Kortkommandon i Microsoft Word för Windows

Kortkommandon i Microsoft Word för Windows

Alla kortkommandon för Microsoft Word visas i den här artikeln. För användare med rörlighets- eller synnedsättning kan det vara enklare att använda kortkommandon än att använda pekskärmen, och kortkommandona är därmed ett nödvändigt alternativ till att använda musen. Den här artikeln innehåller kortkommandon för Word på Windows.

Följ länken om du vill ha de här kortkommandona i ett Word-dokument: Kortkommandon i Word 2016 för Windows.

Meddelanden: 

 • Tangentbordsgenvägar i det här avsnittet gäller svensk tangentbordslayout. Tangenter i andra layouter stämmer kanske inte exakt med tangenterna på ett svenskt tangentbord.

 • Kommandon som kräver att du trycker på och släpper flera tangenter samtidigt visas med ett plustecken (+). Kommandon som kräver att du trycker på flera tangenter i ordningsföljd visas med ett kommatecken (,).

I det här avsnittet

Vanliga kortkommandon

Förflytta dig i ett menyfliksområde med tangentbordet

Kortkommandoreferens för Microsoft Word

Referens till funktionstangenter

Vanliga kortkommandon

I den här tabellen visar vi de vanligaste genvägarna i Microsoft Word.

Om du vill

Tryck på

Gå till "Berätta vad du vill göra"

Alt+C

Öppna

Ctrl+O

Spara

Ctrl+S

Stäng

Ctrl+W

Klipp ut

Ctrl+X

Kopiera

Ctrl+C

Klistra in

Ctrl+V

Markera alla

Ctrl+A

Använda fetstil

Ctrl+F

Kursivera

Ctrl+K

Understrykning

Ctrl+U

Minska teckenstorleken 1 punkt.

Ctrl+[

Öka teckenstorleken 1 punkt.

Ctrl+]

Centrera text

Ctrl+E

Vänsterjustera text.

Ctrl+L

Högerjustera text.

Ctrl+R

Avbryt

Esc

Ångra

Ctrl+Z

Göra om

Ctrl+Y

Zooma

Alt+Ö, OO – tryck sedan på tabbtangenten i dialogrutan Zooma tills du får fram det värde som du vill ha.

Förflytta dig i ett menyfliksområde med tangentbordet

Menyfliksområdet är området längst upp i Word, som är uppdelat i flikar. Varje flik visar ett eget menyfliksområde. Menyfliksområden består av grupper och varje grupp inkluderar ett eller flera kommandon.

Obs!: Tillägg och andra program kan lägga till egna flikar i menyfliksområdet och tillhandahålla snabbtangenter för dessa flikar.

Det finns två sätt att navigera bland flikarna i menyfliksområdet:

 • För att gå till menyfliksområdet trycker du på Alt och sedan förflyttar du dig mellan flikar med höger- och vänsterpil.

 • För att gå direkt till en viss flik på menyfliksområdet använder du en snabbtangent.

Om du vill

Tryck på

För att använda Backstage-vyn öppnar du sidan Arkiv.

Alt+A

För att använda teman, färger och effekter, som sidkantlinjer, öppnar du fliken Design.

Alt+S

Öppna fliken Start för att använda vanliga formateringskommandon och styckeformat samt om du vill använda verktyget Sök.

Alt+W

Öppna fliken Utskick för att koppla dokument samt arbeta med kuvert och etiketter.

Alt+M

Öppna fliken Infoga om du vill infoga tabeller, bilder, figurer, sidhuvuden och textrutor.

Alt+N

Öppna fliken Layout för att arbeta med sidmarginaler, sidorientering, indrag och avstånd.

Alt+P

Öppna rutan "Berätta" i menyfliksområdet för att skriva en term för sökning i hjälpavsnitten.

Alt+C – och skriv sedan sökordet

Öppna fliken Granska för att använda stavningskontrollen, ange redigeringsspråk samt spåra och gå igenom ändringar i dokumentet.

Alt+K

Öppna fliken Referenser för att lägga till en innehållsförteckning, fotnoter eller en tabell med källhänvisningar.

Alt+F

Öppna fliken Visa för att välja dokumentvyer och -lägen, till exempel läsläge eller dispositionsvy. Du kan även ställa in förstoringsgraden och hantera flera fönster med dokument.

Alt+W

 • Tryck på Alt för att gå till menyfliksområdet och på en snabbtangent för att gå direkt till en flik.

 • Tryck på nedåtpil för att gå in menyfliksområdet. (JAWS benämner den här åtgärden som att gå till det nedre menyfliksområdet.)

 • För att växla mellan kommandon trycker du på Tabb eller Skift+Tabb.

 • Du förflyttar dig inom den grupp som är vald genom att trycka på nedpilen.

 • För att växla mellan grupper i ett menyfliksområde trycker du Ctrl+högerpil eller Ctrl+vänsterpil.

 • Kontroller på menyfliksområdet aktiveras på olika sätt beroende på typen av kontroll:

  • Om det valda kommandot är en knapp, aktiveras den genom att trycka på blanksteg eller Retur.

  • Om det valda kommandot är en delningsknapp (dvs en knapp som öppnar en meny med fler alternativ) trycker du på Alt+nedpil för att aktivera den. Använd Tabb-tangenten för att växla mellan alternativen. Använd mellanslag eller Enter för att välja aktuellt alternativ.

  • Om det valda kommandot är en lista (som teckensnittslistan) trycker du på nedåtpilen för att öppna listan. Använd sedan uppåt- eller nedåtpilen för att gå mellan poster i listan.

  • Om det valda kommandot är ett galleri, trycker du på blanksteg eller Retur för att välja kommandot. Använd sedan Tabb-tangenten för att gå igenom posterna.

Tips: I gallerier med fler än en rad, går Tabb-tangenten från början till slutet på aktuell rad och sedan till början av nästa rad. Genom att trycka på högerpil i slutet av aktuell rad kommer du tillbaka till början på den raden.

Så här använder du snabbtangenterna:

 1. Tryck på Alt.

 2. Tryck på den bokstav som visas i det kvadratiska tangenttipset över det menyflikskommando du vill använda.

Ytterligare tangenttips kan visas när du trycker på bokstaven. Om du till exempel trycker Alt+F öppnas informationssidan i Office Backstage, där det finns en annan uppsättning tangenttips. Om du trycker på Alt igen visas tangenttipsen.

Följande tabell innehåller några sätt att flytta tangentbordsfokus med hjälp av tangentbordet.

Om du vill

Tryck på

Markera den aktiva fliken i menyfliksområdet och aktivera snabbtangenterna.

Alt eller F10. Använd snabbtangenterna eller piltangenterna för att flytta till en annan flik.

Flytta fokus till kommandona i menyfliksområdet.

Tabb eller Skift+Tabb

Flytta fokus till varje kommando i menyfliksområdet, framåt respektive bakåt.

Tabb eller Skift+Tabb

Flytta upp, ned, vänster eller höger bland objekten i menyfliksområdet.

Nedåtpil, uppil, vänsterpil eller högerpil

Visa eller dölja menyfliksområdet.

Ctrl+F1

Visa snabbmenyn för ett markerat objekt.

Skift+F10

Flytta fokus till en annan ruta i fönstret, t.ex. Formatera bild, grammatikrutan eller markeringsrutan.

F6

Aktivera markerade kommandon och kontroller i menyfliksområdet.

Blanksteg eller Retur

Öppna en markerad meny eller ett markerat galleri i menyfliksområdet.

Blanksteg eller Retur

Slutföra ändringen av värdet i en kontroll i menyfliksområdet och flytta fokus tillbaka till dokumentet.

Retur

Bläddra bland flytande former, som textrutor och bilder.

Ctrl+Alt+5 och sedan på TABB-tangenten flera gånger

Avsluta navigeringen av flytande former och återgå till normal navigering.

Esc

Kortkommandoreferens för Microsoft Word

Skapa och redigera dokument

Om du vill

Tryck på

Skapa ett nytt dokument.

Ctrl+N

Öppna ett dokument.

Ctrl+O

Stänga ett dokument.

Ctrl+W

Dela dokumentfönstret.

Alt+Ctrl+S

Ta bort delningen av dokumentfönstret.

Alt+Skift+C eller Alt+Ctrl+S

Spara ett dokument.

Ctrl+S

Om du vill

Tryck på

Infoga en hyperlänk.

Ctrl+I

Gå en sida bakåt.

Alt+Vänsterpil

Gå en sida framåt.

Alt+Högerpil

Uppdatera.

F9

Om du vill

Tryck på

Skriv ut ett dokument.

Ctrl+P

Växla till förhandsgranskning.

Alt+Ctrl+I

Flytta på förhandsgranskningssidan när du har zoomat in den.

Piltangenterna

Flytta på förhandsgranskningssidan när du har zoomat ut ur den.

Page Up eller Page Down

Flytta till den första förhandsgranskningssidan när du har zoomat ut ur den.

