Lägga till en dataanslutning till en Microsoft Access-databas

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Om dina användare behöver data från en Microsoft Office Access 2007-databas (ACCDB-format) eller från en Access-databas som är sparad i en tidigare version (MDB-format) kan du lägga till en sekundär dataanslutning för dina formulärmallar med frågor till en Access-databas för att fylla i ett formulär baserat på formulärmallen från Microsoft Office InfoPath.

Du kan lägga till en sekundär dataanslutning, men dataanslutningen kan endast söka i en Access-databas. Du kan inte lägga till en sekundär dataanslutning som skickar formulärdata till en Access-databas.

Om du vill att dina användare ska skicka sina formulärdata till en Access-databas kan du designa en formulärmall som är baserad på en Access-databas och sedan aktivera anslutningen för datasändning i huvuddataanslutningen. Alternativt kan du lägga till en sekundär dataanslutning till en webbtjänst som samarbetar med din Access-databas.

Gå till avsnittet Se även för att läsa mer om hur du designar formulärmallar som är baserade på en Access-databas och hur du lägger till en sekundär dataanslutning till en webbtjänst.

Artikelinnehåll

Översikt

Att tänka på kompatibilitet

Innan du börjar

Steg 1: Lägga till en sekundär dataanslutning

Steg 2: Konfigurera en formulärmall om du vill använda-dataanslutning

Översikt

En sekundär dataanslutning är en dataanslutning som du lägger till en formulärmall. Den sekundära dataanslutningen skiljer sig från huvuddataanslutningen, som du skapar när du designar en ny formulärmall som är baserad på en databas eller en webbtjänst. En huvuddataanslutning för en formulärmall kan ta emot data från en extern datakälla och kan även sända formulärdata till en extern datakälla. En formulärmall kan dock endast ha en huvuddataanslutning.

Du kan lägga till så många sekundära dataanslutningar till en formulärmall som du vill. Anta exempelvis att du har en Access-databas som innehåller en tabell med data för anställda och en annan tabell med kunddata. Du kan lägga till en sekundär dataanslutning som hämtar data från tabellen för anställda och en sekundär dataanslutning som hämtar data från kundtabellen i samma Access-databas.

Trots att du kan lägga till en sekundär dataanslutning till din formulärmall som kan sända formulärdata till en extern datakälla, t.ex. en webbtjänst eller Windows SharePoint Services-biblioteket, kan du endast använda sekundära dataanslutningar för att hämta data från en Access-databas. Du kan inte lägga till en sekundär dataanslutning som sänder formulärdata till en Access-databas.

När du lägger till en anslutning till en fråga till en databas, skapas en sekundär datakälla som innehåller datafälten och grupperna som motsvarar hur data lagras i databasen. Eftersom datastruktur i sekundär datakälla måste matcha hur data lagras i databastabeller, kan inte du ändra fält eller grupper i den sekundära datakällan.

Du kan konfigurera varje dataanslutning för att spara dess resultat så att användarna har tillgång till data när deras formulär inte är anslutna till ett nätverk. Beroende på karaktären hos dessa data kanske du vill visa frågeresultaten först när användarna är anslutna till ett nätverk.

Säkerhetsmeddelande: Om du använder en sekundär dataanslutning för att hämta känslig information från en extern datakälla, kanske du vill inaktivera den här funktionen för att skydda data mot obehörig användning om datorn förlorade eller stjäls. Om du inaktiverar den här funktionen blir data tillgänglig endast om användaren är ansluten till nätverket.

När du lägger till en dataanslutning med en fråga i en formulärmall kommer formulären som baseras på den här formulärmallen som standard att använda dataanslutningen när de öppnas av en användare. Du kan även konfigurera formulärmallen så att dataanslutningen med frågan används på ett av följande sätt:

 • Lägg till en regel    Du kan konfigurera en regel om du vill använda dataanslutning fråga när villkoret i regeln inträffar.

 • Lägg till en knapp    Du kan lägga till en knapp i formulärmallen som användarna kan klicka på om du vill hämta data med hjälp av dataanslutning fråga.

