Lägga till en dataanslutning med hjälp av inställningar i ett anslutningsbibliotek

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

I den här artikeln

Översikt

Innan du börjar

Lägga till en frågedataanslutning

Lägga till en dataanslutning för sändning

Översikt

Om du utformar flera formulärmallar med liknande dataanslutningar överväga att använda en dataanslutningsfil istället för att skapa en dataanslutning till en extern datakälla för varje formulärmall. Det här sättet måste du uppdatera endast en dataanslutningsfil när dataanslutningsinformationen ändras för en uppsättning relaterade formulärmallar. När du flyttar dina formulärmallar från ett testnätverk till ett nätverk, måste du uppdatera dataanslutningsinställningarna endast en gång i anslutningsbibliotek i stället för att uppdatera dataanslutning i varje formulärmall. När ett formulär som baseras på en formulärmall som använder en dataanslutningsfil använder dataanslutningen kan uppdateras dataanslutningen automatiskt med de nya inställningarna.

En dataanslutningsfil är en XML-fil med filnamnstillägget .xml eller .udcx skulle hämtas filen som innehåller anslutningsinformation för en annan extern datakälla. Den här filen är lagrad i ett dataanslutningsbibliotek på en server som kör Microsoft Office SharePoint Server 2007. En dataanslutningsfil har skapats av en utvecklare eller genom att konvertera en dataanslutning i en befintlig formulärmall till en dataanslutningsfil genom att klicka på knappen Konvertera i dialogrutan Dataanslutningar (Verktyg-menyn).

Fördelarna med att använda dataanslutningsfiler är följande:

 • Flera formulär kan använda samma dataanslutningsfil så inte behöver du skapa samma dataanslutning från grunden för varje formulärmall.

 • Om platsen eller inställningarna för den externa datakällan ändras behöver du endast uppdatera dataanslutningsfilen, inte varje enskilt formulär.

 • Dataanslutningsfilen kan innehålla alternativa autentiseringsinformation som kan användas av servern när en användare fyller i ett formulär med hjälp av en webbläsare.

 • Formulär som baseras på en webbläsarkompatibel formulärmall som är ifyllda i en webbläsare kan ansluta till servrar i en annan domän med dataanslutningar som använder dataanslutningsfiler.

Obs!: Microsoft Office InfoPath används dataanslutningsfiler som följer Universal dataanslutning version 2.0 filformatet. Den här versionen är inbegriper version 1.0 filformatet används av Microsoft Office FrontPage och Microsoft Office Excel. InfoPath kan inte använda dataanslutningsfiler i version 1.0-format.

När du lägger till en dataanslutning i en formulärmall med hjälp av inställningarna i ett dataanslutningsbibliotek skapas en sekundär dataanslutning. Den här dataanslutningen skiljer sig från huvuddataanslutningen som automatiskt skapas när du designar en formulärmall som baserad på en databas, en webbtjänst eller inställningar i ett dataanslutningsbibliotek. Lägg endast till en sekundär dataanslutning om du inte kan hämta eller skicka data via huvuddataanslutningen.

Överst på sidan

Innan du börjar

Om du vill lägga till en dataanslutning i en formulärmall med hjälp av inställningar som har lagrats i ett dataanslutningsbibliotek måste du inhämta följande information från webbplatsadministratören:

 • Platsen för den server som kör Microsoft Office SharePoint Server 2007 och som innehåller webbplatsen där dataanslutningsbiblioteket finns

 • Namnet på den dataanslutningsfil som du vill använda

 • Om dataanslutningsfilen innehåller inställningar för en frågedataanslutning eller en dataanslutning för sändning

 • Om du kan konfigurera formulärmallen så att frågeresultatet på ett säkert sätt kan sparas i formuläret för användning offline (om inställningarna gäller en frågedataanslutning)

Överst på sidan

Lägga till en frågedataanslutning

Om du vill lägga till en dataanslutning i din formulärmall med hjälp av inställningar i ett anslutningsbibliotek måste du göra följande:

 1. Lägga till en sekundär dataanslutning i formulärmallen.

 2. Binda kontroller till frågan och datafälten i den sekundära datakällan.

 3. Konfigurera formulärmallen så att dataanslutningen används med hjälp av en regel eller en knapp.

Steg 1: Lägg till en sekundär dataanslutning

 1. Välj DataanslutningarVerktyg-menyn.

 2. Klicka på Lägg till i dialogrutan Dataanslutningar.

 3. Klicka på Sök efter anslutningar på en Microsoft Office SharePoint Server i guiden Dataanslutning och klicka sedan på Nästa.

 4. Klicka på webbplatsen, på en server som kör Office SharePoint Server 2007 och där anslutningsbiblioteket finns, i listan Plats i guiden.

