Lägga till en etikett eller en textruta i ett kalkylblad

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du använder en etikett och en textruta tillsammans för grundläggande inmatning.

Vad vill du göra?

Lär dig mer om etiketter och textrutor

Lägga till en etikett (formulärkontroll)

Lägga till en etikett (ActiveX-kontroll)

Lägga till en textruta (ActiveX-kontroll)

Läs mer om etiketter och textrutor

En etikett är text som identifierar syftet med en cell eller textruta, eller som visar beskrivande text, till exempel rubriker, beskrivningar eller kortfattade instruktioner. En etikett kan också visa en beskrivande bild. Använda en etikett för flexibla placeringen av instruktioner för att framhäva text, och när sammanfogade celler eller platsen för en viss cell inte är en praktisk lösning.

En textruta är en rektangulär ruta där du kan visa, ange eller redigera text och data som är bunden till en cell. En textruta kan också vara ett statiskt textfält som visar skrivskyddad information. Använda en textruta som ett alternativ till att ange text i en cell när du vill visa ett objekt som flyter fritt. Du kan också använda en textruta för att visa eller visa text som är oberoende av rad- och gränser bevara layouten i ett rutnät eller tabell med data i kalkylbladet.

Etikett (formulärkontroll)

Exempel på en etikett i Formulär

Etikett (ActiveX-kontroll)

Exempel på en etikett i ActiveX

Textruta (ActiveX-kontroll)

Exempel på en textruta i ActiveX

Överst på sidan

Lägga till en etikett (formulärkontroll)

 1. Visa fliken Utvecklare om den inte är tillgänglig.

  Visa fliken Utvecklare

  1. Klicka på fliken Arkiv, klicka på Alternativ och klicka på Anpassa menyfliksområdet.

  2. Markera kryssrutan Utvecklare under Primära flikar och klicka sedan på OK.

 2. På fliken utvecklare i gruppen kontroller klickar du på Infoga och klickar sedan på etiketten Bild av knapp under Formulärkontroller.

  Gruppen Kontroller

 3. Klicka på den plats i kalkylbladet där du vill att etikettens övre vänstra hörn ska visas.

 4. Om du vill ange kontrollegenskaperna högerklickar du på kontrollen och klickar på Formatera kontroll.

Överst på sidan

Lägga till en etikett (ActiveX-kontroll)

 1. Visa fliken Utvecklare om den inte är tillgänglig.

  Visa fliken Utvecklare

  1. Klicka på fliken Arkiv, klicka på Alternativ och klicka på Anpassa menyfliksområdet.

  2. Markera kryssrutan Utvecklare under Primära flikar och klicka sedan på OK.

 2. På fliken utvecklare i gruppen kontroller klickar du på Infoga och klickar sedan på etiketten Bild av knapp under ActiveX-kontroller.

  Gruppen Kontroller

 3. Klicka på den plats i kalkylbladet där du vill att etikettens övre vänstra hörn ska visas.

 4. Kontrollera att du arbetar i designläge om du vill redigera ActiveX-kontrollen. Du aktiverar designläget genom att klicka på Designläge Bild av knapp i gruppen Kontroller på fliken Utvecklare.

 5. Klicka på den plats i kalkylbladet där du vill att etikettens övre vänstra hörn ska visas.

 6. Om du vill ange egenskaper för kontrollen klickar du på Egenskaper Bild av knapp i gruppen Kontroller på fliken Utvecklare.

  Tips: Du kan också högerklicka på etiketten och klicka på Egenskaper.

  Dialogrutan Egenskaper öppnas. Om du vill visa detaljerad information om de enskilda egenskaperna markerar du önskad egenskap och trycker på F1 så visas ett avsnitt ur Hjälp om Visual Basic Help. Du kan också skriva egenskapens namn i rutan Sök i Visual Basic-hjälpen. Följande avsnitt innehåller en sammanfattning av de tillgängliga egenskaperna.

  Sammanfattning av egenskaper efter funktionskategorier

Om du vill ange

Använder du den här egenskapen

Allmän

Om kontrollen ska läsas in när arbetsboken öppnas. (Ignoreras för ActiveX-kontroller.)

AutoLoad (Excel)

Om kontrollen ska kunna få fokus och svara på användargenererade händelser.

Enabled (formulär)

Om kontrollen kan redigeras.

Locked (formulär)

Namnet på kontrollen.

Name (formulär)

Hur kontrollen ska vara kopplad till cellerna nedanför (om den ska vara flytande, kunna flyttas men inte ändras eller flyttas och ändras).

