Lägg till eller ta bort skydd i dokument, arbetsböcker eller presentationer

Lägg till eller ta bort skydd i dokument, arbetsböcker eller presentationer

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I Office kan du använda ett lösenord för att förhindra att andra kan öppna eller ändra dina dokument, arbetsböcker och presentationer. Sedan kan du enkelt ta bort lösenorden om du inte längre behöver skydda ett dokument eller en arbetsbok. Du kan också använda dokumentskydd för att begränsa vilka typer av ändringar granskare kan göra.

IT-administratörer anger lösenordsprincip för appar för Office som omfattar grundreglerna.

Varning!: Observera att Microsoft inte kan hjälpa dig att få fram lösenordet om du glömmer bort det.

Lägga till eller ta bort ett lösenord för att styra åtkomst

Om du vill ange ett lösenord för en Word-, Excel- eller PowerPoint-fil klickar du på Arkiv > Information > Skydda dokument > Kryptera med lösenord. Du uppmanas att skapa ett lösenord och sedan bekräfta det. När du har lagt till ett lösenord för filen ska du spara filen så att lösenordet träder i kraft.

Viktigt!: 

 • Slutanvändare: Förvara lösenordet på ett säkert ställe. Du kan inte återställa eller ta bort lösenordet om du förlorar eller glömmer bort det.

 • Företag: Om du är orolig för att förlora tillgången till lösenordsskyddade Office-filer i företaget kan verktyget DocRecrypt var något för dig. Observera att du måste distribuera verktyget DocRecrypt INNAN den aktuella filen lösenordsskyddas. Med DocRecrypt kan du inte retroaktivt återställa filer som lösenordsskyddades innan du distribuerade DocRecrypt. Mer information finns i: Ta bort eller återställa fillösenord med DocRecrypt.

När du har lagt till ett lösenord för filen måste lösenordet anges av alla som vill öppna filen.

Om du vill ta bort lösenordet öppnar du filen, vilket kräver tillgång till det aktuella lösenordet, går till Arkiv > Skydda dokument > Kryptera med lösenord. Ta bort lösenordet och klicka på OK. Se till att spara filen så att ändringen blir permanent.

Låt användare läsa din fil men styr hur ändringar görs

Klicka på Arkiv > Information > Skydda dokument i ett öppet dokument. Du ser följande alternativ.

Skydda dokument-menyn i Word för Office 365

Markera som slutgiltig

Meddela att du delar en slutgiltig version av en fil så undviker du att granskare eller läsare gör oavsiktliga ändringar.

När en fil är markerad som slutgiltig inaktiveras funktioner för att skriva, redigera, använda kommandon och rättningsmarkeringar och filen är skrivskyddad.

När du markerar att ett dokument är klart tillfrågas du om du vill spara filen. Nästa gång du öppnar den ser du ett gult MARKERAT SOM SLUTGILTIGT-meddelande högst upp i dokumentet. Om du klickar på Redigera ändå kommer dokumentet inte längre att markeras som slutgiltigt.

Viktigt!: Markera som slutgiltig är inte en säkerhetsfunktion. Alla användare som öppnar filen kommer att kunna klicka på Redigera ändå om de vill åsidosätta den här inställningen. Markera som slutgiltig är endast en upplysning till personer som öppnar filen om att den ska betraktas som slutgiltig. Om du vill tillämpa skydd mot redigering ska du använda funktionen Begränsa redigering som beskrivs nedan.

Alltid öppnas skrivskyddade

Om du väljer det här alternativet och spara filen, när filen öppnas i framtiden det kommer öppna skrivskyddade som standard och användaren måste genom att markera ”Redigera ändå” innan de kan spara ändringar. Detta innebär att oavsiktliga ändringar.

Begränsa redigering (endast Word)

Styr vilka typer av ändringar som kan göras i dokumentet.

Följande alternativ visas när du markerar Begränsa redigering:

Fönstret Begränsa redigering
 • Formateringsbegränsningar    Alternativet begränsar formateringsalternativ samtidigt som utseendet som du har valt bibehålls. Markera vilka stilar som tillåts genom att klicka på Inställningar.

 • Redigeringsbegränsningar    Du kan kontrollera hur filen kan redigeras och inaktivera redigering helt och hållet. Klicka på Undantag eller på Fler användare om du vill ange vem som kan redigera dokumentet.

