Lägga till, ändra eller ta bort villkorsstyrd formatering

Använd villkorsstyrd formatering om du vill ha hjälp med att visuellt utforska och analysera data, upptäcka kritiska problem samt identifiera mönster och trender.

Villkorsstyrd formatering gör det enkelt att markera intressanta celler eller cellområden, framhäva ovanliga värden och visualisera data med hjälp av datastaplar, färgskalor och ikonuppsättningar. Villkorsstyrd formatering ändrar utseendet på ett cellområde baserat på ett villkor. Om villkoret är sant formateras cellområdet baserat på det villkoret. Om villkoret är falskt formateras inte cellområdet baserat på det villkoret.

Du kan sortera och filtrera enligt format, inklusive cellens bakgrunds- och teckenfärg, oavsett om du har formaterat cellerna manuellt eller villkorligt. Följande exempel visar villkorsstyrd formatering som använder cellbakgrundsfärger, en ikonuppsättning med 3 pilar och datastaplar.

Cellbakgrunder, ikonuppsättningar och datastaplar som används som villkorsstyrd formatering

Du kan använda villkorsstyrd formatering på ett cellintervall, en Excel-tabell eller en pivottabellrapport. Det finns viktiga skillnader som du måste förstå när du använder villkorsstyrd formatering på en pivottabellrapport.

Obs!: När du skapar ett villkorat format kan du endast referera till andra celler i samma kalkylblad eller, i vissa fall, till celler på kalkylblad i samma öppna arbetsbok. Du kan inte använda villkorsstyrd formatering på externa referenser till någon annan arbetsbok.

Villkorsstyrd formatering för en pivottabellrapport

Villkorsstyrd formatering i en pivottabellrapport skiljer sig från villkorsstyrd formatering i ett cellintervall och en Excel-tabell på flera sätt:

 • Om du ändrar layouten i pivottabellrapporten genom att använda filter, dölja nivåer, komprimera och expanderande nivåer eller flytta ett fält kommer det villkorade formatet att bibehållas så länge som fälten med underliggande data inte tas bort.

 • Omfattningen av det villkorade formatet för fält i området Värden kan baseras på datahierarkin och bestäms av alla synliga underordnade (närmast lägre nivå i en hierarki) för en överordnad (närmast högre nivå i en hierarki) på rader för en eller flera kolumner, eller kolumner för en eller flera rader.

  Obs!: I datahierarkin ärver underordnade fält inte villkorlig formatering från överordnade fält och överordnade fält inte ärver villkorlig formatering från underordnade fält.

 • Det finns tre metoder för begränsning av omfattningen för villkorade format för fält i området Värden: baserat på val, baserat på motsvarande fält och baserat på värdefält.

Standardmetoden för fältomfattningen i området Värden är genom val. Du kan ändra metoden för omfattning till motsvarande fält eller värdefält med hjälp av alternativknappen Använd formateringsregel för, dialogrutan Ny formateringsregel eller dialogrutan Redigera formateringsregel.

Metod

Använd denna metod om du vill välja

Omfattning genom val

 • En sammanhängande uppsättning fält i området Värden, som till exempel totalsumman för en produkt och en viss region.

 • En osammanhängande uppsättning fält i området Värden, som till exempel totalsumman för en produkt inom olika regioner och nivåer i datahierarkin.

Omfattning genom värdefältet

 • Undvik att göra många osammanhängande val.

 • Villkorligt formatera ett antal fält i området Värden för alla nivåer i datahierarkin.

 • Ta med delsummor och totalsummor.

Omfattning genom motsvarande fält

 • Undvik att göra många osammanhängande val.

 • Villkorligt formatera ett antal fält i området Värden för en nivå i datahierarkin.

 • Utesluta delsummor.

När du villkorligt formaterar fält i området Värden för de högsta och lägsta värdena och värden över eller under genomsnittet bygger regeln som standard på alla synliga värden. Men när omfattningen inkluderar motsvarande kan du i stället för att använda alla synliga värden använda det villkorade formatet för varje kombination av:

 • En kolumn och dess fält på överordnad rad.

 • En rad och dess överordnade kolumnfält.

Obs!: Snabbanalys är inte tillgängligt i Excel 2010 och tidigare versioner.

Använd knappen Snabbanalys Knappen Snabbanalys för att använda vald villkorsstyrd formatering för markerade data. Knappen Snabbanalys visas automatiskt när du markerar data i kalkylbladet.

 1. Markera data i kalkylbladet. Knappen Snabbanalys visas i det undre högra hörnet av markeringen.

  Utvalda data med knappen Snabbanalys

 2. Klicka på knappen Snabbanalys Knappen Snabbanalys eller tryck på Ctrl+Q.

 3. På fliken Format för du muspekaren över de olika alternativen för att se en förhandsgranskning i realtid och klickar sedan på ett formateringsalternativ.

  Fliken Formatering i galleriet Snabbanalys

  Meddelanden: 

  • Det formateringsalternativ som visas i fliken Format beror på de data du markerat. Om din markering endast innehåller text är de tillgängliga alternativen Text, Duplicerade, Unik, Lika med och Ta bort. När markeringen bara innehåller tal eller både text och tal är alternativen Datastaplar, Färgskala, Ikonuppsättning, Större än, Översta 10 % och Ta bort.

  • Förhandsgranskning i realtid visas bara för de formateringsalternativ som kan användas för dina data. Om de markerade cellerna exempelvis inte innehåller matchande data och du valde Duplicerade, fungerar inte förhandsgranskning i realtid.

 4. Om dialogrutan Text som innehåller visas, anger du det formateringsalternativ du vill använda och klickar på OK.

Om du behöver använda mer avancerad villkorsstyrd formatering kan du använda en logisk formel för att definiera formateringsvillkoren. Du kanske exempelvis vill jämföra värden med ett resultat som returneras av en funktion eller utvärdera data i celler utanför det markerade området, som kan vara i ett annat kalkylblad i samma arbetsbok.

 1. Klicka på pilen bredvid Villkorsstyrd formatering i gruppen Format på fliken Start och klicka på Hantera regler.

  Villkorsstyrd formatering

  Dialogrutan Regelhanteraren för villkorsstyrd formatering visas.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill lägga till villkorsstyrd formatering klickar du på Ny regel. Dialogrutan Ny formateringsregel öppnas.

  • Om du vill ändra ett villkorsstyrt format gör du följande:

   1. Kontrollera att rätt kalkylblad, tabell eller pivottabellsrapport visas i listrutan Visa formateringsregler för.

   2. Du kan också ändra cellområdet genom att klicka på Dölj dialogruta i rutan Gäller för så att dialogrutan döljs tillfälligt, markera det nya cellområdet på kalkylbladet eller på andra kalkylblad och sedan klicka på Visa dialogruta.

   3. Markera regeln och klicka på Redigera regel. DialogrutanRedigera formateringsregel öppnas.

 3. Under Använd regel för, om du vill ändra omfattningen av fält i området Värden i en pivottabellrapport med hjälp av:

  • Val:    Klicka på Markerade celler.