Ctrl+Home

Flytta till den sista förhandsgranskningssidan när du har zoomat ut ur den.

Ctrl+End

Om du vill

Tryck på

Infoga en kommentar (i åtgärdsfönstret Revision).

Alt+K, C1

Aktivera/inaktivera Spåra ändringar.

Ctrl+Skift+E

Stänga granskningsfönstret om det är öppet.

Alt+Skift+S

Välj fliken Granska i menyfliksområdet.

Alt+K – och sedan nedåtpilen för att flytta till kommandona på fliken.

Välja Språkkontroll

Alt+K, 7

Om du vill

Tryck på

Öppna sökrutan i åtgärdsfönstret Navigering.

Ctrl+B

Ersätta text, formatering och särskilda element.

Ctrl+H

Gå till en sida, ett bokmärke, en fotnot, en tabell, en kommentar, en bild eller en annan plats.

Ctrl+G

Växla mellan de fyra senaste platser där du har gjort redigeringar.

Alt+Ctrl+Z

Om du vill

Tryck på

Flytta ett tecken åt vänster

Vänsterpil

Flytta ett tecken åt höger

Högerpil

Flytta ett ord åt vänster

Ctrl+Vänsterpil

Flytta ett ord åt höger

Ctrl+Högerpil

Flytta ett stycke uppåt

Ctrl+Uppåtpil

Flytta ett stycke nedåt

Ctrl+Nedåtpil

Flytta en cell åt vänster (i en tabell)

Skift+Tabb

Flytta en cell åt höger (i en tabell)

Tabb

Flytta uppåt en rad

Uppil

Flytta nedåt en rad

Nedåtpil

Flytta till slutet av en rad

End

Flytta till början av en rad

Home

Flytta till början av fönstret

Alt+Ctrl+Page Up

Flytta till slutet av fönstret

Alt+Ctrl+Page Down

Flytta uppåt en skärm (rulla)

Page Up

Flytta nedåt en skärm (rulla)

Page Down

Flytta till början av nästa sida

Ctrl+Page Down

Flytta till början av föregående sida

Ctrl+Page Up

Flytta till slutet av ett dokument

Ctrl+End

Flytta till början av ett dokument

Ctrl+Home

Flytta till föregående ändring

Skift+F5

När du har öppnat ett dokument: gå till platsen där du jobbade då dokumentet senast stängdes

Skift+F5

Om du vill

Tryck på

Markera en post i en innehållsförteckning.

Alt+Skift+O

Markera en post i en citatförteckning.

Alt+Skift+I

Välj alternativ för citat

Alt + Shift + F12, mellanslag

Markera en indexpost.

Alt+Skift+X

Infoga en fotnot.

Alt+Ctrl+F

Infoga en slutkommentar.

Alt+Ctrl+D

Gå till nästa fotnot.

Alt+Skift+>

Gå till föregående fotnot.

Alt+Skift+<

Gå till "Berätta vad du vill göra" och Smart sökning.

Alt+C

Redigera dokument i olika vyer

Med Word kan du visa dokument i flera olika vyer. De olika vyerna är till för att underlätta givna aktiviteter. I läsläget kan du till exempel visa två sidor av ett dokument sida vid sida samt använda en pil för att gå till nästa sida.

Om du vill

Trycker du på

Växla till läsläget

Alt+Ö, L

Växla till Utskriftslayoutvy.

Alt+Ctrl+P

Växla till Disposition.

Alt+Ctrl+O

Växla till Utkast.

Alt+Ctrl+N

Dessa kortkommandon gäller endast om ett dokument är i dispositionsvyn.

Om du vill

Trycker du på

Höja ett stycke i dispositionsläget en nivå.

Alt+Skift+Vänsterpil

Sänka ett stycke i dispositionsläget en nivå.

Alt+Skift+Högerpil

Sänka till brödtextnivå.

Ctrl+Skift+N

Höja de markerade styckena.

Alt+Skift+Uppil

Sänka de markerade styckena.

Alt+Skift+Nedpil

Utöka text under en rubrik i dispositionsläget.

Alt+Skift+Plustecken (+)

Minimera text under en rubrik i dispositionsläget.

Alt+Skift+Minustecken (-)

Visa eller dölja all text eller alla rubriker i dispositionsläget.

Alt+Skift+A

Visa eller dölja teckenformatering.

Snedstrecket (/) på det numeriska tangentbordet

Visa den första raden av texten eller all text.

Alt+Skift+L

Visa alla rubriker med formatmallen Rubrik 1 i dispositionsläget.

Alt+Skift+1

Visa alla rubriker upp till rubrik n i dispositionsläget.

Alt+Skift+n

Infoga ett tabbtecken.

Ctrl+Tabb

Om du vill

Trycker du på

Gå till början av dokumentet.

Home

Gå till slutet av dokumentet.

End

Gå till sidan n.

n (n är det sidnummer du vill gå till), Retur

Avsluta Läsläge.

Esc

Redigera och flytta text och grafik

Markera text genom att hålla ned Skift och använda piltangenterna för att flytta markören.

Om du vill

Trycker du på

Aktivera utvidgningsläget.

F8

Markera det närmaste tecknet.

F8 och tryck sedan på vänsterpil eller högerpil

Öka storleken på en markering.

F8 (tryck en gång för att markera ett ord, två gånger för att markera en mening o.s.v.)

Minska storleken på en markering.

Skift+F8

Inaktivera utvidgningsläget.

Esc

Utöka markeringen ett tecken åt höger.

Skift+Högerpil

Utöka markeringen ett tecken åt vänster.

Skift+Vänsterpil

Utöka markeringen till slutet av ett ord.

Ctrl+Skift+Högerpil

Utöka markeringen till början av ett ord.

Ctrl+Skift+Vänsterpil

Utöka markeringen till slutet av en rad.

Skift+End

Utöka markeringen till början av en rad.

Skift+Home

Utöka markeringen en rad nedåt.

Skift+Nedåtpil

Utöka markeringen en rad uppåt.

Skift+Uppåtpil

Utöka markeringen till slutet av ett stycke.

Ctrl+Skift+Nedåtpil

Utöka markeringen till början av ett stycke.

Ctrl+Skift+Uppåtpil

Utöka markeringen en skärm nedåt.

Skift+Page Down

Utöka markeringen en skärm uppåt.

Skift+Page Up

Utöka markeringen till början av ett dokument.

Ctrl+Skift+Home

Utöka markeringen till slutet av ett dokument.

Ctrl+Skift+End

Utöka markeringen till slutet av ett fönster.

Alt+Ctrl+Skift+Page Down

Utöka markeringen till hela dokumentet.

Ctrl+A

Markera en kolumn med text.

Ctrl+Skift+F8 och använd sedan piltangenterna (tryck på Esc för att avbryta markeringsläget)

Utöka markeringen till en specifik plats i ett dokument.

F8+piltangenter (tryck på Esc för att avbryta markeringsläget)

Om du vill

Trycker du på

Ta bort ett tecken till vänster.

Backsteg

Ta bort ett ord till vänster.

Ctrl+Backsteg

Ta bort ett tecken till höger.

Ta bort

Ta bort ett ord till höger.

Ctrl+Delete

Klippa ut markerad text till Urklipp i Office.

Ctrl+X

Ångra den senaste åtgärden.

Ctrl+Z

Klippa ut till Insamling. (Insamling är en funktion som gör att du kan samla in grupper med text från olika platser och klistra in dem på en annan plats).

Ctrl+F3

Om du vill

Trycker du på

Öppna Urklipp i Office.

Tryck på Alt+W för att gå till fliken Start och tryck sedan på Å,R.

Kopiera markerad text eller markerade bilder till Urklipp i Office.

Ctrl+C

Klippa ut markerad text eller markerade bilder till Urklipp i Office.

Ctrl+X

Klistra in det senaste urklippet från Urklipp i Office.

Ctrl+V

Flytta text eller bilder en gång.

F2 (flytta sedan markören och tryck på Retur)

Kopiera text eller bilder en gång.

Skift +F2 (flytta sedan markören och tryck på Retur)

Öppna dialogrutan Skapa nytt byggblocknär ett textstycke eller ett objekt har markerats.

Alt+F3

Visa snabbmenyn som hör ihop med ett byggblock, när byggblocket, exempelvis en SmartArt-bild, är markerat.

Skift+F10

Klippa ut till Insamling.

Ctrl+F3

Klistra in innehållet från Insamling.

Ctrl+Skift+F3

Kopiera sidhuvudet eller sidfoten som används i det förra avsnittet i dokumentet.

Alt+Skift+R

Redigera och bläddra i tabeller

Om du vill

Trycker du på

Markera innehållet i nästa cell.

Tabb

Markera innehållet i föregående cell.

Skift+Tabb

Utvidga en markering till angränsande celler.

Håll ned Skift och tryck flera gånger på en piltangent

Markera kolumnen.

