Lägga till, ändra, hitta eller ta bort villkorsstyrd formatering

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Använd villkorsstyrd formatering om du vill ha hjälp med att visuellt utforska och analysera data, upptäcka kritiska problem samt identifiera mönster och trender.

Vad vill du göra?

Lära mig mer om villkorsstyrd formatering

Formatera alla celler med hjälp av en tvåfärgsskala

Formatera alla celler med hjälp av en trefärgsskala

Formatera alla celler med hjälp av datastaplar

Formatera alla celler med hjälp av en ikonuppsättning

Bara formatera celler som innehåller text, tal, datum eller tidsvärden

Bara formatera de högsta eller lägsta värdena i rangordningen

Bara formatera värden som ligger över eller under genomsnittet

Bara formatera unika värden eller dubblettvärden

Använda en formel för att avgöra vilka celler som ska formateras

Söka efter celler som har villkorliga format

Ta bort villkorsstyrd formatering

Lära mig mer om villkorsstyrd formatering

Villkorsstyrd formatering hjälper dig att visuellt få svar på specifika frågor om dina data. Du kan använda villkorsstyrd formatering på ett cellintervall, en Microsoft Excel-tabell eller en pivottabellrapport. Det finns viktiga skillnader som du måste förstå när du använder villkorsstyrd formatering på en pivottabellrapport.

Fördelarna med villkorsstyrd formatering

När du analyserar data ställer du dig kanske frågor som:

 • Var finns undantagen i en resultatsammanfattning över de senaste fem åren?

 • Hur ser trenderna ut i en marknadsundersökning över de senaste två åren?

 • Vem har sålt för över 500 000 kronor den här månaden?

 • Hur ser åldersfördelningen ut bland företagets anställda?

 • Vilka produkter uppvisar en vinstökning på över 10 % från år till år?

 • Vilka elever presterar bäst och sämst i första ring?

Du kan få svar på den här typen av frågor genom att använda villkorsstyrd formatering. Villkorsstyrd formatering gör det lätt att märka ut intressanta celler eller cellområden, framhäva ovanliga värden och att överblicka data med hjälp av datastaplar, färgskalor och ikonuppsättningar. Villkorsstyrd formatering ändrar utseendet på ett cellområde baserat på villkor. Om villkoret uppfylls, formateras cellområdet baserat på villkoret. Om villkoret inte uppfylls formateras inte cellområdet baserat på villkoret.

Du kan sortera och filtrera enligt format, inklusive cell- och teckenfärg, oavsett om du har formaterat cellerna manuellt eller villkorligt.

Data sorteras och filtreras enligt färg med en förklaring

Obs!: När du skapar ett villkorat format kan du endast referera till andra celler i samma kalkylblad eller, i vissa fall, till celler på kalkylblad i samma öppna arbetsbok. Du kan inte använda villkorsstyrd formatering på externa referenser till någon annan arbetsbok.

Villkorsstyrd formatering för en pivottabellrapport

Villkorsstyrd formatering i en pivottabellrapport skiljer sig från villkorsstyrd formatering i ett cellintervall och en Excel-tabell på flera sätt:

 • Om du ändrar layouten i pivottabellrapporten genom att använda filter, dölja nivåer, komprimera och expanderande nivåer eller flytta ett fält kommer det villkorade formatet att bibehållas så länge som fälten med underliggande data inte tas bort.

 • Omfattningen av det villkorade formatet för fält i området Värden kan baseras på datahierarkin och bestäms av alla synliga underordnade (närmast lägre nivå i en hierarki) för en överordnad (närmast högre nivå i en hierarki) på rader för en eller flera kolumner, eller kolumner för en eller flera rader.

  Obs!: I datahierarkin ärver underordnade fält inte villkorlig formatering från överordnade fält och överordnade fält inte ärver villkorlig formatering från underordnade fält.

 • Det finns tre metoder för begränsning av omfattningen för villkorade format för fält i området Värden: baserat på val, baserat på motsvarande fält och baserat på värdefält.

Standardmetoden för fältomfattningen i området Värden är genom val. Du kan ändra metoden för omfattning till motsvarande fält eller värdefält med hjälp av alternativknappen Använd formateringsregel för, dialogrutan Ny formateringsregel eller dialogrutan Redigera formateringsregel. De tre metoderna för omfattning (fliken Start, gruppen Formatmallar, kommandot Villkorsstyrd formatering) ger dig större flexibilitet:

Omfattning genom val    Använd denna metod om du vill välja:

 • En sammanhängande uppsättning fält i området Värden, som till exempel totalsumman för en produkt och en viss region.

 • En osammanhängande uppsättning fält i området Värden, som till exempel totalsumman för en produkt inom olika regioner och nivåer i datahierarkin.

Omfattning genom värdefältet    Använd denna metod om du vill:

 • Undvika att göra många osammanhängande val.

 • Villkorligt formatera ett antal fält i området Värden för alla nivåer i datahierarkin.

 • Inkludera delsummor och totalsummor.

Omfattning genom motsvarande fält    Använd denna metod om du vill:

 • Undvika att göra många osammanhängande val.

 • Villkorligt formatera ett antal fält i området Värden för en nivå i datahierarkin.

 • Utesluta delsummor.

När du villkorligt formaterar fält i området Värden för de högsta och lägsta värdena och värden över eller under genomsnittet bygger regeln som standard på alla synliga värden. Men när omfattningen inkluderar motsvarande kan du i stället för att använda alla synliga värden välja att använda det villkorade formatet för varje kombination av:

 • En kolumn och dess fält på överordnad rad.

 • En rad och dess överordnade kolumnfält.

Villkorsstyrd formatering mellan kalkylblad

Du kan använda villkorsstyrd formatering på celler som refereras i ett annat kalkylblad i samma arbetsbok. Denna funktion är inte tillgänglig mellan olika arbetsböcker.

