Lägga till en dataanslutning till en Microsoft SQL Server-databas

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Du kan lägga till en sekundär dataanslutning i en formulärmall via vilken en fråga kan skickas till en Microsoft SQL Server-databas. Formulärdata kan dock inte skickas via den sekundära dataanslutningen till databasen. Om du vill skicka formulärdata till en databas måste du använda en sekundär dataanslutning till en webbtjänst som databasen stöder. Länkar till mer information om hur du lägger till en sekundär dataanslutning till en webbtjänst finns i avsnittet Se även.

Gör på följande sätt om du vill lägga till en sekundär dataanslutning till en databas:

Steg 1: Lägg till en sekundär dataanslutning i formulärmallen    Skapa den sekundära datakällan så att den innehåller samma fält och grupper som databasen där önskade data lagras. Du kan även konfigurera formulärmallen så att formulären använder den här dataanslutningen när de öppnas.

Steg 2: Konfigurera formulärmallen så att dataanslutningen används    Om du vill att användarna ska använda den här dataanslutningen när formuläret har öppnats kan du lägga till en regel eller en knapp i formulärmallen med vilken användarna hämtar data via dataanslutningen.

Artikelinnehåll

Översikt

Innan du börjar

Steg 1: Lägga till en sekundär dataanslutning

Steg 2: Konfigurera en formulärmall om du vill använda-dataanslutning

Översikt

När du skapar en formulärmall som baseras på en extern datakälla skapas en dataanslutning i Microsoft Office InfoPath till den externa datakällan. Därefter skapas en huvuddatakälla för formulärmallen baserat på hur data har lagrats i den externa datakällan. Den externa datakälla som används i huvuddataanslutningen kanske inte innehåller värden som du vill placera i kontrollerna i formulärmallen. Dessa värden finns kanske i en annan extern datakälla, exempelvis en annan SQL Server-databas, och för att kunna hämta dem måste du lägga till en sekundär dataanslutning i formulärmallen.

En sekundär dataanslutning är en dataanslutning som du lägger till i en formulärmall. Det kan vara en frågedataanslutning eller en dataanslutning för sändning. En sekundär dataanslutning till en SQL Server-databas kan endast vara en frågedataanslutning, du kan inte skicka data till en SQL Server-databas via en sekundär dataanslutning. Lägg endast till en dataanslutning om du behöver hämta data från en annan extern datakälla än den som huvuddataanslutningen ansluter till.

När du lägger till en anslutning till en fråga till en databas, skapas en sekundär datakälla med datafälten och grupperna som motsvarar hur data lagras i databasen. Eftersom datastruktur i sekundär datakälla måste matcha hur data lagras i databastabeller, kan inte du ändra fält eller grupper i den sekundära datakällan. Du kan konfigurera varje fråga dataanslutning om du vill spara resultatet så att användarna har tillgång till data om sina formulär inte är kopplad till ett nätverk. Beroende på typen av uppgift, kanske du vill visa frågans resultat när användare är ansluten till ett nätverk.

Säkerhetsmeddelande: Om du använder en sekundär dataanslutning för att hämta känslig information från en extern datakälla, kanske du vill inaktivera den här funktionen för att skydda data mot obehörig användning om datorn förlorade eller stjäls. Om du inaktiverar den här funktionen blir data tillgänglig endast om användaren är ansluten till nätverket.

När du lägger till en dataanslutning med en fråga i en formulärmall kommer formulären som baseras på den här formulärmallen som standard att använda dataanslutningen när de öppnas av en användare. Du kan även konfigurera formulärmallen så att dataanslutningen med frågan används på ett av följande sätt:

 • Lägg till en regel    Du kan konfigurera en regel om du vill använda dataanslutning fråga när villkoret i regeln inträffar.

 • Lägg till en knapp    Du kan lägga till en knapp i formulärmallen som användarna kan klicka på om du vill hämta data med hjälp av dataanslutning fråga.

 • Använd anpassad kod    Om du inte lägga till en regel eller knapp, kan du använda anpassad kod hämta data med hjälp av dataanslutning fråga. Med anpassad kod kräver en utvecklare att skapa anpassad kod.

Överst på sidan

Innan du börjar

Innan du lägger till en sekundär dataanslutning till en SQL Server-databas i en formulärmall måste du be databasadministratören om följande information:

 • Namnet på servern där databasen som du vill använda finns.

 • Namnet på databasen som du vill använda.

 • Den autentisering som databasen kräver. Microsoft Windows-autentisering eller SQL Server-autentisering kan användas för att ange hur användare får åtkomst till databasen.

 • Namnet på tabellen som innehåller de data du vill skicka till formuläret. Detta är primärtabellen. Om du planerar att använda mer än en tabell i databasen måste du även ta reda på namnen på dessa underordnade tabeller. Du behöver också veta namnen på de fält i de underordnade tabellerna som har en relation till fälten i primärtabellen.

 • Om du på ett säkert sätt kan spara frågeresultaten i formuläret för användning offline.

Överst på sidan

Steg 1: Lägg till en sekundär dataanslutning

 1. Välj DataanslutningarVerktyg-menyn.

 2. Klicka på Lägg till i dialogrutan Dataanslutningar.

 3. Klicka på Skapa en ny anslutning för att i guiden Dataanslutning, sedan på Ta emot data och därefter på Nästa.

 4. Klicka på Databas (endast Microsoft SQL Server eller Microsoft Office Access) på nästa sida i guiden och klicka sedan på Nästa.

