Lägga till en rullningslist eller en rotationsknapp i ett kalkylblad

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan använda rullningslisten eller rotationsknappen om du snabbt vill ange eller ändra ett värdeintervall.

Rullningslist    Bläddrar igenom ett värdeintervall när du klickar på rullningspilarna eller när du drar i rullningsrutan. Du kan förflytta dig i större steg (ett förinställt intervall) genom att klicka i området mellan rullningsrutan och någon av rullningspilarna. Vanligtvis kan en användare även skriva in ett textvärde direkt i en tillhörande cell eller textruta. Använd en rullningslist om du vill ange eller ändra ett värde i ett stort intervall, eller när noggrannheten inte är avgörande. Du kan t.ex. använda en rullningslist för ett procentvärde som är en uppskattning, eller om du vill kunna välja en färg steglöst.

Rullningslist (formulärkontroll)

Exempel på en rullningslist i verktygsfältet Formulär

Rullningslist (ActiveX-kontroll)

Exempel på en rullningslist i ActiveX

Rotationsknapp    Gör det lättare att öka eller minska ett värde, t.ex. att öka ett numeriskt värde eller ändra en tidpunkt eller ett datum. Klicka på uppåtpilen om du vill öka värdet och på nedåtpilen om du vill minska det. Användaren kan också ange ett textvärde direkt i motsvarande cell eller textruta. Med rotationsknappen blir det t.ex. lättare att ange månad, dag och år och öka volymnivåer.

Rotationsknapp (formulärkontroll)

Exempel på en rullknapp i verktygsfältet Formulär

Rotationsknapp (ActiveX-kontroll)

Exempel på en ActiveX-rullknappskontroll

Obs!: Du måste aktivera fliken utvecklare innan du lägga till kontroller i kalkylbladet. Mer information finns i Visa fliken Utvecklare.

Lägga till en rullningslist (formulärkontroll)

 1. Klicka på Infoga på fliken utvecklare i gruppen kontroller och klicka sedan på rullningslisten Bild av knapp under Formulärkontroller.

  Gruppen Kontroller

 2. Klicka på den plats i kalkylbladet där du vill att rullningslistens övre vänstra hörn ska visas.

  Obs!: Rullningslisten läggs till uppifrån och ned.

 3. Om du vill att rullningslisten ska gå från vänster till höger drar du ett av storlekshandtagen diagonalt.

 4. Klicka på Egenskaper Bild av knapp i gruppen Kontroller på fliken Utvecklare.

  Tips: Du kan också högerklicka på kontrollen och klicka på Formatera kontroll.

  Obs!: Innan du klickar på Egenskaper kontrollerar du att objektet som du vill kontrollera eller ändra egenskaper för redan är markerat.

  Så här anger du egenskaper för kontrollen:

  1. I rutan Aktuellt värde anger du startvärdet i sekvensen med tillåtna värden nedan som motsvarar rullningsrutans position i rullningslisten. Det här värdet får inte vara:

   • Mindre än Minvärde, annars användsMinvärde.

   • Högre än Maxvärde, annars används Maxvärde.

  2. I rutan Minvärde anger du det lägsta värde som en användare kan ange genom att dra rullningsrutan högst upp i en lodrät rullningslist, eller till den vänstra änden av en vågrät rullningslist.

  3. I rutan Maxvärde anger du det högsta värde en användare kan ange genom att dra rullningsrutan längst ned i en lodrät rullningslist, eller till den högra änden av en vågrät rullningslist.

  4. I rutan Stegvis ändring anger du hur mycket värdet ökar eller minskar, och hur mycket rullningsrutan förflyttas när du klickar på någon av pilarna i rullningslistens ändar.

  5. I rutan Sidändring kan du ange hur mycket värdet ökar eller minskar, och hur mycket rullningsrutan förflyttas när du klickar i området mellan rullningsrutan och någon av rullningspilarna. Om du t.ex. anger egenskapen Sidändring till 2 i en rullningsruta med ett minimivärde på 0 och ett maximivärde på 10, ökar eller minskar värdet med 2 (i det här fallet 20 % av rullningsrutans värdeintervall) om du klickar på ett område mellan rullningsrutan och en av rullningspilarna.

  6. I rutan Cellänk anger du en cellreferens som innehåller rullningsrutans aktuella position:

   Den länkade cellen returnerar det aktuella värde som motsvaras av rullningsrutans position.

   Använd det här värdet i en formel om du vill svara på värdet i den cell som anges i rutan Cellänk som motsvarar rullningsrutans aktuella position. Om du t.ex. skapar en rullningslist som representerar riskfaktor, med följande egenskaper:

Egenskap

Värde

Aktuellt värde

100

Minvärde

0

Maxvärde

100

Stegvis ändring

1

Sidändring

5

Cellänk

C1

Med de här inställningarna kan du använda rullningslisten om du vill ange ett exakt värde eller klicka på ett område mellan rullningslisten och pilen för att ändra värdet i steg om 5.

