Lägga till en etikett eller en textruta i ett kalkylblad

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Om någon anger data på fel sätt eller om du tror att en kollega inte vet hur man anger data kan du lägga till en etikett. Ett enkelt namn, som "Telefon", visar för andra vad de kan lägga till i en cell. Etiketterna kan också ge mer avancerade instruktioner.

Du kan lägga till etiketter i formulär och ActiveX-kontroller.

Lägga till en etikett (formulärkontroll)

 1. Klicka på utvecklare, klicka på Infoga och klicka sedan på etiketten Bild av knapp .

  Gruppen Kontroller

 2. Klicka på den plats i kalkylbladet där du vill att etikettens övre vänstra hörn ska visas.

 3. Om du vill ange kontrollegenskaperna högerklickar du på kontrollen och klickar på Formatera kontroll.

 1. Klicka på utvecklare och klicka på Infoga och klicka på etiketten Bild av knapp ActiveX-kontroller.

  Gruppen Kontroller

 2. Klicka på den plats i kalkylbladet där du vill att etikettens övre vänstra hörn ska visas.

 3. Klicka på designläge Bild av knapp .

 4. Klicka på den plats i kalkylbladet där du vill att etikettens övre vänstra hörn ska visas.

 5. Om du vill ange egenskaper för kontrollen klickar du på Egenskaper Bild av knapp .

  Tips: Du kan också högerklicka på etiketten och klicka på Egenskaper.

  Dialogrutan Egenskaper visas. Om du vill visa detaljerad information om de enskilda egenskaperna markerar du önskad egenskap och trycker på F1 så visas ett avsnitt ur Visual Basic-hjälpen. Du kan också skriva egenskapens namn i rutan Sök i Visual Basic-hjälpen. Tabellen innehåller en sammanfattning av egenskaperna.

  Sammanfattning av etikettegenskaper efter funktionskategori

Om du vill ange

Använder du den här egenskapen

Allmänt:

Om kontrollen ska läsas in när arbetsboken öppnas. (Ignoreras för ActiveX-kontroller.)

AutoLoad (Excel)

Om kontrollen ska kunna få fokus och svara på användargenererade händelser.

Enabled (formulär)

Om kontrollen kan redigeras.

Locked (formulär)

Namnet på kontrollen.

Name (formulär)

Hur kontrollen ska vara kopplad till cellerna nedanför (om den ska vara flytande, kunna flyttas men inte ändras, eller flyttas och ändras).

Placement (Excel)

Om kontrollen kan skrivas ut.

PrintObject (Excel)

Om kontrollen ska visas eller döljas.

Visible (formulär)

Text:

Teckenattribut (fetstil, kursivering, storlek, genomstrykning, understrykning och tjocklek).

Fet, Kursiv, Storlek, Genomstruken, Understruken, Tjocklek (formulär)

Beskrivande text som identifierar eller beskriver kontrollen.

Caption (formulär)

Hur text ska justeras i kontrollen (till vänster, centrerat eller till höger).

TextAlign (formulär)

Om innehållet i kontrollen ska radbrytas automatiskt.

WordWrap (formulär)

Storlek och placering:

Om kontrollens storlek ska anpassas automatiskt så att allt innehåll kan visas.

AutoSize (formulär)

Höjden eller bredden (i punkter).

Height, Width (formulär)

Avståndet mellan kontrollen och vänster- eller överkanten i kalkylbladet.

Left, Top (formulär)

Formatering:

Bakgrundsfärgen.

BackColor (formulär)

Bakgrundsformatet (transparent eller täckande).

BackStyle (formulär)

Färgen på kantlinjen.

BorderColor (formulär)

Typen av kantlinje (ingen eller enkel linje).

BorderStyle (formulär)

Förgrundsfärgen.

ForeColor (formulär)

Om kontrollen har en skugga.

Shadow (Excel)

Kantlinjens visuella utseende (normal, upphöjd, nedsänkt, etsad eller buktad).

