Kortkommandon i Excel för Windows

Kortkommandon i Excel för Windows

Många användare tycker att de kan arbeta effektivare genom att använda ett externt tangentbord med kortkommandon för Excel i Windows. För användare med rörelse- eller synnedsättning kan det vara enklare att använda kortkommandon än att använda pekskärmen, och kortkommandona är därmed ett nödvändigt alternativ till att använda musen. Den här artikeln innehåller kortkommandon för Excel i Windows.

Meddelanden: 

 • Kortkommandona i det här avsnittet gäller svensk tangentbordslayout. Tangenter i andra layouter stämmer kanske inte exakt med tangenterna på ett svenskt tangentbord.

 • Om ett kortkommando kräver att du trycker på två eller fler tangenter samtidigt är tangenterna i den här artikeln separerade med ett plustecken (+). Om du måste trycka på en tangent omedelbart efter en annan står tangenterna åtskilda med ett kommatecken (,).

I den här artikeln beskrivs kortkommandon, funktionstangenter och några andra vanliga kortkommandon förExcel. Även snabbtangenter för kommandon i menyfliksområdet beskrivs. För Excel Online, se Tangentbordsgenvägar i Excel Online.

Meddelanden: 

Vanliga kortkommandon

Om du inte har använt menyfliksområdet tidigare kan informationen i det här avsnittet hjälpa dig att förstå menyfliksområdets kortkommandostruktur. Menyfliksområdet har nya genvägar som kallas tangentbeskrivningar, som du kan visa genom att trycka på Alt-tangenten. I menyfliksområdet samlas relaterade kommandon i grupper på flikar. Gruppen Tal på fliken Start innehåller till exempel kommandot Talformat.

Den här tabellen visar de vanligaste kortkommandona i Excel.

Om du vill

Trycker du på

Stänga en arbetsbok

Ctrl+W

Öppna en arbetsbok

Ctrl+O

Gå till fliken Start

Alt+W

Spara en arbetsbok

Ctrl+S

Kopiera

Ctrl+C

Klistra in

Ctrl+V

Ångra

Ctrl+Z

Ta bort cellinnehåll

Delete-tangenten

Välja fyllningsfärg

Alt+W, H sedan 1

Klippa ut

Ctrl+X

Gå till fliken Infoga

Alt+N

Använda fetstil

Ctrl+F

Centrera cellinnehåll

Alt+W, A, C

Gå till fliken Sidlayout

Alt+P

Gå till fliken Data

Alt+Ä

Gå till fliken Visa

Alt+Ö

Öppna snabbmeny

Skift+F10, eller

Innehållsnyckel

Lägga till kantlinjer

Alt+W, J

Ta bort kolumn

Alt+W, D, C

Gå till fliken Formel

Alt+M

Dölja markerade rader

Ctrl+9

Dölja markerade kolumner

Ctrl+0

Överst på sidan

Kortkommandon i menyfliksområdet

Om du inte har använt menyfliksområdet tidigare kan informationen i det här avsnittet hjälpa dig att förstå menyfliksområdets kortkommandostruktur.

När du trycker på Alt-tangenten visas bokstäver i små bilder som kallas Tangenttips bredvid flikar och kommandon på menyfliksområdet, som visas i följande bild.

Excel Tangenttips

Du kan kombinera dessa bokstäver med Alt-tangenten som snabbtangenter för att utföra kommandon i menyfliksområdet. Alt+W öppnar exempelvis fliken Start och Alt+C går till rutan Berätta vad du vill göra.

Tryck på Alt igen för att se tangenttipsen för kommandon på flikarna.

Snabbtangenter för menyflikar

För att gå direkt till en flik i menyfliksområdet trycker du på en av följande snabbtangenter:

Om du vill

Trycker du på

Öppna rutan Berätta vad du vill göra i menyfliksområdet och skriv ett sökord för att få hjälp eller visa hjälpinnehåll.

Alt+C – och skriv sedan sökordet.

Öppna sidan Arkiv och använda Backstage-vyn.

Alt+A

Öppna fliken Start och formatera text och tal och använd verktyget Sök.

Alt+H

Öppna fliken Infoga och infoga pivottabeller, diagram, tillägg, miniatyrdiagram, bilder, former, sidhuvuden och textrutor.

Alt+N

Öppna fliken Sidlayout och arbeta med teman, utskriftsformat, skala och justering.

Alt+P

Öppna fliken Formler och infoga, spåra och anpassa funktioner och beräkningar.

Alt+M

Öppna fliken Data och ansluta till, sortera, filtrera, analysera och arbeta med data.

Alt+Ä

Öppna fliken Granska och kontrollera stavning, lägga till kommentarer och skydda blad och arbetsböcker.

ALT+K

Öppna fliken Visa och förhandsgranska sidbrytningar och layouter, visa och dölja stödlinjer och rubriker, ställa in förstoringsgraden, hantera fönster och rutor samt visa makron.

Alt+Ö

Överst på sidan

Arbeta i menyfliksområdet med tangentbordet

Om du vill

Trycker du på

Markera den aktiva fliken i menyfliksområdet och aktivera snabbtangenterna.

Alt eller F10. För att flytta till en annan flik använder du snabbtangenterna eller piltangenterna.

Flytta fokus till kommandona i menyfliksområdet.

Tabb eller Skift+Tabb

Flytta uppåt, nedåt, åt vänster eller höger bland objekten i menyfliksområdet.

Nedpil, uppil, vänsterpil eller högerpil

Aktivera en markerad knapp.

Blanksteg eller Retur

Öppna listan för ett markerat kommando.

Nedpil

Öppna menyn för en markerad knapp.

Alt+nedpil

Flytta till nästa kommando när en meny eller undermeny är öppen.

Nedpil

Visa eller dölja menyfliksområdet.