Följande formel i cell D1 returnerar det exakta värdet som bygger på det aktuella värdet i den länkade cellen:

=IF(C1 > 50, "Acceptable", "Unacceptable")

Följande matrisformel i cell D1 klassificerar riskfaktorn baserat på det aktuella värdet i den länkade cellen.

=LOOKUP(A4,{0,20,40,60,80},{"F","D","C","B","A"})

Obs!: Om du klickar på den vänstra eller den övre rullningspilen efter att minimivärdet har nåtts, eller på den högra eller nedre pilen efter att det maximala värdet har nåtts, påverkas inte det returnerade värdet. Rullningslisten står kvar vid minimi- eller maximivärdet och börjar inte om från början i intervallet av tillåtna värden.

Lägga till en rullningslist (ActiveX-kontroll)

 1. På fliken utvecklare i gruppen kontroller klickar du på Infoga och sedan klicka på Rullningslisten Bild av knapp ActiveX-kontroller.

  Gruppen Kontroller

 2. Klicka på den plats i kalkylbladet där du vill att rullningslistens övre vänstra hörn ska visas.

 3. Om du vill redigera kontrollen kontrollerar du att du befinner dig i designläget. Klicka på Designläge Bild av knapp på fliken utvecklare i gruppen kontroller.

 4. Om du vill ange egenskaper för kontrollen klickar du på Egenskaper Bild av knapp i gruppen Kontroller på fliken Utvecklare.

  Tips: Du kan också högerklicka på kontrollen och klicka på Egenskaper.

  Dialogrutan Egenskaper öppnas. Om du vill visa detaljerad information om de enskilda egenskaperna markerar du önskad egenskap och trycker på F1 så visas ett avsnitt ur Hjälp om Visual Basic Help. Du kan också skriva egenskapens namn i rutan Sök i Visual Basic-hjälpen. Följande avsnitt innehåller en sammanfattning av de tillgängliga egenskaperna.

  Sammanfattning av egenskaper efter funktionskategorier

Om du vill ange

Använder du den här egenskapen

Allmän:

Om kontrollen ska läsas in när arbetsboken öppnas. (Ignoreras för ActiveX-kontroller.)

AutoLoad (Excel)

Om kontrollen ska kunna få fokus och svara på användargenererade händelser.

Enabled (formulär)

Om kontrollen kan redigeras.

Locked (formulär)

Namnet på kontrollen.

Name (formulär)

Hur kontrollen ska vara kopplad till cellerna nedanför (om den ska vara flytande, kunna flyttas men inte ändras eller flyttas och ändras).

Placement (Excel)

Om kontrollen kan skrivas ut.

PrintObject (Excel)

Om kontrollen ska visas eller döljas.

Visible (formulär)

Data och bindning:

Det intervall som är kopplat till värdet för kontrollen.

LinkedCell (Excel)

Innehållet i eller status för kontrollen.

Value (formulär)

Storlek och placering:

Höjden eller bredden (i punkter).

Height, Width (formulär)

Avståndet mellan kontrollen och vänster- eller överkanten i kalkylbladet.

Left, Top (formulär)

Om orienteringen är lodrät eller vågrät.

Orientation (formulär)

Formatering:

Bakgrundsfärgen.

Bakgrundsfärg (formulär)

Förgrundsfärgen.

Textfärg (formulär)

Om kontrollen har en skugga.

Skugga (Excel)

Tangentbord och mus:

En anpassad musikon.

MouseIcon (formulär)

Den typ av pekare som visas när användaren placerar musen på ett objekt (till exempel standard, pil eller markör).

MousePointer (formulär)

Specifikt för rullningslist:

Fördröjningen i millisekuner efter att du klickar på rullningslisten.

Delay (formulär)

Hur långt rullningsrutan flyttas när användaren klickar på området mellan rullningsrutan och en av rullningspilarna.

LargeChange (formulär)

De högsta och lägsta tillåtna värdena.

Max, Min (formulär)

Om rullningsrutans storlek är fast eller proportionell mot rullningsområdet.

ProportionalThumb (formulär)

Hur stor förflyttning som sker när användaren klickar på en rullningspil i kontrollen.

SmallChange (formulär)

Lägga till en rotationsknapp (formulärkontroll)

 1. På fliken utvecklare i gruppen kontroller klickar du på Infoga och sedan klicka på Rotationsknapp Bild av knapp Formulärkontroller.

  Gruppen Kontroller

 2. Klicka på den plats i kalkylbladet där du vill placera rotationsknappens övre vänstra hörn.

 3. Klicka på Egenskaper Bild av knapp i gruppen Kontroller på fliken Utvecklare.

  Tips: Du kan också högerklicka på kontrollen och klicka på Formatera kontroll.

  Så här anger du egenskaper för kontrollen:

  1. I rutan Aktuellt värde kan du ange rotationsknappens startvärde inom intervallet av tillåtna värden. Det här värdet får inte vara:

   • Mindre än Minvärde, annars används Minvärde.

   • Högre än Maxvärde, annars används Maxvärde.