SpecialEffect (formulär)

Bild:

Den bitmapp som ska visas i kontrollen.

Picture (formulär)

Bildens placering i förhållande till beskrivningen (vänster, ovanför, höger o.s.v.).

PicturePosition (formulär)

Tangentbord och mus:

Kortkommandot för kontrollen.

Accelerator (formulär)

En anpassad musikon.

MouseIcon (formulär)

Den typ av markör som visas när användaren placerar musen på ett objekt (till exempel standard, pil eller I-balk).

MousePointer (formulär)

 1. Klicka på utvecklare och klicka på Infoga och klicka på Textrutan Bild av knapp ActiveX-kontroller.

  Gruppen Kontroller

 2. Klicka på den plats i kalkylbladet där du vill att textrutans övre vänstra hörn ska visas.

 3. Klicka på Designläge Bild av knapp om du vill redigera ActiveX-kontrollen.

 4. Om du vill ange egenskaper för kontrollen klickar du på Egenskaper Bild av knapp .

  Tips: Du kan också högerklicka på textrutan och klicka på Egenskaper.

  Dialogrutan Egenskaper öppnas. Om du vill visa detaljerad information om de enskilda egenskaperna markerar du önskad egenskap och trycker på F1 så visas ett avsnitt ur Visual Basic-hjälpen. Du kan också skriva egenskapens namn i rutan Sök i Visual Basic-hjälpen. Följande avsnitt innehåller en sammanfattning av de tillgängliga egenskaperna.

  Sammanfattning av textrutegenskaper efter funktionskategori

Om du vill ange

Använder du den här egenskapen

Allmänt:

Om kontrollen ska läsas in när arbetsboken öppnas. (Ignoreras för ActiveX-kontroller.)

AutoLoad (Excel)

Om kontrollen ska kunna få fokus och svara på användargenererade händelser.

Enabled (formulär)

Om kontrollen kan redigeras.

Locked (formulär)

Namnet på kontrollen.

Name (formulär)

Hur kontrollen ska vara kopplad till cellerna nedanför (om den ska vara flytande, kunna flyttas men inte ändras, eller flyttas och ändras).

Placement (Excel)

Om kontrollen kan skrivas ut.

PrintObject (Excel)

Om kontrollen ska visas eller döljas.

Visible (formulär)

Text:

Om ett ord eller tecken är den grundläggande enheten som används för att utvidga en markering.

AutoWordSelect (formulär)

Teckenattribut (fetstil, kursivering, storlek, genomstrykning, understrykning och tjocklek).

Fet, Kursiv, Storlek, Genomstruken, Understruken, Tjocklek (formulär)

Om markerad text förblir markerad när kontrollen inte har fokus.

HideSelection (formulär)

Standardkörtidsläge i IME (Input Method Editor).

IMEMode (formulär)

Om kontrollens storlek anpassas för att visa hela eller delar av textrader.

IntegralHeight (formulär)

Det maximala antal tecken en användare kan ange.

MaxLength (formulär)

Om kontrollen stöder flera textrader.

MultiLine (formulär)

Platshållartecken, som en asterisk (*), som ska visas istället för andra tecken.

PasswordChar (formulär)

Om användaren kan markera en textrad genom att klicka till vänster i texten.

SelectionMargin (formulär)

Texten i kontrollen.

Text (formulär)

Hur text ska justeras i kontrollen (till vänster, centrerat eller till höger).

TextAlign (formulär)

Om innehållet i kontrollen ska radbrytas automatiskt.

WordWrap (formulär)

Data och bindning:

Det intervall som är kopplat till värdet för kontrollen.

LinkedCell (Excel)

Innehållet i eller status för kontrollen.

Value (formulär)

Storlek och placering:

Om kontrollens storlek ska anpassas automatiskt så att allt innehåll kan visas.

AutoSize (formulär)

Höjden eller bredden (i punkter).