Använd piltangenterna för att gå till kolumnens första eller sista cell och gör sedan något av följande:

 • Tryck på Skift+Alt+Page Down för att markera kolumnen uppifrån och ned.

 • Tryck på Skift+Alt+Page Up för att markera kolumnen nedifrån och upp.

Markera en hel rad

Använd piltangenterna för att flytta till slutet av raden, till antingen den första (från vänster) eller den sista cellen (längst till höger) i raden.

 • Från den första cellen i raden: tryck på Skift+Alt+End för att markera raden från vänster till höger.

 • Från den sista cellen i raden: tryck på Skift+Alt+Home för att markera raden från höger till vänster.

Utvidga en markering (eller ett block).

Ctrl+Skift+F8 och använd sedan piltangenterna (tryck på Esc för att avbryta markeringsläget)

Markera en hel tabell.

Alt+5 på det numeriska tangentbordet (med Num Lock inaktiverad)

Om du vill

Tryck på

Flytta till nästa cell i en rad

Tabb

Flytta till föregående cell i en rad

Skift+Tabb

Flytta till första cellen i en rad

Alt+Home

Flytta till sista cellen i en rad

Alt+End

Flytta till första cellen i en kolumn

Alt+Page Up

Flytta till sista cellen i en kolumn

Alt+Page Down

Flytta till föregående rad

Uppil

Flytta till nästa rad

Nedpil

Flytta upp en rad

Alt+Skift+Uppil

Flytta ned en rad

Alt+Skift+Nedpil

Om du vill infoga

Tryck på

Infoga ett nytt stycke i en cell

Retur

Infoga en tabb i en cell

Ctrl+Tabb

Formatera tecken och stycken

Om du vill

Trycker du på

Öppna dialogrutan Tecken om du vill ändra teckenformateringen.

Ctrl+D

Ändra teckenskiftet för tecken.

Skift+F3

Göra alla bokstäver till versaler.

Ctrl+Skift+A

Använda fetstil.

Ctrl+F

Stryka under text.

Ctrl+U

Stryka under ord, men inte blanksteg.

Ctrl+Skift+W

Stryka under text med dubbel understrykning.

Ctrl+Skift+D

Dölja text.

Ctrl+Skift+H

Använda kursiv stil.

Ctrl+K

Formatera tecken som kapitäler (små versaler).

Ctrl+Skift+I

Visa text som nedsänkt text (automatiskt avstånd).

Ctrl+Likhetstecken

Visa text som upphöjd text (automatiskt avstånd).

Ctrl+Skift+Plus

Ta bort manuell teckenformatering.

Ctrl+Blanksteg

Formatera markeringen med teckensnittet Symbol.

Ctrl+Skift+Q

Om du vill

Trycker du på

Öppna dialogrutan Tecken för att ändra teckensnittet.

Ctrl+Skift+F

Öka teckenstorleken.

Ctrl+Skift+>

Minska teckenstorleken.

Ctrl+Skift+<

Öka teckenstorleken med 1 punkt.

Ctrl+]

Minska teckenstorleken med 1 punkt.

Ctrl+[

Om du vill

Trycker du på

Kopiera formatering från text.

Ctrl+Skift+C

Tillämpa kopierad formatering på text.

Ctrl+Skift+V

Om du vill

Trycker du på

Växla styckejustering mellan centrerad och vänsterjusterad.

Ctrl+E

Växla styckejustering mellan marginaljusterad och vänsterjusterad.

Ctrl+J

Växla styckejustering mellan högerjusterad och vänsterjusterad.

Ctrl+R

Vänsterjustera ett stycke.

Ctrl+L

Dra in ett stycke från vänster.

Ctrl+M

Ta bort ett styckeindrag från vänster.

Ctrl+Skift+M

Skapa ett hängande indrag.

Ctrl+T

Minska ett hängande indrag.

Ctrl+Skift+T

Ta bort styckeformatering.

Ctrl+Q

Om du vill

Trycker du på

Visa icke utskrivbara tecken.

Ctrl+Skift+* (asterisken på det numeriska tangentbordet fungerar inte)

Granska textformatering.

Skift+F1 (klicka sedan på den text vars formatering du vill granska)

Kopiera formatering.

Ctrl+Skift+C

Klistra in formatering.

Ctrl+Skift+V

Om du vill

Trycker du på

Använda enkelt radavstånd.

Ctrl+1

Använda dubbelt radavstånd.

Ctrl+2

Använda 1,5-rads avstånd.

Ctrl+5

Lägga till eller ta bort ett radavstånd före ett stycke.

Ctrl+0 (noll)

Om du vill

Trycker du på

Öppna åtgärdsfönstret Använd format.

Ctrl+Skift+S

Öppna åtgärdsfönstret Formatmallar.

Alt+Ctrl+Skift+S

Starta Autoformatering.

Alt+Ctrl+K

Använda formatmallen Normal.

Ctrl+Skift+N

Använda formatmallen Rubrik 1.

Alt+Ctrl+1

Använda formatmallen Rubrik 2.

Alt+Ctrl+2

Använda formatmallen Rubrik 3.

Alt+Ctrl+3

Stänga åtgärdsfönstret Formatmallar

 1. Tryck på F6 för att markera åtgärdsfönstret Formatmallar, om det inte redan är markerat.

 2. Tryck på Ctrl+Blanksteg.

 3. Använd piltangenterna för att markera Stäng och tryck sedan på Retur.

Om du vill infoga

Tryck på

Ett fält

Ctrl+F9

En radbrytning

Skift+Retur

En sidbrytning

Ctrl+Retur

En spaltbrytning

Ctrl+Skift+Retur

Ett långt tankstreck

Alt+Ctrl+Minustecken (på det numeriska tangentbordet)

Ett kort tankstreck

Ctrl+minustecken (på det numeriska tangentbordet)

Ett mjukt bindestreck

Ctrl+Bindestreck

Ett hårt bindestreck

Ctrl+Skift+Bindestreck

Ett hårt blanksteg

Ctrl+Skift+Blanksteg

En copyright-symbol

Alt+Ctrl+C

Symbolen för registrerat varumärke

Alt+Ctrl+R

En varumärkessymbol

Alt+Ctrl+T

Tre punkter

Alt+Ctrl+Punkt

Ett enkelt inledande citattecken

Ctrl+`(enkelt citattecken), `(enkelt citattecken)

Ett enkelt avslutande citattecken

Ctrl+' (enkelt citattecken), ' (enkelt citattecken)

Ett dubbelt inledande citattecken

Ctrl+` (enkelt citattecken), Skift+' (enkelt citattecken)

Ett dubbelt avslutande citattecken

Ctrl+' (enkelt citattecken), Skift+' (enkelt citattecken)

En autotextpost

Retur (när du har skrivit det första tecknet av autotextpostens namn och när skärmtipset visas)

Om du vill

Trycker du på

Infoga Unicode-tecknet för den angivna Unicode-teckenkoden (hexadecimal). Om du till exempel vill infoga valutasymbolen för euro ( Symbol för eurovaluta ) skriver du 20AC, håller ned Alt och trycker på X.

Teckenkoden, Alt+X

Ta reda på Unicode-teckenkoden för det markerade tecknet

Alt+X

Infoga ANSI-tecknet för den angivna ANSI-teckenkoden (decimal). Om du till exempel vill infoga valutasymbolen för euro håller du ned Alt och trycker på 0128 på det numeriska tangentbordet.

Alt+teckenkoden (på det numeriska tangentbordet)

Infoga och redigera objekt

 1. Tryck på Alt, N, OO, och sedan J för att öppna dialogrutan Objekt.

 2. Gör något av följande.

  • Tryck på nedåtpilen för att markera en objekttyp och tryck sedan på Retur för att skapa ett objekt.

  • Tryck på Ctrl+Tabb för att växla till fliken Skapa från fil, tryck på Tabb och skriv sedan in namnet på objektet du vill infoga eller bläddra till filen.

 1. Placera markören till vänster om objektet i dokumentet, och markera objektet genom att trycka på Skift+högerpil.

 2. Tryck på Skift+F10.

 3. Tryck på Tabb för att komma till Objektnamn, tryck på Retur, och tryck sedan på Retur igen.

 1. Tryck på Alt, N och sedan M för att välja SmartArt.

 2. Tryck på piltangenterna för att välja bildtyp.

 3. Tryck på Tabb och tryck sedan på piltangenterna för att markera den bild du vill infoga.

 4. Tryck på Retur.

 1. Tryck på Alt, N och sedan W för att välja WordArt.

 2. Tryck på piltangenterna för att välja en WordArt-stil och tryck sedan på Retur.

 3. Skriv in texten.

 4. Tryck på Esc för att markera WordArt-objektet och sedan på piltangenterna för att flytta objektet.

 5. Tryck på Esc igen för att återgå till dokumentet.

Koppla dokument och fält

Obs!: Du måste trycka på Alt+M eller klicka på Utskick för att kunna använda de här tangentbordsgenvägarna.