 • Använd anpassad kod    Om du inte lägga till en regel eller knapp, kan du använda anpassad kod hämta data med hjälp av dataanslutning fråga. Med anpassad kod kräver en utvecklare att skapa anpassad kod.

Överst på sidan

Kompatibilitetsfrågor

Du kan inte lägga till en dataanslutning till en Access-databas för en webbläsarkompatibel formulärmall.

Överst på sidan

Innan du börjar

Följande information krävs innan du lägger till en sekundär dataanslutning till en Access-databas för din forrmulärmall:

 • Namn och plats för databasen.

  Obs!: Om din Access-databas finns lagrad i en nätverksanslutning ska du kontrollera att din databas är åtkomlig för användarna.

 • Namnet på tabellen eller frågan som ska sända data till formulären som är baserade på den här formulärmallen. Du använder den här tabellen eller frågan som primär tabell eller fråga när du konfigurerar dataanslutningen.

 • Namnen på andra tabeller eller frågor som den primära tabellen eller frågan med ytterligare data. I de flesta fall aktiverats tabellrelationer redan i databasen. Om du manuellt skapa relationer mellan den primära tabellen eller frågan och en annan tabell eller fråga, måste fältnamnen relaterade tabeller eller frågor.

Överst på sidan

Steg 1: Lägg till en sekundär dataanslutning

 1. Välj DataanslutningarVerktyg-menyn.

 2. Klicka på Lägg till i dialogrutan Dataanslutningar.

 3. Klicka på Skapa en ny anslutning för att i guiden Dataanslutning, sedan på Ta emot data och därefter på Nästa.

 4. Klicka på Databas (endast Microsoft SQL Server eller Microsoft Office Access) på nästa sida i guiden och klicka sedan på Nästa.

 5. Klicka på Välj databas på nästa sida i guiden.

 6. Gå till platsen för din databas i dialogrutan Välj datakälla.

  Obs!: Om databasen lagras i en nätverksplats, bläddra till sökväg för universal naming convention (UNC) på platsen. Bläddra inte till nätverksplats via en mappad nätverksenhet. Om du använder en mappad nätverksenhet kan söker användare skapar formulär som baseras på formulärmallen du efter databasen från en mappad nätverksenhet. Om användaren inte har en mappad nätverksenhet formuläret inte att hitta databasen.

 7. Klicka på namnet för databasen och klicka sedan på Öppna.

 8. Klicka på den primära tabellen eller frågan du vill använda i dialogrutan Välj tabell och klicka sedan på OK.

 9. Markera kryssrutan Visa tabellkolumner på nästa sida i guiden.

  Alla fälten i tabellen eller frågan läggs standardmässigt till formulärmallens huvuddatakälla.

 10. Avmarkera kryssrutorna för de fält du inte vill inkludera i den sekundära datakällan.

  Lägg till tabeller eller frågor till dataanslutningen.

  Hur gör jag?

  1. Klicka på Lägg till tabell.

  2. Klicka på namnet på den underordnade tabellen i dialogrutan Lägg till tabell eller fråga och klicka sedan på Nästa. InfoPath försöker ange relationer med matchande fältnamn i båda tabellerna. Om du inte vill använda den föreslagna relationen väljer du relationen och klicka sedan på Ta bort relation. Klicka på Lägg till relation genom att lägga till en relation. Klicka på namnet på varje relaterade fält i kolumnen respektive i dialogrutan Lägg till relation och klicka sedan på OK.

  3. Klicka på Slutför.

  4. Upprepa de här stegen om du vill lägga till ytterligare underordnade tabeller.

 11. Klicka på Nästa.

 12. Markera kryssrutan Spara en kopia av data i formulärmallen för att göra resultaten från frågedataanslutningen tillgängligt när formuläret inte är anslutet till ett nätverk.

  Säkerhetsmeddelande: Om du markerar den här kryssrutan lagras data på användarens dator när formuläret använder dataanslutningen. Om formuläret hämtar känslig data från den här dataanslutningen kanske du vill avaktivera funktionen för att bidra till att skydda data om datorn blir stulen eller försvinner.