Placement (Excel)

Om kontrollen kan skrivas ut.

PrintObject (Excel)

Om kontrollen ska visas eller döljas.

Visible (formulär)

Text:

Teckenattribut (fetstil, kursivering, storlek, genomstrykning, understrykning och tjocklek).

Bold, Italic, Size, StrikeThrough, Underline, Weight (formulär)

Beskrivande text som identifierar eller beskriver kontrollen.

Caption (formulär)

Hur text ska justeras i kontrollen (till vänster, centrerat eller till höger).

TextAlign (formulär)

Om innehållet i kontrollen ska radbrytas automatiskt.

WordWrap (formulär)

Storlek och placering:

Om kontrollens storlek ska anpassas automatiskt så att allt innehåll kan visas.

AutoSize (formulär)

Höjden eller bredden (i punkter).

Height, Width (formulär)

Avståndet mellan kontrollen och vänster- eller överkanten i kalkylbladet.

Left, Top (formulär)

Formatering

Bakgrundsfärgen.

Bakgrundsfärg (formulär)

Bakgrundsformatet (transparent eller täckande).

Ifylld (formulär)

Färgen på kantlinjen.

Kantfärg (formulär)

Typen av kantlinje (ingen eller enkel linje).

Kanttyp (formulär)

Förgrundsfärgen.

Textfärg (formulär)

Om kontrollen har en skugga.

Skugga (Excel)

Kantlinjens visuella utseende (normal, upphöjd, nedsänkt, etsad eller buktad).

Utseende (formulär)

Bild:

Den bitmapp som ska visas i kontrollen.

Picture (formulär)

Bildens placering i förhållande till beskrivningen (vänster, ovanför, höger o.s.v.).

PicturePosition (formulär)

Tangentbord och mus:

Kortkommandot för kontrollen.

Accelerator (formulär)

En anpassad musikon.

MouseIcon (formulär)

Den typ av pekare som visas när användaren placerar musen på ett objekt (till exempel standard, pil eller markör).

MousePointer (formulär)

Överst på sidan

Lägga till en textruta (ActiveX-kontroll)

 1. Visa fliken Utvecklare om den inte är tillgänglig.

  1. Visa fliken Utvecklare

  1. Klicka på fliken Arkiv, klicka på Alternativ och klicka på Anpassa menyfliksområdet.

  2. Markera kryssrutan utvecklare under Primära flikar och klicka sedan på OK

 2. På fliken utvecklare i gruppen kontroller klickar du på Infoga och sedan klicka på Textrutan Bild av knapp ActiveX-kontroller.

  Gruppen Kontroller

 3. Klicka på den plats i kalkylbladet där du vill att textrutans övre vänstra hörn ska visas.

 4. Kontrollera att du arbetar i designläge om du vill redigera ActiveX-kontrollen. Du aktiverar designläget genom att klicka på Designläge Bild av knapp i gruppen Kontroller på fliken Utvecklare.

 5. Om du vill ange egenskaper för kontrollen klickar du på Egenskaper Bild av knapp i gruppen Kontroller på fliken Utvecklare.

  Tips: Du kan också högerklicka på textrutan och klicka på Egenskaper.

  Dialogrutan Egenskaper öppnas. Om du vill visa detaljerad information om de enskilda egenskaperna markerar du önskad egenskap och trycker på F1 så visas ett avsnitt ur Hjälp om Visual Basic Help. Du kan också skriva egenskapens namn i rutan Sök i Visual Basic-hjälpen. Följande avsnitt innehåller en sammanfattning av de tillgängliga egenskaperna.

  Sammanfattning av egenskaper efter funktionskategorier

Om du vill ange

Använder du den här egenskapen

Allmän

Om kontrollen ska läsas in när arbetsboken öppnas. (Ignoreras för ActiveX-kontroller.)

AutoLoad (Excel)

Om kontrollen ska kunna få fokus och svara på användargenererade händelser.

Enabled (formulär)

Om kontrollen kan redigeras.

Locked (formulär)

Namnet på kontrollen.

Name (formulär)

Hur kontrollen ska vara kopplad till cellerna nedanför (om den ska vara flytande, kunna flyttas men inte ändras eller flyttas och ändras).

Placement (Excel)

Om kontrollen kan skrivas ut.

PrintObject (Excel)

Om kontrollen ska visas eller döljas.