Ctrl+F1

Öppna en snabbmeny.

Skift+F10

Eller på ett Windows-tangentbord:

Innehållsnyckel (mellan höger Alt- och Ctrl-tangenter)

Flytta till undermenyn när en huvudmeny är öppen eller markerad.

Vänsterpil

Överst på sidan

Kortkommandon i Excel

Kortkommandon för att navigera i celler

Om du vill

Trycker du på

Flytta till föregående cell i ett kalkylblad, eller till föregående alternativ i en dialogruta.

Skift+Tabb

Flytta en cell uppåt i ett kalkylblad.

Uppil

Flytta en cell nedåt i ett kalkylblad.

Nedpil

Flytta en cell åt vänster i ett kalkylblad.

Vänsterpil

Flytta en cell åt höger i ett kalkylblad.

Högerpil

Flytta till slutet av det aktuella dataområdet i ett kalkylblad.

Ctrl+piltangent

Aktivera slutläge, flytta till nästa ifyllda cell i samma kolumn eller rad som den aktiva cellen och inaktivera slutläge. Om cellerna är tomma, flytta till den sista cellen i raden eller kolumnen.

End, piltangent

Flytta till den sista cellen i ett kalkylblad, till den sista rad som används, i kolumnen längst till höger som används.

Ctrl+End

Utöka markeringen av celler till den sista cellen som används i kalkylbladet (nedre högra hörnet).

Ctrl+Skift+End

Flytta till cellen längst upp till vänster i fönstret om Scroll Lock är aktiverat.

Home+Scroll Lock

Flytta till början av ett kalkylblad.

Ctrl+Home

Flytta en skärmbild nedåt i ett kalkylblad.

Page Down

Flytta till nästa blad i en arbetsbok.

Ctrl+Page Down

Flytta en skärmbild åt höger i ett kalkylblad.

Alt+Page Down

Flytta en skärmbild uppåt i ett kalkylblad.

Page Up

Flytta en skärmbild åt vänster i ett kalkylblad.

Alt+Page Up

Flytta till föregående blad i en arbetsbok.

Ctrl+Page Up

Flytta en cell åt höger i ett kalkylblad. Eller flytta mellan olåsta celler i ett skyddat kalkylblad.

Tabb

Öppna listan med verifieringsalternativ för en cell för vilken dataverifieringsalternativet tillämpas.

Alt+nedpil

Bläddra bland flytande former, som textrutor och bilder.

Ctrl+Alt+5 och sedan på TABB-tangenten flera gånger

Avsluta navigeringen av flytande former och återgå till normal navigering.

Esc

Överst på sidan

Kortkommandon för att formatera celler

Om du vill

Trycker du på

Öppna dialogrutan Formatera celler.

Ctrl+1

Formatera teckensnitt i dialogrutan Formatera celler.

Ctrl+Skift+F eller Ctrl+Skift+P

Redigera den aktiva cellen och placera insättningspunkten i slutet av dess innehåll. Eller, om redigering är inaktiverat för cellen, flytta insättningspunkten till formelfältet. När du redigerar en formel kan du aktivera eller inaktivera pekarläge så att du kan använda piltangenterna för att skapa en referens.

F2

Lägga till eller redigera en cellkommentar.

Skift+F2

Öppnar dialogrutan Infoga och infoga tomma celler.

Ctrl+Skift+Plus (+)

Visa dialogrutan Ta bort, som du kan använda för att ta bort markerade celler.

Ctrl+Minus (-)

Ange aktuell tid.

Ctrl+Skift+kolon (:)

Ange dagens datum.

Ctrl+semikolon (;)

Växla mellan att visa cellvärden och formler i kalkylbladet.

Ctrl+§

Kopiera en formel från cellen ovanför den aktiva cellen till cellen eller formelfältet.

Ctrl+apostrof (')

Flytta de celler som är markerade.

Ctrl+X

Kopiera de celler som är markerade.

Ctrl+C

Klistra in innehåll vid insättningspunkten och ersätt det som är markerat.

Ctrl+V

Öppna dialogrutan Klistra in special.

Ctrl+Alt+V

Göra texten kursiv eller ta bort kursiv stil.

Ctrl+K eller Ctrl+3

Göra texten fet eller ta bort fetstil.

Ctrl+F eller Ctrl+2

Stryka under text eller ta bort understrykning.

Ctrl+U eller Crtl+4

Använda eller ta bort genomstrykning.

Ctrl+5

Växla mellan att dölja objekt, visa objekt och visa platshållare för objekt.

Ctrl+6

Lägga till en kantlinje runt de celler som är markerade.

Ctrl+Skift+ampersand (&)

Ta bort kantlinjen från de celler som är markerade.

Ctrl+Skift+understreck (_)

Visa eller dölja dispositionssymboler.

Ctrl+8

Använda kommandot Fyll ned för att kopiera innehållet och formatet i den översta cellen i ett markerat område till cellerna nedanför.

Ctrl+D

Använda det allmänna talformatet.

Ctrl+Skift+tilde (~)

Använda valutaformatet med två decimaler (negativa tal visas inom parentes).

Alt+6

Använda procentformatet utan decimaler.

Ctrl+Skift+procent (%)

Använda det vetenskapliga talformatet med två decimaler.

Ctrl+Skift+cirkumflex (^)

Använda datumformatet med dag, månad och år.

Ctrl+Skift+nummertecken (#)

Använda tidsformatet med timme och minut samt FM eller EM.

Ctrl+Skift+@-tecken

Använda talformatet med två decimaler, tusentalsavgränsare och minustecken (-) framför negativa värden.

Ctrl+Skift+utropstecken (!)

Öppna dialogrutan Hyperlänk.

Ctrl+I

Kontrollera stavningen i det aktiva kalkylbladet eller i det markerade området.