  Min webbplats visas inte i listan

  Gör så här om du vill lägga till en webbplats i listan:

  1. Klicka på Hantera webbplatser.

  2. Klicka på Lägg till i dialogrutan Hantera platser.

  3. I rutan URL anger du platsen för dataanslutningsbiblioteket.

  4. Skriv ett namn för dataanslutningsbiblioteket i rutan Visningsnamn. Det här namnet visas i platslistan i guiden Dataanslutning.

  5. Klicka på OK.

  6. Klicka på Stäng.

 5. Klicka på namnet på dataanslutningsbiblioteket så att en lista över samtliga dataanslutningsfiler visas, klicka på den dataanslutningsfil som du vill använda för den aktuella dataanslutningen och klicka sedan på Nästa.

 6. Beroende på anslutningsinställningarna i dataanslutningsfilen kan du på nästa sida i guiden behöva ange exempelvärden för parametrarna.

  Hur anger jag exempelvärden?

  1. Markera en parameter i tabellen parametrar och klicka sedan på Ange exempelvärde.

  2. Skriv ett värde att dina användare kan använda för det här fältet och klicka sedan på OK i rutan exempelvärde.

  3. Upprepa dessa steg för varje parameter i tabellen parametrar och klicka sedan på Nästa.

  Teknisk information

  När du konfigurerar en dataanslutning till en webbtjänst i guiden Dataanslutning Microsoft Office InfoPath ansluter till webbtjänsten och begär Web Service WSDL Description Language ()-fil. WSDL-filen innehåller schema som används av webbtjänsten. Webbtjänsten svarar på begäran genom att skicka den här filen till InfoPath. InfoPath använder informationen i den här filen för att lägga till lämpliga fälten och grupperna i den sekundära datakällan i formulärmallen. Om InfoPath hittar en Okänd elementtyp i WSDL-filen är InfoPath används exempeldata som används för att fastställa definition av typen okänt element och lägger sedan till lämpliga fälten och grupperna i den sekundära datakällan.

 7. Om du vill göra frågeresultatet tillgängligt när formuläret inte är anslutet till nätverket markerar du kryssrutan Lagra en kopia av data för användning offline.

  Säkerhetsmeddelande: Markera den här kryssrutan lagras frågeresultatet i formulärmallen. Eftersom data lagras i en formulärmall finns de i formulär som användare fyller i, även om datorn inte är ansluten till ett nätverk. Om du får känslig information från den här anslutningen kanske du vill inaktivera den här funktionen för att skydda data om datorn förlorade eller stjäls.

 8. Klicka på Nästa.

  På guidens nästa sida visas en sammanfattning av inställningarna för dataanslutningen.

 9. Ange ett beskrivande namn för dataanslutningen. Namnet visas i listan Datakälla i åtgärdsfönstret Datakälla.

 10. Om du vill att formulär som baseras på den här formulärmallen ska använda dataanslutningen när de öppnas markerar du kryssrutan Hämta data automatiskt när formuläret öppnas.

Överst på sidan

Steg 2: Lägg till en kontroll som visar data för användarna

 1. Om åtgärdsfönstret Kontroller inte visas klickar du på Fler kontroller på menyn Infoga eller trycker på ALT+I, C.

 2. Dra en kontroll till formulärmallen.

 3. Välj vilket fält du vill binda kontrollen till i dialogrutan Kontrollbindning och klicka sedan på OK.

Steg 3: Konfigurera formulärmallen så att dataanslutningen används

Om du vill att användare ska hämta data från den här dataanslutningen när de har öppnat formuläret kan du lägga till en regel i formulärmallen som aktiverar dataanslutningen under vissa villkor, eller en knapp som användarna kan klicka på när de vill använda dataanslutningen.

Lägga till en regel

Du kan lägga till en regel i formulärmallen som kör dataanslutningen för en fråga varje gång villkoret för regeln uppfylls. Följande procedur förutsätter att du har skapat en frågedataanslutning för formulärmallen och att du har konfigurerat en kontroll i formuläret som visar data från dataanslutningen.

 1. Om formulärmallen har flera vyer, klickar du på namnet på vynVisa-menyn för att gå till vyn med kontrollen där du vill visa data från den sekundära datakällan.

 2. Dubbelklicka på kontrollen som du vill lägga till en regel för.

 3. Klicka på fliken Data.

 4. Klicka på Regler under Verifiering och regler.

 5. Klicka på Lägg till i dialogrutan Regler.

 6. Ange ett namn på regeln i rutan Namn.

 7. Om du vill ange ett villkor när regeln ska köras, klicka på Ange villkor och ange villkoret. Regeln kommer att köras när villkoret inträffar. Om du inte ställer in ett villkor regeln kommer att köras när användaren ändrar värdet i kontrollen och flyttar hans eller hennes pekaren bort från kontrollen.

 8. Klicka på Lägg till åtgärd.

 9. Klicka på Fråga via en dataanslutning i listan Åtgärd.

 10. Klicka på den frågedataanslutning som du vill använda i listan Dataanslutning och sedan på OK så att alla dialogrutor stängs.