 • Långt ned i fönstret finns Begränsa behörighet...:    Använda Windows Live ID för att begränsa behörigheter.

  Använd ett Windows Live ID eller ett Microsoft Windows-konto om du vill begränsa behörigheter. Du kan tillämpa behörigheter via en mall som används av din organisation. Du kan också lägga till behörigheter genom att klicka på Begränsa åtkomst. Mer information om IRM (Information Rights Management) finns i avsnittet Information Rights Management i Office.

När du är redo att aktivera de redigeringsbegränsningar som du har valt klickar du på Ja, starta tvingande skydd för att lägga till ett lösenord eller välj användarautentisering.

Begränsa åtkomst

Du kan tillämpa behörigheter via en mall som skapas av din organisation. Mer information om hur du använder Information Rights Management (IRM) för att begränsa åtkomsten till dokumentet finns i: Information Rights Management i Office.

Lägga till en digital signatur

Du kan lägga till en osynlig digital signatur som verifierar filens giltighet.

Digitala signaturer används för att autentisera digital information, till exempel dokument, e-postmeddelanden och makron, med hjälp av datorkryptologi.

Mer information om digitala signaturer finns i avsnittet Digitala signaturer och certifikat.

Skydda enskilda arbetsblad och arbetsbokens struktur i Excel-kalkylblad

Microsoft Excel har några ytterligare objekt som du kan låsa. Du ser också de här inställningarna under Arkiv > Information > Skydda arbetsbok.

 • Skydda aktuellt blad:    Om du vill kontrollera vilka ändringar som kan göras i det markerade kalkylbladet väljer du Skydda aktuellt blad. Du uppmanas att ange och sedan bekräfta ett lösenord för bladet. Du har också möjlighet att välja vad andra användare kan göra med bladet, till exempel att markera, formatera, infoga, ta bort eller göra andra ändringar. Se till att spara filen när du har angett lösenordet för att vara säker på att det nya lösenordet tillämpas.

  Om du vill ta bort skyddet gör du likadant som ovan och anger det aktuella lösenordet i fältet Lösenord för att ta bort skydd från blad. Spara filen när du har tagit bort skyddet för att säkerställa att bladet nu är öppet för alla användare.

 • Skydda arbetsbokens struktur:    Med funktionen Skydda arbetsbokens struktur kan du välja lösenordsskydd och alternativ för att förhindra att användare ändrar, flyttar eller tar bort viktiga data. När du väljer Skydda arbetsbokens struktur har du om du vill möjlighet att ange ett lösenord.

  Om du vill ta bort skyddet klickar du på Skydda arbetsbokens struktur igen. Om du inte valde ett lösenord när du lade till skyddet kommer skyddet att tas bort utan eventuella ytterligare åtgärder. Om du valde ett lösenord blir du uppmanad att ange lösenordet i dialogrutan Ta bort arbetsbokens skrivskydd i Excel.

Ta bort skydd från filen

Ta bort Markera som slutgiltig   :

Öppna filen så ser du det gula meddelandet MARKERAD SOM SLUTGILTIG överst i filen. Om du klickar på Redigera ändå, kommer dokumentversionen inte längre att vara markerad som slutgiltig.

Ta bort redigeringsbegränsningar   

I filen klickar du på Arkiv > Information > Skydda dokument > Begränsa redigering och sedan på Stoppa skydd längst ned i fönstret Begränsa redigering.

Ta bort eller ändra åtkomstbegränsning   

Om du vill ta bort eller ändra åtkomstbegränsning, öppnar du filen och klickar sedan på Ändra Behörighet i det gula fältet högst upp i dokumentet.

Ta bort digital signatur   

Om du vill ta bort en digital signatur öppnar du filen. Du ser då ett meddelande i det gula fältet högst upp som anger att filen har markerats som slutgiltig. Klicka på Redigera ändå och bekräfta i dialogrutan där det står att redigering gör att signaturerna tas bort från dokumentet.

Klicka på Redigera ändå för att ta bort en digital signatur från filen.