Visible (formulär)

Text:

Om ett ord eller tecken är den grundläggande enheten som används för att utvidga en markering.

AutoWordSelect (formulär)

Teckenattribut (fetstil, kursivering, storlek, genomstrykning, understrykning och tjocklek).

Bold, Italic, Size, StrikeThrough, Underline, Weight (formulär)

Om markerad text förblir markerad när kontrollen inte har fokus.

HideSelection (formulär)

Standardkörtidsläge i IME (Input Method Editor).

IMEMode (formulär)

Om kontrollens storlek anpassas för att visa hela eller delar av textrader.

IntegralHeight (formulär)

Det maximala antal tecken en användare kan ange.

MaxLength (formulär)

Om kontrollen stöder flera textrader.

MultiLine (formulär)

Platshållartecken, som en asterisk (*), som ska visas istället för andra tecken.

PasswordChar (formulär)

Om användaren kan markera en textrad genom att klicka till vänster i texten.

SelectionMargin (formulär)

Texten i kontrollen.

Text (formulär)

Hur text ska justeras i kontrollen (till vänster, centrerat eller till höger).

TextAlign (formulär)

Om innehållet i kontrollen ska radbrytas automatiskt.

WordWrap (formulär)

Data och bindning:

Det intervall som är kopplat till värdet för kontrollen.

LinkedCell (Excel)

Innehållet i eller status för kontrollen.

Value (formulär)

Storlek och placering:

Om kontrollens storlek ska anpassas automatiskt så att allt innehåll kan visas.

AutoSize (formulär)

Höjden eller bredden (i punkter).

Height, Width (formulär)

Avståndet mellan kontrollen och vänster- eller överkanten i kalkylbladet.

Left, Top (formulär)

Formatering

Bakgrundsfärgen.

Bakgrundsfärg (formulär)

Bakgrundsformatet (transparent eller täckande).

Ifylld (formulär)

Färgen på kantlinjen.

Kantfärg (formulär)

Typen av kantlinje (ingen eller en enkel linje).

BorderStyle (formulär)

Förgrundsfärgen.

Textfärg (formulär)

Om kontrollen har en skugga.

Skugga (Excel)

Kantlinjens visuella utseende (normal, upphöjd, nedsänkt, etsad eller buktad).

Utseende (formulär)

Om en tabb ska infogas automatiskt när en användare anger maximalt antal tecken till kontrollen.

AutoTab (formulär)

Tangentbord och mus:

Om dra och släpp är aktiverat

DragBehavior (formulär)

Hur markeringen fungerar när en kontroll anges (markera allt eller markera inte).

EnterFieldBehavior (formulär)

Effekten av att trycka på Retur (skapa en ny rad eller flytta fokus).

EnterKeyBehavior (formulär)

En anpassad musikon.

MouseIcon (formulär)

Den typ av pekare som visas när användaren placerar musen på ett objekt (till exempel standard, pil eller markör).

MousePointer (formulär)

Om flikar är tillåtna i redigeringsområdet.

TabKeyBehavior (formulär)

Specifikt för textrutor:

Om kontrollen ska ha lodräta rullningslister, vågräta rullningslister eller båda.

ScrollBars (formulär)

Obs!: 

 • Använda egenskapen PasswordChar för att skapa en textruta med en uppsättning platshållartecknen som kan ta emot ett lösenord. Kontrollera att du skyddar den länkade cellen eller någon annan plats där texten är lagrad.

  Säkerhetsmeddelande: 

  • Använd starka lösenord som kombinerar stora och små bokstäver, siffror och symboler. Svaga lösenord innehåller inte alla dessa element. Starkt lösenord: Y6dh!et5. Svagt lösenord: Hus27. Lösenord bör vara minst 8 tecken långa. Ett lösenord som innehåller minst 14 tecken är bättre.

  • Det är viktigt att du kommer ihåg lösenordet. Microsoft kan inte hämta lösenordet om du skulle glömma det. Om du skriver ned ett lösenord måste du förvara det på en säker plats, och inte tillsammans med den information som det ska skydda.

 • Om du vill skapa en rullningsbar textruta med flera rader och vågräta och lodräta rullningslister anger du MultiLine till Sant, AutoSize och WordWrap till Falskt, ScrollBars till 3 och LinkedCell till den celladressen (till exempel D1) som du vill ska innehålla text. Om du vill göra en ny rad måste användaren trycka på antingen Ctrl+Retur eller Skift+Retur, vilket skapar ett speciellt tecken som finns i den länkade cellen.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×