Överst på sidan

Formatera alla celler med hjälp av en tvåfärgsskala

Färgskalor är visuella guider som gör det lättare att förstå och överblicka datafördelningar och datavariationer. Du kan använda en tvåfärgsskala för att jämföra ett cellområde baserat på skiftningarna i två färger. Färgens nyans representerar höga eller låga värden. I en färgskala med grönt och rött kan du exempelvis ange att celler med högre värde ska ha mer grönt och celler med lägre värde mer rött.

Om en eller flera celler i området innehåller en formel som returnerar ett fel tillämpas den villkorliga formateringen inte på hela området. För att säkerställa att den villkorliga formateringen tillämpas på hela området använder du funktionen IS eller IFERROR för att returnera något annat värde än ett felvärde.

Snabbformatering

 1. Markera en eller flera celler i ett cellområde, i en tabell eller i en pivottabellrapport.

 2. Klicka på pilen bredvid Villkorsstyrd formatering i gruppen Format på fliken Start och klicka på Färgskalor.

  Gruppen Format på fliken Start

 3. Välj en skala med två färger.

  För muspekaren över färgskalorna och välj en med två färger. Den övre färgen representerar högre värden och den nedre färgen representerar lägre värden.

Du kan ändra metoden för omfattningen av fält i området Värden i en pivottabellrapport genom att använda knappen Formateringsalternativ som visas bredvid ett pivottabellfält med villkorsstyrd formatering.

Avancerad formatering

 1. Markera en eller flera celler i ett cellområde, i en tabell eller i en pivottabellrapport.

 2. Klicka på pilen bredvid Villkorsstyrd formatering i gruppen Format på fliken Start och klicka på Hantera regler.

  Dialogrutan Regelhanteraren för villkorsstyrd formatering öppnas.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill lägga till villkorsstyrd formatering klickar du på Ny regel.

   Dialogrutan Ny formateringsregel öppnas.

  • Om du vill ändra ett villkorsstyrt format gör du följande:

   1. Kontrollera att rätt kalkylblad, tabell eller pivottabellsrapport visas i listrutan Visa formateringsregler för.

   2. Om du vill kan du ändra cellområdet genom att klicka på Dölj dialogruta Bild av knapp i rutan Gäller för för att tillfälligt dölja dialogrutan. Därefter markerar du det nya cellområdet i kalkylbladet och klickar sedan på Visa dialogruta Bild av knapp .

   3. Markera regeln och klicka på Redigera regel.

    Dialogrutan Redigera formateringsregel öppnas.

 4. Under Använd regel för, om du vill ändra omfattningen av fält i området Värden i en pivottabellrapport med hjälp av:

  • Val, klicka på Markerade celler.

  • Alla celler för en värdeetikett, klicka på Alla celler med <Value label>-värden.

  • Alla celler för en värdeetikett utom delsummor och summor, klicka på Alla celler med <Value label>-värden för <Row Label>.

 5. Klicka på Formatera alla celler baserat på deras värden under Välj en regeltyp (standard).

 6. Välj Tvåfärgsskala i listrutan Formatmall under Redigera regelbeskrivning.

 7. När du vill välja en typ i rutan Typ för Minimum och Maximum gör du något av följande:

  • Formatera de lägsta och högsta värdena     Välj Lägsta värde och Högsta värde.

   I detta fall anger du inget värde för Minimum eller Maximum.

  • Formatera tal, datum eller tidsvärden     Välj Tal och ange ett värde för Minimum och Maximum.

  • Formatera procent     Välj Procent och ange ett värde för Minimum och Maximum.

   Giltiga värden är 0 (noll) till 100. Skriv inget procenttecken.

   Använd procent om du vill överblicka alla värden proportionellt då värdena är proportionellt fördelade.

  • Formatera percentiler     Välj Percentil och ange sedan ett värde för Minimum och Maximum.

   Giltiga värden är 0 (noll) till 100.

   Använd percentiler om du vill visa en grupp med höga värden (t.ex. den översta 20:e percentilen) i en färgnyans och låga värden (t.ex. den lägsta 20:e percentilen) i en annan färgnyans eftersom de representerar extremvärden som kan förvränga bilden av informationen.

  • Formatera formelresultat     Välj Formel och ange sedan ett värde för Minimum och Maximum.

   Formeln måste returnera ett tal, datum eller tidsvärde. Inled formeln med ett likhetstecken (=). Om formeln är ogiltig tillämpas ingen formatering. Du bör testa formeln i kalkylbladet för att försäkra dig om att den inte returnerar ett felvärde.

   Anmärkningar   

   • Kontrollera att värdet för Minimum är mindre än värdet för Maximum.

   • Du kan välja olika typer för Minimum och Maximum. Du kan exempelvis välja ett tal för Minimum och ett procenttal för Maximum.

 8. Välj färgskala för Minimum och Maximum genom att klicka på Färg för respektive inställning och välj en färg.

  Om du vill välja fler färger eller skapa en egen färg klickar du på Fler färger. Den färgskala du väljer visas i rutan Förhandsgranska.

Överst på sidan

Formatera alla celler med hjälp av en trefärgsskala

Färgskalor är visuella guider som gör det lättare att förstå och överblicka datafördelningar och datavariationer. Du kan använda en trefärgsskala för att jämföra ett cellområde baserat på skiftningarna i tre färger. Färgens nyans representerar höga värden, mittvärden och låga värden. Om du använder en skala med grönt, gult och rött kan du exempelvis ange att celler med höga värden ska visas med grönt, celler med mittvärden med gult och celler med låga värden med rött.

Om en eller flera celler i området innehåller en formel som returnerar ett fel tillämpas den villkorliga formateringen inte på hela området. För att säkerställa att den villkorliga formateringen tillämpas på hela området använder du funktionen IS eller IFERROR för att returnera något annat värde som du anger (till exempel 0 eller "Saknas") i stället för ett felvärde.

Snabbformatering

 1. Markera en eller flera celler i ett cellområde, i en tabell eller i en pivottabellrapport.

 2. Klicka på pilen bredvid Villkorsstyrd formatering i gruppen Format på fliken Start och klicka på Färgskalor.

  Gruppen Format på fliken Start

 3. Välj en trefärgsskala. Den övre färgen representerar högre värden, färgen i mitten representerar mittvärden och färgen längst ned representerar låga värden.

