälla-egenskap i automatiskt.

 • Om formulärets eller rapportens Datakälla-egenskap är ett SELECT-uttryck eller ett tabellnamn, kan du växla mellan två lägen i fönstret Fältlista:

  • Alla databasfält    Visar området Fält tillgängliga för denna vy, området Tillgängliga fält i relaterade tabeller (om det finns sådana) och området Tillgängliga fält i andra tabeller (om det finns sådana tabeller).

  • Endast fält från datakälla    Visar bara avsnittet Fält tillgängliga för denna vy.

   Du växlar mellan de två lägena genom att klicka på Visa endast fält i den aktuella datakällan eller Visa alla tabeller längst ned i fönstret Fältlista.

   Obs!: Om du har angett formulärets eller rapportens Datakälla-egenskap till en sparad fråga, innehåller fönstret Fältlista bara området Fält tillgängliga för denna vy (alternativet Visa alla tabeller finns inte längst ned i fönstret Fältlista). Du redigerar datakällan genom att högerklicka på något av fälten och sedan klicka på Redigera datakälla.

 • Om du har angett formulärets eller rapportens Datakälla-egenskap till en tabell, och du sedan drar ett fält från området Tillgängliga fält i relaterade tabeller i fönstret Fältlista till formuläret eller rapporten ändras Datakälla för formuläret eller rapporten till ett SELECT-uttryck som innehåller fältet du lägger till. Om det inte går att fastställa hur tabellerna ska relateras visas dialogrutan Välj relation så att du kan välja rätt relation.

 • Om du drar ett fält från området Tillgängliga fält i andra tabeller i fönstret Fältlista till formuläret eller rapporten, visas dialogrutan Ange relation. Du måste använda den här dialogrutan när du anger en relation mellan den andra tabellen och formulärets eller rapportens datakälla. Om du är osäker på vilka fält som du ska ange i dialogrutan, kan du klicka på Avbryt och sedan undersöka tabellrelationerna.

  Mer information om relationer finns i Guide till tabellrelationer eller Skapa, redigera eller ta bort en relation.

  Det är möjligt att ett fält i området Tillgängliga fält i andra tabeller i fönstret Fältlista är indirekt relaterat till datakällan för formuläret eller rapporten via någon av tabellerna i området Tillgängliga fält i relaterade tabeller. Om så är fallet, och du drar ett fält från en av de relaterade tabellerna till formuläret och rapporten, kan det medföra att en eller flera tabeller flyttas från området Tillgängliga fält i andra tabeller till området Tillgängliga fält i relaterade tabeller.

 • Om datakällan för formuläret eller rapporten är ett SELECT-uttryck eller en sparad fråga, kan du visa och redigera datakällan i frågeverktyget genom att högerklicka i ett fält i fönstret Fältlista och sedan klicka på Redigera datakälla. Om datakällan är en tabell anropas frågeverktyget för tabellen. Du får en fråga om du vill skapa en fråga som baseras på tabellen. Klicka på Ja om du vill ändra datakällan till en fråga eller Nej om du inte vill ändra datakällan.

 • Du kan öppna en tabell i databladsvyn genom att klicka på Redigera tabell bredvid tabellnamnet, eller genom att högerklicka på tabellnamnet i fönstret Fältlista och sedan klicka på Öppna tabell som datablad.

 • Om du vill lägga till ett uppslagsfält i en tabell genom att använda fönstret Fältlista gör du så här:

  1. Klicka på Redigera tabell bredvid tabellen där du vill lägga till uppslagsfältet.

   Tabellen visas i databladsvyn.

  2. Dra ett fält från fönstret Fältlista till databladet.

  3. Uppslagsguiden startar. Följ instruktionerna i guiden. Klicka på Slutför på den sista sidan.

 • Du kan koppla från fönstret Fältlista från skärmens högra sida av arbetsområdet i Access genom att placera pekaren i namnlisten i fönstret Fältlista tills den ändras till en flytta pekaren pekaren Flytta och sedan dra fönstret Fältlista till vänster. Placera var som helst i listan i arbetsytan eller dockar den till vänster i arbetsytan genom att dra den till vänster.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×