  • Motsvarande fält:    Klicka på Alla celler med <värdefält>-värden.

  • Värdefält:    Klicka på Alla celler med <värdefält>-värden för <rad>.

 4. Klicka på Bestäm vilka celler som ska formateras genom att använda en formel under Välj en regeltyp.

  1. Skriv en formel i listrutan Formatera värden där den här formeln är sann under Redigera regelbeskrivning.

   Inled formeln med ett likhetstecken (=). Formeln måste returnera det logiska värdet SANT (1) eller FALSKT (0).

  2. Klicka på Format. Dialogrutan Formatera celler öppnas.

  3. Välj det tal-, tecken-, kantlinje- eller fyllningsformat du vill använda när cellvärdet uppfyller villkoret och klicka på OK.

   Du kan välja mer än ett format. Formaten du väljer visas i rutan Förhandsgranska.

   Exempel 1: Använd två villkorsstyrda format med villkor som innehåller test med OCH och ELLER    

   I det här exemplet får två celler ett grönt format av den första regeln om båda villkor är sanna. Om testresultatet inte är Sant, så får de två cellerna ett rött format om inget av villkoren är Falskt.

   Cell B4 och B5 uppfyller villkoren så de formateras med grönt

   En husköpare har en budget på 750 000 kr för handpenning och 15 000 kr för månatlig amortering. Om både handpenningen och amorteringen uppfyller villkoren formateras cell B4 och B5 som gröna.

   Om varken handpenningen eller amorteringen passar köparens budget formateras B4 och B5 som rött. Ändra vissa värden, till exempel ränta, lånevillkor, handpenning och köpekostnaden och se vad som händer med cellerna som har formateras villkorsstyrt.

   Formel för första regeln (tillämpar grönt)

   ==OCH(OM($B$4<=750000;1);OM(ABS($B$5)<=15000;1))

   Formel för andra regeln (tillämpar rött)

   =ELLER(OM($B$4>=750000;1);OM(ABS($B$5)>=15000;1))

   Exempel 2: Skugga varannan rad med hjälp av funktionerna REST och RAD    

   Ett villkorsstyrt format som tillämpas på alla celler i det här kalkylbladet skuggar varannan rad i cellområdet i blått. Du kan markera alla celler i ett kalkylblad genom att klicka på rutan ovanför rad 1 och till vänster om kolumn A. Funktionen REST returnerar resten när ett tal (det första argumentet) dividerats med en divisor (det andra argumentet). Funktionen RAD returnerar det aktuella radnumret. När du dividerar det aktuella radnumret med 2 returneras alltid antingen resten 0 för ett jämnt tal eller 1 för ett udda tal. Eftersom 0 är FALSKT och 1 är SANT formateras alla rader med udda nummer. I den här regeln används följande formel: =REST(RAD();2)=1.

   Varannan rad skuggas i blått

   Obs!: Du kan ange cellreferenser i en formel genom att markera celler direkt i ett kalkylblad eller i andra kalkylblad. Om du markerar celler i kalkylbladet infogas absoluta cellreferenser. Om du vill att referenserna för varje cell i det markerade området ska justeras automatiskt använder du relativa cellreferenser.

Mer information om att använda villkorsstyrd formatering finns i Använd villkorsstyrd formatering med hjälp av en formel.

Färgskalor är visuella guider som gör det lättare att förstå och överblicka datafördelningar och datavariationer. Du kan använda en tvåfärgsskala för att jämföra ett cellområde baserat på skiftningarna i två färger. Färgens nyans representerar höga eller låga värden. I en färgskala med grönt och gult kan du exempelvis ange att celler med högre värde ska ha mer grönt och celler med lägre värde mer gult.

Formatera alla celler med tvåfärgsskala

Tips: Om några celler i området innehåller en formel som returnerar ett fel tillämpas den villkorsstyrda formateringen inte på cellerna. För att säkerställa att den villkorsstyrda formateringen tillämpas på cellerna använder du en ÄR-funktion eller funktionen OMFEL för att returnera något annat värde än ett felvärde.

Snabbformatering

 1. Markera en eller flera celler i ett cellområde, i en tabell eller i en pivottabellrapport.

 2. Klicka på pilen bredvid Villkorsstyrd formatering i gruppen Format på fliken Start och klicka på Färgskalor.

  Villkorsstyrd formatering

 3. Välj en skala med två färger.

  För muspekaren över färgskalorna och välj en med två färger. Den övre färgen representerar högre värden och den nedre färgen representerar lägre värden.

Du kan ändra metoden för omfattningen av fält i området Värden i en pivottabellrapport genom att använda knappen Formateringsalternativ som visas bredvid ett pivottabellfält med villkorsstyrd formatering.

Avancerad formatering

 1. Markera en eller flera celler i ett cellområde, i en tabell eller i en pivottabellrapport.

 2. Gå till fliken Start i gruppen Format och klicka på pilen bredvid Villkorsstyrd formatering och sedan på Hantera regler. Dialogrutan Regelhanteraren för villkorsstyrd formatering visas.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill lägga till villkorsstyrd formatering klickar du på Ny regel. Dialogrutan Ny formateringsregel öppnas.

  • Om du vill ändra ett villkorsstyrt format gör du följande:

   1. Kontrollera att rätt kalkylblad, tabell eller pivottabellsrapport visas i listrutan Visa formateringsregler för.

   2. Om du vill kan du ändra cellområdet genom att klicka på Dölj dialogruta i rutan Gäller för för att tillfälligt dölja dialogrutan. Därefter markerar du det nya cellområdet i kalkylbladet och klickar sedan på Visa dialogruta.

   3. Markera regeln och klicka på Redigera regel. DialogrutanRedigera formateringsregel öppnas.

 4. Under Använd regel för, om du vill ändra omfattningen av fält i området Värden i en pivottabellrapport med hjälp av:

  • Val: Klicka på Markerade celler.

  • Alla celler för en värdeetikett: Klicka på Alla celler med <Value label>-värden.

  • Alla celler för en värdeetikett förutom delsummor och slutsumma: Klicka på Alla celler med <Värdeetikett> värden för <Radetikett>.

 5. Klicka på Formatera alla celler baserat på deras värden under Välj en regeltyp (standard).

 6. Välj Tvåfärgsskala i listrutan Formatmall under Redigera regelbeskrivning.

 7. När du vill välja en typ i rutan Typ för Minimum och Maximum gör du något av följande:

  • Formatera de lägsta och högsta värdena:    Välj Lägsta värde och Högsta värde.

   I detta fall anger du inget värde för Minimum eller Maximum.

  • Formatera ett tal, datum eller tidsvärde:    Välj Tal och ange ett värde för Minimum och Maximum.

  • Formatera en procentenhet:    Ange ett Minimum och Maximumvärde.

   Giltiga värden är 0 (noll) till 100. Skriv inget procenttecken.

   Använd procent om du vill överblicka alla värden proportionellt då värdena är proportionellt fördelade.

  • Formatera procentenhet    Välj procent och ange sedan ett Minimum- och Maximum-värde. Giltiga procentvärden är från 0 (noll) till 100.