 5. Klicka på Välj databas på nästa sida i guiden.

 6. Klicka på Ny källa i dialogrutan Välj datakälla.

 7. Klicka på Microsoft SQL Server i listan Vilken typ av datakälla vill du ansluta till? och klicka sedan på Nästa.

 8. Skriv namnet på servern där databasen finns i rutan Servernamn.

 9. Gör något av följande under Inloggningsinformation:

  • Om åtkomsten till databasen bestäms av inloggningsinformation som används i ett Microsoft Windows-nätverk klickar du på Använd Windows-autentisering.

  • Om åtkomsten bestäms utifrån ett specifikt användarnamn och ett lösenord som du får från databasadministratören klickar du på Använd följande användarnamn och lösenord och skriver sedan användarnamnet och lösenordet i rutorna Användarnamn och Lösenord.

 10. Klicka på Nästa.

 11. Klicka på databasen du vill använda på nästa sida i guiden. I listan Välj den tabell som innehåller de data som du vill använda markerar du kryssrutan Anslut till en särskild tabell, klickar på den primära tabellens namn och sedan på Nästa.

 12. Skriv ett namn på filen som lagrar dataanslutningsinformationen i rutan Filnamn på nästa sida i guiden.

 13. Spara inställningarna genom att klicka på Slutför.

 14. Lägg till valfria tabeller som du vill använda i frågedataanslutningen.

  Hur gör jag?

  1. Klicka på Lägg till tabell.

  2. Klicka på namnet på den underordnade tabellen i dialogrutan Lägg till tabell eller fråga och klicka sedan på Nästa. InfoPath försöker ange relationer med matchande fältnamn i båda tabellerna. Om du inte vill använda den föreslagna relationen väljer du relationen och klicka sedan på Ta bort relation. Klicka på Lägg till relation genom att lägga till en relation. Klicka på namnet på varje relaterade fält i kolumnen respektive i dialogrutan Lägg till relation och klicka sedan på OK.

  3. Klicka på Slutför.

  4. Upprepa de här stegen om du vill lägga till ytterligare underordnade tabeller.

 15. Klicka på Nästa.

 16. Om du vill göra frågeresultatet tillgängligt när formuläret inte är anslutet till nätverket markerar du kryssrutan Lagra en kopia av data för användning offline.

  Säkerhetsmeddelande: Om du markerar den här kryssrutan lagras informationen på användarens dator när den här dataanslutningen används för formuläret. Om känsliga data hämtas till formuläret via den här anslutningen kanske du vill inaktivera funktionen för att skydda dessa om datorn skulle tappas bort eller bli stulen.

 17. Klicka på Nästa.

 18. Ange ett beskrivande namn för den sekundära dataanslutningen på nästa sida i guiden. Om du vill att formuläret automatiskt ska hämta data när det öppnas markerar du kryssrutan Hämta data automatiskt när formuläret öppnas.

Överst på sidan

Steg 2: Konfigurera formulärmallen så att dataanslutningen används

Om du vill att den här dataanslutningen ska användas när användare öppnar formulär som baseras på formulärmallen kan du lägga till en regel som anger att dataanslutningen ska användas under vissa villkor, eller en knapp som användarna kan klicka på för att använda dataanslutningen.

Lägga till en regel

Du kan lägga till en regel i formulärmallen om du vill hämta data via dataanslutningen varje gång villkoret för regeln uppfylls. Följande procedur förutsätter att du har skapat en frågedataanslutning för formulärmallen och att du har konfigurerat en kontroll i formuläret som visar data från dataanslutningen.

 1. Om formulärmallen har flera vyer, klickar du på namnet på vynVisa-menyn för att gå till vyn med kontrollen där du vill visa data från den sekundära datakällan.

 2. Dubbelklicka på kontrollen som du vill lägga till en regel för.

 3. Klicka på fliken Data.

 4. Klicka på Regler under Verifiering och regler.

 5. Klicka på Lägg till i dialogrutan Regler.

 6. Ange regelns namn i rutan Namn.

 7. Om du vill ange ett villkor när regeln ska köras, klicka på Ange villkor och ange villkoret. Regeln kommer att köras när villkoret inträffar. Om du inte ställer in ett villkor regeln kommer att köras när användaren ändrar värdet i kontrollen och flyttar hans eller hennes pekaren bort från kontrollen.

 8. Klicka på Lägg till åtgärd.

 9. Klicka på Fråga via en dataanslutning i listan Åtgärd.

 10. Klicka på den frågedataanslutning som du vill använda i listan Dataanslutning och sedan på OK så att alla öppna dialogrutor stängs.

 11. Om du vill testa dina ändringar klickar du på Förhandsgranska i verktygsfältet Standard eller trycker på CTRL+SKIFT+B.

Lägga till en knapp

Du kan lägga till en knapp i formulärmallen som användarna kan klicka på när de vill hämta data via den här dataanslutningen.

 1. Om formulärmallen har flera vyer, klickar du på namnet på vynVisa-menyn för att gå till vyn med kontrollen där du vill visa data från den sekundära datakällan.

 2. Om åtgärdsfönstret Kontroller inte visas klickar du på Fler kontroller på menyn Infoga eller trycker på ALT+I, C.

 3. Dra en knapp till formulärmallen.

 4. Dubbelklicka på knappen som du just la till formulärmallen.

 5. Klicka på fliken Allmänt.

 6. Klicka på Uppdatera i listan Åtgärd.

 7. Skriv det namn som ska visas på knappen i rutan Etikett.

 8. Klicka på Inställningar.

 9. Klicka på En sekundär datakälla i dialogrutan Uppdatera.

 10. Klicka på den sekundära datakälla som har associerats till frågedataanslutningen i listan Välj den sekundära datakällan.

 11. Klicka på OK så att alla öppna dialogrutor stängs.

 12. Om du vill testa dina ändringar klickar du på Förhandsgranska i verktygsfältet Standard eller trycker på CTRL+SKIFT+B.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×