Lägga till en dataanslutning till en webbtjänst

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Du kan lägga till en eller flera sekundära dataanslutningar i en formulärmall för hämtning eller sändning av data till en webbtjänst.

Artikelinnehåll

Översikt

Att tänka på kompatibilitet

Innan du börjar

Lägga till en anslutning till en fråga

Lägga till en skicka-dataanslutning

Översikt

En sekundär dataanslutning är en dataanslutning till en extern datakälla som du lägger till en egen formulärmall. Den här anslutningen skiljer sig från den huvudsakliga dataanslutningen som skapas när du utformar en formulärmall som utgår från en databas, webbtjänst eller inställningar i ett anslutningsbibliotek. Du kan lägga till en sekundär dataanslutning om du inte kan skapa en fråga eller skicka data via den huvudsakliga dataanslutningen.

När du lägger till en sekundär dataanslutning i formulärmallen som frågor data, Microsoft Office InfoPath skapar en sekundär datakälla med datafält eller grupper som motsvarar XML-schema av webbtjänsten. Eftersom datastruktur i sekundär datakälla måste matcha XML-schemat, kan inte du ändra befintliga fält eller grupper i den sekundära datakällan. När du lägger till en dataanslutning skicka formulärmallen kan du konfigurera en formulärmall om du vill tillåta användare att skicka sina formulärdata och du konfigurera skicka alternativ för formulär som baseras på din formulärmall.

Överst på sidan

Kompatibilitetsfrågor

Du kan inte konfigurera en dataanslutning för sändning i en webbläsarkompatibel formulärmall så att användarna kan skicka ändringsinformation tillsammans med sina formulärdata till en webbtjänst för Microsoft ADO.NET DataSet-objekt. Ändringsinformationen består av ändringar som användaren gör i data som redan har lagrats i databasen. Användaren ansluts till databasen via webbtjänsten. Med hjälp av ändringsinformationen avgör ADO.NET hur data i databasen ska uppdateras. Fråga webbtjänstadministratören om ändringsinformation krävs när webbtjänsten ska uppdatera databasen. Om så är fallet måste du skapa en formulärmall vars formulär endast kan fyllas i med hjälp av InfoPath.

Överst på sidan

Innan du börjar

Innan du lägger till en sekundär dataanslutning i en formulärmall måste du be administratören för webbtjänsten att göra följande:

 • Informera dig om var webbtjänsten finns.

 • Verifiera att webbtjänsten använder Document Literal-kodning. InfoPath kan endast användas tillsammans med webbtjänster som har denna typ av kodning.

 • Ange namnet på den webbtjänståtgärd som skickar data till eller tar emot data från formulär som baseras på den här formulärmallen.

Överst på sidan

Lägga till en frågedataanslutning

Om du vill att användare ska kunna ställa en datafråga till en webbtjänst med hjälp av formulärmallen måste du göra följande i mallen:

 1. Lägga till en sekundär dataanslutning

 2. Konfigurera formulärmallen så att den sekundära dataanslutningen används.

Steg 1: Lägg till en sekundär dataanslutning

 1. Välj DataanslutningarVerktyg-menyn.

 2. Klicka på Lägg till i dialogrutan Dataanslutningar.

 3. Klicka på Skapa en ny anslutning för att i guiden Dataanslutning, sedan på Ta emot data och därefter på Nästa.

 4. Klicka på En webbtjänst under Varifrån vill du ta emot data? och sedan på Nästa.

 5. Ange webbtjänstens plats på nästa sida i guiden och klicka sedan på Nästa.

  Obs!: Om du vill söka efter en webbtjänst med hjälp av en Universal Description Discovery and Integration (UDDI) Klicka på Sök i UDDI, ange URL-Adressen för den UDDI-server som du vill söka, ange om du vill söka efter leverantör eller en tjänst som tillhandahålls anger du ett sökord och klicka sedan på Sök. Webbtjänster som matchar dina sökord visas i listan Sökresultat. Markera den webbtjänst som du vill använda och klicka sedan på OK.

 6. Klicka på den webbtjänståtgärd i listan Välj en åtgärd som skickar tillbaka data till formuläret och klicka sedan på Nästa.