  För muspekaren över färgskalorna och välj en trefärgsskala.

Du kan ändra metoden för omfattningen av fält i området Värden i en pivottabellrapport genom att använda knappen Formateringsalternativ som visas bredvid ett pivottabellfält med villkorsstyrd formatering.

Avancerad formatering

 1. Markera en eller flera celler i ett cellområde, i en tabell eller i en pivottabellrapport.

 2. Klicka på pilen bredvid Villkorsstyrd formatering i gruppen Format på fliken Start och klicka på Hantera regler.

  Dialogrutan Regelhanteraren för villkorsstyrd formatering öppnas.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill lägga till villkorsstyrd formatering klickar du på Ny regel.

   Dialogrutan Ny formateringsregel öppnas.

  • Om du vill ändra ett villkorsstyrt format gör du följande:

   1. Kontrollera att rätt kalkylblad, tabell eller pivottabellsrapport visas i listrutan Visa formateringsregler för.

   2. Om du vill kan du ändra cellområdet genom att klicka på Dölj dialogruta Bild av knapp i rutan Gäller för för att tillfälligt dölja dialogrutan. Därefter markerar du det nya cellområdet i kalkylbladet och klickar sedan på Visa dialogruta Bild av knapp .

   3. Markera regeln och klicka på Redigera regel.

    Dialogrutan Redigera formateringsregel öppnas.

 4. Under Använd regel för, om du vill ändra omfattningen av fält i området Värden i en pivottabellrapport med hjälp av:

  • Val, klicka på Endast dessa celler.

  • Motsvarande fält, klicka på Alla värdefältsceller med samma fält.

  • Värdefält, klicka på Alla värdefältsceller.

 5. Klicka på Formatera alla celler baserat på deras värden under Välj en regeltyp.

 6. Välj Trefärgsskala i listrutan Formatmall under Redigera regelbeskrivning.

 7. Välj en typ för Minimum, Mittpunkt och Maximum. Gör något av följande:

  • Formatera de lägsta och högsta värdena    Välj en mittpunkt.

   I detta fall anger du inget värde för Lägst och Högst.

  • Formatera tal, datum eller tidsvärden    Välj Tal och ange sedan ett värde för Minimum, Mittpunkt och Maximum.

  • Formatera procent    Välj Procent och ange sedan ett värde för Minimum, Mittpunkt och Maximum.

   Giltiga värden är 0 (noll) till 100. Skriv inget procenttecken (%).

   Använd procent om du vill överblicka alla värden proportionellt då värdena är proportionellt fördelade eftersom en procentsats garanterar att fördelningen av värdena är proportionell.

  • Formatera percentiler    Välj Percentil och ange sedan ett värde för Minimum, Mittpunkt och Maximum.

   Giltiga värden är 0 (noll) till 100.

   Använd percentiler om du vill visa en grupp med höga värden (t.ex. den översta 20:e percentilen) i en färgnyans och låga värden (t.ex. den lägsta 20:e percentilen) i en annan färgnyans eftersom de representerar extremvärden som kan förvränga bilden av informationen.

  • Formatera formelresultat    Välj Formel och ange sedan ett värde för Minimum, Mittpunkt och Maximum.

   Formeln måste returnera ett tal, datum eller tidsvärde. Inled formeln med ett likhetstecken (=). Om formeln är ogiltig tillämpas ingen formatering. Du bör testa formeln i kalkylbladet för att försäkra dig om att den inte returnerar ett felvärde.

   Anmärkningar   

   • Du kan ange de lägsta, mellersta och högsta värdena för cellområdet. Kontrollera att värdet för Minimum är mindre än värdet för Mittpunkt, som i sin tur är mindre än värdet för Maximum.

   • Du kan välja olika typer för Minimum, Mittpunkt och Maximum. Du kan exempelvis välja ett tal för Minimum och en percentil för Mittpunkt och ett procenttal för Maximum.

   • Standardinställningen för Mittpunkt är 50 procent. Den här inställningen fungerar oftast bäst, men du kan ändra den om det behövs.

 8. Välj färgskala för Minimum, Mittpunkt och Maximum genom att klicka på Färg för respektive inställning och välj en färg.

  Om du vill välja fler färger eller skapa en egen färg klickar du på Fler färger.

  Den färgskala du väljer visas i rutan Förhandsgranska.

Överst på sidan

Formatera alla celler med hjälp av datastaplar

En datastapel gör det lättare att se värdet för en cell i förhållande till andra celler. Längden på datastapeln representerar värdet i cellen. En längre stapel representerar ett högre värde och en kortare stapel representerar ett lägre värde. Datastaplar är praktiska för att upptäcka högre och lägre tal, särskilt vid omfattande datamängder, t.ex. de leksaker som säljer bäst och sämst i en rapport över årets julförsäljning.

Tips: Om en eller flera celler i området innehåller en formel som returnerar ett fel tillämpas den villkorliga formateringen inte på hela området. För att säkerställa att den villkorliga formateringen tillämpas på hela området använder du funktionen IS eller IFERROR för att returnera något annat värde (till exempel 0 eller "Saknas") i stället för ett felvärde.

Snabbformatering

 1. Markera en eller flera celler i ett cellområde, i en tabell eller i en pivottabellrapport.

 2. Klicka på pilen bredvid Villkorsstyrd formatering i gruppen Format på fliken Start, klicka på Datastapel och välj en datastapel.

  Gruppen Format på fliken Start

Du kan ändra metoden för omfattningen av fält i området Värden i en pivottabellrapport genom att använda alternativknappen Använd formateringsregel för.

Avancerad formatering

 1. Markera en eller flera celler i ett cellområde, i en tabell eller i en pivottabellrapport.

 2. Klicka på pilen bredvid Villkorsstyrd formatering i gruppen Format på fliken Start och klicka på Hantera regler.

  Dialogrutan Regelhanteraren för villkorsstyrd formatering öppnas.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill lägga till villkorsstyrd formatering klickar du på Ny regel.