F7

Visa alternativ för snabbanalys för markerade celler som innehåller data.

Ctrl+Q

Visa dialogrutan Skapa tabell.

Ctrl+L eller Ctrl+T

Överst på sidan

Kortkommandon för att markera och utföra åtgärder

Om du vill

Trycker du på

Markera hela kalkylbladet.

Ctrl+A eller Ctrl+Skift+Blanksteg

Markera det aktuella bladet samt nästa blad i en arbetsbok.

Ctrl+Skift+Page Down

Markera det aktuella bladet samt föregående blad i en arbetsbok.

Ctrl+Skift+Page Up

Utöka cellmarkeringen med en cell.

Skift+piltangent

Utöka cellmarkeringen till den sista ifyllda cellen i samma kolumn eller samma rad som den aktiva cellen. Om nästa cell är tom utökas markeringen till nästa ifyllda cell.

Ctrl+Skift+piltangent

Aktivera utvidgningsläget och använda piltangenterna för att utöka en markering. Tryck igen för att inaktivera.

F8

Lägga till en icke angränsande cell eller ett icke angränsande cellområde till en cellmarkering med hjälp av piltangenterna.

Skift+F8

Starta en ny rad i samma cell.

Alt+Retur

Fylla det cellområde som är markerat med den aktuella inmatningen.

Ctrl+Retur

Bekräfta en inmatning och markera cellen ovanför.

Skift+Retur

Markera en hel kolumn i ett kalkylblad.

Ctrl+Blanksteg

Markera en hel rad i ett kalkylblad.

Skift+Blanksteg

Markera alla objekt i ett kalkylblad om ett objekt är markerat.

Ctrl+Skift+Blanksteg

Utöka en cellmarkering till början av kalkylbladet.

Ctrl+Skift+Home

Markera det aktuella området om kalkylbladet innehåller data. Tryck en gång till för att markera det aktuella området och dess sammanfattningsrader. Tryck en tredje gång för att markera hela kalkylbladet.

Ctrl+A eller Ctrl+Skift+Blanksteg

Markera det aktuella området runt den aktiva cellen eller markera en hel pivottabellrapport.

Ctrl+Skift+asterisk (*)

Markera det första kommandot på menyn om en meny eller undermeny visas.

Start

Upprepa det senaste kommandot eller den senaste åtgärden, om möjligt.

Ctrl+Y

Ångra den senaste åtgärden.

Ctrl+Z

Överst på sidan

Kortkommandon för att arbeta med data, funktioner och formelfältet

Om du vill

Trycker du på

Markera en hel pivottabellrapport.

Ctrl+Skift+asterisk (*)

Redigera den aktiva cellen och placera insättningspunkten i slutet av dess innehåll. Eller, om redigering är inaktiverat för cellen, flytta insättningspunkten till formelfältet. När du redigerar en formel kan du aktivera eller inaktivera pekarläge så att du kan använda piltangenterna för att skapa en referens.

F2

Visa eller dölja formelfältet.

Ctrl+Skift+U

Avbryta en inmatning i cellen eller formelfältet.

Esc

Bekräfta en inmatning i formelfältet och markera cellen nedanför.

Retur

Flytta markören till slutet av texten i formelfältet.

Ctrl+End

Markera all text i formelfältet, från markören till slutet.

Ctrl+Skift+End

Beräkna alla kalkylblad i alla öppna arbetsböcker.

F9

Beräkna det aktiva kalkylbladet.

Skift+F9

Beräkna alla kalkylblad i alla öppna arbetsböcker, oavsett om de har ändrats sedan den senaste beräkningen eller inte.

Ctrl+Alt+F9

Kontrollera underordnade formler och beräkna sedan alla celler i alla öppna arbetsböcker, inklusive celler som inte markerats för beräkning.

Ctrl+Alt+Skift+F9

Visa menyn eller meddelandet för en knapp av typen Felkontroll.

Alt+Skift+F10

Visa dialogrutan Funktionsargument när insättningspunkten befinner sig till höger om ett funktionsnamn i en formel.

Ctrl+A

Infoga argumentnamn och parenteser när insättningspunkten befinner sig till höger om ett funktionsnamn i en formel.

Ctrl+Skift+A

Aktiverar Snabbfyllning så att mönster i angränsande kolumner automatiskt identifieras och fyller den aktuella kolumnen

Ctrl+E

Gå igenom alla olika kombinationer av absoluta och relativa referenser i en formel om en cellreferens eller ett cellområde är markerat.

F4

Infoga en funktion.

Skift+F3

Kopiera värdet från cellen ovanför den aktiva cellen till cellen eller formelfältet.

Ctrl+Skift+raka citattecken (")

Skapa ett inbäddat diagram med det aktuella områdets data.

Alt+F1

Skapa ett diagram med det aktuella områdets data på ett separat diagramblad.

F11

Definiera ett namn som ska användas i referenser.

Alt+M, M, D

Klistra in ett namn från dialogrutan Klistra in namn (om namn har definierats i arbetsboken).

F3

Flytta till det första fältet i nästa post i ett dataformulär.

Retur

Skapa, köra, redigera eller ta bort ett makro.

Alt+F8

Öppna redigeraren Microsoft Visual Basic for Applications.

Alt+F11

Överst på sidan

Funktionstangenter

Tangent

Beskrivning

F1

 • Bara F1: visar åtgärdsfönstret Hjälp om Excel.

 • Ctrl+F1: visar eller döljer menyfliksområdet.

 • Alt+F1: skapar ett inbäddat diagram för informationen i det aktuella området.

 • Alt+Skift+F1: infogar ett nytt kalkylblad.