  2. I rutan Minvärde anger du det lägsta värde en användare kan ange genom att klicka på pilen längst ned i rotationsknappen.

  3. I rutan Maxvärde anger du det högsta värde en användare kan ange genom att klicka på pilen högst upp i rotationsknappen.

  4. I rutan Stegvis ändring anger du hur mycket värdet ökar respektive minskar när du klickar på någon av pilarna.

  5. I rutan Cellänk anger du en cellreferens som innehåller rotationsknappens aktuella position:

   Den länkade cellen returnerar rotationsknappens aktuella position.

   Använd det här värdet i en formel om du vill svara på värdet i den cell som anges i rutan Cellänk som motsvarar rotationsknappens aktuella position. Du kan t.ex. skapa en rotationsknapp om du vill ange en anställds aktuella ålder med följande egenskaper:

Egenskap

Värde

Aktuellt värde

35

Minvärde

21

Maxvärde

70

Stegvis ändring

1

Cellänk

C1

Med de här inställningarna kan användaren klicka på rotationsknappen och ange en ålder som faller inom ett intervall för maximal och minimal ålder. De anställdas medelålder är 35 och därmed är 35 ett bra alternativ att ange som startvärde.

Följande formel i cell D1 beräknar hur länge anställningen varat. Beräkningen bygger på det aktuella värdet i cellen som är länkad till rotationsknappen och de anställdas ålder vid anställningsdatumet , värdet i B1 (som hämtas från en annan datakälla). Formeln beräknar sedan en procentsats för semesterbonus utifrån antalet tjänsteår:

=(C1 - B1)* .01

Obs!: Om du klickar på den övre pilen efter att minimivärdet har nåtts, eller om du klickar på den nedre pilen efter att det maximala värdet har nåtts, påverkas inte det returnerade värdet. Rullningslisten står kvar vid minimi- eller maximivärdet och börjar inte om från början i intervallet av tillåtna värden.

Lägga till en rotationsknapp (ActiveX-kontroll)

 1. På fliken utvecklare i gruppen kontroller klickar du på Infoga och sedan klicka på Rotationsknapp Bild av knapp ActiveX-kontroller.

  Gruppen Kontroller

 2. Klicka på den plats i kalkylbladet där du vill placera rotationsknappens övre vänstra hörn.

 3. Om du vill redigera kontrollen kontrollerar du att du befinner dig i designläget. Aktivera Designläge Bild av knapp på fliken utvecklare i gruppen kontroller.

 4. Om du vill ange egenskaper för kontrollen klickar du på Egenskaper Bild av knapp i gruppen Kontroller på fliken Utvecklare.

  Tips: Du kan också högerklicka på kontrollen och klicka på Egenskaper.

  Dialogrutan Egenskaper öppnas. Om du vill visa detaljerad information om de enskilda egenskaperna markerar du önskad egenskap och trycker på F1 så visas ett avsnitt ur Hjälp om Visual Basic Help. Du kan också skriva egenskapens namn i rutan Sök i Visual Basic-hjälpen. Följande avsnitt innehåller en sammanfattning av de tillgängliga egenskaperna.

  Sammanfattning av egenskaper efter funktionskategorier

Om du vill ange

Använder du den här egenskapen

Allmän:

Om kontrollen ska läsas in när arbetsboken öppnas. (Ignoreras för ActiveX-kontroller.)

AutoLoad (Excel)

Om kontrollen ska kunna få fokus och svara på användargenererade händelser.

Enabled (formulär)

Om kontrollen kan redigeras.

Locked (formulär)

Namnet på kontrollen.

Name (formulär)

Hur kontrollen ska vara kopplad till cellerna nedanför (om den ska vara flytande, kunna flyttas men inte ändras eller flyttas och ändras).

Placement (Excel)

Om kontrollen kan skrivas ut.

PrintObject (Excel)

Om kontrollen ska visas eller döljas.

Visible (formulär)

Data och bindning:

Det intervall som är kopplat till värdet för kontrollen.

LinkedCell (Excel)

Innehållet i eller status för kontrollen.

Value (formulär)

Storlek och placering:

Höjden eller bredden (i punkter).

Height, Width (formulär)

Avståndet mellan kontrollen och vänster- eller överkanten i kalkylbladet.

Left, Top (formulär)

Om orienteringen är lodrät eller vågrät.

Orientation (formulär)

Formatering:

Bakgrundsfärgen.

Bakgrundsfärg (formulär)

Förgrundsfärgen.

Textfärg (formulär)

Om kontrollen har en skugga.

Skugga (Excel)

Tangentbord och mus:

En anpassad musikon.

MouseIcon (formulär)

Den typ av pekare som visas när användaren placerar musen på ett objekt (till exempel standard, pil eller markör).

MousePointer (formulär)

Specifikt för rotationsknappar:

Fördröjningen i millisekuner efter att du klickar på rotationsknappen.

Delay (formulär)

De högsta och lägsta tillåtna värdena.

Max, Min (formulär)

Hur stor förflyttning som sker när användaren klickar på en rotationspil i kontrollen

SmallChange (formulär)

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×