 13. Klicka på Nästa.

 14. Skriv ett beskrivande namn för den här sekundära dataanslutningen på nästa sida i guiden och bekräfta att informationen i avsnittet Sammanfattning är korrekt.

 15. Markera kryssrutan Hämta data automatiskt när formuläret öppnas för att konfigurera formuläret att automatiskt ta emot data när formuläret öppnas.

Överst på sidan

Steg 2: Konfigurera formulärmallen för att använda dataanslutningen

Du kan lägga till en regel till formulärmallen som använder den här dataanslutningen under ett visst förhållande om du vill att formulären som är baserade på den här formulärmallen ska använda dataanslutningen efter att användaren har öppnat formuläret. Du kan även lägga till en knapp till formulärmallen som användare kan klicka på för att använda dataanslutningen.

Lägg till en regel

Du kan lägga till en regel till formulärmallen som är till för att hämta data från databasanslutningen när som helst när villkoren för regeln är uppfyllda. Det går exempelvis att lägga till en textruta till formulärmallen som en användare kan fylla i för att hämta specifika data från en extern datakälla. Du kan sedan lägga till en regel som använder dataanslutningen så fort en användare anger data i textrutan.

I följande avsnitt antas att du har skapat en databasanslutning för din formulärmall och att du har konfigurerat en kontroll (utöver en knapp) för formulärmallen för att visa data från dataanslutningen.

 1. Om formulärmallen har flera vyer, klickar du på namnet på vynVisa-menyn för att gå till vyn med kontrollen där du vill visa data från den sekundära datakällan.

 2. Dubbelklicka på kontrollen som du vill lägga till en regel för.

 3. Klicka på fliken Data.

 4. Klicka på Regler under Verifiering och regler.

 5. Klicka på Lägg till i dialogrutan Regler.

 6. Ange regelns namn i rutan Namn.

 7. Om du vill ange ett villkor när regeln ska köras, klicka på Ange villkor och ange villkoret. Regeln kommer att köras när villkoret inträffar. Om du inte ställer in ett villkor regeln kommer att köras när användaren ändrar värdet i kontrollen och flyttar hans eller hennes pekaren bort från kontrollen.

 8. Klicka på Lägg till åtgärd.

 9. Klicka på Fråga via en dataanslutning i listan Åtgärd.

 10. Klicka på den frågedataanslutning som du vill använda i listan Dataanslutning och sedan på OK så att alla öppna dialogrutor stängs.

 11. Om du vill testa dina ändringar klickar du på Förhandsgranska i verktygsfältet Standard eller trycker på CTRL+SKIFT+B.

Lägga till en knapp

Du kan lägga till en knapp i formulärmallen som användarna kan klicka på när de vill hämta data via den här dataanslutningen.

 1. Om formulärmallen har flera vyer, klickar du på namnet på vynVisa-menyn för att gå till vyn med kontrollen där du vill visa data från den sekundära datakällan.

 2. Om åtgärdsfönstret Kontroller inte visas klickar du på Fler kontroller på menyn Infoga eller trycker på ALT+I, C.

 3. Dra en knapp till formulärmallen.

 4. Dubbelklicka på knappen som du just la till formulärmallen.

 5. Klicka på fliken Allmänt.

 6. Klicka på Uppdatera i listan Åtgärd.

 7. Skriv det namn som ska visas på knappen i rutan Etikett.

 8. Klicka på Inställningar.

 9. Gör något av följande i dialogrutan Uppdatera:

  • Klicka på Alla sekundära datakällor för att hämta senaste data från alla externa datakällor med sekundära dataanslutningar till den här formulärmallen.

  • Klicka på En sekundär dataanslutning för att konfigurera knappen och ta emot senaste data från en extern datakälla med en sekundär dataanslutning för din formulärmall. Klicka sedan på en sekundär datakälla i listan Välj sekundär datakälla.

 10. Klicka på OK för att stänga alla öppna dialogrutor.

 11. Om du vill testa dina ändringar klickar du på Förhandsgranska i verktygsfältet Standard eller trycker på CTRL+SKIFT+B.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×