F2

 • Bara F2: redigera den aktiva cellen och placera insättningspunkten i slutet av dess innehåll. Eller, om redigering är inaktiverat för cellen, flytta insättningspunkten till formelfältet. När du redigerar en formel kan du aktivera eller inaktivera pekarläge så att du kan använda piltangenterna för att skapa en referens.

 • Skift+F2: lägger till eller redigerar en cellkommentar.

 • CTRL+F2: visar förhandsgranskningsområdet på fliken Skriv ut i Backstage-vyn.

F3

 • Bara F3: visar dialogrutan Klistra in namn. Går bara att använda om namnen har definierats i arbetsboken.

 • Skift+F3: visar dialogrutan Infoga funktion.

F4

 • Bara F4: upprepar det senaste kommandot eller den senaste åtgärden, om möjligt.

  Om en cellreferens eller ett cellområde är markerat i en formel växlar F4 mellan alla olika kombinationer av absoluta och relativa referenser.

 • Ctrl+F4: stänger det arbetsboksfönster som är markerat.

 • Alt+F4: stänger Excel.

F5

 • Bara F5: visar dialogrutan Gå till.

 • Ctrl+F5: återställer storleken på det arbetsboksfönster som är markerat.

F6

 • Bara F6: växlar mellan kalkylbladet, menyfliksområdet, åtgärdsfönstret och zoomkontrollerna. Om kalkylbladet är delat ingår även de delade fönsterrutorna när du växlar mellan fönstren och menyfliksområdet med F6.

 • Skift+F6: växlar mellan kalkylbladet, åtgärdsfönstret, zoomkontrollerna och menyfliksområdet.

 • Ctrl+F6: växlar till nästa arbetsboksfönster om mer än ett arbetsboksfönster är öppet.

F7

 • Bara F7: öppnar dialogrutan Stavning som du kan använda för att kontrollera stavningen i det aktiva kalkylbladet eller i det markerade området.

 • Ctrl+F7: utför kommandot Flytta på arbetsboksfönstret om det inte är maximerat. Använd piltangenterna för att flytta fönstret och tryck sedan på Retur eller Esc för att avbryta.

F8

 • Bara F8: aktiverar eller inaktiverar utvidgningsläget. I utvidgningsläget visas Utvidgad markering i statusfältet och du kan utvidga markeringen med hjälp av piltangenterna.

 • Skift+F8: lägg till en icke angränsande cell eller ett icke angränsande cellområde till en cellmarkering med hjälp av piltangenterna.

 • Ctrl+F8: utför kommandot Storlek när en arbetsbok inte är maximerad.

 • Alt+F8: öppnar dialogrutan Makro, som du kan använda för att skapa, köra, redigera och ta bort ett makro.

F9

 • Bara F9: beräknar alla kalkylblad i alla öppna arbetsböcker.

 • Skift+F9: beräknar det aktiva kalkylbladet.

 • Ctrl+Alt+F9: beräknar alla kalkylblad i alla öppna arbetsböcker, oavsett om de har ändrats sedan den senaste beräkningen eller inte.

 • Ctrl+Alt+Skift+F9: kontrollerar underordnade formler på nytt och beräknar sedan alla celler i alla öppna arbetsböcker, inklusive celler som inte markerats för beräkning.

 • Ctrl+F9: minimerar ett arbetsboksfönster till en ikon.

F10

 • Bara F10: aktiverar eller inaktiverar tangenttips. (Alt-tangenten har samma funktion.)

 • Skift+F10: visar snabbmenyn för ett markerat objekt.

 • Alt+Skift+F10: visar menyn eller meddelandet för en knapp av typen Felkontroll.

 • Ctrl+F10: maximerar eller återställer det arbetsboksfönster som är markerat.

F11

 • Bara F11: skapar ett diagram med det aktuella områdets data på ett separat diagramblad.

 • Skift+F11: infogar ett nytt kalkylblad.

 • Alt+F11: öppnar Microsoft Visual Basic For Applications-redigeraren, där du kan skapa ett makro med hjälp av Visual Basic for Applications (VBA).

F12

 • Bara F12: öppnar dialogrutan Spara som.

Överst på sidan

Andra praktiska kortkommandon

Tangent

Beskrivning

Alt

 • Visar tangenttips (nya kortkommandon) i menyfliksområdet.

Exempel:

 • Alt, Ö, S växlar till vyn Sidlayout.

 • ALT, Ö, L växlar till standardvyn.

 • ALT, Ö, I växlar till vyn Förhandsgranska sidbrytningar.

Piltangenterna

 • Du flyttas en cell uppåt, nedåt, till vänster eller till höger i ett kalkylblad.

 • Med Ctrl+piltangent flyttas du till slutet av aktuellt dataområde i ett kalkylblad.

 • Skift+piltangent utökar cellmarkeringen med en cell.

 • Ctrl+Skift+piltangent utökar cellmarkeringen till den sista ifyllda cellen i samma kolumn eller samma rad som den aktiva cellen. Om nästa cell är tom utökas markeringen till nästa ifyllda cell.

 • Vänsterpil eller högerpil aktiverar fliken till vänster respektive höger när menyfliksområdet är aktivt. Om en undermeny är öppen eller markerad kan du använda piltangenterna för att växla mellan huvudmenyn och undermenyn. Om en menyflik är aktiverad kan du använda tangenterna för att bläddra igenom flikknapparna.

 • Nedåtpil eller uppåtpil markerar nästa eller föregående kommando när en meny eller undermeny är öppen. Om en menyflik är aktiverad kan du använda tangenterna för att bläddra uppåt eller nedåt i flikgruppen.

 • I en dialogruta kan du använda piltangenterna för att gå mellan alternativ i en öppen listruta, eller mellan alternativ i en grupp med alternativ.

 • Nedpil eller Alt+nedpil öppnar en markerad listruta.

Backsteg

 • Tar bort ett tecken till vänster i formelfältet.