   Använd percentiler om du vill visa en grupp med höga värden (t.ex. den översta 20:e percentilen) i en färgnyans och låga värden (t.ex. den lägsta 20:e percentilen) i en annan färgnyans eftersom de representerar extremvärden som kan förvränga bilden av informationen.

  • Formatera formelresultat:    Välj Formel och ange sedan värden för Minimum och Maximum.

   • Formeln måste ge ett tal, datum eller tidsvärde.

   • Inled formeln med ett likhetstecken (=).

   • Om formeln är ogiltig tillämpas ingen formatering.

   • Du bör testa formeln i kalkylbladet för att försäkra dig om att den inte returnerar ett felvärde.

    Meddelanden: 

    • Kontrollera att värdet för Minimum är mindre än värdet för Maximum.

    • Du kan välja olika typer för Minimum och Maximum. Du kan exempelvis välja ett tal för Minimum och ett procenttal för Maximum.

 8. Välj färgskala för Minimum och Maximum genom att klicka på Färg för respektive inställning och välj en färg.

  Om du vill välja fler färger eller skapa en egen färg klickar du på Fler färger. Den färgskala du väljer visas i rutan Förhandsgranska.

Färgskalor är visuella guider som gör det lättare att förstå och överblicka datafördelningar och datavariationer. Du kan använda en trefärgsskala för att jämföra ett cellområde baserat på skiftningarna i tre färger. Färgens nyans representerar höga värden, mittvärden och låga värden. Om du använder en skala med grönt, gult och rött kan du exempelvis ange att celler med höga värden ska visas med grönt, celler med mittvärden med gult och celler med låga värden med rött.

Tips: Om några celler i området innehåller en formel som returnerar ett fel tillämpas den villkorsstyrda formateringen inte på de cellerna. För att säkerställa att den villkorsstyrda formateringen tillämpas på de cellerna använder du en ÄR-funktion eller funktionen OMFEL för att returnera ett värde som du angett (t.ex. 0 eller "SAKNAS") istället för ett felvärde.

Snabbformatering

 1. Markera en eller flera celler i ett cellområde, i en tabell eller i en pivottabellrapport.

 2. Klicka på pilen bredvid Villkorsstyrd formatering i gruppen Format på fliken Start och klicka på Färgskalor.

  Villkorsstyrd formatering

 3. Välj en trefärgsskala. Den övre färgen representerar högre värden, färgen i mitten representerar mittvärden och färgen längst ned representerar låga värden.

  För muspekaren över färgskalorna och välj en trefärgsskala.

Du kan ändra metoden för omfattningen av fält i området Värden i en pivottabellrapport genom att använda knappen Formateringsalternativ som visas bredvid ett pivottabellfält med villkorsstyrd formatering.

Avancerad formatering

 1. Markera en eller flera celler i ett cellområde, i en tabell eller i en pivottabellrapport.

 2. Gå till fliken Start i gruppen Format och klicka på pilen bredvid Villkorsstyrd formatering och sedan på Hantera regler. Dialogrutan Regelhanteraren för villkorsstyrd formatering visas.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill lägga till villkorsstyrd formatering klickar du på Ny regel. Dialogrutan Ny formateringsregel öppnas.

  • Om du vill ändra ett villkorsstyrt format gör du följande:

   1. Kontrollera att rätt kalkylblad, tabell eller pivottabellsrapport visas i listrutan Visa formateringsregler för.

   2. Om du vill kan du ändra cellområdet genom att klicka på Dölj dialogruta i rutan Gäller för för att tillfälligt dölja dialogrutan. Därefter markerar du det nya cellområdet i kalkylbladet och klickar sedan på Visa dialogruta.

   3. Markera regeln och klicka på Redigera regel. DialogrutanRedigera formateringsregel öppnas.

 4. Under Använd regel för, om du vill ändra omfattningen av fält i området Värden i en pivottabellrapport med hjälp av:

  • Val:    Klicka på Endast dessa celler.

  • Motsvarande fält:    Klicka på Alla värdefältsceller med samma fält.

  • Värdefält:    Klicka på Alla värdefältsceller.

 5. Klicka på Formatera alla celler baserat på deras värden under Välj en regeltyp.

 6. Välj Trefärgsskala i listrutan Formatmall under Redigera regelbeskrivning.

 7. Välj en typ för Minimum, Mittpunkt och Maximum. Gör något av följande:

  • Formatera de lägsta och högsta värdena    Välj en mittpunkt.

   I detta fall anger du inget värde för Lägst och Högst.

  • Formatera tal, datum eller tidsvärden:    Välj Tal och ange sedan ett värde för Minimum,Medelpunktoch Maximum.

  • Formatera procent:    Välj Procent och ange sedan ett värde för Minimum, Mittpunkt och Maximum. Giltiga värden är 0 (noll) till 100. Skriv inget procenttecken (%).

   Använd procent om du vill överblicka alla värden proportionellt då värdena är proportionellt fördelade eftersom en procentsats garanterar att fördelningen av värdena är proportionell.

  • Formatera procent:    Välj Percentil och ange sedan ett värde för Minimum, Mittpunkt och Maximum.

   Giltiga värden är 0 (noll) till 100.

   Använd percentiler om du vill visa en grupp med höga värden (t.ex. den översta 20:e percentilen) i en färgnyans och låga värden (t.ex. den lägsta 20:e percentilen) i en annan färgnyans eftersom de representerar extremvärden som kan förvränga bilden av informationen.

  • Formatera formelresultat:    Välj Formel och ange sedan ett värde för Minimum, Mittpunkt och Maximum.

   Formeln måste returnera ett tal, datum eller tidsvärde. Inled formeln med ett likhetstecken (=). Om formeln är ogiltig tillämpas ingen formatering. Du bör testa formeln i kalkylbladet för att försäkra dig om att den inte returnerar ett felvärde.

   Meddelanden: 

   • Du kan ange de lägsta, mellersta och högsta värdena för cellområdet. Kontrollera att värdet för Minimum är mindre än värdet för Mittpunkt, som i sin tur är mindre än värdet för Maximum.

   • Du kan välja olika typer för Minimum, Mittpunkt och Maximum. Du kan exempelvis välja ett tal för Minimum och en percentil för Mittpunkt och ett procenttal för Maximum.

   • Standardinställningen för Mittpunkt är 50 procent. Den här inställningen fungerar oftast bäst, men du kan ändra den om det behövs.

 8. Välj färgskala för Minimum, Mittpunkt och Maximum genom att klicka på Färg för respektive inställning och välj en färg.

  • Välja fler färger eller skapa en egen färg klickar du på Fler färger.

  • Den färgskala du väljer visas i rutan Förhandsgranska.

En datastapel gör det lättare att se värdet för en cell i förhållande till andra celler. Längden på datastapeln representerar värdet i cellen. En längre stapel representerar ett högre värde och en kortare stapel representerar ett lägre värde. Datastaplar är praktiska för att upptäcka högre och lägre tal, särskilt vid omfattande datamängder, t.ex. de leksaker som säljer bäst och sämst i en rapport över årets julförsäljning.

