KPI:er (Key Performance Indicators) i Power Pivot

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Prestationsindikatorer (KPI: er) är visuella mått på prestanda. Baserat på ett särskilt beräknat fält, är en KPI utformad för att hjälpa användare att snabbt utvärdera aktuella värde och status för ett mått med ett definierat mål. KPI: N bedöms prestanda för det värde som anges av ett Base mått (kallas även ett beräknat fält i Power Pivot i Excel 2013), mot en målvärde, även definierade av ett mått eller ett absolut värde . Om modellen har inga åtgärder, finns i Skapa ett mått.

Pivottabell med KPI
Pivottabell med fullständigt namn på medarbetare på rader och försäljnings-KPI i värden

Skapa en KPI

 1. Klicka på den tabell som innehåller den åtgärd som ska fungera som bas mått i datavyn. Om du inte redan har skapat ett grundläggande mått finns i Skapa ett mått.

 2. Kontrollera att beräkningsområdet visas. Om det inte visas gör du följande i Power Pivot: klicka på Start> Beräkningsområde.

  Beräkningsområdet visas under tabellen som du arbetar med.

 3. Högerklicka på det beräknade fält som ska fungera som bas mått (värde) och klicka sedan på Skapa KPI i området beräkningen.

 4. Välj något av följande i Definiera målvärde:

  Markera mått och välj ett mål mått i rutan.

  Obs!: Om det finns inga fält i rutan, finns det inga beräknade fält i modellen. Du behöver för att Skapa ett mått.

  Välj Absolutvärde och skriv ett numeriskt värde.

 5. Gå till Definiera tröskelvärden för status, klicka och dra det undre och övre tröskelvärdet.

 6. Klicka på en bildtyp i Ange ikonformat.

 7. Klicka på Beskrivningar och skriv beskrivningar för KPI, värde, status och mål.

Redigera en KPI

 • Högerklicka på den åtgärd som fungerar som det bas måttet (värde) på KPI: N i området beräkningen och klicka sedan på Redigera KPI-inställningar.

Ta bort en KPI

 • Högerklicka på den åtgärd som fungerar som det bas måttet (värde) på KPI: N i området beräkningen och klicka sedan på Ta bort KPI.

  Ta bort en KPI tas inte bort bas mått eller target mått (om ett sådant var definierat).

Mer information om KPI:er.

I affärstermer är en KPI ett kvantifierbart mått på affärsmål. En försäljningsavdelning i en organisation kan till exempel använda en KPI för att mäta månadsbruttovinsten jämfört med den beräknade bruttovinsten. Redovisningsavdelningen kanske använder måttet månadsutgifter gentemot intäkter för att utvärdera kostnader och personalavdelningen kanske mäter de anställdas kvartalsomsättning. Alla är exempel på KPI. I företag används ofta KPI:er grupperade tillsammans på ett styrkort så att man får en snabb och exakt historisk sammanfattning av vad som fungerar och kan identifiera trender.

En KPI omfattar:

Basvärde

Ett basvärde definieras av ett beräknat fält som matchas mot ett värde. Det här värdet kan till exempel vara skapat som en sammanlagd försäljning eller skapat för att definiera vinst för en viss period.

Målvärde

Ett målvärde definieras av ett beräknat fält som returnerar ett värde eller av ett absolut värde. Ett beräknat fält kan till exempel vara ett målvärde där chefen för en organisation vill jämföra hur försäljningsavdelningen spåras mot en given kvot, där det beräknade budgetfältet representerar målvärdet. Ett exempel där ett absolut värde kan användas som målvärde är där personalchefen vill utvärdera de anställdas antal sjukdagar jämfört med genomsnittet, där genomsnittet för antal sjukdagar representerar det absoluta värdet.

Tröskelvärden för status

Ett tröskelvärde för status definieras av intervallet mellan ett lågt och ett högt tröskelvärde. Ett tröskelvärde för status visas med en bild så att användaren lätt kan avgöra basvärdets status jämfört med målvärdet.

Exempel

Försäljningschefen på Adventure Works vill skapa en pivottabell som hon kan använda för att snabbt visa om försäljningspersonalen uppfyller försäljningskvoten för en viss period (år) eller inte. För varje medarbetare vill hon att pivottabellen ska visa faktiskt försäljningsbelopp i kronor, försäljningskvotbeloppet i kronor och en enkel bild som visar om medarbetaren ligger under, vid eller över kvoten. Hon vill kunna göra ett utsnitt av data per år.

Försäljningschefen lägger därför till en försäljnings-KPI i AdventureWorks-arbetsboken. Hon skapar sedan en pivottabell med fält (beräknade fält och KPI) och gör utsnitt för att analysera om försäljningspersonalen uppfyller sina kvoter eller inte.

I Power Pivot skapas ett beräknat fält i kolumnen Försäljningsbelopp i tabellen FaktÅterförsäljareFörsäljning, som visar det faktiska försäljningsbeloppet i kronor för respektive anställd. Det beräknade fältet definierar basvärdet för KPI:n. Försäljningschefen kan sedan välja en kolumn och klicka på Autosumma på fliken Start eller ange en formel i formelfältet.

Det beräknade fältet Försäljning skapas med följande formel:

Sales:=SUM(FactResellerSales[SalesAmount])

Kolumnen FörsäljningBeloppKvot i tabellen FaktFörsäljningKvot innehåller ett försäljningskvotbelopp definierat för varje anställd. Värdena i den här kolumnen fungerar som det beräknade fältet Mål (värde) i KPI:n.

Det beräknade fältet FörsäljningBeloppKvot skapas med följande formel:

Rikta SalesAmountQuota:=Sum(FactSalesQuota[SalesAmountQuota])

Obs!: Det finns en relation mellan kolumnen MedarbetareNyckel i tabellen FaktFörsäljningKvot och MedarbetareNyckel i tabellen DimMedarbetare. Den här relationen behövs så att varje säljare i tabellen DimMedarbetare representeras i tabellen FaktFörsäljningKvot.

Nu när de beräknade fält som ska fungera som basvärde och målvärde för KPI:n har skapats, utvidgas det beräknade försäljningsfältet till en ny försäljnings-KPI. I försäljnings-KPI:n definieras det beräknade målfältet FörsäljningBeloppKvot som målvärde. Tröskelvärdet för status definieras som ett intervall i procent, där målet 100 % innebär att den faktiska försäljningen som definieras av det beräknade försäljningsfältet uppfyller den kvot som definieras i det beräknade målfältet FörsäljningBeloppKvot. Låg och hög procent definieras i statusfältet och en bildtyp väljs.

KPI i PowerPivot

KPI:er (Key Performance Indicators) i Power Pivot

Försäljningschefen kan nu skapa en pivottabell och lägga till KPI:ns basvärde, målvärde och status i värdefältet. Kolumnen Medarbetare läggs till i fältet RadEtikett och kolumnen Kalenderår läggs till som ett utsnitt.

Försäljningschefen kan nu snabbt se försäljningsstatus för säljavdelningen, göra ett utsnitt per år för det faktiska försäljningsbeloppet, försäljningskvotbeloppet och status för respektive anställd. Hon kan analysera trender över åren och ta reda på om hon behöver ändra försäljningskvoten för en anställd.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×