 • Raderar också innehållet i den cell som är aktiv.

 • I cellredigeringsläge tas tecknet till vänster om insättningspunkten bort.

Ta bort

 • Tar bort cellinnehållet (data och formler) i de celler som är markerade utan att cellformatet eller eventuella kommentarer påverkas.

 • I cellredigeringsläge tas tecknet till höger om insättningspunkten bort.

End

 • End aktiverar eller inaktiverar slutläget. I slutläget kan du trycka på en piltangent för att flytta till nästa ifyllda cell i samma kolumn eller rad som den aktiva cellen. Slutläget upphör automatiskt när du tryckt på en piltangent. Se till att du trycker på End igen innan du trycker på nästa piltangent. Slutläget visas i statusfältet när det är aktiverat.

 • Om cellerna är tomma flyttas du till den sista cellen i raden eller kolumnen om du trycker på End och sedan en piltangent.

 • End markerar också det senaste kommandot i menyn när en meny eller undermeny visas.

 • Med Ctrl+End flyttas du till den sista cellen i ett kalkylblad, till den sista rad som används, i kolumnen längst till höger som används. Om markören är i formelfältet flyttar Ctrl+End markören till slutet på texten.

 • Ctrl+Shift+End utökar cellmarkeringen till den sista cellen som används i kalkylbladet (nedre högra hörnet). Om markören befinner sig i formelfältet markerar Ctrl+Skift+End all text i formelfältet, från markören till slutet. Formelfältets höjd påverkas inte.

Retur

 • Slutför en cellinmatning från en cell eller ett formelfält och markerar cellen nedanför (standard).

 • I ett dataformulär flyttas du till det första fältet i nästa post.

 • Öppnar den meny som är markerad (tryck på F10 för att aktivera menyraden) eller utför ett markerat kommando.

 • I en dialogruta utför Retur åtgärden för dialogrutans standardkommandoknapp (knappen med fet kontur – ofta knappen OK).

 • Alt+Retur påbörjar en ny rad i samma cell.

 • Ctrl+Retur fyller det cellområde som är markerat med den aktuella inmatningen.

 • Skift+Retur slutför en cellinmatning och markerar cellen ovanför.

Esc

 • Avbryter en inmatning i en cell eller ett formelfält.

 • Stänger en öppen meny eller undermeny, en dialogruta eller ett meddelandefönster.

 • Stänger också helskärmsläget om det varit aktiverat, och återgår till normalt skärmläge så att menyflikarna och statusfältet visas igen.

Home

 • Du flyttas till början av en rad i ett kalkylblad.

 • Om ScrollLock är aktiverat flyttas du till cellen längst upp till vänster i fönstret.

 • Om en meny eller undermeny visas markeras det första kommandot i menyn.

 • Ctrl+Home flyttar dig till början av ett kalkylblad.

 • Ctrl+Skift+Home utökar en cellmarkering till början av kalkylbladet.

Page Down

 • Du flyttas en skärmbild nedåt i ett kalkylblad.

 • Alt+Page Down flyttar dig en skärmbild åt höger i ett kalkylblad.

 • Ctrl+Page Down flyttar dig till nästa blad i en arbetsbok.

 • Ctrl+Skift+Page Down markerar det aktuella bladet samt nästa blad i en arbetsbok.

Page Up

 • Du flyttas en skärmbild uppåt i ett kalkylblad.

 • Alt+Page Up flyttar dig en skärmbild åt vänster i ett kalkylblad.

 • Ctrl+Page Up flyttar dig till föregående blad i en arbetsbok.

 • Ctrl+Skift+Page Up markerar det aktuella och det föregående bladet i en arbetsbok.

Blanksteg

 • I en dialogruta kan du använda blanksteg för att utföra åtgärden för den knapp som är markerad, eller för att markera eller avmarkera en kryssruta.

 • Ctrl+blanksteg markerar en hel kolumn i ett kalkylblad.

 • Skift+blanksteg markerar en hel rad i ett kalkylblad.

 • Ctrl+Skift+blanksteg markerar hela kalkylbladet.

 • Om kalkylbladet innehåller data markeras det aktuella området när du trycker på Ctrl+Skift+blanksteg. Om du trycker på Ctrl+Skift+blanksteg en gång till markeras det aktuella området och tillhörande sammanfattningsrader. Om du trycker på Ctrl+Skift+blanksteg en tredje gång markeras hela kalkylbladet.

 • Om ett objekt är markerat markeras alla objekt i kalkylbladet när du trycker på Ctrl+Skift+blanksteg.

 • Alt+blanksteg öppnar menyn System för Excel-fönstret.

Tabb

 • Du flyttas en cell åt höger i ett kalkylblad.

 • Du flyttas mellan olåsta celler i ett skyddat kalkylblad.

 • Du flyttas till nästa alternativ eller nästa grupp med alternativ i en dialogruta.

 • Skift+Tab flyttar dig till föregående cell i ett kalkylblad, eller till föregående alternativ i en dialogruta.

 • Ctrl+Tab växlar till nästa flik i en dialogruta.

 • Ctrl+Skift+Tab växlar till föregående flik i en dialog ruta.

Överst på sidan

I den här artikeln beskrivs kortkommandon, funktionstangenter och andra vanliga kortkommandon för Excel 2013. Det här innefattar de kortkommandon som du kan använda för att komma åt menyfliksområdet.

Tips: Om du vill ha den här referensen tillgänglig när du arbetar kan du skriva ut den här artikeln. Om du vill skriva ut det här avsnittet trycker du på CTRL+P.

Obs!: Om en åtgärd som du använder ofta inte har ett kortkommando kan du spela in ett makro för att skapa ett.

