Lägga till data manuellt i celler i ett kalkylblad

Lägga till data manuellt i celler i ett kalkylblad

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Det finns flera sätt när du vill lägga till data manuellt i Excel. Du kan ange data i en cell i flera celler samtidigt eller på mer än en kalkylblad samtidigt. De data som du har angett kan vara tal, text, datum eller tider. Du kan formatera data i en mängd olika sätt. Och det finns flera inställningar som du kan justera om du vill förenkla datainmatning åt dig.

Det här avsnittet förklarar inte hur du kan använda ett dataformulär för att lägga till data i kalkylbladet. Mer information om hur du arbetar med dataformulär finns i lägga till, redigera, söka efter, och ta bort rader med hjälp av ett dataformulär.

Viktigt!: Om du inte kan ange eller redigera data i ett kalkylblad, så kanske det har skyddats av dig eller någon annan för att förhindra att data ska ändras av misstag. I ett skyddat kalkylblad kan du markera celler för att visa informationen, men du kan inte skriva information i celler som är låsta. I de flesta fall bör du inte ta bort kalkylbladsskyddet om du inte har beviljats behörighet att göra det av den person som skapade kalkylbladet. Om du vill ta bort ett kalkylbladsskydd klickar du på Ta bort bladets skydd i gruppen Ändringar på fliken Granska. Om ett lösenord definierades när kalkylbladsskyddet aktiverades, måste du först ange lösenordet innan du kan ta bort skyddet.

 1. Klicka på en cell i kalkylbladet.

 2. Skriv önskat tal eller text som du vill ange och tryck sedan på RETUR eller TABB.

  Infoga en radbrytning genom att trycka på ALT + RETUR för att mata in data i en ny rad i en cell.

 1. Klicka på Alternativ på fliken Arkiv.

  I Excel 2007: Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och klicka sedan på Excel-alternativ.

 2. Klicka på Avancerat och markera kryssrutan Infoga decimaltecken automatiskt under Redigeringsalternativ.

 3. I rutan Antal skriver du ett positivt tal för siffror till höger om decimaltecknet eller ett negativt tal för siffror till vänster om decimaltecknet.

  Om du exempelvis skriver 3 i rutan Antal och sedan skriver 2834 i en cell så visas värdet som 2,834. Om du skriver -3 i rutan Antal och sedan skriver 283 så blir värdet 283000.

 4. Klicka på en cell i kalkylbladet och skriv ett tal.

  Data som du skrivit i cellerna innan du aktiverar alternativet Fasta decimaler påverkas inte.

  Om du tillfälligt vill åsidosätta alternativet Fasta decimaler skriver du ett decimaltecken när du skriver talet.

 1. Klicka på en cell i kalkylbladet.

 2. Skriv ett datum eller ett klockslag på följande sätt:

  • Om du vill ange ett datum avgränsar du datumdelarna med snedstreck eller bindestreck, t.ex. 5/9/2002 eller 2002-09-05.

  • Om du vill ange en tid som baseras på 12-timmarsformat ange klockslaget följt av ett blanksteg och skriv sedan a eller p efter tiden. till exempel 9:00 p. I annat fall anges tid som är i Excel.

   Om du vill infoga aktuellt datum och klockslag trycker du på Ctrl+Skift+; (semikolon).

 • Om du vill lägga till ett datum eller ett klockslag som uppdateras när du öppnar kalkylbladet kan du använda funktionerna IDAG och NU.

 • När du anger ett datum eller ett klockslag i en cell visas de antingen med standardformaten för datum och tid på datorn, eller i det format som tillämpades på cellen innan du angav datumet eller tiden. Standardformatet för datum och klockslag styrs av inställningarna i dialogrutan Nationella inställningar och språkinställningar (Kontrollpanelen, Klocka, språk och nationella inställningar). Om de här inställningarna på datorn har ändrats så visas datum och tider i dina arbetsböcker som inte formaterats med kommandot Formatera celler i enlighet med de ändrade inställningarna.