   Dialogrutan Ny formateringsregel öppnas.

  • Om du vill ändra ett villkorsstyrt format gör du följande:

   1. Kontrollera att rätt kalkylblad, tabell eller pivottabellsrapport visas i listrutan Visa formateringsregler för.

   2. Om du vill kan du ändra cellområdet genom att klicka på Dölj dialogruta Bild av knapp i rutan Gäller för för att tillfälligt dölja dialogrutan. Därefter markerar du det nya cellområdet i kalkylbladet och klickar sedan på Visa dialogruta Bild av knapp .

   3. Markera regeln och klicka på Redigera regel.

    Dialogrutan Redigera formateringsregel öppnas.

 4. Under Använd regel för, om du vill ändra omfattningen av fält i området Värden i en pivottabellrapport med hjälp av:

  • Val, klicka på Endast dessa celler.

  • Motsvarande fält, klicka på Alla värdefältsceller med samma fält.

  • Värdefält, klicka på Alla värdefältsceller.

 5. Klicka på Formatera alla celler baserat på deras värden under Välj en regeltyp.

 6. Välj Datastapel i listrutan Formatmall under Redigera regelbeskrivning.

 7. Välj ett alternativ för Minimum och Maximum vid Typ. Gör något av följande:

  • Formatera de lägsta och högsta värdena    Välj Lägsta värde och Högsta värde.

   I detta fall anger du inget värde för Minimum och Maximum.

  • Formatera tal, datum eller tidsvärden    Välj Tal och ange ett värde för Minimum och Maximum.

  • Formatera procent    Välj Procent och ange sedan ett värde för Minimum och Maximum.

   Giltiga värden är 0 (noll) till 100. Skriv inget procenttecken (%).

   Använd procent om du vill överblicka alla värden proportionellt då värdena är proportionellt fördelade eftersom en procentsats garanterar att fördelningen av värdena är proportionell.

  • Formatera percentiler    Välj Percentil och ange sedan ett värde för Minimum och Maximum.

   Giltiga värden är 0 (noll) till 100.

   Använd percentiler om du vill visa en grupp med höga värden (t.ex. den översta 20:e percentilen) i en del av en datastapel och låga värden (t.ex. den lägsta 20:e percentilen) i en annan del av en datastapel eftersom de representerar extremvärden som kan förvränga bilden av informationen.

  • Formatera formelresultat     Välj Formel och ange sedan ett värde för Minimum och Maximum.

   Formeln måste returnera ett tal, datum eller tidsvärde. Inled formeln med ett likhetstecken (=). Om formeln är ogiltig tillämpas ingen formatering. Du bör testa formeln i kalkylbladet för att försäkra dig om att den inte returnerar ett felvärde.

   Anmärkningar   

   • Kontrollera att värdet för Minimum är mindre än värdet för Maximum.

   • Du kan välja olika typer för Minimum och Maximum. Du kan exempelvis välja ett tal för Minimum och ett procenttal för Maximum.

 8. Välj färgskala för Minimum och Maximum genom att klicka på Färg på stapel.

  Om du vill välja fler färger eller skapa en egen färg klickar du på Fler färger. Den stapelfärg du väljer visas i rutan Förhandsgranska.

 9. Om du bara vill visa datastapeln och inte värdet i cellen markerar du kryssrutan Visa endast stapel.

 10. Om du vill använda en fylld kantlinje för datastaplar väljer du Hel kantlinje i listrutan Kantlinje och väljer sedan önskad färg för kantlinjen.

 11. För att välja mellan en solid stapel och en tonad stapel väljer du Hel fyllning eller Tonad fyllning i listrutan Fyllning.

 12. För att formatera negativa staplar klickar du på Negativt värde och axel och i dialogrutan Inställningar för negativt värde och axel väljer du sedan alternativ för den negativa stapelns fyllning och kantlinjefärg. Du kan välja positionsinställningar och färg för axeln. När du har markerat alternativen klickar du på OK.

 13. Du kan ändra riktningen på staplar genom att välja en inställning i listrutan Stapelriktning. Inställningen är Sammanhang som standard, men du kan välja mellan vänster till höger och höger till vänster, beroende på hur du vill presentera dina data.

Överst på sidan

Formatera alla celler med hjälp av en ikonuppsättning

Använd en ikonuppsättning om du vill visa och klassificera data i tre till fem kategorier avgränsade med ett tröskelvärde. Varje ikon representerar ett värdeintervall. I ikonuppsättningen 3 pilar representerar exempelvis den röda uppåtpilen högre värden, den gula sidopilen mittvärden och den gröna nedåtpilen lägre värden.

Du kan välja att visa endast ikoner för celler som uppfyller ett visst villkor. Till exempel att visa en varningsikon för de celler som ligger under ett kritiskt värde och inga ikoner för dem som överskrider det. För att göra det döljer du ikoner genom att välja Ingen cellikon från listrutan vid ikonen när du anger villkor. Du kan också skapa en egen kombination av ikoner, till exempel en grön bocksymbol, ett gult trafikljus och en röd flagga.

Problem: Jag ser inte min villkorliga formatering för någon cell i området.   

Om en eller flera celler i området innehåller en formel som returnerar ett fel tillämpas den villkorliga formateringen inte på hela området. För att säkerställa att den villkorliga formateringen tillämpas på hela området använder du funktionen IS eller IFERROR för att returnera ett visst värde (till exempel 0 eller "Saknas") i stället för ett felvärde.

Snabbformatering

 1. Markera en eller flera celler i ett cellområde, i en tabell eller i en pivottabellrapport.

 2. Klicka på pilen bredvid Villkorsstyrd formatering i gruppen Format på fliken Start, klicka på Ikonuppsättning och välj en ikonuppsättning.

  Gruppen Format på fliken Start

Du kan ändra metoden för omfattningen av fält i området Värden i en pivottabellrapport genom att använda alternativknappen Använd formateringsregel för.