I exemplet som visas här används datastaplar för att framhäva extremerna bland de positiva och negativa värdena. Du kan formatera en datastapel så att den börjar mitt i en cell, och går åt vänster för negativa värden.

Datastaplar som visas positiva och negativa värden

Tips: Om några celler i området innehåller en formel som returnerar ett fel tillämpas den villkorsstyrda formateringen inte på de cellerna. För att säkerställa att den villkorsstyrda formateringen tillämpas på de cellerna använder du en ÄR-funktion eller funktionen OMFEL för att returnera ett värde som du angett (t.ex. 0 eller "SAKNAS") istället för ett felvärde.

Snabbformatering

 1. Markera en eller flera celler i ett cellområde, i en tabell eller i en pivottabellrapport.

 2. Klicka på pilen bredvid Villkorsstyrd formatering i gruppen Format på fliken Start, klicka på Datastapel och välj en datastapel.

  Villkorsstyrd formatering

Du kan ändra metoden för omfattningen av fält i området Värden i en pivottabellrapport genom att använda alternativknappen Använd formateringsregel för.

Avancerad formatering

 1. Markera en eller flera celler i ett cellområde, i en tabell eller i en pivottabellrapport.

 2. Gå till fliken Start i gruppen Format och klicka på pilen bredvid Villkorsstyrd formatering och sedan på Hantera regler. Dialogrutan Regelhanteraren för villkorsstyrd formatering visas.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill lägga till villkorsstyrd formatering klickar du på Ny regel. Dialogrutan Ny formateringsregel öppnas.

  • Om du vill ändra ett villkorsstyrt format gör du följande:

   1. Kontrollera att rätt kalkylblad, tabell eller pivottabellsrapport visas i listrutan Visa formateringsregler för.

   2. Om du vill kan du ändra cellområdet genom att klicka på Dölj dialogruta i rutan Gäller för för att tillfälligt dölja dialogrutan. Därefter markerar du det nya cellområdet i kalkylbladet och klickar sedan på Visa dialogruta.

   3. Markera regeln och klicka på Redigera regel. DialogrutanRedigera formateringsregel öppnas.

 4. Under Använd regel för, om du vill ändra omfattningen av fält i området Värden i en pivottabellrapport med hjälp av:

  • Val:    Klicka på Endast dessa celler.

  • Motsvarande fält:    Klicka på Alla värdefältsceller med samma fält.

  • Värdefält:    Klicka på Alla värdefältsceller.

 5. Klicka på Formatera alla celler baserat på deras värden under Välj en regeltyp.

 6. Välj Datastapel i listrutan Formatmall under Redigera regelbeskrivning.

 7. Välj ett alternativ för Minimum och Maximum vid Typ. Gör något av följande:

  • Formatera de lägsta och högsta värdena:    Välj Lägsta värde och Högsta värde.

   I detta fall anger du inget värde för Minimum och Maximum.

  • Formatera ett tal, datum eller tidsvärde:    Välj Tal och ange sedan ett Minimum, en Mittpunkt och ett Maximum.

  • Formatera procent:    Välj Procent och ange sedan ett värde för Minimum och och Maximum.

   Giltiga värden är 0 (noll) till 100. Skriv inget procenttecken (%).

   Använd procent om du vill överblicka alla värden proportionellt då värdena är proportionellt fördelade eftersom en procentsats garanterar att fördelningen av värdena är proportionell.

  • Formatera percentiler    Välj Percentil och ange sedan ett värde för Minimum och Maximum.

   Giltiga värden är 0 (noll) till 100.

   Använd percentiler om du vill visa en grupp med höga värden (t.ex. den översta 20:e percentilen) i en del av en datastapel och låga värden (t.ex. den lägsta 20:e percentilen) i en annan del av en datastapel eftersom de representerar extremvärden som kan förvränga bilden av informationen.

  • Formatera formelresultat     Välj Formel och ange sedan ett värde för Minimum och Maximum.

   • Formeln måste ge ett tal, datum eller tidsvärden.

   • Inled formeln med ett likhetstecken (=).

   • Om formeln är ogiltig tillämpas ingen formatering.

   • Du bör testa formeln i kalkylbladet för att försäkra dig om att den inte returnerar ett felvärde.

  Meddelanden: 

  • Kontrollera att värdet för Minimum är mindre än värdet för Maximum.

  • Du kan välja olika typer för Minimum och Maximum. Du kan exempelvis välja ett tal för Minimum och ett procenttal för Maximum.

 8. Välj färgskala för Minimum och Maximum genom att klicka på Färg på stapel.

  Om du vill välja fler färger eller skapa en egen färg klickar du på Fler färger. Den stapelfärg du väljer visas i rutan Förhandsgranska.

 9. Om du bara vill visa datastapeln och inte värdet i cellen markerar du kryssrutan Visa endast stapel.

 10. Om du vill använda en fylld kantlinje för datastaplar väljer du Hel kantlinje i listrutan Kantlinje och väljer sedan önskad färg för kantlinjen.

 11. För att välja mellan en solid stapel och en tonad stapel väljer du Hel fyllning eller Tonad fyllning i listrutan Fyllning.

 12. För att formatera negativa staplar klickar du på Negativt värde och axel och i dialogrutan Inställningar för negativt värde och axel väljer du sedan alternativ för den negativa stapelns fyllning och kantlinjefärg. Du kan välja positionsinställningar och färg för axeln. När du har markerat alternativen klickar du på OK.

 13. Du kan ändra riktningen på staplar genom att välja en inställning i listrutan Stapelriktning. Inställningen är Sammanhang som standard, men du kan välja mellan vänster till höger och höger till vänster, beroende på hur du vill presentera dina data.

Använd en ikonuppsättning om du vill visa och klassificera data i tre till fem kategorier avgränsade med ett tröskelvärde. Varje ikon representerar ett värdeintervall. I ikonuppsättningen 3 pilar representerar exempelvis den röda uppåtpilen högre värden, den gula sidopilen mittvärden och den gröna nedåtpilen lägre värden.

Exemplet som visas här fungerar med flera exempel på villkorsstyrda ikonuppsättningar.

Olika ikonuppsättningar för samma data

Du kan välja att bara visa ikoner för celler som uppfyller ett villkor. Till exempel kan du visa en varningsikon för de celler som sjunker under ett kritiskt värde och inga ikoner för dem som överskrider den. Det gör du genom att dölja ikoner och välja ikonen Ingen cellikon i ikonlistrutan bredvid ikonen när du anger villkoren. Du kan också skapa en egen uppsättning ikoner, till exempel en grön "symbol” för bockmarkeringar, ett gult “trafikljus” och en röd “flagga”.

Tips: Om några celler i området innehåller en formel som returnerar ett fel tillämpas den villkorsstyrda formateringen inte på de cellerna. För att säkerställa att den villkorsstyrda formateringen tillämpas på de cellerna använder du en ÄR-funktion eller funktionen OMFEL för att returnera ett värde som du angett (t.ex. 0 eller "SAKNAS") istället för ett felvärde.