 • Om du vill använda standardformatet klickar du på den cell som innehåller värdet för datumet eller klockslaget och trycker på Ctrl+Skift+# eller Ctrl+Skift+@.

 1. Markera de celler som du vill infoga samma information i. Cellerna behöver inte vara placerade intill varandra.

 2. Skriv informationen i den aktiva cellen och tryck på Ctrl+Retur.

  Du kan också lägga till samma data i flera celler med hjälp av fyllningshandtag Fyllningshandtag om du vill fylla i data automatiskt i celler i ett kalkylblad.

  Mer information finns i artikeln Fylla kalkylbladsceller med data automatiskt.

Genom att göra flera kalkylblad aktiva samtidigt, du kan lägga till nya data eller ändra befintliga data i ett kalkylblad, och ändringarna som tillämpas på samma celler i alla markerade kalkylblad.

 1. Klicka på fliken för det första kalkylbladet som innehåller de data som du vill redigera. Tryck på och håll ned Ctrl samtidigt som du klickar på flikarna i de andra kalkylbladen som du vill synkronisera informationen till.

  Knappar för flikbläddring

  Obs!: Om du inte kan se fliken för det kalkylblad du vill visa kan du leta upp kalkylbladet med hjälp av knapparna för flikbläddring, och klicka på fliken. Om du ändå inte hittar de önskade kalkylbladsflikarna kanske du måste maximera dokumentfönstret.

 2. Markera cellen eller område som du vill redigera befintliga data eller ange nya data i det aktiva kalkylbladet.

 3. Ange nya data eller redigera befintliga data i den aktiva cellen, och tryck sedan på Retur eller Tabb så att markeringen flyttas till nästa cell.

  Ändringarna tillämpas på alla markerade kalkylblad.

 4. Upprepa föregående steg tills du är färdig med att skriva in eller redigera data.

 • Om du vill avbryta en markering med flera kalkylblad klickar du på ett omarkerat kalkylblad. Om inget omarkerat kalkylblad visas kan du högerklicka du på fliken för ett markerat kalkylblad och klicka på Dela upp blad.

 • När du skriver in eller redigerar data så påverkar dina ändringar alla de markerade kalkylbladen, och du kan råka ersätta data som du inte ville ändra. För att undvika det kan du visa alla kalkylblad samtidigt och se efter om det finns några potentiella datakonflikter.

  1. Klicka på Nytt fönster i gruppen Fönster på fliken Visa.

  2. Växla till det nya fönstret och klicka på ett kalkylblad som du vill visa.

  3. Upprepa steg 1 och 2 för varje kalkylblad du vill visa.

  4. Klicka på Ordna alla i gruppen Fönster på fliken Visa och klicka sedan på det alternativ du vill använda.

  5. Om du endast vill visa kalkylblad i den aktiva arbetsboken markerar du kryssrutan Fönster för aktiv arbetsbok i dialogrutan Ordna fönster.

Det finns flera inställningar i Excel som du kan ändra för att göra det enklare att ange data manuellt. Vissa ändringar påverkar alla arbetsböcker, vissa påverkar hela kalkylbladet, och vissa påverkar bara de celler som du anger.

Ändra riktning för tangenten Retur

När du trycker på Tabb för att infoga data i flera celler på en rad och sedan trycker på Retur i slutet av raden flyttas markeringen som standard till början av nästa rad.

Markeringen flyttas en cell nedåt när du trycker på Retur och en cell till höger när du trycker på Tabb. Du kan inte ändra riktningen för Tabb-tangenten, men däremot för Retur-tangenten. Om du ändrar den här inställningen påverkas hela kalkylbladet, alla andra öppna kalkylblad och arbetsböcker samt alla nya arbetsböcker.

 1. Klicka på Alternativ på fliken Arkiv.

  I Excel 2007: Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och klicka sedan på Excel-alternativ.