Avancerad formatering

 1. Markera en eller flera celler i ett cellområde, i en tabell eller i en pivottabellrapport.

 2. Klicka på pilen bredvid Villkorsstyrd formatering i gruppen Format på fliken Start och klicka på Hantera regler.

  Dialogrutan Regelhanteraren för villkorsstyrd formatering öppnas.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill lägga till villkorsstyrd formatering klickar du på Ny regel.

   Dialogrutan Ny formateringsregel öppnas.

  • Om du vill ändra ett villkorsstyrt format gör du följande:

   1. Kontrollera att rätt kalkylblad, tabell eller pivottabellsrapport visas i listrutan Visa formateringsregler för.

   2. Om du vill kan du ändra cellområdet genom att klicka på Dölj dialogruta Bild av knapp i rutan Gäller för för att tillfälligt dölja dialogrutan. Därefter markerar du det nya cellområdet i kalkylbladet och klickar sedan på Visa dialogruta Bild av knapp .

   3. Markera regeln och klicka på Redigera regel.

    Dialogrutan Redigera formateringsregel öppnas.

 4. Under Använd regel för, om du vill ändra omfattningen av fält i området Värden i en pivottabellrapport med hjälp av:

  • Val, klicka på Endast dessa celler.

  • Motsvarande fält, klicka på Alla värdefältsceller med samma fält.

  • Värdefält, klicka på Alla värdefältsceller.

 5. Klicka på Formatera alla celler baserat på deras värden under Välj en regeltyp.

 6. Välj Ikonuppsättning i listrutan Formatmall under Redigera regelbeskrivning.

  1. Välj en ikonuppsättning. Standarduppsättningen är 3 trafikljus (utan kanter). Antalet ikoner och vilka jämförelseoperatorer och tröskelvärden som används som standard för varje ikon kan variera beroende på ikonuppsättningen.

  2. Om du vill kan du ändra jämförelseoperatorerna och tröskelvärdena. Storleken på det fördefinierade värdeområdet för varje ikon är samma, men kan ändras om det behövs. Kontrollera att tröskelvärdena är placerade i en logisk följd (högst till lägst, uppifrån och ned).

  3. Gör något av följande:

   • Formatera tal, datum eller tidsvärden    Välj Tal.

   • Formatera procent    Välj Procent.

    Giltiga värden är 0 (noll) till 100. Skriv inget procenttecken (%).

    Använd procent om du vill överblicka alla värden proportionellt då värdena är proportionellt fördelade eftersom en procentsats garanterar att fördelningen av värdena är proportionell.

   • Formatera percentiler    Välj Percentil.

    Giltiga värden är 0 (noll) till 100.

    Använd percentiler om du vill visa en grupp med höga värden (t.ex. den översta 20:e percentilen) i en färgnyans och låga värden (t.ex. den lägsta 20:e percentilen) i en annan färgnyans eftersom de representerar extremvärden som kan förvränga bilden av informationen.

   • Formatera formelresultat    Välj Formel och ange en formel i varje Värde-ruta.

    Formeln måste returnera ett tal, datum eller tidsvärde. Inled formeln med ett likhetstecken (=). Om formeln är ogiltig tillämpas ingen formatering. Du bör testa formeln i kalkylbladet för att försäkra dig om att den inte returnerar ett felvärde.

  4. Om du vill att den första symbolen representerar lägre värden och den sista ikonen representerar högre värden väljer du Omvänd ikonordning.

  5. Om du bara vill visa ikonen och inte värdet i cellen markerar du kryssrutan Visa endast ikon.

   Meddelanden: 

   1. Du kan behöva anpassa kolumnens bredd till ikonen.

   2. Ikonerna har tre olika storlekar. Vilken storlek som visas beror på den teckenstorlek som används i cellen.

Överst på sidan

Bara formatera celler som innehåller text, tal, datum eller tidsvärden

Det blir lättare att upptäcka särskilda celler i ett cellområde om du formaterar dem med hjälp av en jämförelseoperator. I ett lagerkalkylblad som är sorterat efter kategori kan du exempelvis framhäva produkter med färre än 10 enheter i lager i gult. I ett kalkylblad med en butiksöversikt kan du identifiera alla butiker i regionen "Sydost" som uppvisar en vinst på över 10 % och en försäljningsvolym på mindre än 1 000 000.

Obs!: Du kan inte villkorligt formatera fält i området Värden för en pivottabell med text eller datum, endast nummer.

Snabbformatering

 1. Markera en eller flera celler i ett cellområde, i en tabell eller i en pivottabellrapport.

 2. Klicka på pilen bredvid Villkorsstyrd formatering i gruppen Format på fliken Start och klicka på Markera celler.

  Gruppen Format på fliken Start

 3. Välj det kommando som du vill använda, t.ex. Mellan, Lika med text som innehåller eller Ett datum som infaller.

 4. Ange de värden du vill använda och välj ett format.

Du kan ändra metoden för omfattningen av fält i området Värden i en pivottabellrapport genom att använda alternativknappen Använd formateringsregel för.

Avancerad formatering

 1. Markera en eller flera celler i ett cellområde, i en tabell eller i en pivottabellrapport.

 2. Klicka på pilen bredvid Villkorsstyrd formatering i gruppen Format på fliken Start och klicka på Hantera regler.

  Dialogrutan Regelhanteraren för villkorsstyrd formatering öppnas.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill lägga till villkorsstyrd formatering klickar du på Ny regel.

   Dialogrutan Ny formateringsregel öppnas.

  • Om du vill ändra ett villkorsstyrt format gör du följande:

   1. Kontrollera att rätt kalkylblad, tabell eller pivottabellsrapport visas i listrutan Visa formateringsregler för.

   2. Om du vill kan du ändra cellområdet genom att klicka på Dölj dialogruta Bild av knapp i rutan Gäller för för att tillfälligt dölja dialogrutan. Därefter markerar du det nya cellområdet i kalkylbladet och klickar på Visa dialogruta Bild av knapp .

   3. Markera regeln och klicka på Redigera regel.

    Dialogrutan Redigera formateringsregel öppnas.