Om du vill

Trycker du på

Förhandsgranska ett kopplat dokument.

Alt+Skift+K

Koppla ett dokument.

Alt+Skift+N

Skriva ut det kopplade dokumentet.

Alt+Skift+M

Redigera ett kopplat datadokument.

Alt+Skift+E

Infoga ett kopplat fält.

Alt+Skift+F

Om du vill

Trycker du på

Infoga ett DATUM-fält

Alt+Skift+D

Infoga ett LISTNUM-fält.

Alt+Ctrl+L

Infoga ett Sida-fält.

Alt+Skift+P

Infoga ett TID-fält.

Alt+Skift+T

Infoga ett tomt fält.

Ctrl+F9

Uppdatera länkad information i ett Microsoft Word-källdokument.

Ctrl+Skift+F7

Uppdatera markerade fält.

F9

Ta bort länk för fält.

Ctrl+Skift+F9

Växla mellan en vald fältkod och dess resultat.

Skift+F9

Växla mellan alla fältkoder och deras resultat.

Alt+F9

Köra GOTOBUTTON eller MACROBUTTON från fältet som visar fältresultaten.

Alt+Skift+F9

Gå till nästa fält.

F11

Gå till föregående fält.

Skift+F11

Låsa ett fält.

Ctrl+F11

Låsa upp ett fält.

Ctrl+Skift+F11

Språkfältet

Varje dokument har ett förvalt språk, vanligtvis samma förvalda språk som används i datorns operativsystem. Men om dokumentet även innehåller ord och fraser på ett annat språk, kan det vara en bra idé att ställa in språket för de passagerna. Då kan du såväl kontrollera stavning och grammatik som använda tekniska hjälpmedel (bland annat skärmläsare) för de fraserna/orden.

Om du vill

Tryck på

Öppna dialogrutan Ange språk för språkkontroll

Alt+K, ZL, PP, D

Gå igenom listan med redigeringsspråk

Nedpil

Ange standardspråk

Alt+K, ZL

Om du vill

Tryck på

Aktivera/inaktivera japansk IME (Input Method Editor) på 101-tangentbord.

Alt+~

Aktivera/inaktivera koreansk IME (Input Method Editor) på 101-tangentbord.

Höger Alt

Aktivera/inaktivera kinesisk IME (Input Method Editor) på 101-tangentbord.

Ctrl+Blanksteg

Referens till funktionstangenter

Om du vill

Trycker du på

Få hjälp eller gå till Office.com.

F1

Flytta text eller bilder.

F2

Upprepa den senaste åtgärden.

F4

Välja kommandot Gå till (fliken Start).

F5

Gå till nästa fönsterruta eller ram.

F6

Välja kommandot Stavning (fliken Granska).

F7

Utöka markering.

F8

Uppdatera markerade fält.

F9

Visa tangenttips.

F10

Gå till nästa fält.

F11

Välja kommandot Spara som.

F12

Om du vill

Trycker du på

Visa sammanhangsberoende hjälp eller visa formatering.

Skift+F1

Kopiera text.

Skift+F2

Ändra teckenskiftet för tecken.

Skift+F3

Upprepa en Sök- eller Gå till-åtgärd

Skift+F4

Flytta till den sista ändringen.

Skift+F5

Gå till föregående ruta eller ram (efter att du har tryckt på F6).

Skift+F6

Välja kommandot Synonymer (fliken Granska, gruppen Språkkontroll).

Skift+F7

Minska storleken på en markering.

Skift+F8

Växla mellan en fältkod och dess resultat.

Skift+F9

Visa en snabbmeny.

Skift+F10

Gå till föregående fält.

Skift+F11

Välja kommandot Spara.

Skift+F12

Om du vill

Trycker du på

Visa eller dölja menyfliksområdet.

Ctrl+F1

Välja kommandot Förhandsgranska.

Ctrl+F2

Klippa ut till Insamling.

Ctrl+F3

Stänga fönstret.

CTRL+F4

Gå till nästa fönster.

Ctrl+F6

Infoga ett tomt fält.

Ctrl+F9

Maximera dokumentfönstret.

Ctrl+F10

Låsa ett fält.

Ctrl+F11

Välja kommandot Öppna.

Ctrl+F12

Om du vill

Trycker du på

Infoga innehållet ifrån Insamling.

Ctrl+Skift+F3

Redigera ett bokmärke.

Ctrl+Skift+F5

Gå till föregående fönster.

Ctrl+Skift+F6

Uppdatera länkad information i ett Word-källdokument.

Ctrl+Skift+F7

Utvidga en markering eller ett block.

Ctrl+Skift+F8, och tryck sedan på en piltangent

Ta bort länk för fält.

Ctrl+Skift+F9

Låsa upp ett fält.

Ctrl+Skift+F11

Välja kommandot Skriv ut.

Ctrl+Skift+F12

Om du vill

Trycker du på

Gå till nästa fält.

Alt+F1

Skapa ett nytt Byggblock.

Alt+F3

Avsluta Word.

Alt+F4

Återställa programmets fönsterstorlek.

Alt+F5

Gå tillbaka till dokumentet från en öppen dialogruta (förutsatt att dialogrutan stöder denna funktion).

Alt+F6

Sök efter nästa felstavning eller grammatiska fel

Alt+F7

Köra ett makro.

Alt+F8

Växla mellan alla fältkoder och deras resultat.

Alt+F9

Visa markeringsfönstret.

Alt+F10

Visa Microsoft Visual Basic-kod.

Alt+F11

Om du vill

Trycker du på

Gå till föregående fält.

Alt+Skift+F1

Välja kommandot Spara.

Alt+Skift+F2

Köra GOTOBUTTON eller MACROBUTTON från fältet som visar fältresultaten.

Alt+Skift+F9

Visa en meny eller ett meddelande för en tillgänglig åtgärd.

Alt+Skift+F10

Välja knappen Innehållsförteckning i behållaren för Innehållsförteckning när den är aktiv.

Alt+Skift+F12

Om du vill

Trycker du på

Visa systeminformation.

Ctrl+Alt+F1

Välja kommandot Öppna.

Ctrl+Alt+F2

I den här artikeln beskrivs inte hur du anpassar tangentbordsgenvägar eller skapar tangentbordsgenvägar för makron eller autotext.

Om du använder Microsoft Word Starter stöds inte alla funktioner för Word. Om du vill ha mer information om de tillgängliga funktionerna för Word Starter kan du läsa mer i supporten för Word Starter-funktionen.

Artikelinnehåll

Hitta och använda tangentbordsgenvägar

Grundläggande om Microsoft Office

Navigera i menyfliksområdet

Snabbreferens till Microsoft Word

Referens till funktionstangenter

Hitta och använda tangentbordsgenvägar

För tangentbordsgenvägar där du trycker på två eller flera tangenter samtidigt avgränsas tangenterna som ska tryckas ned med ett plustecken (+) i hjälpen för Microsoft Word 2010. För tangentbordsgenvägar där du först trycker på en tangent och omedelbart därefter på en annan avgränsas de tangenter som ska tryckas ned av ett komma (,).

 • Om du vill utöka alla avsnitt i den här artikeln trycker du på Tabb tills Visa allt är markerat och sedan på Retur. Tryck på Retur igen om du vill dölja alla avsnitt.

 • Om du bara vill utöka ett avsnitt i artikeln trycker du på Tabb tills avsnittsrubriken och plustecknet är markerat och trycker sedan på Retur. Tryck på Retur igen om du vill dölja avsnittet.

Viktigt!: Innan du börjar söka trycker du på Tabb tills Visa allt är markerat och sedan på Retur.

 1. Tryck på Ctrl+F.

  Dialogrutan Sök öppnas där du kan skriva in vad du söker efter.

 2. Skriv in text i sökrutan.

 3. Tryck på Retur.

Tryck på Tabb tills Visa alla markeras, tryck på Retur och tryck sedan på Ctrl+P om du vill skriva ut det här hjälpavsnittet.

Grundläggande om Microsoft Office

Om du vill

Trycker du på

Växla till nästa fönster.

Alt+Tabb

Växla till föregående fönster.

Alt+Skift+Tabb

Stänga det aktiva fönstret.

Ctrl+W eller Ctrl+F4

Återställa storleken på det aktiva fönstret när du har maximerat det.

Alt+F5

Gå till ett åtgärdsfönster från ett annat fönster i programfönstret (medurs). Du måste kanske trycka på F6 flera gånger.

F6

Gå till ett åtgärdsfönster från ett annat fönster i programfönstret (moturs).

Skift+F6

Växla till nästa fönster när flera fönster är öppna.

Ctrl+F6

Växla till föregående fönster.

Ctrl+Skift+F6

Maximera eller återställa ett markerat fönster.

Ctrl+F10

Kopiera en bild av bildskärmen till Urklipp.

Print Screen

Kopiera en bild av ett markerat fönster till Urklipp.

Alt+Print Screen

Om du vill

Trycker du på

Flytta till nästa alternativ eller alternativgrupp.