Snabbformatering

 1. Markera en eller flera celler i ett cellområde, i en tabell eller i en pivottabellrapport.

 2. Klicka på pilen bredvid Villkorsstyrd formatering i gruppen Format på fliken Start, klicka på Ikonuppsättning och välj en ikonuppsättning.

  Villkorsstyrd formatering

Du kan ändra metoden för omfattningen av fält i området Värden i en pivottabellrapport genom att använda alternativknappen Använd formateringsregel för.

Avancerad formatering

 1. Markera en eller flera celler i ett cellområde, i en tabell eller i en pivottabellrapport.

 2. Gå till fliken Start i gruppen Format och klicka på pilen bredvid Villkorsstyrd formatering och sedan på Hantera regler. Dialogrutan Regelhanteraren för villkorsstyrd formatering visas.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill lägga till villkorsstyrd formatering klickar du på Ny regel. Dialogrutan Ny formateringsregel öppnas.

  • Om du vill ändra ett villkorsstyrt format gör du följande:

   1. Kontrollera att rätt kalkylblad, tabell eller pivottabellsrapport visas i listrutan Visa formateringsregler för.

   2. Om du vill kan du ändra cellområdet genom att klicka på Dölj dialogruta i rutan Gäller för för att tillfälligt dölja dialogrutan. Därefter markerar du det nya cellområdet i kalkylbladet och klickar sedan på Visa dialogruta.

   3. Markera regeln och klicka på Redigera regel. DialogrutanRedigera formateringsregel öppnas.

 4. Under Använd regel för, om du vill ändra omfattningen av fält i området Värden i en pivottabellrapport med hjälp av:

  • Val:    Klicka på Endast dessa celler.

  • Motsvarande fält:    Klicka på Alla värdefältsceller med samma fält.

  • Värdefält:    Klicka på Alla värdefältsceller.

 5. Klicka på Formatera alla celler baserat på deras värden under Välj en regeltyp.

 6. Välj Ikonuppsättning i listrutan Formatmall under Redigera regelbeskrivning.

  1. Välj en ikonuppsättning. Standarduppsättningen är 3 trafikljus (utan kanter). Antalet ikoner och vilka jämförelseoperatorer och tröskelvärden som används som standard för varje ikon kan variera beroende på ikonuppsättningen.

  2. Du kan ändra jämförelseoperatorerna och tröskelvärdena. Storleken på det fördefinierade värdeområdet för varje ikon är samma, men kan ändras om det behövs. Kontrollera att tröskelvärdena är placerade i en logisk följd (högst till lägst, uppifrån och ned).

  3. Gör något av följande:

   • Formatera ett tal, datum eller tidsvärde:    Välj Tal.

   • Formatera procent:    Välj Procent.

    Giltiga värden är 0 (noll) till 100. Skriv inget procenttecken (%).

    Använd procent om du vill överblicka alla värden proportionellt då värdena är proportionellt fördelade eftersom en procentsats garanterar att fördelningen av värdena är proportionell.

   • Formatera procent:    Välj Procent. Giltiga värden är 0 (noll) till 100.

    Använd percentiler om du vill visa en grupp med höga värden (t.ex. den översta 20:e percentilen) i en färgnyans och låga värden (t.ex. den lägsta 20:e percentilen) i en annan färgnyans eftersom de representerar extremvärden som kan förvränga bilden av informationen.

   • Formatera formelresultat:    Välj Formel och ange en formel i varje Värde-ruta.

    • Formeln måste ge ett tal, datum eller tidsvärde.

    • Inled formeln med ett likhetstecken (=).

    • Om formeln är ogiltig tillämpas ingen formatering.

    • Du bör testa formeln i kalkylbladet för att försäkra dig om att den inte returnerar ett felvärde.

  4. Om du vill att den första symbolen representerar lägre värden och den sista ikonen representerar högre värden väljer du Omvänd ikonordning.

  5. Om du bara vill visa ikonen och inte värdet i cellen markerar du kryssrutan Visa endast ikon.

   Meddelanden: 

   1. Du kan behöva anpassa kolumnens bredd till ikonen.

   2. Vilken storlek som visas beror på den teckenstorlek som används i cellen. Vilken storlek som visas beror på den teckenstorlek som används i cellen.

Det blir lättare att upptäcka särskilda celler i ett cellområde om du formaterar dem med hjälp av en jämförelseoperator. I ett lagerkalkylblad som är sorterat efter kategori kan du exempelvis framhäva produkter med färre än 10 enheter i lager i gult. I ett kalkylblad med en butiksöversikt kan du identifiera alla butiker i regionen "Sydost" som uppvisar en vinst på över 10 % och en försäljningsvolym på mindre än 1 000 000.

Exemplet här fungerar med exempel på inbyggd villkorsstyrdformatering, till exempel Större än och Topp %. Det här formaterar städer med en befolkning som överstiger 2 000 000 med en grön bakgrund och hög medeltemperatur i de övre 30 procenten med orange.

Formateringen visar städer med en befolkning över 2 miljoner och 30 % med höga temperaturer.

Obs!: Du kan inte villkorligt formatera fält i området Värden för en pivottabell med text eller datum, endast nummer.

Snabbformatering

 1. Markera en eller flera celler i ett cellområde, i en tabell eller i en pivottabellrapport.

 2. Klicka på pilen bredvid Villkorsstyrd formatering i gruppen Format på fliken Start och klicka på Markera celler.

  Villkorsstyrd formatering

 3. Välj det kommando som du vill använda, t.ex. Mellan, Lika med text som innehåller eller Ett datum som infaller.

 4. Ange de värden du vill använda och välj ett format.

Du kan ändra metoden för omfattningen av fält i området Värden i en pivottabellrapport genom att använda alternativknappen Använd formateringsregel för.

Avancerad formatering

 1. Markera en eller flera celler i ett cellområde, i en tabell eller i en pivottabellrapport.

 2. Gå till fliken Start i gruppen Format och klicka på pilen bredvid Villkorsstyrd formatering och sedan på Hantera regler. Dialogrutan Regelhanteraren för villkorsstyrd formatering visas.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill lägga till villkorsstyrd formatering klickar du på Ny regel. Dialogrutan Ny formateringsregel öppnas.

  • Om du vill ändra ett villkorsstyrt format gör du följande:

   1. Kontrollera att rätt kalkylblad, tabell eller pivottabellsrapport visas i listrutan Visa formateringsregler för.

   2. Om du vill kan du ändra cellområdet genom att klicka på Dölj dialogruta i rutan Gäller för för att tillfälligt dölja dialogrutan. Därefter markerar du det nya cellområdet i kalkylbladet eller i andra kalkylblad och klickar på Visa dialogruta.

   3. Markera regeln och klicka på Redigera regel. DialogrutanRedigera formateringsregel öppnas.

 4. Under Använd regel för, om du vill ändra omfattningen av fält i området Värden i en pivottabellrapport med hjälp av:

  • Val:    Klicka på Endast dessa celler.

  • Motsvarande fält:    Klicka på Alla värdefältsceller med samma fält.