Klicka på rubrikerna nedan för mer information

 1. Klicka på Skydda dokument i gruppen Skydd på fliken Granska. Klicka sedan på Begränsa formatering och redigering.

  Bild av menyfliksområdet i Word

 2. Markera kryssrutan Begränsa formatering till ett urval av formatmallar under Formateringsbegränsningar i åtgärdsfönstret Skydda dokument. Klicka sedan på Inställningar för att ange vilka formatmallar en granskare kan använda eller ändra.

 3. Under Redigeringsbegränsningar markerar du kryssrutan Tillåt endast den här typen av redigering i dokumentet.

 4. I listan över redigeringsbegränsningar klickar du på Spårade ändringar. (Detta omfattar bl.a. kommentarer, infogningar, borttagningar och flyttad text.)

  Obs!: Om du vill ha en annan uppsättning skyddsfunktioner går du till Active Directory-katalogtjänsten, klickar på Begränsa behörighet och använder IRM (Information Rights Management).

 5. Klicka på Ja, starta tvingande skydd under Starta tvingande skydd.

 6. Du kan välja att använda ett lösenord i dokumentet, så att endast de användare som känner till lösenordet kan ta bort skyddet. Det gör du genom att ange ett lösenord i rutan Ange nytt lösenord (valfritt) och sedan bekräfta lösenordet.

  Viktigt!: Om du väljer att inte använda lösenord kan alla granskare ändra dina redigeringsbegränsningar.

 1. Klicka på Skydda dokument i gruppen Skydd på fliken Granska. Klicka sedan på Begränsa formatering och redigering.

  Bild av menyfliksområdet i Word

 2. Markera kryssrutan Tillåt endast den här typen av redigering under Redigeringsbegränsningar i Skydda dokument.

 3. I listan över redigeringsbegränsningar klickar du på Kommentarer.

 4. Om du vill ge vissa personer redigeringsalternativ för specifika delar av dokumentet kan du markera områden i dokumentet och sedan välja vilka användare (en grupp eller individer) som ska kunna redigera de markerade områdena i dokumentet. Klicka på nedpilen bredvid gruppen eller det enskilda namnet för att hitta nästa område eller alla områden som gruppen eller personen kan redigera, eller ta bort behörigheter för gruppen eller personen.

  Obs!: Om du vill ha en annan uppsättning skyddsfunktioner går du till Active Directory-katalogtjänsten, klickar på Begränsa behörighet och använder IRM (Information Rights Management).

 5. Klicka på Ja, starta tvingande skydd under Starta tvingande skydd.

 6. Du kan välja att använda ett lösenord i dokumentet, så att endast de användare som känner till lösenordet kan ta bort skyddet. Det gör du genom att ange ett lösenord i rutan Ange nytt lösenord (valfritt) och sedan bekräfta lösenordet.

  Viktigt!: Om du väljer att inte använda lösenord kan alla granskare ändra dina redigeringsbegränsningar.

 1. Klicka på Skydda dokument i gruppen Skydd på fliken Granska. Klicka sedan på Begränsa formatering och redigering.

  Bild av menyfliksområdet i Word

 2. I åtgärdsfönstret Skydda dokument klickar du på Stoppa skydd.

Obs!: Om du använder ett lösenord för att skydda dokumentet ytterligare måste du ange lösenordet innan du kan stoppa skyddet.

Hur upprätthålls regler i lösenordsprinciper?

IT-administratörer tillämpa principer för starka lösenord genom att konfigurera grupprincipinställningar som motsvarar organisationens säkerhetsbehov. Om du vill läsa mer om hur du använder regler för lösenordsprinciper kan du söka efter TechNet-artikeln Plan password complexity settings for Office 2013.

Det finns två vanliga felmeddelanden som visas när du försöker att skydda en fil som har ett lösenord som inte uppfyller reglerna för lösenordsprincipen.

 • Lösenordet är inte tillräckligt långt – Ett varningsmeddelande visas som anger om du behöver fler tecken. Lösning: Använd ett lösenord som är lika långt eller längre än vad som anges i meddelandet.

  Felmeddelande när lösenordet är för kort

 • Lösenordet uppfyller inte kraven på komplexitet – Ett varningsmeddelande visas om att du behöver fler typer av tecken. Lösning: Använd ett lösenord som motsvarar eller överträffar minimikraven som beskrivs i meddelandet.

  Felmeddelande när lösenordet innehåller för få tecken

Närliggande avsnitt

Varför öppnas min fil med skrivskydd?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×