Tabb

Flytta till föregående alternativ eller alternativgrupp.

Skift+Tabb

Växla till nästa flik i en dialogruta

Ctrl+Tabb

Växla till föregående flik i en dialogruta

Ctrl+Skift+Tabb

Flytta mellan alternativ i en öppen listruta eller mellan alternativ i en alternativgrupp.

Piltangenter

Utföra åtgärden som hör till den markerade knappen, markera eller avmarkera den markerade kryssrutan.

Blanksteg

Markera ett alternativ eller markera eller avmarkera en kryssruta.

Alt+den understrukna bokstaven i ett alternativ

Öppna en markerad nedrullningsbar lista.

Alt+Nedpil

Markera ett alternativ från en listruta.

Första bokstaven i ett alternativ i en listruta

Stänga en markerad listruta eller avbryta ett kommando och stänga en dialogruta.

Esc

Köra det markerade kommandot

Retur

En redigeringsruta är en tom ruta där du skriver eller klistrar in text, t ex ditt användarnamn eller sökvägen till en mapp.

Om du vill

Trycker du på

Gå till början av inmatningen

Home

Flytta till slutet av posten.

End

Flytta ett tecken åt vänster eller höger.

Vänster- eller högerpil

Flytta ett ord åt vänster.

Ctrl+Vänsterpil

Flytta ett ord åt höger.

Ctrl+Högerpil

Markera eller avmarkera ett tecken åt vänster.

Skift+Vänsterpil

Markera eller avmarkera ett tecken åt höger.

Skift+Högerpil

Markera eller avmarkera ett ord åt vänster.

Ctrl+Skift+Vänsterpil

Markera eller avmarkera ett ord åt höger.

Ctrl+Skift+Högerpil

Markera från insättningspunkten till början av texten.

Skift+Home

Markera från insättningspunkten till slutet av texten.

Skift+End

Om du vill

Trycker du på

Visa dialogrutan Öppna.

Ctrl+F12 eller Ctrl+O

Visa dialogrutan Spara som.

F12

Öppna den markerade mappen eller filen.

Retur

Öppna mappen på nivån ovanför den markerade mappen.

Backsteg

Ta bort den markerade mappen eller filen.

Delete

Visa en snabbmeny för ett markerat objekt, till exempel en mapp eller en fil.

Skift+F10

Flytta framåt bland alternativ.

Tabb

Flytta bakåt bland alternativ.

Skift+Tabb

Öppna listan Leta i.

F4 eller Alt+I

Om du vill

Tryck på

Avbryta en åtgärd.

Esc

Ångra en åtgärd.

Ctrl+Z

Upprepa en åtgärd.

Ctrl+Y

Om du vill

Trycker du på

Gå till ett åtgärdsfönster från ett annat fönster i programfönstret. (Du måste kanske trycka på F6 flera gånger.)

F6

När en meny är aktiv går du till ett åtgärdsfönster. (Du måste kanske trycka på Ctrl+Tabb flera gånger.)

Ctrl+Tabb

Markera nästa eller föregående alternativ i ett aktivt åtgärdsfönster.

Tabb eller Skift+Tabb

Visa alla kommandon på åtgärdsfönstrets meny.

Ctrl+Blanksteg

Utföra åtgärden som är kopplad till den valda knappen.

Blanksteg eller Retur

Öppna en listruta för det markerade galleriobjektet.

Skift+F10

Markera det första eller sista objektet i ett galleri.

HOME eller END

Rulla uppåt eller nedåt i den markerade gallerilistan.

Page Up eller Page Down

Stänga ett åtgärdsfönster

 1. Tryck på F6 om du behöver återgå till åtgärdsfönstret.

 2. Tryck på Ctrl+Blanksteg.

 3. Använd piltangenterna för att markera Stäng och tryck sedan på Retur.

Flytta ett åtgärdsfönster

 1. Tryck på F6 om du behöver återgå till åtgärdsfönstret.

 2. Tryck på Ctrl+Blanksteg.

 3. Markera Flytta med hjälp av piltangenterna och tryck sedan på Retur.

 4. Flytta åtgärdsfönstret med hjälp av piltangenterna och tryck sedan på Retur.

Ändra storlek på ett åtgärdsfönster

 1. Tryck på F6 om du behöver återgå till åtgärdsfönstret.

 2. Tryck på Ctrl+Blanksteg.

 3. Markera Storlek med hjälp av piltangenterna och tryck sedan på Retur.

 4. Ändra storlek på åtgärdsfönstret med hjälp av piltangenterna och tryck sedan på Retur.

Om du vill

Tryck på

Visa snabbmenyn för markerat objekt.

Skift+F10

Visa menyn eller meddelandet för en tillgänglig åtgärd eller för knappen Alternativ för autokorrigering Bild av knapp eller för knappen Inklistringsalternativ Bild av knapp . Om mer än en åtgärd finns växlar du till nästa åtgärd och visar dess meny eller meddelande.

Alt+Skift+F10

Flytta mellan alternativ på en meny med tillgängliga åtgärder.

Piltangenterna

Utföra åtgärden för det markerade objektet på en meny över tillgängliga åtgärder.

Retur

Stänga menyn för tillgängliga åtgärder eller meddelandet.

Esc

Tips

 • Du kan begära att få en ljudavisering när en åtgärd blir tillgänglig (inte tillgängligt i Word Starter). Du måste ha ett ljudkort för att kunna höra ljudsignalerna. Du måste också ha Microsoft Office-ljud installerat på din dator.

 • Om du har tillgång till Internet kan du hämta Microsoft Office-ljud från Office.com. När du har installerat ljudfilerna gör du följande:

  1. Öppna Word-alternativ genom att trycka på Alt+F, T.

  2. Tryck på A för att välja Avancerat, och tryck sedan på Tabb för att gå vidare till Avancerade alternativ för att arbeta med Word.

  3. Tryck på Alt+S två gånger om du vill gå till kryssrutan Ge feedback med ljud som finns under Allmänt, och tryck sedan på Blanksteg.

  4. Tryck på Tabb upprepade gånger för att markera OK, och tryck sedan på Retur.

   Obs!: När du markerar eller avmarkerar den här kryssrutan påverkar inställningen alla Office-program som kan använda ljud.

Navigera i menyfliksområdet

Snabbtangenter är ett sätt att snabbt komma åt ett kommando genom att trycka på ett antal tangenter, oavsett var i programmet du befinner dig. Varje kommando i Word 2010 är tillgängligt via en snabbtangent. Du kan komma åt de flesta kommandon genom att trycka på två till fem tangenter. Gör så här om du vill använda en snabbtangent:

 1. Tryck på Alt.

  Tangenttips visas för alla funktioner som är tillgängliga i den aktuella vyn.

 2. Tryck på den bokstav som visas i tangenttipset över den funktion du vill använda.

 3. Ytterligare tangenttips kan visas när du trycker på andra bokstäver. Om du exempelvis trycker på Z när fliken Start är aktiv visas fliken Infoga tillsammans med tangenttips för grupperna på fliken.

 4. Fortsätt att trycka på tangenterna till du trycker på det kommando eller kontroll du vill använda. I vissa fall måste du först trycka på den bokstav som hör ihop med gruppen som innehåller kommandot.

  Obs!: Tryck på Alt för att avbryta åtgärden som du utför och dölja tangenttipsen.

Ett annat sätt att använda tangentbordet för att det ska fungera med program där Office menyfliksområde används är att flytta fokus mellan de olika flikarna och kommandona tills du hittar den funktion du vill använda. I följande tabell finns en lista över några sätt att ändra tangentbordets fokus utan att använda musen.

Om du vill

Tryck på

Markera den aktiva fliken i menyfliksområdet och aktivera snabbtangenterna.

Alt eller F10. Tryck på en av dessa tangenter igen för att flytta fokus tillbaka till dokumentet och inaktivera snabbtangenterna.

Gå vidare till en annan flik i menyfliksområdet.

F10 för att markera den aktiva fliken och sedan vänsterpil eller högerpil

Visa eller dölja menyfliksområdet.

Ctrl+F1

Visa snabbmenyn för markerat objekt.

Skift+F10

Flytta fokus när du vill markera vart och ett av följande område i fönstret:

 • Aktiv flik i menyfliksområdet

 • Öppna åtgärdsfönster

 • Statusfält längst ned i fönstret

 • Ditt dokument

F6

Flytta fokus till varje kommando i menyfliksområdet, framåt respektive bakåt.

Tabb eller Skift+Tabb

Flytta uppåt, nedåt, åt vänster eller höger bland objekten i menyfliksområdet.

Nedåtpil, uppil, vänsterpil eller högerpil

Aktivera det markerade kommandot eller kontrollen i menyfliksområdet.

Blanksteg eller Retur

Öppna den markerade menyn eller det markerade galleriet i menyfliksområdet.

Blanksteg eller Retur

Aktivera ett kommando eller en kontroll i menyfliksområdet så att du kan ändra ett värde.