 2. Markera kryssrutan Flytta markering efter att du tryckt på Retur under Redigeringsalternativ i kategorin Avancerat och klicka på önskad riktning i rutan Riktning.

Ändra bredden för en kolumn

Ibland kan en cell visas #. Det här kan inträffa när cellen innehåller ett tal eller ett datum och bredden på kolumnen kan inte visa alla tecken som krävs i dess format. Anta till exempel att en cell med datumformatet ”/ mm/åååå” innehåller 2015-12-31. Kolumnen är bara tillräckligt bred för att visa sex tecken. Cellen visas #. Om du vill visa allt innehåll i cellen med dess aktuella format måste du öka bredden på kolumnen.

 1. Klicka på den cell som du vill ändra kolumnbredden för.

 2. Klicka på Format i gruppen Celler på fliken Start.

  Gruppen Formatmallar på fliken Start

 3. Gör något av följande under Cellstorlek:

  • Om du vill att all text ska få plats i cellen klickar du på Autopassa kolumnbredd.

  • Om du vill öka kolumnens bredd klickar du på Kolumnbredd och skriver önskad bredd i rutan Kolumnbredd.

Obs!: Som alternativ till att öka kolumnbredden kan du ändra formatet för kolumnen, eller för en enskild cell. Du skulle t.ex. kunna ändra datumformatet så att datumet visas med endast månad och dag (formatet "dd/mm"), t.ex. 31/12, eller visa talet med matematisk notation (med exponenter), t.ex. 4E+08.

Radbryta text i en cell

Du kan visa flera rader med text i en cell genom att radbryta texten. Andra celler påverkas inte när du radbryter text i en cell.

 1. Klicka på den cell som du vill radbryta text i.

 2. Klicka på Radbryt text i gruppen Justering på fliken Start.

  Gruppen Justering på fliken Start

Obs!: Om texten är ett långt ord, radbryts inte (ordet inte delas); i stället kan du göra kolumnen bredare eller minska teckenstorleken så att all text. Om det inte finns all text visas när du radbryta text kan du behöva justera höjden på raden. På fliken Start i gruppen cellerFormat och klicka sedan på Autopassa raden under Cellstorlek.

Det finns mer information om att radbryta text i artikeln Radbryta text i en cell.

Ändra formatet för ett tal

I Excel är cellens format inte kopplat till de data som lagras i cellen. Den här skillnaden i visningen kan ha en stor inverkan när det handlar om numeriska data. Om ett tal som du anger t.ex. avrundas, så är det oftast bara talet som visas som avrundas. Vid beräkningar används det faktiska talet som lagras i cellen, inte det formaterade tal som visas. Därför kan det hända att beräkningar ser ut att vara felaktiga om en eller flera celler har avrundats.

När du har skrivit tal i en cell kan du ändra hur talen visas genom att ändra deras format.

 1. Klicka på den cell som innehåller de tal som du vill formatera.

 2. Klicka på pilen bredvid rutan Talformat i gruppen Tal på fliken Start och klicka på önskat format.

  Rutan Formatera tal på fliken Start

  Om du vill använda ett talformat från listan med tillgängliga format klickar du på Fler talformat och klickar på ett format i listan Kategori.

Formatera ett tal som text

Tal som inte ska användas i beräkningar i Excel, t.ex. telefonnummer, kan formateras som text. Tillämpa bara formatet Text på de tomma cellerna innan du skriver talen.

 1. Markera en tom cell.

 2. Klicka på pilen vid rutan Talformat i gruppen Tal på fliken Start, och klicka sedan på Text.

  Rutan Formatera tal på fliken Start

 3. Skriv talen i den formaterade cellen.

  Tal som du angett innan du lägger till formatet Text för cellerna måste anges på nytt i de formaterade cellerna. Du kan snabbt skriva talen som text genom att markera varje cell, trycka på F2 och sedan på Retur.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×