 4. Under Använd regel för, om du vill ändra omfattningen av fält i området Värden i en pivottabellrapport med hjälp av:

  • Val, klicka på Endast dessa celler.

  • Motsvarande fält, klicka på Alla värdefältsceller med samma fält.

  • Värdefält, klicka på Alla värdefältsceller.

 5. Klicka på Formatera endast celler som innehåller under Välj en regeltyp.

 6. Gör något av följande i listrutan Formatera endast celler med under Redigera regelbeskrivning:

  • Formatera efter tal, datum eller tid     Välj Cellvärde, välj en jämförelseoperator och ange ett tal, datum eller en tid.

   Välj exempelvis Mellan och skriv 100 och 200 eller välj Lika med och skriv 01.01.09.

   Du kan också skriva en formel som returnerar ett tal, datum eller tidsvärde. Inled formeln med ett likhetstecken (=). Om formeln är ogiltig tillämpas ingen formatering. Du bör testa formeln i kalkylbladet för att försäkra dig om att den inte returnerar ett felvärde.

  • Formatera efter text    Välj Specifik text, välj en jämförelseoperator och skriv texten.

   Välj exempelvis Innehåller och skriv Silver eller välj Börjar med och skriv Tri.

   Citattecken inkluderas i söksträngen och du kan använda jokertecken. Strängen kan innehålla upp till 255 tecken.

   Du kan också skriva en formel som returnerar text. Inled formeln med ett likhetstecken (=). Om formeln är ogiltig tillämpas ingen formatering. Du bör testa formeln i kalkylbladet för att försäkra dig om att den inte returnerar ett felvärde.

  • Formatera efter datum    Välj Datum som inträffar och välj en datumjämförelse.

   Välj exempelvis Idag eller Nästa vecka.

  • Formatera tomma celler eller celler utan blanksteg    Välj Tomma celler eller Inga tomma.

   En tom cell är en cell som inte innehåller någon information, och skiljer sig från en cell som innehåller ett eller flera blanksteg (blanksteg räknas som text).

  • Formatera celler med fel eller utan felvärden    Välj Felvärden eller Inga fel.

   Felvärdena inkluderar: #####, #VÄRDEFEL!, #DIVISION/0!, #NAMN?, #SAKNAS!, #REFERENS!, #OGILTIGT! och #SKÄRNING!.

 7. Ange ett format genom att klicka på Format.

  Dialogrutan Formatera celler öppnas.

 8. Välj det tal-, tecken-, kantlinje- eller fyllningsformat som du vill använda när cellvärdet uppfyller villkoret och klicka på OK.

  Du kan välja mer än ett format. Det format du väljer visas i rutan Förhandsgranska.

Överst på sidan

Bara formatera de högsta eller lägsta värdena i rangordningen

Du kan söka efter de högsta och lägsta värdena i ett cellområde baserat på en värdegräns som du anger. Du kan exempelvis söka efter de 5 produkter som säljer bäst i en områdesrapport, de 15 % sämsta produkterna i en kundundersökning eller de 25 högsta lönerna i en personalanalys.

Snabbformatering

 1. Markera en eller flera celler i ett cellområde, i en tabell eller i en pivottabellrapport.

 2. Klicka på pilen bredvid Villkorsstyrd formatering i gruppen Format på fliken Start och klicka på Regler för över/under.

  Gruppen Format på fliken Start

 3. Välj ett kommando, t.ex. 10 högsta eller 10 lägsta %.

 4. Ange de värden du vill använda och välj ett format.

Du kan ändra metoden för omfattningen av fält i området Värden i en pivottabellrapport genom att använda alternativknappen Använd formateringsregel för.

Avancerad formatering

 1. Markera en eller flera celler i ett cellområde, i en tabell eller i en pivottabellrapport.

 2. Klicka på pilen bredvid Villkorsstyrd formatering i gruppen Format på fliken Start och klicka på Hantera regler.

  Dialogrutan Regelhanteraren för villkorsstyrd formatering öppnas.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill lägga till villkorsstyrd formatering klickar du på Ny regel.

   Dialogrutan Ny formateringsregel öppnas.

  • Om du vill ändra ett villkorsstyrt format gör du följande:

   1. Kontrollera att rätt kalkylblad, tabell eller pivottabellsrapport visas i listrutan Visa formateringsregler för.

   2. Om du vill kan du ändra cellområdet genom att klicka på Dölj dialogruta Bild av knapp i rutan Gäller för för att tillfälligt dölja dialogrutan. Därefter markerar du det nya cellområdet i kalkylbladet och klickar sedan på Visa dialogruta Bild av knapp .

   3. Markera regeln och klicka på Redigera regel.

    Dialogrutan Redigera formateringsregel öppnas.

 4. Under Använd regel för, om du vill ändra omfattningen av fält i området Värden i en pivottabellrapport med hjälp av:

  • Val, klicka på Endast dessa celler.

  • Motsvarande fält, klicka på Alla värdefältsceller med samma fält.

  • Värdefält, klicka på Alla värdefältsceller.

 5. Klicka på Formatera endast de värden som rangordnas högst eller lägst under Välj en regeltyp.

 6. Välj Högsta eller Lägsta i listrutan Formatera värden som rangordnas i under Redigera regelbeskrivning.

 7. Gör något av följande:

  • Om du vill ange ett högsta eller lägsta tal skriver du ett tal och avmarkerar kryssrutan % av det markerade området. Giltiga värden är 1 till 1000.

  • Om du vill ange ett högsta eller lägsta procentuellt värde skriver du ett tal och markerar kryssrutan % av det markerade området. Giltiga värden är 1 till 100.

 8. Alternativt kan du ändra hur formatet tillämpas på fält i området Värden för en pivottabell som använder motsvarande fält.

  Som standard baseras det villkorade formatet på alla synliga värden. Men när omfattningen omfattar motsvarande kan du i stället för att använda alla synliga värden välja att använda det villkorade formatet för varje kombination av:

  • En kolumn och dess fält på överordnad rad genom att välja varje kolumngrupp.