  • Värdefält:    Klicka på Alla värdefältsceller med samma fält.

 5. Klicka på Formatera endast celler som innehåller under Välj en regeltyp.

 6. Gör något av följande i listrutan Formatera endast celler med under Redigera regelbeskrivning:

  • Formatera efter tal, datum eller tid:    Välj Cellvärde, välj en jämförelseoperator och ange ett tal, datum eller en tid.

   Välj exempelvis Mellan och skriv 100 och 200 eller välj Lika med och skriv 01.01.09.

   Du kan också skriva en formel som returnerar ett tal, datum eller tidsvärde.

   • Inled formeln med ett likhetstecken (=).

   • Ogiltiga formler leder till att ingen formatering används

   • Du bör testa formeln i kalkylbladet för att försäkra dig om att den inte returnerar ett felvärde.

  • Formatera efter text:    Välj Specifik text, välj en jämförelseoperator och skriv texten.

   Välj exempelvis Innehåller och skriv Silver eller välj Börjar med och skriv Tri.

   Citattecken tas med i söksträngen och du kan använda jokertecken. Strängen kan innehålla upp till 255 tecken.

   Du kan också skriva en formel som returnerar text.

   • Om du anger en formel ska den starta med ett likhetstecken (=)..

   • Om formeln är ogiltig tillämpas ingen formatering.

   • Du bör testa formeln i kalkylbladet för att försäkra dig om att den inte returnerar ett felvärde.

  • Formatera efter datum:    Välj Datum som inträffar och välj en datumjämförelse.

   Välj exempelvis I går eller Nästa vecka.

  • Formatera tomma celler eller celler utan blanksteg:    Välj Tomma celler eller Inga tomma.

   En tom cell är en cell som inte innehåller någon information, och skiljer sig från en cell som innehåller ett eller flera blanksteg (blanksteg räknas som text).

  • Formatera celler med fel eller utan felvärden:    Välj Felvärden eller Inga fel.

   Felvärdena omfattar: #####, #VÄRDEFEL!, #DIVISION/0!, #NAMN?, #SAKNAS!, #REFERENS!, #OGILTIGT! och #SKÄRNING!.

 7. Ange ett format genom att klicka på Format. Dialogrutan Formatera celler öppnas.

 8. Välj det tal-, tecken-, kantlinje- eller fyllningsformat du vill använda när cellvärdet uppfyller villkoret och klicka på OK.

  Du kan välja mer än ett format. Det format du väljer visas i rutan Förhandsgranska.

Du kan söka efter de högsta och lägsta värdena i ett cellområde baserat på en värdegräns som du anger. Du kan exempelvis söka efter de 5 produkter som säljer bäst i en områdesrapport, de 15 % sämsta produkterna i en kundundersökning eller de 25 högsta lönerna i en avdelning.

Snabbformatering

 1. Markera en eller flera celler i ett cellområde, i en tabell eller i en pivottabellrapport.

 2. Klicka på pilen bredvid Villkorsstyrd formatering i gruppen Format på fliken Start och klicka på Regler för över/under.

  Villkorsstyrd formatering

 3. Välj ett kommando, t.ex. 10 högsta eller 10 lägsta %.

 4. Ange de värden du vill använda och välj ett format.

Du kan ändra metoden för omfattningen av fält i området Värden i en pivottabellrapport genom att använda alternativknappen Använd formateringsregel för.

Avancerad formatering

 1. Markera en eller flera celler i ett cellområde, i en tabell eller i en pivottabellrapport.

 2. Gå till fliken Start i gruppen Format och klicka på pilen bredvid Villkorsstyrd formatering och sedan på Hantera regler. Dialogrutan Regelhanteraren för villkorsstyrd formatering visas.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill lägga till villkorsstyrd formatering klickar du på Ny regel. Dialogrutan Ny formateringsregel öppnas.

  • Om du vill ändra ett villkorsstyrt format gör du följande:

   1. Kontrollera att rätt kalkylblad, tabell eller pivottabellsrapport visas i listrutan Visa formateringsregler för.

   2. Om du vill kan du ändra cellområdet genom att klicka på Dölj dialogruta i rutan Gäller för för att tillfälligt dölja dialogrutan. Därefter markerar du det nya cellområdet i kalkylbladet och klickar sedan på Visa dialogruta.

   3. Markera regeln och klicka på Redigera regel. DialogrutanRedigera formateringsregel öppnas.

 4. Under Använd regel för, om du vill ändra omfattningen av fält i området Värden i en pivottabellrapport med hjälp av:

  • Val:    Klicka på Endast dessa celler.

  • Motsvarande fält:    Klicka på Alla värdefältsceller med samma fält.

  • Värdefält:    Klicka på Alla <värdefälts>celler.

 5. Klicka på Formatera endast de värden som rangordnas högst eller lägst under Välj en regeltyp.

 6. Välj Högsta eller Lägsta i listrutan Formatera värden som rangordnas i under Redigera regelbeskrivning.

 7. Gör något av följande:

  • Om du vill ange ett högsta eller lägsta tal skriver du ett tal och avmarkerar rutan % av det markerade området. Giltiga värden är 1 till 1000.

  • Om du vill ange ett högsta eller lägsta procentuellt värde skriver du ett tal och markerar rutan % av det markerade området. Giltiga värden är 1 till 100.

 8. Alternativt kan du ändra hur formatet tillämpas på fält i området Värden för en pivottabell som använder motsvarande fält.

  Som standard baseras det villkorade formatet på alla synliga värden. Men när omfattningen omfattar motsvarande kan du i stället för att använda alla synliga värden välja att använda det villkorade formatet för varje kombination av:

  • En kolumn och dess fält på överordnad rad genom att välja varje kolumngrupp.

  • En rad och dess fält på överordnad kolumn genom att välja varje radgrupp.

 9. Ange ett format genom att klicka på Format. Dialogrutan Formatera celler öppnas.

 10. Välj det tal-, tecken-, kantlinje- eller fyllningsformat du vill använda när cellvärdet uppfyller villkoret och klicka på OK.

  Du kan välja mer än ett format. Det format du väljer visas i rutan Förhandsgranska.

Du kan söka efter värden som ligger över eller under ett medelvärde eller en standardavvikelse i ett cellområde. Du kan exempelvis visa de säljare som presterar bättre än genomsnittet i en årlig resultatgranskning eller identifiera tillverkat material som ligger under två standardavvikelser för kvalitetsmätning.

Snabbformatering

 1. Markera en eller flera celler i ett cellområde, i en tabell eller i en pivottabellrapport.

 2. Klicka på pilen bredvid Villkorsstyrd formatering i gruppen Format på fliken Start och klicka på Regler för över/under.

  Villkorsstyrd formatering

 3. Välj ett kommando, t.ex. Över medel eller Under medel.

 4. Ange de värden du vill använda och välj ett format.

Du kan ändra metoden för omfattningen av fält i området Värden i en pivottabellrapport genom att använda alternativknappen Använd formateringsregel för.