Height, Width (formulär)

Avståndet mellan kontrollen och vänster- eller överkanten i kalkylbladet.

Left, Top (formulär)

Formatering:

Bakgrundsfärgen.

BackColor (formulär)

Bakgrundsformatet (transparent eller täckande).

BackStyle (formulär)

Färgen på kantlinjen.

BorderColor (formulär)

Typen av kantlinje (ingen eller en enkel linje).

BorderStyle (formulär)

Förgrundsfärgen.

ForeColor (formulär)

Om kontrollen har en skugga.

Shadow (Excel)

Kantlinjens visuella utseende (normal, upphöjd, nedsänkt, etsad eller buktad).

SpecialEffect (formulär)

Om en tabb ska infogas automatiskt när en användare anger maximalt antal tecken till kontrollen.

AutoTab (formulär)

Tangentbord och mus:

Om dra och släpp är aktiverat

DragBehavior (formulär)

Hur markeringen fungerar när en kontroll anges (markera allt eller markera inte).

EnterFieldBehavior (formulär)

Effekten av att trycka på Retur (skapa en ny rad eller flytta fokus).

EnterKeyBehavior (formulär)

En anpassad musikon.

MouseIcon (formulär)

Den typ av markör som visas när användaren placerar musen på ett objekt (till exempel standard, pil eller I-balk).

MousePointer (formulär)

Om flikar är tillåtna i redigeringsområdet.

TabKeyBehavior (formulär)

Specifikt för textrutor:

Om kontrollen ska ha lodräta rullningslister, vågräta rullningslister eller båda.

ScrollBars (formulär)

 1. Klicka på Arkiv, klicka på Alternativ och klicka sedan på Anpassa menyfliksområdet.

 2. Markera kryssrutan Utvecklare under Primära flikar och klicka sedan på OK.

En etikett visar vad cellen eller textrutan ska användas till, korta instruktioner eller visar en rubrik eller beskrivning. En etikett kan också visa en beskrivande bild. Använd en etikett för flexibla placeringar för instruktioner för att lyfta fram text och när sammanfogade celler eller en specifik cellplacering inte är en praktisk lösning.

En textruta är en rektangulär ruta där du kan visa, skriva eller redigera text eller data i en cell. En textruta kan också vara statisk och visa data som användare bara kan läsa. Använd en textruta som ett alternativ till att skriva text i en cell när du vill visa ett objekt som flyter fritt. Du kan också använda en textruta för att visa text som är oberoende av rad- och kolumngränser och som behåller rutnätets eller datatabells layout på kalkylbladet.

En etikett på en kontroll i ett formulär:

Exempel på en etikett i Formulär

En etikett i ActiveX-kontroll:

Exempel på en etikett i ActiveX

En textruta i ActiveX-kontroll:

Exempel på en textruta i ActiveX

Obs!: 

 • Om du vill skapa en textruta med en uppsättning platshållartecken som accepterar lösenord måste du använda PasswordChar på rätt sätt. Kontrollera att du skyddar den länkade cellen eller andra platser där texten är lagrad. Du bör alltid använda starka lösenord som kombinerar stora och små bokstäver, siffror och symboler, Y6dh!et5 och inte House27. Lösenord ska vara minst 8 tecken – 14 tecken är ännu bättre.

  Och glöm inte lösenordet. Om du gör det kan vi inte hjälpa dig att få det tillbaka. Office har inte huvudnyckeln för att låsa upp något. Skriv ned lösenordet på en säker plats och inte tillsammans med den information som det ska skydda.

 • Om du vill skapa en rullningsbar textruta med flera rader och vågräta och lodräta rullningslister anger du MultiLine till Sant, AutoSize och WordWrap till Falskt, ScrollBars till 3 och LinkedCell till den celladressen (till exempel D1) som du vill ska innehålla text. Om du vill göra en ny rad måste användaren trycka på antingen Ctrl+Retur eller Skift+Retur, vilket skapar ett speciellt tecken som finns i den länkade cellen.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×