  • En rad och dess fält på överordnad kolumn genom att välja varje radgrupp.

 9. Ange ett format genom att klicka på Format.

  Dialogrutan Formatera celler öppnas.

 10. Välj det tal-, tecken-, kantlinje- eller fyllningsformat som du vill använda när cellvärdet uppfyller villkoret och klicka på OK.

  Du kan välja mer än ett format. Det format du väljer visas i rutan Förhandsgranska.

Överst på sidan

Bara formatera värden som ligger över eller under genomsnittet

Du kan söka efter värden som ligger över eller under ett medelvärde eller en standardavvikelse i ett cellområde. Du kan exempelvis visa de säljare som presterar bättre än genomsnittet i en årlig resultatgranskning eller identifiera tillverkat material som ligger under två standardavvikelser för kvalitetsmätning.

Snabbformatering

 1. Markera en eller flera celler i ett cellområde, i en tabell eller i en pivottabellrapport.

 2. Klicka på pilen bredvid Villkorsstyrd formatering i gruppen Format på fliken Start och klicka på Regler för över/under.

  Gruppen Format på fliken Start

 3. Välj ett kommando, t.ex. Över medel eller Under medel.

 4. Ange de värden du vill använda och välj ett format.

Du kan ändra metoden för omfattningen av fält i området Värden i en pivottabellrapport genom att använda alternativknappen Använd formateringsregel för.

Avancerad formatering

 1. Markera en eller flera celler i ett cellområde, i en tabell eller i en pivottabellrapport.

 2. Klicka på pilen bredvid Villkorsstyrd formatering i gruppen Format på fliken Start och klicka på Hantera regler.

  Dialogrutan Regelhanteraren för villkorsstyrd formatering öppnas.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill lägga till villkorsstyrd formatering klickar du på Ny regel.

   Dialogrutan Ny formateringsregel öppnas.

  • Om du vill ändra ett villkorsstyrt format gör du följande:

   1. Kontrollera att rätt kalkylblad, tabell eller pivottabellsrapport visas i listrutan Visa formateringsregler för.

   2. Om du vill kan du ändra cellområdet genom att klicka på Dölj dialogruta Bild av knapp i rutan Gäller för för att tillfälligt dölja dialogrutan. Därefter markerar du det nya cellområdet i kalkylbladet och klickar sedan på Visa dialogruta Bild av knapp .

   3. Markera regeln och klicka på Redigera regel.

    Dialogrutan Redigera formateringsregel öppnas.

 4. Under Använd regel för, om du vill ändra omfattningen av fält i området Värden i en pivottabellrapport med hjälp av:

  • Val, klicka på Endast dessa celler.

  • Motsvarande fält, klicka på Alla värdefältsceller med samma fält.

  • Värdefält, klicka på Alla värdefältsceller.

 5. Klicka på Formatera endast värden som ligger över eller under medel under Välj en regeltyp.

 6. Gör något av följande i listrutan Formatera värden som är under Redigera regelbeskrivning:

  • Om du vill formatera celler som ligger över eller under genomsnittet för alla cellerna i området väljer du Över eller Under.

  • Om du vill formatera celler som ligger över eller under en, två eller tre standardavvikelser för alla cellerna i området väljer du en standardavvikelse.

 7. Alternativt kan du ändra hur formatet tillämpas på fält i området Värden för en pivottabell som använder motsvarande fält.

  Som standard baseras det villkorade formatet på alla synliga värden. Men när omfattningen omfattar motsvarande kan du i stället för att använda alla synliga värden välja att använda det villkorade formatet för varje kombination av:

  • En kolumn och dess fält på överordnad rad genom att välja varje kolumngrupp.

  • En rad och dess fält på överordnad kolumn genom att välja varje radgrupp.

 8. Klicka på Format. Dialogrutan Formatera celler öppnas.

 9. Välj det tal-, tecken-, kantlinje- eller fyllningsformat som du vill använda när cellvärdet uppfyller villkoret och klicka på OK.

  Du kan välja mer än ett format. Det format du väljer visas i rutan Förhandsgranska.

Överst på sidan

Bara formatera unika värden eller dubblettvärden

Obs!: Du kan inte tillämpa villkorsstyrd formatering på fält i området Värden i en pivottabellrapport baserat på unika värden eller dubblettvärden.

Snabbformatering

 1. Markera en eller flera celler i ett cellområde, i en tabell eller i en pivottabellrapport.

 2. Klicka på pilen bredvid Villkorsstyrd formatering i gruppen Format på fliken Start och klicka på Markera celler.

  Gruppen Format på fliken Start

 3. Välj Dubblettvärden.

 4. Ange de värden du vill använda och välj ett format.

Avancerad formatering

 1. Markera en eller flera celler i ett cellområde, i en tabell eller i en pivottabellrapport.

 2. Klicka på pilen bredvid Villkorsstyrd formatering i gruppen Format på fliken Start och klicka på Hantera regler.

  Dialogrutan Regelhanteraren för villkorsstyrd formatering öppnas.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill lägga till villkorsstyrd formatering klickar du på Ny regel.

   Dialogrutan Ny formateringsregel öppnas.

  • Om du vill ändra ett villkorsstyrt format gör du följande:

   1. Kontrollera att rätt kalkylblad eller tabell visas i listrutan Visa formateringsregler för.

   2. Om du vill kan du ändra cellområdet genom att klicka på Dölj dialogruta Bild av knapp i rutan Gäller för för att tillfälligt dölja dialogrutan. Därefter markerar du det nya cellområdet i kalkylbladet och klickar sedan på Visa dialogruta Bild av knapp .

   3. Markera regeln och klicka på Redigera regel.

    Dialogrutan Redigera formateringsregel öppnas.

 4. Klicka på Formatera endast unika eller duplicerade värden under Välj en regeltyp.

 5. Välj unika eller duplicerade i listrutan Formatera alla under Redigera regelbeskrivning.

 6. Klicka på Format. Dialogrutan Formatera celler öppnas.

 7. Välj det tal-, tecken-, kantlinje- eller fyllningsformat som du vill använda när cellvärdet uppfyller villkoret och klicka på OK.