Retur

Slutföra ändringen av värdet i en kontroll i menyfliksområdet och flytta fokus tillbaka till dokumentet.

Retur

Hämta hjälp för det valda kommandot eller den valda kontrollen i menyfliksområdet. (Om det inte finns några hjälpavsnitt för det valda kommandot visas ett allmänt hjälpavsnitt för programmet i stället.)

F1

Snabbreferens till Microsoft Word

Arbeta med dokument och webbsidor

Om du vill

Tryck på

Skapa ett hårt blanksteg.

Ctrl+Skift+Blanksteg

Skapa ett hårt bindestreck.

Ctrl+Skift+Bindestreck

Formatera bokstäver i fetstil.

Ctrl+F

Formatera bokstäver i kursiv stil.

Ctrl+K

Göra bokstäver understrukna.

Ctrl+U

Minska teckenstorleken en enhet.

Ctrl+Skift+<

Öka teckenstorleken en enhet.

Ctrl+Skift+>

Minska teckenstorleken 1 punkt.

Ctrl+[

Öka teckenstorleken 1 punkt.

Ctrl+]

Ta bort stycke- eller teckenformatering.

Ctrl+Blanksteg

Kopiera den markerade texten eller objektet.

Ctrl+C

Klippa ut den markerade texten eller objektet.

Ctrl+X

Klistra in texten eller objektet.

Ctrl+V

Klistra in special

Ctrl+Alt+V

Klistra endast in format

Ctrl+Skift+V

Ångra den senaste åtgärden.

Ctrl+Z

Gör om den senaste åtgärden.

Ctrl+Y

Öppna dialogrutan Räkna ord.

Ctrl+Skift+G

Om du vill

Trycker du på

Skapa ett nytt dokument.

Ctrl+N

Öppna ett dokument.

Ctrl+O

Stänga ett dokument.

Ctrl+W

Dela dokumentfönstret.

Alt+Ctrl+S

Ta bort delningen av dokumentfönstret.

Alt+Skift+C eller Alt+Ctrl+S

Spara ett dokument.

Ctrl+S

Om du vill

Tryck på

Öppna åtgärdsfönstret Navigering (om du vill söka i dokumentet).

Ctrl+F

Upprepa Sök (när fönstret Sök och ersätt är stängt).

Alt+Ctrl+Y

Ersätta text, formatering och särskilda element.

Ctrl+H

Gå till en sida, ett bokmärke, en fotnot, en tabell, en kommentar, en bild eller en annan plats.

Ctrl+G

Växla mellan de fyra senaste platser där du har gjort redigeringar.

Alt+Ctrl+Z

Öppna en lista över bläddringsalternativ. Använd piltangenterna för att markera ett alternativ och tryck på Retur om du vill använda det markerade alternativet för att bläddra i ett dokument.

Alt+Ctrl+Home

Flytta till föregående bläddringsalternativ (anges i bläddringsalternativ).

Ctrl+Page Up

Flytta till nästa bläddringsalternativ (anges i bläddringsalternativ).

Ctrl+Page Down

Om du vill

Tryck på

Växla till Utskriftslayoutvy.

Alt+Ctrl+P

Växla till Disposition.

Alt+Ctrl+O

Växla till Utkast.

Alt+Ctrl+N

Om du vill

Trycker du på

Höja ett stycke i dispositionsläget en nivå.

Alt+Skift+Vänsterpil

Sänka ett stycke i dispositionsläget en nivå.

Alt+Skift+Högerpil

Sänka till brödtextnivå.

Ctrl+Skift+N

Höja de markerade styckena.

Alt+Skift+Uppil

Sänka de markerade styckena.

Alt+Skift+Nedpil

Utöka text under en rubrik i dispositionsläget.

Alt+Skift+Plustecken

Minimera text under en rubrik i dispositionsläget.

Alt+Skift+Minustecken (-)

Visa eller dölja all text eller alla rubriker i dispositionsläget.

Alt+Skift+A

Visa eller dölja teckenformatering.

Snedstrecket (/) på det numeriska tangentbordet

Visa den första raden av brödtext eller all brödtext i dispositionsläget.

Alt+Skift+L

Visa alla rubriker med formatmallen Rubrik 1 i dispositionsläget.

Alt+Skift+1

Visa alla rubriker upp till rubrik n i dispositionsläget.

Alt+Skift+n

Infoga ett tabbtecken.

Ctrl+Tabb

Om du vill

Tryck på

Skriv ut ett dokument.

Ctrl+P

Växla till förhandsgranskning.

Alt+Ctrl+I

Flytta på förhandsgranskningssidan när du har zoomat in den.

Piltangenterna

Flytta på förhandsgranskningssidan när du har zoomat ut ur den.

Page Up eller Page Down

Flytta till den första förhandsgranskningssidan när du har zoomat ut ur den.

Ctrl+Home

Flytta till den sista förhandsgranskningssidan när du har zoomat ut ur den.

Ctrl+End

Om du vill

Tryck på

Infoga en kommentar.

Alt+Ctrl+M

Aktivera/inaktivera Spåra ändringar.

Ctrl+Skift+E

Stänga granskningsfönstret om det är öppet.

Alt+Skift+C

Obs!: Vissa skärmläsare är eventuellt inte kompatibla med vyn Helskärmsläsning.

Om du vill

Trycker du på

Gå till början av dokumentet.

Home

Gå till slutet av dokumentet.

End

Gå till sidan n.

n, Retur

Avsluta Läslayoutvyn.

Esc

Om du vill

Tryck på

Markera en post i en innehållsförteckning.

Alt+Skift+O

Markera en post i en citatförteckning.

Alt+Skift+I

Välj alternativ för citat

Alt + Shift + F12, blanksteg

Markera en indexpost.

Alt+Skift+X

Infoga en fotnot.

Alt+Ctrl+F

Infoga en slutkommentar.

Alt+Ctrl+D

Om du vill

Tryck på

Infoga en hyperlänk.

Ctrl+I

Gå en sida bakåt.

Alt+Vänsterpil

Gå en sida framåt.

Alt+Högerpil

Uppdatera.

F9

Redigera och flytta text och grafik

Om du vill

Trycker du på

Ta bort ett tecken till vänster.

BACKSTEG

Ta bort ett ord åt vänster.

Ctrl+Backsteg

Ta bort ett tecken till höger.

DEL

Ta bort ett ord åt höger.

Ctrl+Delete

Klippa ut markerad text till Urklipp i Office.

Ctrl+X

Ångra den senaste åtgärden.

Ctrl+Z

Klippa ut till Insamling.

Ctrl+F3

Om du vill

Trycker du på

Öppna Urklipp i Office.

Tryck på Alt+W för att gå till fliken Start och tryck sedan på Å,R.

Kopiera markerad text eller markerade bilder till Urklipp i Office.

Ctrl+C

Klippa ut markerad text eller markerade bilder till Urklipp i Office.

Ctrl+X

Klistra in det senaste urklippet från Urklipp i Office.

Ctrl+V

Flytta text eller bilder en gång.

F2 (flytta sedan markören och tryck på Retur)

Kopiera text eller bilder en gång.

Skift +F2 (flytta sedan markören och tryck på Retur)

Öppna dialogrutan Skapa nytt byggblocknär ett textstycke eller ett objekt har markerats.

Alt+F3

Visa snabbmenyn som hör ihop med ett byggblock, när byggblocket, exempelvis en SmartArt-bild, är markerat.

Skift+F10

Klippa ut till Insamling.

Ctrl+F3

Klistra in innehållet från Insamling.

Ctrl+Skift+F3

Kopiera sidhuvudet eller sidfoten som används i det förra avsnittet i dokumentet.

Alt+Skift+R

Om du vill infoga

Tryck på

Ett fält

Ctrl+F9

En radbrytning

Skift+Retur

En sidbrytning

Ctrl+Retur

En spaltbrytning

Ctrl+Skift+Retur

Ett långt tankstreck

Alt+Ctrl+Minustecken

Ett kort tankstreck

Ctrl+Minustecken

Ett mjukt bindestreck

Ctrl+Bindestreck

Ett hårt bindestreck

Ctrl+Skift+Bindestreck

Ett hårt blanksteg

Ctrl+Skift+Blanksteg

En copyright-symbol

Alt+Ctrl+C

Symbolen för registrerat varumärke

Alt+Ctrl+R

En varumärkessymbol

Alt+Ctrl+T

Tre punkter

Alt+Ctrl+Punkt

Ett enkelt inledande citattecken

Ctrl+`(enkelt citattecken), `(enkelt citattecken)

Ett enkelt avslutande citattecken

Ctrl+' (enkelt citattecken), ' (enkelt citattecken)

Ett dubbelt inledande citattecken

Ctrl+` (enkelt citattecken), Skift+' (enkelt citattecken)

Ett dubbelt avslutande citattecken

Ctrl+' (enkelt citattecken), Skift+' (enkelt citattecken)

En autotextpost

Retur (när du har skrivit det första tecknet av autotextpostens namn och när skärmtipset visas)

Om du vill

Trycker du på

Infoga Unicode-tecknet för den angivna Unicode-teckenkoden (hexadecimal). Om du till exempel vill infoga valutasymbolen för euro ( Symbol för eurovaluta ) skriver du 20AC, håller ned Alt och trycker på X.