Använda menyflikarna med hjälp av tangentbordet

Om du inte har använt menyfliksområdet tidigare kan informationen i det här avsnittet hjälpa dig att förstå menyfliksområdets kortkommandostruktur. Menyfliksområdet har nya genvägar som kallas tangentbeskrivningar, som du kan visa genom att trycka på Alt-tangenten.

Om du vill visa en flik i menyfliksområdet trycker du på knappen för den fliken – tryck till exempel på bokstaven N för fliken Infoga, eller på M för fliken Formler. Då visas alla tangenttips för knapparna på den fliken, enligt bilden. Tryck sedan på tangenten för den knapp du vill använda.

Excel 2013 Tangenttips

Fungerar mina gamla kortkommandon fortfarande?

De kortkommandon som börjar med Ctrl fungerar fortfarande i Microsoft Excel 2013. Till exempel används Ctrl+C fortfarande för att kopiera till Urklipp och Ctrl+V för att klistra in från Urklipp.

De flesta av de gamla Alt+-menykortkommandona fungerar också fortfarande. Du behöver dock kunna kortkommandona utantill, för det visas inte längre några påminnelser på skärmen om vilka tangenter du ska trycka på. Prova genom att trycka på Alt och sedan på en av de gamla menytangenterna som V (Visa), I (Infoga) och så vidare. En ruta visas för att meddela att du använder en snabbtangent från en tidigare version av Microsoft Office. Om du kan hela tangentsekvensen kan du fortsätta och utföra kommandot. Om du inte kommer ihåg tangentsekvensen trycker du i stället på Esc och använder tangentbeskrivningarna i menyfliksområdet.

Kortkommandon med Ctrl

Tangent

Beskrivning

Ctrl+Page Down

Växlar mellan flikarna i kalkylbladet, från vänster till höger.

Ctrl+Page Up

Växlar mellan flikarna i kalkylbladet, från höger till vänster.

Ctrl+Skift+&

Lägger till en kantlinje runt de celler som är markerade.

Ctrl+Skift_

Tar bort kantlinjen från de celler som är markerade.

Ctrl+Skift+~

Använder det allmänna talformatet.

Ctrl+Skift+$

Använder valutaformatet med två decimaler (negativa tal visas inom parentes).

Ctrl+Skift+%

Använder procentformatet utan decimaler.

Ctrl+Skift+^

Använder det matematiska talformatet med två decimaler.

Ctrl+Skift+#

Använder datumformatet med dag, månad och år.

Ctrl+Skift+@

Använder tidsformatet med timme och minut samt FM eller EM.

Ctrl+Skift+!

Använder talformatet med två decimaler, tusentalsavgränsare och minustecken (-) framför negativa värden.

Ctrl+Skift+*

Markerar det aktuella området runt den aktiva cellen (dataområdet är omgärdat av tomma rader och kolumner).

I pivottabeller markeras hela pivottabellrapporten.

Ctrl+Skift+:

Infogar aktuellt klockslag.

Ctrl+Skift+"

Kopierar värdet från cellen ovanför den aktiva cellen till cellen eller formelfältet.

Ctrl+Plus (+)

Öppnar dialogrutan Infoga som du kan använda för att infoga tomma celler.

Ctrl+Minus (-)

Öppnar dialogrutan Ta bort som du kan använda för att ta bort de celler som är markerade.

Ctrl+;

Infogar aktuellt datum.

Ctrl+$

Växlar mellan att visa cellvärden och formler i kalkylbladet.

Ctrl+'

Kopierar en formel från cellen ovanför den aktiva cellen till cellen eller formelfältet.

Ctrl+1

Öppnar dialogrutan Formatera celler.

Ctrl+F

Använder eller tar bort fetstil.

Ctrl+K

Använder eller tar bort kursiv stil.

Ctrl+U

Använder eller tar bort understrykning.

Ctrl+5

Använder eller tar bort genomstrykning.

Ctrl+6

Växlar mellan att visa och dölja objekt.

Ctrl+8

Visar eller döljer dispositionssymbolerna.

Ctrl+9

Döljer de rader som är markerade.

Ctrl+J

Döljer de kolumner som är markerade.

Ctrl+A

Markerar hela kalkylbladet.

Om kalkylbladet innehåller data markeras det aktuella området när du trycker på Ctrl+A. Trycker du på Ctrl+A en gång till markeras hela kalkylbladet.

Om insättningspunkten befinner sig till höger om ett funktionsnamn i en formel visas dialogrutan Funktionsargument.

Ctrl+Skift+A infogar argumentnamn och parenteser när insättningspunkten befinner sig till höger om ett funktionsnamn i en formel.

Ctrl+F

Använder eller tar bort fetstil.

Ctrl+C

Kopierar de celler som är markerade.

Ctrl+D

Använder kommandot Fyll ned för att kopiera innehållet och formatet i den översta cellen i ett markerat område till cellerna nedanför.

Ctrl+E

Aktiverar Snabbfyllning så att mönster i angränsande kolumner automatiskt identifieras och fyller den aktuella kolumnen

Ctrl+B

Öppnar dialogrutan Sök och ersätt med fliken Sök aktiverad.

Skift+F5 visar samma flik, medan skift+F4 upprepar den senaste sökåtgärden.

Ctrl+Skift+B öppnar dialogrutan Formatera celler med fliken Tecken aktiverad.

Ctrl+G

Öppnar dialogrutan Gå till.

F5 öppnar samma dialogruta.

Ctrl+H

Öppnar dialogrutan Sök och ersätt med fliken Ersätt aktiverad.

Ctrl+K

Använder eller tar bort kursiv stil.

Ctrl+I

Öppnar dialogrutan Hyperlänk för nya hyperlänkar eller dialogrutan Redigera hyperlänk för befintliga hyperlänkar som är markerade.

Ctrl+L

Öppnar dialogrutan Skapa tabell.