Avancerad formatering

 1. Markera en eller flera celler i ett cellområde, i en tabell eller i en pivottabellrapport.

 2. Gå till fliken Start i gruppen Format och klicka på pilen bredvid Villkorsstyrd formatering och sedan på Hantera regler. Dialogrutan Regelhanteraren för villkorsstyrd formatering visas.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill lägga till villkorsstyrd formatering klickar du på Ny regel. Dialogrutan Ny formateringsregel öppnas.

  • Om du vill ändra ett villkorsstyrt format gör du följande:

   1. Kontrollera att rätt kalkylblad, tabell eller pivottabellsrapport visas i listrutan Visa formateringsregler för.

   2. Om du vill kan du ändra cellområdet genom att klicka på Dölj dialogruta i rutan Gäller för för att tillfälligt dölja dialogrutan. Därefter markerar du det nya cellområdet i kalkylbladet och klickar sedan på Visa dialogruta.

   3. Markera regeln och klicka på Redigera regel. DialogrutanRedigera formateringsregel öppnas.

 4. Under Använd regel för, om du vill ändra omfattningen av fält i området Värden i en pivottabellrapport med hjälp av:

  • Val:    Klicka på Endast dessa celler.

  • Motsvarande fält:    Klicka på Alla värdefältsceller med samma fält.

  • Värdefält:    Klicka på Alla värdefältsceller.

 5. Klicka på Formatera endast värden som ligger över eller under medel under Välj en regeltyp.

 6. Gör något av följande i listrutan Formatera värden som är under Redigera regelbeskrivning:

  • Om du vill formatera celler som ligger över eller under genomsnittet för alla cellerna i området väljer du Över eller Under.

  • Om du vill formatera celler som ligger över eller under en, två eller tre standardavvikelser för alla cellerna i området väljer du en standardavvikelse.

 7. Alternativt kan du ändra hur formatet tillämpas på fält i området Värden för en pivottabell som använder motsvarande fält.

  Som standard baseras det villkorade formatet på alla synliga värden. Men när omfattningen omfattar motsvarande kan du i stället för att använda alla synliga värden välja att använda det villkorade formatet för varje kombination av:

  • En kolumn och dess fält på överordnad rad genom att välja varje kolumngrupp.

  • En rad och dess fält på överordnad kolumn genom att välja varje radgrupp.

 8. Klicka på Format. Dialogrutan Formatera celler öppnas.

 9. Välj det tal-, tecken-, kantlinje- eller fyllningsformat du vill använda när cellvärdet uppfyller villkoret och klicka på OK.

  Du kan välja mer än ett format. Det format du väljer visas i rutan Förhandsgranska.

Obs!: Du kan inte tillämpa villkorsstyrd formatering på fält i området Värden i en pivottabellrapport baserat på unika värden eller dubblettvärden.

I det här exemplet används villkorsstyrd formatering för kolumnen Handledare vid sökning efter handledare som håller i flera kurser (dubbletter av handledarnamn anges med rosa färg). Betyg som bara förekommer en gång i kolumnen Betyg anges med grön färg.

Värden i kolumn C som inte är unika är rosa, unika värden i kolumn D är gröna

Snabbformatering

 1. Markera en eller flera celler i ett cellområde, i en tabell eller i en pivottabellrapport.

 2. Klicka på pilen bredvid Villkorsstyrd formatering i gruppen Format på fliken Start och klicka på Markera celler.

  Villkorsstyrd formatering

 3. Välj Dubblettvärden.

 4. Ange de värden du vill använda och välj ett format.

Avancerad formatering

 1. Markera en eller flera celler i ett cellområde, i en tabell eller i en pivottabellrapport.

 2. Gå till fliken Start i gruppen Format och klicka på pilen bredvid Villkorsstyrd formatering och sedan på Hantera regler. Dialogrutan Regelhanteraren för villkorsstyrd formatering visas.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill lägga till villkorsstyrd formatering klickar du på Ny regel. Dialogrutan Ny formateringsregel öppnas.

  • Om du vill ändra ett villkorsstyrt format gör du följande:

   1. Kontrollera att rätt kalkylblad eller tabell visas i listrutan Visa formateringsregler för.

   2. Om du vill kan du ändra cellområdet genom att klicka på Dölj dialogruta i rutan Gäller för för att tillfälligt dölja dialogrutan. Därefter markerar du det nya cellområdet i kalkylbladet och klickar sedan på Visa dialogruta.

   3. Markera regeln och klicka på Redigera regel. DialogrutanRedigera formateringsregel öppnas.

 4. Klicka på Formatera endast unika eller duplicerade värden under Välj en regeltyp.

 5. Välj unika eller duplicerade i listrutan Formatera alla under Redigera regelbeskrivning.

 6. Klicka på Format. Dialogrutan Formatera celler öppnas.

 7. Välj det tal-, tecken-, kantlinje- eller fyllningsformat du vill använda när cellvärdet uppfyller villkoret och klicka på OK.

  Du kan välja mer än ett format. Det format du väljer visas i rutan Förhandsgranska.

Om du vill använda ett befintligt format för nya eller befintliga data i kalkylbladet, kan du använda Hämta format för att kopiera den villkorsstyrda formateringen till dessa data.

 1. Klicka på cellen med den villkorsstyrda formatering som du vill kopiera.

 2. Klicka på Start > Hämta format.

  Knapparna Kopiera och Klistra in på fliken Start

  Pekaren ändras till en pensel.

  Tips: Du kan dubbelklicka på Hämta format om du vill fortsätta använda penseln för att klistra in den villkorsstyrda formateringen i andra celler.

 3. Om du vill klistra in den villkorsstyrda formateringen drar du penseln över cellerna eller cellområdet som du vill formatera.

 4. När du vill sluta använda penseln trycker du på Esc.

Obs!: Om du har använt en formel i regeln som tillämpar den villkorsstyrda formateringenkanske du måste justera relativa och absoluta referenser i formeln efter att du klistrat in den villkorsstyrda formateringen. Mer information finns i Växla mellan relativa, absoluta och blandade referenser.

Om kalkylbladet innehåller en eller flera celler med villkorsstyrd formatering kan du snabbt identifiera dessa celler om du vill kopiera, ändra eller ta bort den villkorsstyrda formateringen. Du kan använda kommandot Gå till special om du vill söka efter celler med bara specifik villkorsstyrd formatering eller söka efter alla celler med villkorsstyrd formatering.

Söka efter alla celler med villkorsstyrd formatering

 1. Klicka på en cell som inte har villkorsstyrd formatering.

 2. Gå till fliken Start och gruppen Redigering, och klicka på pilen bredvid Sök och markera. Klicka sedan på Villkorsstyrd formatering.

Bara söka efter celler med samma villkorsstyrda formatering

 1. Klicka på en cell med den villkorsstyrda formatering som du vill söka efter.

 2. Gå till fliken Start och gruppen Redigering, och klicka på pilen bredvid Sök och markera. Klicka sedan på Gå till special.

 3. Klicka på Villkorsstyrd formatering.

 4. Klicka på Samma under Dataverifiering.

Ta bort villkorsstyrd formatering i ett kalkylblad    

 • På fliken Start klickar du på Villkorsstyrd formatering > Radera regler > Radera regler i hela bladet.