 7. Om guiden Dataanslutning upptäcker ett okänt element i webbtjänstens schema kan du på nästa sida i guiden behöva ange exempelvärden för parametrarna för att avgöra vilka fält eller grupper som ska läggas till i huvuddatakällan.

  Hur gör jag?

  1. Markera en parameter i tabellen parametrar och klicka sedan på Ange exempelvärde.

  2. Skriv ett värde att dina användare kan använda för det här fältet och klicka sedan på OK i rutan exempelvärde.

  3. Upprepa dessa steg för varje parameter i tabellen parametrar och klicka sedan på Nästa.

  Teknisk information

  När du konfigurerar en dataanslutning till en webbtjänst i guiden Dataanslutning Microsoft Office InfoPath ansluter till webbtjänsten och begär Web Service WSDL Description Language ()-fil. WSDL-filen innehåller schema som används av webbtjänsten. Webbtjänsten svarar på begäran genom att skicka den här filen till InfoPath. InfoPath använder informationen i den här filen för att lägga till lämpliga fälten och grupperna i den sekundära datakällan i formulärmallen. Om InfoPath hittar en Okänd elementtyp i WSDL-filen är InfoPath används exempeldata som används för att fastställa definition av typen okänt element och lägger sedan till lämpliga fälten och grupperna i den sekundära datakällan.

 8. Om du vill göra frågeresultatet tillgängligt när formuläret inte är anslutet till nätverket markerar du kryssrutan Lagra en kopia av data för användning offline.

  Säkerhetsmeddelande : Markera den här kryssrutan lagras frågeresultatet i formulärmallen. Eftersom data lagras i en formulärmall finns de i formulär som användare fyller i, även om datorn inte är ansluten till ett nätverk. Om du får känslig information från den här anslutningen kanske du vill inaktivera den här funktionen för att skydda data om datorn förlorade eller stjäls.

 9. Klicka på Nästa.

 10. Ange ett beskrivande namn för frågedataanslutningen.

 11. Om du vill att formulär som baseras på den här formulärmallen automatiskt ska ta emot data när de öppnas markerar du kryssrutan Hämta data automatiskt när formuläret öppnas.

 12. Kontrollera att informationen i avsnittet Sammanfattning är korrekt och klicka sedan på Slutför.

 13. Klicka på Stäng.

Steg 2: Konfigurera formulärmallen så att den sekundära dataanslutningen används

När du lägger till en dataanslutning med en fråga i en formulärmall kommer formulären som baseras på den här formulärmallen som standard att använda dataanslutningen när de öppnas av en användare. Du kan även konfigurera formulärmallen så att dataanslutningen med frågan används på ett av följande sätt:

 • Lägg till en regel    Du kan konfigurera en regel om du vill använda dataanslutning fråga när villkoret i regeln inträffar.

 • Lägg till en knapp    Du kan lägga till en knapp i formulärmallen som användarna kan klicka på om du vill hämta data med hjälp av dataanslutning fråga.

 • Använd anpassad kod    Om du inte lägga till en regel eller knapp, kan du använda anpassad kod hämta data med hjälp av dataanslutning fråga. Med anpassad kod kräver en utvecklare att skapa anpassad kod.

Lägga till en regel

Du kan lägga till en regel i formulärmallen om du vill hämta data via dataanslutningen varje gång villkoret för regeln uppfylls. Följande procedur förutsätter att du har skapat en frågedataanslutning för formulärmallen och att du har konfigurerat en kontroll i formuläret som visar data från dataanslutningen.

 1. Om formulärmallen har flera vyer, klickar du på namnet på vynVisa-menyn för att gå till vyn med kontrollen där du vill visa data från den sekundära datakällan.

 2. Dubbelklicka på kontrollen som du vill lägga till en regel för.

 3. Klicka på fliken Data.

 4. Klicka på Regler under Verifiering och regler.

 5. Klicka på Lägg till i dialogrutan Regler.

 6. Ange regelns namn i rutan Namn.

 7. Om du vill ange ett villkor när regeln ska köras, klicka på Ange villkor och ange villkoret. Regeln kommer att köras när villkoret inträffar. Om du inte ställer in ett villkor regeln kommer att köras när användaren ändrar värdet i kontrollen och flyttar hans eller hennes pekaren bort från kontrollen.