Ctrl+N

Skapar en ny, tom arbetsbok.

Ctrl+O

Öppnar dialogrutan Öppna som du kan använda för att öppna eller söka reda på en fil.

Ctrl+Skift+O markerar alla celler som innehåller kommentarer.

Ctrl+P

Öppnar fliken Skriv ut i Microsoft Office Backstage-vyn.

Ctrl+Skift+P öppnar dialogrutan Formatera celler med fliken Tecken aktiverad.

Ctrl+Q

Visar alternativen för snabbanalys för dina data om celler som innehåller sådana data är markerade.

Ctrl+R

Använder kommandot Fyll höger för att kopiera innehållet och formatet i cellen längst till vänster i ett markerat område till cellerna till höger.

Ctrl+S

Sparar den aktiva filen med tillhörande filnamn, lagringsplats och filformat.

Ctrl+T

Öppnar dialogrutan Skapa tabell.

Ctrl+U

Använder eller tar bort understrykning.

Ctrl+Skift+U växlar mellan att visa och dölja formelfältet.

Ctrl+V

Infogar innehållet från Urklipp vid insättningspunkten och ersätter markeringen. Kan bara användas när du har klippt ut eller kopierat ett objekt, text eller cellinnehåll.

Ctrl+Alt+V visar dialogrutan Klistra in special. Kan bara användas när du har klippt ut eller kopierat ett objekt, text eller cellinnehåll i ett kalkylblad eller i ett annat program.

Ctrl+W

Stänger det markerade arbetsboksfönstret.

Ctrl+X

Klipper ut de celler som är markerade.

Ctrl+Y

Upprepar det senaste kommandot eller den senaste åtgärden, om möjligt.

Ctrl+Z

Använder kommandot Ångra för att ångra det senaste kommandot eller för att ta bort den post som du lade till senast.

Tips: Ctrl-kombinationen Ctrl+M är för närvarande inte kopplad till någon funktion.

Överst på sidan

Funktionstangenter

Tangent

Beskrivning

F1

Visar åtgärdsfönstret Hjälp om Excel.

Ctrl+F1 visar eller döljer menyfliksområdet.

Alt+F1 skapar ett inbäddat diagram för informationen i det aktuella området.

Alt+Skift+F1 infogar ett nytt kalkylblad.

F2

Redigerar den aktiva cellen och placerar insättningspunkten i slutet av cellinnehållet. Det flyttar även insättningspunkten till formelfältet när redigering i en cell är inaktiverat.

Skift+F2 lägger till eller redigerar en cellkommentar.

Ctrl+F2 visar förhandsgranskningsområdet på fliken Skriv ut i Backstage-vyn.

F3

Visar dialogrutan Klistra in namn. Går bara att använda om namn har definierats i arbetsboken (fliken Formler, gruppen Definierade namn, Definiera namn).

Skift+F3 öppnar dialogrutan Infoga funktion.

F4

Upprepar det senaste kommandot eller den senaste åtgärden, om möjligt.

Om en cellreferens eller ett cellområde är markerat i en formel växlar F4 mellan alla olika kombinationer av absoluta och relativa referenser.

Ctrl+F4 stänger det arbetsboksfönster som är markerat.

Alt+F4 stänger Excel.

F5

Öppnar dialogrutan Gå till.

Ctrl+F5 återställer storleken på det arbetsboksfönster som är markerat.

F6

Växlar mellan kalkylbladet, menyfliksområdet, åtgärdsfönstret och zoomkontrollerna. Om kalkylbladet är delat (menyn Visa, Hantera det här fönstret, Lås fönsterrutor, kommandot Dela fönster) ingår även de delade fönsterrutorna när du växlar mellan fönstren och menyfliksområdet med F6.

Skift+F6 växlar mellan kalkylbladet, åtgärdsfönstret, zoomkontrollerna och menyfliksområdet.

Ctrl+F6 växlar till nästa arbetsboksfönster om mer än ett arbetsboksfönster är öppet.

F7

Öppnar dialogrutan Stavning som du kan använda för att kontrollera stavningen i det aktiva kalkylbladet eller i det markerade området.

Ctrl+F7 utför kommandot Flytta på arbetsboksfönstret om det inte är maximerat. Använd piltangenterna för att flytta fönstret och tryck sedan på Retur eller Esc för att avbryta.

F8

Aktiverar eller inaktiverar utvidgningsläget. I utvidgningsläget visas Utvidgad markering i statusfältet, och du kan utvidga markeringen med hjälp av piltangenterna.

Med Skift+F8 kan du lägga till en icke angränsande cell eller ett icke angränsande cellområde till en cellmarkering med hjälp av piltangenterna.

Ctrl+F8 utför kommandot Storlek (i menyn Kontroll för arbetsboksfönstret) om arbetsboken inte är maximerad.

Alt+F8 öppnar dialogrutan Makro, som du kan använda för att skapa, köra, redigera och ta bort ett makro.

F9

Beräknar alla kalkylblad i alla öppna arbetsböcker.

Skift+F9 beräknar det aktiva kalkylbladet.

Ctrl+Alt+F9 beräknar alla kalkylblad i alla öppna arbetsböcker, oavsett om de har ändrats sedan den senaste beräkningen eller inte.

Ctrl+Alt+Skift+F9 kontrollerar underordnade formler på nytt och beräknar sedan alla celler i alla öppna arbetsböcker, inklusive celler som inte markerats för beräkning.

Ctrl+F9 minimerar ett arbetsboksfönster till en ikon.

F10

Aktiverar eller inaktiverar tangenttips. (Att trycka på Alt ger samma resultat.)

Skift+F10 visar snabbmenyn för ett markerat objekt.

Alt+Skift+F10 visar menyn eller meddelandet för en knapp av typen Felkontroll.