Teckenkoden, Alt+X

Ta reda på Unicode-teckenkoden för det markerade tecknet

Alt+X

Infoga ANSI-tecknet för den angivna ANSI-teckenkoden (decimal). Om du till exempel vill infoga valutasymbolen för euro håller du ned Alt och trycker på 0128 på det numeriska tangentbordet.

Alt+teckenkoden (på det numeriska tangentbordet)

Markera text genom att hålla ned Skift och använda piltangenterna för att flytta markören.

Om du vill

Trycker du på

Aktivera utvidgningsläget.

F8

Markera det närmaste tecknet.

F8 och tryck sedan på vänsterpil eller högerpil

Öka storleken på en markering.

F8 (tryck en gång för att markera ett ord, två gånger för att markera en mening o.s.v.)

Minska storleken på en markering.

Skift+F8

Inaktivera utvidgningsläget.

Esc

Utöka markeringen ett tecken åt höger.

Skift+Högerpil

Utöka markeringen ett tecken åt vänster.

Skift+Vänsterpil

Utöka markeringen till slutet av ett ord.

Ctrl+Skift+Högerpil

Utöka markeringen till början av ett ord.

Ctrl+Skift+Vänsterpil

Utöka markeringen till slutet av en rad.

Skift+End

Utöka markeringen till början av en rad.

Skift+Home

Utöka markeringen en rad nedåt.

Skift+Nedåtpil

Utöka markeringen en rad uppåt.

Skift+Uppåtpil

Utöka markeringen till slutet av ett stycke.

Ctrl+Skift+Nedåtpil

Utöka markeringen till början av ett stycke.

Ctrl+Skift+Uppåtpil

Utöka markeringen en skärm nedåt.

Skift+Page Down

Utöka markeringen en skärm uppåt.

Skift+Page Up

Utöka markeringen till början av ett dokument.

Ctrl+Skift+Home

Utöka markeringen till slutet av ett dokument.

Ctrl+Skift+End

Utöka markeringen till slutet av ett fönster.

Alt+Ctrl+Skift+Page Down

Utöka markeringen till hela dokumentet.

Ctrl+A

Markera en kolumn med text.

Ctrl+Skift+F8 och använd sedan piltangenterna (tryck på Esc för att avbryta markeringsläget)

Utöka markeringen till en specifik plats i ett dokument.

F8+piltangenter (tryck på Esc för att avbryta markeringsläget)

Om du vill

Trycker du på

Markera innehållet i nästa cell.

Tabb

Markera innehållet i föregående cell.

Skift+Tabb

Utvidga en markering till angränsande celler.

Håll ned Skift och tryck flera gånger på en piltangent

Markera kolumnen.

Använd piltangenterna för att gå till kolumnens första eller sista cell och gör sedan något av följande:

 • Tryck på Skift+Alt+Page Down för att markera kolumnen uppifrån och ned.

 • Tryck på Skift+Alt+Page Up för att markera kolumnen nedifrån och upp.

Utvidga en markering (eller ett block).

Ctrl+Skift+F8 och använd sedan piltangenterna (tryck på Esc för att avbryta markeringsläget)

Markera en hel tabell.

Alt+5 på det numeriska tangentbordet (med Num Lock inaktiverad)

Om du vill

Tryck på

Flytta ett tecken åt vänster

Vänsterpil

Flytta ett tecken åt höger

Högerpil

Flytta ett ord åt vänster

Ctrl+Vänsterpil

Flytta ett ord åt höger

Ctrl+Högerpil

Flytta ett stycke uppåt

Ctrl+Uppåtpil

Flytta ett stycke nedåt

Ctrl+Nedåtpil

Flytta en cell åt vänster (i en tabell)

Skift+Tabb

Flytta en cell åt höger (i en tabell)

Tabb

Flytta uppåt en rad

Uppil

Flytta nedåt en rad

Nedåtpil

Flytta till slutet av en rad

End

Flytta till början av en rad

Home

Flytta till början av fönstret

Alt+Ctrl+Page Up

Flytta till slutet av fönstret

Alt+Ctrl+Page Down

Flytta uppåt en skärm (rulla)

Page Up

Flytta nedåt en skärm (rulla)

Page Down

Flytta till början av nästa sida

Ctrl+Page Down

Flytta till början av föregående sida

Ctrl+Page Up

Flytta till slutet av ett dokument

Ctrl+End

Flytta till början av ett dokument

Ctrl+Home

Flytta till föregående ändring

Skift+F5

När du har öppnat ett dokument: gå till platsen där du jobbade då dokumentet senast stängdes

Skift+F5

Om du vill

Tryck på

Flytta till nästa cell i en rad

Tabb

Flytta till föregående cell i en rad

Skift+Tabb

Flytta till första cellen i en rad

Alt+Home

Flytta till sista cellen i en rad

Alt+End

Flytta till första cellen i en kolumn

Alt+Page Up

Flytta till sista cellen i en kolumn

Alt+Page Down

Flytta till föregående rad

Uppil

Flytta till nästa rad

Nedpil

Flytta upp en rad

Alt+Skift+Uppil

Flytta ned en rad

Alt+Skift+Nedpil

Om du vill infoga

Tryck på

Infoga ett nytt stycke i en cell

Retur

Infoga en tabb i en cell

Ctrl+Tabb

Om du vill ändra inställningarna för överskrivning så att du kan aktivera överskrivningsläget genom att trycka på INSERT gör du följande:

 1. Öppna Word-alternativ genom att trycka på Alt+F, T.

 2. Tryck på A för att markera AVANCERAT och tryck sedan på Tabb.

 3. Tryck på Alt+O för att flytta till kryssrutan Styr överskrivningsläge med Insert-tangenten.

 4. Tryck på Blanksteg om du vill markera kryssrutan och tryck sedan på Retur.

Tryck på INSERT om du vill aktivera eller stänga av överskrivningsläget.

Formatera tecken och stycken

Om du vill

Trycker du på

Kopiera formatering från text.

Ctrl+Skift+C

Tillämpa kopierad formatering på text.

Ctrl+Skift+V

Obs!: Följande kortkommandon fungerar inte med Helskärmsläsning.

Om du vill

Trycker du på

Öppna dialogrutan Tecken för att ändra teckensnittet.

Ctrl+Skift+F

Öka teckenstorleken.

Ctrl+Skift+>

Minska teckenstorleken.

Ctrl+Skift+<

Öka teckenstorleken med 1 punkt.

Ctrl+]

Minska teckenstorleken med 1 punkt.

Ctrl+[

Om du vill

Trycker du på

Öppna dialogrutan Tecken om du vill ändra teckenformateringen.

Ctrl+D

Ändra teckenskiftet för tecken.

Skift+F3

Göra alla bokstäver till versaler.

Ctrl+Skift+A

Använda fetstil.

Ctrl+F

Stryka under text.

Ctrl+U

Stryka under ord, men inte blanksteg.

Ctrl+Skift+W

Stryka under text med dubbel understrykning.

Ctrl+Skift+D

Dölja text.

Ctrl+Skift+H

Använda kursiv stil.

Ctrl+K

Formatera tecken som kapitäler (små versaler).

Ctrl+Skift+I

Visa text som nedsänkt text (automatiskt avstånd).

Ctrl+Likhetstecken

Visa text som upphöjd text (automatiskt avstånd).

Ctrl+Skift+Plustecken

Ta bort manuell teckenformatering.

Ctrl+Blanksteg

Formatera markeringen med teckensnittet Symbol.

Ctrl+Skift+Q

Om du vill

Trycker du på

Visa icke utskrivbara tecken.

Ctrl+Skift+* (asterisken på det numeriska tangentbordet fungerar inte)

Granska textformatering.

Skift+F1 (klicka sedan på den text vars formatering du vill granska)

Kopiera formatering.

Ctrl+Skift+C

Klistra in formatering.

Ctrl+Skift+V

Om du vill

Trycker du på

Använda enkelt radavstånd.

Ctrl+1

Använda dubbelt radavstånd.

Ctrl+2

Använda 1,5-rads avstånd.

Ctrl+5

Lägga till eller ta bort ett radavstånd före ett stycke.

Ctrl+0 (noll)

Om du vill göra det här

Trycker du på

Växla styckejustering mellan centrerad och vänsterjusterad.

Ctrl+E

Växla styckejustering mellan marginaljusterad och vänsterjusterad.

Ctrl+J

Växla styckejustering mellan högerjusterad och vänsterjusterad.

Ctrl+R

Vänsterjustera ett stycke.