 8. Klicka på Lägg till åtgärd.

 9. Klicka på Fråga via en dataanslutning i listan Åtgärd.

 10. Klicka på den frågedataanslutning som du vill använda i listan Dataanslutning och sedan på OK så att alla öppna dialogrutor stängs.

 11. Om du vill testa dina ändringar klickar du på Förhandsgranska i verktygsfältet Standard eller trycker på CTRL+SKIFT+B.

Lägga till en knapp

Du kan lägga till en knapp i formulärmallen som användarna kan klicka på när de vill hämta data från dataanslutningen. Följande procedur förutsätter att du har skapat en frågedataanslutning för formulärmallen.

 1. Om formulärmallen har flera vyer, klickar du på namnet på vynVisa-menyn för att gå till vyn med kontrollen där du vill visa data från den sekundära datakällan.

 2. Om åtgärdsfönstret Kontroller inte visas klickar du på Fler kontroller på menyn Infoga eller trycker på ALT+I, C.

 3. Dra en knapp till formulärmallen.

 4. Dubbelklicka på knappen som du just lade till.

 5. Klicka på fliken Allmänt.

 6. Klicka på Uppdatera i listan Åtgärd.

 7. Skriv det namn som ska visas på knappen i rutan Etikett.

 8. Klicka på Inställningar.

 9. Klicka på En sekundär datakälla i dialogrutan Uppdatera.

 10. Klicka på den sekundära datakälla som har associerats till den här dataanslutningen i listan Välj den sekundära datakällan och sedan på OK så att den öppna dialogrutan stängs.

 11. Om du vill testa dina ändringar klickar du på Förhandsgranska i verktygsfältet Standard eller trycker på CTRL+SKIFT+B.

Överst på sidan

Lägga till en dataanslutning för sändning

Om du vill att användare ska kunna skicka formulär som baseras på formulärmallen till en webbtjänst måste du först lägga till en sekundär dataanslutning för sändning av data i formulärmallen och sedan konfigurera formulärmallen så att användarna kan skicka sina formulärdata.

Steg 1: Lägg till en sekundär dataanslutning

 1. Välj DataanslutningarVerktyg-menyn.

 2. Klicka på Lägg till i dialogrutan Dataanslutningar.

 3. Klicka på Skapa en ny anslutning för att i guiden Dataanslutning, sedan på Skicka data och därefter på Nästa.

 4. Klicka på Till en webbtjänst under Hur vill du skicka data? och sedan på Nästa.

 5. Ange webbtjänsten dit användarna ska skicka sina data på nästa sida i guiden. Klicka sedan på Nästa.

  Obs!: Om du vill söka efter en webbtjänst med hjälp av en Universal Description Discovery and Integration (UDDI) Klicka på Sök i UDDI, ange URL-Adressen för den UDDI-server som du vill söka, ange om du vill söka efter leverantör eller en tjänst som tillhandahålls anger du ett sökord och klicka sedan på Sök. Webbtjänster som matchar dina sökord visas i listan Sökresultat. Markera den webbtjänst som du vill använda och klicka sedan på OK.

 6. Klicka på den webbtjänståtgärd som ska ta emot formulärinformationen i listan Välj en åtgärd och sedan på Nästa.

 7. Om du vill välja vilka data i formuläret som ska skickas för varje parameter i webbtjänsten, gör du något av följande på nästa sida i guiden:

  Skicka data i ett fält eller en grupp

  1. Klicka i listan Parametrar på en webbtjänstparameter som ska ta emot data från formuläret.

  2. Klicka på Fält eller grupp under Parameteralternativ.

  3. Klicka på Ändra Bild av knapp .

  4. Klicka på det fält eller den grupp vars datavärde du vill skicka i dialogrutan Markera ett fält eller en grupp och klicka sedan på OK.

  5. Klicka på Endast textelement och underordnade element i rutan Inkludera om du bara vill skicka data i det här fältet och de underordnade elementen i fältet eller gruppen, eller klicka på XML-underträd, inklusive markerat element om du vill skicka fältnamnet, data i fältet och de underordnade fälten i den valda gruppen eller fältet.