Ta bort villkorsstyrd formatering för ett område, en tabell eller pivottabell    

 1. Markera cellområdet, tabellen eller pivottabellen där du vill ta bort villkorsstyrd formatering.

 2. På fliken Start klickar du på Villkorsstyrd formatering > Radera regler.

 3. Beroende på vad du har valt klickar du på Markerade celler, Den här tabellen eller Den här pivottabellen.

Färgskalor är visuella guider som gör det lättare att förstå och överblicka datafördelningar och datavariationer. Det finns två typer av färgskalor: tvåfärgsskalor och trefärgsskalor.

Du kan använda en tvåfärgsskala om du vill jämföra ett cellområde med hjälp av skiftningar i två färger. Färgens nyans representerar höga eller låga värden. I en färgskala med grönt och gult kan du exempelvis ange att celler med högre värde ska ha mer grönt och celler med lägre värde mer gult.

Du kan använda en trefärgsskala om du vill jämföra ett cellområde med hjälp av skiftningar i tre färger. Färgens nyans representerar höga värden, mittvärden och låga värden. Om du använder en skala med grönt, gult och rött kan du exempelvis ange att celler med höga värden ska visas med grönt, celler med mittvärden med gult och celler med låga värden med rött.

 1. Markera en eller flera celler i ett cellområde, i en tabell eller i en pivottabell.

 2. Klicka på Start > Tabeller > Villkorsstyrd formatering > Färgskalor och välj sedan en färgskala.

En datastapel gör det lättare att se värdet för en cell i förhållande till andra celler. Längden på datastapeln representerar värdet i cellen. En längre stapel representerar ett högre värde och en kortare stapel representerar ett lägre värde. Datastaplar är praktiska när du vill upptäcka högre och lägre tal, särskilt vid omfattande datamängder, t.ex. de leksaker som säljer bäst och sämst i en rapport över årets julförsäljning.

 1. Markera en eller flera celler i ett cellområde, i en tabell eller i en pivottabell.

 2. Klicka på Start > Tabeller > Villkorsstyrd formatering > Datastaplar och välj sedan en datastapel.

Använd en ikonuppsättning om du vill kommentera och klassificera data i tre till fem kategorier avgränsade med ett tröskelvärde. Varje ikon representerar ett värdeintervall. I ikonuppsättningen 3 pilar representerar exempelvis den röda uppåtpilen högre värden, den gula sidopilen mittvärden och den gröna nedåtpilen lägre värden.

 1. Markera en eller flera celler i ett cellområde, i en tabell eller i en pivottabell.

 2. Klicka på Start > Tabeller > Villkorsstyrd formatering > Ikonuppsättningar och välj sedan en ikonuppsättning.

Det blir lättare att upptäcka särskilda celler i ett cellområde om du formaterar dem med hjälp av en jämförelseoperator. I ett lagerkalkylblad som är sorterat efter kategori kan du exempelvis framhäva produkter med färre än 10 enheter i lager i gult. I ett kalkylblad med en butiksöversikt kan du identifiera alla butiker i regionen "Sydost" som uppvisar en vinst på över 10 % och en försäljningsvolym på mindre än 1 000 000.

 1. Markera en eller flera celler i ett cellområde, i en tabell eller i en pivottabell.

 2. Gå till fliken Start och gruppen Tabeller. Klicka på Regler för markering av celler.

 3. Välj det kommando som du vill använda, t.ex. Mellan, Lika med text som innehåller eller Ett datum som infaller.

 4. Ange de värden du vill använda, och välj sedan ett format (fyllning, text eller kantlinjefärg). Klicka sedan på OK.

Du kan söka efter de högsta och lägsta värdena i ett cellområde baserat på en värdegräns som du anger. Du kan exempelvis söka efter de 5 produkter som säljer bäst i en områdesrapport, de 15 % sämsta produkterna i en kundundersökning eller de 25 högsta lönerna i en avdelning.

 1. Markera en eller flera celler i ett cellområde, i en tabell eller i en pivottabell.

 2. Gå till fliken Start och gruppen Tabeller. Klicka på Regler för över/under.

 3. Välj ett kommando, t.ex. 10 högsta eller 10 lägsta %.

 4. Ange de värden du vill använda, och välj sedan ett format (fyllning, text eller kantlinjefärg). Klicka sedan på OK.

Du kan söka efter värden som ligger över eller under ett medelvärde eller en standardavvikelse i ett cellområde. Du kan exempelvis visa de säljare som presterar bättre än genomsnittet i en årlig resultatgranskning eller identifiera tillverkat material som ligger under två standardavvikelser för kvalitetsmätning.

 1. Markera en eller flera celler i ett cellområde, i en tabell eller i en pivottabell.

 2. Gå till fliken Start och gruppen Tabeller. Klicka på Regler för över/under.

 3. Välj ett kommando, t.ex. Över medel eller Under medel.

 4. Ange de värden du vill använda, och välj sedan ett format (fyllning, text eller kantlinjefärg). Klicka sedan på OK.

Du kan söka efter unika eller duplicerade värden i ett cellområde.

 1. Markera en eller flera celler i ett cellområde, i en tabell eller i en pivottabell.

 2. Gå till fliken Start och gruppen Tabeller. Klicka på Regler för markering av celler och välj sedan Dubblettvärden.

 3. Ange de värden du vill använda, och välj sedan ett format (fyllning, text eller kantlinjefärg). Klicka sedan på OK.

Du kan kopiera och klistra in villkorsstyrd formatering på två sätt:

 • Använd Hämta format och kopiera villkorsstyrd formatering till andra data.

 • Kopiera formateringen i celler med villkorsstyrd formatering och klistra in i andra celler. Så här gör du det:

  1. Markera cellerna med den villkorsstyrda formatering som du vill kopiera till andra celler.

  2. Högerklicka på markeringen > Kopiera eller tryck på Ctrl+C.

  3. Markera den första cellen i målområdet där du vill klistra in den villkorsstyrda formateringen.

   Obs!: Eftersom du vill klistra in endast formateringen ska du inte högerklicka > Klistra in eller trycka på Ctrl+V. Om du dessutom har kopierat data som har ett annat talformat än de data som finns i målområdet måste du justera talformatet i målområdet efter att du har klistrat in formateringen.

Du kan ta bort villkorsstyrd formatering i markerade celler eller i hela kalkylbladet.

 • Så här tar du bort villkorsstyrd formatering från markerade celler:

  1. Markera cellerna i kalkylbladet.

  2. Klicka på fliken Start > Villkorsstyrd formatering > Radera regler > Radera regler i markerade celler.

 • Om du vill ta bort villkorsstyrd formatering i hela kalkylbladet klickar du på fliken Start > Villkorsstyrd formatering > Radera regler > Radera regler i hela bladet.

Har du en specifik fråga om funktioner?

Ställ en fråga i Excel-communityforumet

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Se även

Använda villkorsstyrd formatering med hjälp av en formel

Hantera regelprioritet vid villkorsstyrd formatering

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×