Ctrl+L

Dra in ett stycke från vänster.

Ctrl+M

Ta bort ett styckeindrag från vänster.

Ctrl+Skift+M

Skapa ett hängande indrag.

Ctrl+T

Minska ett hängande indrag.

Ctrl+Skift+T

Ta bort styckeformatering.

Ctrl+Q

Om du vill

Trycker du på

Öppna åtgärdsfönstret Använd format.

Ctrl+Skift+S

Öppna åtgärdsfönstret Formatmallar.

Alt+Ctrl+Skift+S

Starta Autoformatering.

Alt+Ctrl+K

Använda formatmallen Normal.

Ctrl+Skift+N

Använda formatmallen Rubrik 1.

Alt+Ctrl+1

Använda formatmallen Rubrik 2.

Alt+Ctrl+2

Använda formatmallen Rubrik 3.

Alt+Ctrl+3

Stäng åtgärdsfönstret Format

 1. Tryck på F6 för att markera åtgärdsfönstret Formatmallar, om det inte redan är markerat.

 2. Tryck på Ctrl+Blanksteg.

 3. Använd piltangenterna för att markera Stäng och tryck sedan på Retur.

Infoga och redigera objekt

 1. Tryck på Alt, N, OO, och sedan J för att öppna dialogrutan Objekt.

 2. Gör något av följande.

  • Tryck på nedåtpilen för att markera en objekttyp och tryck sedan på Retur för att skapa ett objekt.

  • Tryck på Ctrl+Tabb för att växla till fliken Skapa från fil, tryck på Tabb och skriv sedan in namnet på objektet du vill infoga eller bläddra till filen.

 1. Placera markören till vänster om objektet i dokumentet, och markera objektet genom att trycka på Skift+högerpil.

 2. Tryck på Skift+F10.

 3. Tryck på Tabb för att komma till Objektnamn, tryck på Retur, och tryck sedan på Retur igen.

 1. Tryck på Alt, N och sedan M för att välja SmartArt.

 2. Tryck på piltangenterna för att välja bildtyp.

 3. Tryck på Tabb och tryck sedan på piltangenterna för att markera den bild du vill infoga.

 4. Tryck på Retur.

 1. Tryck på Alt, N och sedan W för att välja WordArt.

 2. Tryck på piltangenterna för att välja en WordArt-stil och tryck sedan på Retur.

 3. Skriv in texten.

 4. Tryck på Esc för att markera WordArt-objektet och sedan på piltangenterna för att flytta objektet.

 5. Tryck på Esc igen för att återgå till dokumentet.

Koppla dokument och fält

Obs!: Du måste stå på fliken Utskick för att kunna använda dessa tangentbordsgenvägar.

Om du vill

Trycker du på

Förhandsgranska ett kopplat dokument.

Alt+Skift+K

Koppla ett dokument.

Alt+Skift+N

Skriva ut det kopplade dokumentet.

Alt+Skift+M

Redigera ett kopplat datadokument.

Alt+Skift+E

Infoga ett kopplat fält.

Alt+Skift+F

Om du vill

Trycker du på

Infoga ett DATUM-fält

Alt+Skift+D

Infoga ett LISTNUM-fält.

Alt+Ctrl+L

Infoga ett SIDA-fält.

Alt+Skift+P

Infoga ett TID-fält.

Alt+Skift+T

Infoga ett tomt fält.

Ctrl+F9

Uppdatera länkad information i ett Microsoft Word-källdokument.

Ctrl+Skift+F7

Uppdatera markerade fält.

F9

Ta bort länk för fält.

Ctrl+Skift+F9

Växla mellan en vald fältkod och dess resultat.

Skift+F9

Växla mellan alla fältkoder och deras resultat.

Alt+F9

Köra GOTOBUTTON eller MACROBUTTON från fältet som visar fältresultaten.

Alt+Skift+F9

Gå till nästa fält.

F11

Gå till föregående fält.

Skift+F11

Låsa ett fält.

Ctrl+F11

Låsa upp ett fält.

Ctrl+Skift+F11

Språkfältet

Om du vill

Tryck på

Växla mellan språk eller tangentbordslayouter.

Vänster Alt+Skift

Visa en lista med korrigeringsalternativ.

Bild av knapp +C

Aktivera/inaktivera handskrift.

Bild av knapp +H

Aktivera/inaktivera japansk IME (Input Method Editor) på 101-tangentbord.

Alt+~

Aktivera/inaktivera koreansk IME på 101-tangentbord.

Höger Alt

Aktivera/inaktivera kinesisk IME på 101-tangentbord.

Ctrl+Blanksteg

Tips

 • Du ställer in tangentkombinationen så att den växlar mellan språk eller tangentbordslayouter i dialogrutan Avancerade tangentinställningar. Om du vill öppna dialogrutan Avancerade tangentinställningar högerklickar du på Språk-raden och klickar sedan på Inställningar. Under Inställningar klickar du på Tangentinställningar.

 • Windows-tangenten Bild av knapp finns på den nedersta tangentraden på de flesta tangentbord.

Referens till funktionstangenter

Om du vill

Tryck på

Öppna hjälpen eller gå till Microsoft Office.com.

F1

Flytta text eller bilder.

F2

Upprepa den senaste åtgärden.

F4

Välja kommandot Gå till (fliken Start).

F5

Gå till nästa fönsterruta eller ram.

F6

Välja kommandot Stavning (fliken Granska).

F7

Utöka markering.

F8

Uppdatera markerade fält.

F9

Visa tangenttips.

F10

Gå till nästa fält.

F11

Välja kommandot Spara som.

F12

Om du vill

Trycker du på

Visa sammanhangsberoende hjälp eller visa formatering.

Skift+F1

Kopiera text.

Skift+F2

Ändra teckenskiftet för tecken.

Skift+F3

Upprepa en Sök- eller Gå till-åtgärd

Skift+F4

Flytta till den sista ändringen.

Skift+F5

Gå till föregående ruta eller ram (efter att du har tryckt på F6).

Skift+F6

Välja kommandot Synonymer (fliken Granska, gruppen Språkkontroll).

Skift+F7

Minska storleken på en markering.

Skift+F8

Växla mellan en fältkod och dess resultat.

Skift+F9

Visa en snabbmeny.

Skift+F10

Gå till föregående fält.

Skift+F11

Välja kommandot Spara.

Skift+F12

Om du vill

Tryck på

Visa eller dölja menyfliksområdet.

Ctrl+F1

Välja kommandot Förhandsgranska.

Ctrl+F2

Klippa ut till Insamling.

Ctrl+F3

Stänga fönstret.

CTRL+F4

Gå till nästa fönster.

Ctrl+F6

Infoga ett tomt fält.

Ctrl+F9

Maximera dokumentfönstret.

Ctrl+F10

Låsa ett fält.

Ctrl+F11

Välja kommandot Öppna.

Ctrl+F12

Om du vill

Trycker du på

Infoga innehållet ifrån Insamling.

Ctrl+Skift+F3

Redigera ett bokmärke.

Ctrl+Skift+F5

Gå till föregående fönster.

Ctrl+Skift+F6

Uppdatera länkad information i ett Word 2010 källdokument.

Ctrl+Skift+F7

Utvidga en markering eller ett block.

Ctrl+Skift+F8, och tryck sedan på en piltangent

Ta bort länk för fält.

Ctrl+Skift+F9

Låsa upp ett fält.

Ctrl+Skift+F11

Välja kommandot Skriv ut.

Ctrl+Skift+F12

Om du vill

Trycker du på

Gå till nästa fält.

Alt+F1

Skapa ett nytt Byggblock.

Alt+F3

Avsluta Word 2010.

Alt+F4

Återställa programmets fönsterstorlek.

Alt+F5

Gå tillbaka till dokumentet från en öppen dialogruta (förutsatt att dialogrutan stöder denna funktion).

Alt+F6

Sök efter nästa felstavning eller grammatiska fel

Alt+F7

Köra ett makro.

Alt+F8

Växla mellan alla fältkoder och deras resultat.

Alt+F9

Visa åtgärdsfönstret Markering och visning.

Alt+F10

Visa Microsoft Visual Basic-kod.

Alt+F11

Om du vill

Trycker du på

Gå till föregående fält.

Alt+Skift+F1

Välja kommandot Spara.

Alt+Skift+F2

Visa åtgärdsfönstret Referensinformation.

Alt+Skift+F7

Köra GOTOBUTTON eller MACROBUTTON från fältet som visar fältresultaten.

Alt+Skift+F9

Visa en meny eller ett meddelande för en tillgänglig åtgärd.

Alt+Skift+F10

Välja knappen Innehållsförteckning i behållaren för Innehållsförteckning när den är aktiv.

Alt+Skift+F12

Om du vill

Trycker du på

Visa systeminformation.

Ctrl+Alt+F1

Välja kommandot Öppna.

Ctrl+Alt+F2

Snabbreferens

Lär dig att navigera i Word med tillgängliga funktioner

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×