  Du kan välja mer än ett format. Det format du väljer visas i rutan Förhandsgranska.

Överst på sidan

Använda en formel för att avgöra vilka celler som ska formateras

Om du behöver använda mer avancerad villkorsstyrd formatering kan du använda en logisk formel för att definiera formateringsvillkoren. Du kanske exempelvis vill jämföra värden med ett resultat som returneras av en funktion eller utvärdera data i celler utanför det markerade området, som kan vara i ett annat kalkylblad i samma arbetsbok.

 1. Klicka på pilen bredvid Villkorsstyrd formatering i gruppen Format på fliken Start och klicka på Hantera regler.

Gruppen Format på fliken Start

Dialogrutan Regelhanteraren för villkorsstyrd formatering öppnas.

 1. Gör något av följande:

  • Om du vill lägga till villkorsstyrd formatering klickar du på Ny regel.

   Dialogrutan Ny formateringsregel öppnas.

  • Om du vill ändra ett villkorsstyrt format gör du följande:

   1. Kontrollera att rätt kalkylblad, tabell eller pivottabellsrapport visas i listrutan Visa formateringsregler för.

   2. Om du vill kan du ändra cellområdet genom att klicka på Dölj dialogruta Bild av knapp i rutan Gäller för för att tillfälligt dölja dialogrutan. Därefter markerar du det nya cellområdet i kalkylbladet och klickar på Visa dialogruta Bild av knapp .

   3. Markera regeln och klicka på Redigera regel.

    Dialogrutan Redigera formateringsregel öppnas.

 2. Under Använd regel för, om du vill ändra omfattningen av fält i området Värden i en pivottabellrapport med hjälp av:

  • Val, klicka på Markerade celler.

  • Motsvarande fält, klicka på Alla celler med <värdefält>-värden.

  • Värdefält, Alla celler med <värdefält>-värden för <rad>.

 3. Klicka på Bestäm vilka celler som ska formateras genom att använda en formel under Välj en regeltyp.

  1. Skriv en formel i listrutan Formatera värden där den här formeln är sann under Redigera regelbeskrivning.

   Inled formeln med ett likhetstecken (=). Formeln måste returnera det logiska värdet SANT (1) eller FALSKT (0).

   Exempel 1: Använda villkorsstyrd formatering med flera villkor och cellreferenser utanför cellområdet   

   I den här formeln används villkorsstyrd formatering med flera villkor som tillämpas på området A1:A5. Cellerna formateras i grönt om medelvärdet för alla cellerna i området är större än värdet i cell F1 och någon cell i området har ett minsta värde som är större än eller lika med värdet i G1. Cellerna F1 och G1 ligger utanför det cellområde som den villkorsstyrda formateringen tillämpas på. Funktionen OCH kombinerar flera villkor och funktionerna MEDEL och MIN beräknar värdena.

Formel

Format

=OCH(MEDEL($A$1:$A$5)>$F$1; MIN($A$1:$A$5)>=$G$1)

Grön cellfärg

Exempel 2: Skugga varannan rad med hjälp av funktionerna REST och RAD   

Den här formeln skuggar varannan rad i cellområdet i blått. Funktionen REST returnerar resten när ett tal (det första argumentet) dividerats med en divisor (det andra argumentet). Funktionen RAD returnerar det aktuella radnumret. När du dividerar radnumret med 2 returneras alltid antingen 0 för ett jämnt tal eller 1 för ett udda tal. Eftersom 0 är FALSKT och 1 är SANT formateras alla rader med udda nummer.

Formel

Format

=REST(RAD();2)=1

Blå cellfärg

 1. Klicka på Format. Dialogrutan Formatera celler öppnas.

 2. Välj det tal-, tecken-, kantlinje- eller fyllningsformat som du vill använda när cellvärdet uppfyller villkoret och klicka på OK.

  Du kan välja mer än ett format. Det format du väljer visas i rutan Förhandsgranska.

  Du kan använda cellreferenser i en formel genom att markera celler direkt i kalkylbladet eller något annat kalkylblad. Om du markerar celler i bladet infogas absoluta cellreferenser. Om du vill att referenserna för varje cell i det markerade området ska justeras automatiskt använder du relativa cellreferenser.

Överst på sidan

Söka efter celler som har villkorliga format

Om kalkylbladet innehåller en eller flera celler med villkorsstyrd formatering kan du snabbt identifiera dessa celler för att kopiera, ändra eller ta bort den villkorsstyrda formateringen. Du kan använda kommandot Gå till special för att bara söka efter celler med specifik villkorsstyrd formatering eller för att söka efter alla celler med villkorsstyrd formatering.

Söka efter alla celler med villkorsstyrd formatering

 1. Klicka på en cell utan villkorsstyrd formatering.

 2. Klicka på pilen bredvid Sök och markera i gruppen Redigering på fliken Start och sedan på Villkorsstyrd formatering.

Bara söka efter celler med samma villkorsstyrda formatering

 1. Klicka på cellen med den villkorsstyrda formatering som du vill söka efter.

 2. Klicka på pilen bredvid Sök och markera i gruppen Redigering på fliken Start och sedan på Gå till special.

 3. Klicka på Vilkorsstyrd formatering.

 4. Klicka på Samma under Dataverifiering.

Överst på sidan

Ta bort villkorsstyrd formatering

 • Gör något av följande:

  I ett kalkylblad   

  1. Klicka på pilen bredvid Villkorsstyrd formatering i gruppen Format på fliken Start och klicka på Radera regler.

  2. Klicka på Hela bladet.

   I ett cellområde, en tabell eller en pivottabell   

  3. Markera cellområdet, tabellen eller pivottabellen där du vill ta bort villkorsstyrd formatering.

  4. Klicka på pilen bredvid Villkorsstyrd formatering i gruppen Format på fliken Start och klicka på Radera regler.

  5. Beroende på vad du har valt klickar du på Markerade celler, Den här tabellen eller Den här pivottabellen.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×