 11. Om du vill testa dina ändringar klickar du på Förhandsgranska i verktygsfältet Standard eller trycker på CTRL+SKIFT+B.

Lägga till en knapp för en frågedataanslutning

Du kan lägga till en knapp i formulärmallen som användare kan klicka på om de vill hämta data via dataanslutningen när de fyller i formulär som baseras på mallen.

 1. Om formulärmallen har flera vyer, klickar du på namnet på vynVisa-menyn för att gå till vyn med kontrollen där du vill visa data från den sekundära datakällan.

 2. Om åtgärdsfönstret Kontroller inte visas klickar du på Fler kontroller på menyn Infoga eller trycker på ALT+I, C.

 3. Dra en knapp till formulärmallen.

 4. Dubbelklicka på knappen som du just lade till.

 5. Klicka på fliken Allmänt.

 6. Klicka på Uppdatera i listan Åtgärd.

 7. Skriv det namn som ska visas på knappen i rutan Etikett.

 8. Klicka på Inställningar.

 9. Klicka på En sekundär datakälla i dialogrutan Uppdatera.

 10. Klicka på den sekundära datakälla som har associerats till frågedataanslutningen i listan Välj den sekundära datakällan.

 11. Klicka på OK så att alla öppna dialogrutor stängs.

 12. Om du vill testa dina ändringar klickar du på Förhandsgranska i verktygsfältet Standard eller trycker på CTRL+SKIFT+B.

Överst på sidan

Lägga till en dataanslutning för sändning

Om dataanslutningsfilen innehåller inställningar för en dataanslutning för sändning kan du konfigurera formulärmallen så att användarna kan skicka sina formulärdata via denna anslutning. När du har gjort det läggs knappen Skicka till i verktygsfältet Standard och kommandot SkickaArkiv-menyn. Du kan konfigurera sändningsalternativ för formulärmallen i dialogrutan Sändningsalternativ (på Verktyg-menyn). Sändningsalternativen konfigureras på samma sätt som när du lägger till en sekundär dataanslutning för sändning. Mer information om hur du lägger till en dataanslutning för sändning i en formulärmall finns i avsnittet Se även.

 1. Välj DataanslutningarVerktyg-menyn.

 2. Klicka på Lägg till i dialogrutan Dataanslutningar.

 3. Klicka på Sök efter anslutningar på en Microsoft Office SharePoint Server i guiden Dataanslutning och klicka sedan på Nästa.

 4. Klicka på namnet på webbplatsen där anslutningsbiblioteket finns i listan Plats.

  Min webbplats visas inte i listan

  Gör så här om du vill lägga till en webbplats i listan:

  1. Klicka på Hantera webbplatser.

  2. Klicka på Lägg till i dialogrutan Hantera platser.

  3. I rutan URL anger du platsen för dataanslutningsbiblioteket.

  4. Skriv ett namn för dataanslutningsbiblioteket i rutan Visningsnamn. Det här namnet visas i platslistan i guiden Dataanslutning.

  5. Klicka på OK.

  6. Klicka på Stäng.

 5. Klicka på namnet på dataanslutningsbiblioteket så att en lista över samtliga dataanslutningsfiler visas, klicka på den dataanslutningsfil som du vill använda för den aktuella dataanslutningen för sändning och klicka sedan på Nästa.

 6. Om inställningarna gäller en dataanslutning till en webbtjänst kan InfoPath upptäcka vilka av webbtjänstens parametrar som kan ta emot data. Du kan konfigurera dataanslutningen så att alla eller bara en del av formulärmallens data skickas.

  Hur gör jag?

  1. Klicka i listan Parametrar på en parameter som ska ta emot data från formuläret.

  2. Gör på följande sätt om du vill skicka alla data för den här parametern i formuläret, inklusive rotelementet och alla bearbetningsinstruktioner:

   1. Klicka på Hela formuläret (XML-dokument, inklusive bearbetningsinstruktioner).

   2. Om du vill skicka informationen som en sträng markerar du kryssrutan Skicka data som en sträng. Markera den här kryssrutan när du vill skicka digitalt signerade data. I de flesta fall ska du avmarkera den.

  3. Gör på följande sätt om du vill ange ett fält eller en grupp för den här parametern:

   1. Klicka på Fält eller grupp under Parameteralternativ.

   2. Klicka på Ändra Bild av knapp .

   3. Klicka på det fält eller den grupp vars datavärde du vill skicka i dialogrutan Markera ett fält eller en grupp och klicka sedan på OK.

   4. I listan Inkludera klickar du på Endast textelement och underordnade element (om du endast vill skicka innehållet i fältet eller gruppen) eller på XML-underträd, inklusive markerat element (om du vill skicka både innehållet och gruppen eller fältet).

  4. Upprepa dessa steg för respektive parameter.

 7. Klicka på Nästa.

 8. I rutan Ange ett namn på dataanslutningen på nästa sida i guiden skriver du ett beskrivande namn för den här dataöverföringsanslutningen.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×