  Skicka alla data i formuläret

  1. Klicka i listan Parametrar på en webbtjänstparameter som ska ta emot data från formuläret.

  2. Klicka på hela formuläret (XML-dokument, inklusive bearbetningsinstruktioner) under parameteralternativ.

  Skicka data som en sträng

  1. Klicka i listan Parametrar på en webbtjänstparameter som ska ta emot data från formuläret.

  2. Klicka på hela formuläret (XML-dokument, inklusive bearbetningsinstruktioner) under parameteralternativ.

  3. Markera kryssrutan Skicka data som en sträng.

   Obs!: Vanligtvis ska du markera den här kryssrutan när du vill skicka digitalt signerade data. I de flesta fall ska du avmarkera den.

  Tekniska anteckning om ADO.NET DataSet objekt

  Om webbtjänsten kräver ett ADO.NET DataSet-objekt, väljer du en DataSet-nod när du konfigurerar den här dataanslutningen. Om du använder någon annan typ av nod för dataanslutningen till en webbtjänst som kräver ADO.NET DataSet-objekt, misslyckas sändningen.

 8. Klicka på Nästa.

 9. Skriv ett namn på dataanslutningen skicka på nästa sida i guiden.

 10. Kontrollera att informationen i avsnittet Sammanfattning är korrekt och klicka sedan på Slutför.

 11. Klicka på Stäng.

När du har lagt till den sekundära dataanslutningen för sändning måste du konfigurera formulärmallen så att användarna kan skicka sina formulärdata med hjälp av den här dataanslutningen.

Steg 2: Aktivera sändning av formulärmallen

När du har konfigurerat formulärmallen så att användarna kan skicka formulärdata läggs knappen Skicka till i verktygsfältet Standard och kommandot Skicka på formulärets Arkiv-meny. Du kan också anpassa sändningsalternativen för formulärmallen så här:

 • Ändra texten som visas på knappen Skicka och kommandot Skicka.

 • Ändra tangentbordsgenvägen för knappen Skicka och kommandot Skicka.

 • Skapa egna meddelanden som visas för användarna när de skickar sina formulär.

 • Ange om formuläret ska lämnas öppet, ska stängas eller om ett tomt formulär ska visas efter att formuläret har skickats.

 • Klicka på SändningsalternativVerktyg-menyn.

 • Markera kryssrutan Tillåt användare att skicka formuläret i dialogrutan Sändningsalternativ, klicka på Skicka formulärdata till en plats och klicka sedan på Webbtjänst i listan.

 • Klicka på dataanslutningen för sändning till den webbtjänst du skapade i de föregående stegen i listan Välj en dataanslutning för sändningen.

  1. Skriv det nya namnet i rutan Beskrivning i dialogrutan Sändningsalternativ om du vill byta namn på knappen Skicka som visas i verktygsfältet Standard och kommandot Skicka som visas på Arkiv-menyn när användare fyller i formuläret.

   Tips: Om du vill tilldela ett kortkommando till den här knappen och kommandot skriver du ett et-tecken (&) före det tecken som du vill använda som ett kortkommando. Skriv till exempel om du vill koppla ALT + B som kortkommandot för Skicka-knapp och kommandot Su & cka.

 • Om du inte vill att andra ska använda kommandot Skicka eller Skicka-knapp i verktygsfältet Standard när de fyller i formuläret avmarkerar du kryssrutan Visa menyalternativet Skicka och knappen Skicka.

  1. Som standard när användaren skickar ett formulär InfoPath behåller formuläret öppet och visar ett meddelande för att ange om formuläret har skickats. Om du vill ändra standardbeteendet, klicka på Avancerat och gör sedan något av följande:

   • Om du vill stänga formuläret eller skapa ett nytt tomt formulär när användaren anger en färdigt formulär, klickar du på det alternativ som du vill använda i listan när du skickar.

   • Markera kryssrutan Använd anpassade meddelanden om du vill skapa ett anpassat meddelande som anger om formuläret skickades och Skriv dina meddelanden i rutorna på lyckade och misslyckade.

    Tips: Använda ett meddelande i rutan på fel för att informera användarna vad kan jag göra om de inte kan skicka sina formulär. Du kan till exempel föreslå att användare spara sina formulär och kontakta någon ytterligare anvisningar.

   • Om du inte vill visa ett meddelande när användaren skickar ett formulär avmarkerar du kryssrutan Visa lyckade och misslyckade meddelanden.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×