Ctrl+F10 maximerar eller återställer det arbetsboksfönster som är markerat.

F11

Skapar ett diagram med det aktuella områdets data på ett separat diagramblad.

Skift+F11 infogar ett nytt kalkylblad.

Alt+F11 öppnar Microsoft Visual Basic For Applications-redigeraren, där du kan skapa ett makro med hjälp av Visual Basic for Applications (VBA).

F12

Öppnar dialogrutan Spara som.

Överst på sidan

Andra praktiska kortkommandon

Tangent

Beskrivning

Alt

Visar tangenttips (nya kortkommandon) i menyfliksområdet.

Exempel:

Alt, Ö, S växlar till vyn Sidlayout.

ALT, Ö, L växlar till standardvyn.

ALT, Ö, I växlar till vyn Förhandsgranska sidbrytningar.

Piltangenterna

Du flyttas en cell uppåt, nedåt, till vänster eller till höger i ett kalkylblad.

Med Ctrl+piltangent flyttas du till slutet av aktuellt dataområde i ett kalkylblad.

Skift+piltangent utökar cellmarkeringen med en cell.

Ctrl+Skift+piltangent utökar cellmarkeringen till den sista ifyllda cellen i samma kolumn eller samma rad som den aktiva cellen. Om nästa cell är tom utökas markeringen till nästa ifyllda cell.

Vänsterpil eller högerpil aktiverar fliken till vänster respektive höger när menyfliksområdet är aktivt. Om en undermeny är öppen eller markerad kan du använda piltangenterna för att växla mellan huvudmenyn och undermenyn. Om en menyflik är aktiverad kan du använda tangenterna för att bläddra igenom flikknapparna.

Nedåtpil eller uppåtpil markerar nästa eller föregående kommando när en meny eller undermeny är öppen. Om en menyflik är aktiverad kan du använda tangenterna för att bläddra uppåt eller nedåt i flikgruppen.

I en dialogruta kan du använda piltangenterna för att gå mellan alternativ i en öppen listruta, eller mellan alternativ i en grupp med alternativ.

Nedpil eller Alt+nedpil öppnar en markerad listruta.

Backsteg

Tar bort ett tecken till vänster i formelfältet.

Raderar också innehållet i den cell som är aktiv.

I cellredigeringsläge tas tecknet till vänster om insättningspunkten bort.

Ta bort

Tar bort cellinnehållet (data och formler) i de celler som är markerade utan att cellformatet eller eventuella kommentarer påverkas.

I cellredigeringsläge tas tecknet till höger om insättningspunkten bort.

End

End aktiverar eller inaktiverar slutläget. I slutläget kan du trycka på en piltangent för att flytta till nästa ifyllda cell i samma kolumn eller rad som den aktiva cellen. Slutläget upphör automatiskt när du tryckt på en piltangent. Se till att du trycker på End igen innan du trycker på nästa piltangent. Slutläget visas i statusfältet när det är aktiverat.

Om cellerna är tomma flyttas du till den sista cellen i raden eller kolumnen om du trycker på End och sedan en piltangent.

End markerar också det senaste kommandot i menyn när en meny eller undermeny visas.

Med Ctrl+End flyttas du till den sista cellen i ett kalkylblad, till den sista rad som används, i kolumnen längst till höger som används. Om markören är i formelfältet flyttar Ctrl+End markören till slutet på texten.

Ctrl+Shift+End utökar cellmarkeringen till den sista cellen som används i kalkylbladet (nedre högra hörnet). Om markören befinner sig i formelfältet markerar Ctrl+Skift+End all text i formelfältet, från markören till slutet. Formelfältets höjd påverkas inte.

Retur

Slutför en cellinmatning från en cell eller ett formelfält och markerar cellen nedanför (standard).

I ett dataformulär flyttas du till det första fältet i nästa post.

Öppnar den meny som är markerad (tryck på F10 för att aktivera menyraden) eller utför ett markerat kommando.

I en dialogruta utför Retur åtgärden för dialogrutans standardkommandoknapp (knappen med fet kontur – ofta knappen OK).

Alt+Retur påbörjar en ny rad i samma cell.

Ctrl+Retur fyller det cellområde som är markerat med den aktuella inmatningen.

Skift+Retur slutför en cellinmatning och markerar cellen ovanför.

Esc

Avbryter en inmatning i en cell eller ett formelfält.

Stänger en öppen meny eller undermeny, en dialogruta eller ett meddelandefönster.

Stänger också helskärmsläget om det varit aktiverat, och återgår till normalt skärmläge så att menyflikarna och statusfältet visas igen.

Home

Du flyttas till början av en rad i ett kalkylblad.

Om ScrollLock är aktiverat flyttas du till cellen längst upp till vänster i fönstret.

Om en meny eller undermeny visas markeras det första kommandot i menyn.

Ctrl+Home flyttar dig till början av ett kalkylblad.

Ctrl+Skift+Home utökar en cellmarkering till början av kalkylbladet.

Page Down

Du flyttas en skärmbild nedåt i ett kalkylblad.

Alt+Page Down flyttar dig en skärmbild åt höger i ett kalkylblad.

Ctrl+Page Down flyttar dig till nästa blad i en arbetsbok.

Ctrl+Skift+Page Down markerar det aktuella bladet samt nästa blad i en arbetsbok.

Page Up

Du flyttas en skärmbild uppåt i ett kalkylblad.

Alt+Page Up flyttar dig en skärmbild åt vänster i ett kalkylblad.

Ctrl+Page Up flyttar dig till föregående blad i en arbetsbok.

Ctrl+Skift+Page Up markerar det aktuella och det föregående bladet i en arbetsbok.

Blanksteg

I en dialogruta kan du använda blanksteg för att utföra åtgärden för den knapp som är markerad, eller för att markera eller avmarkera en kryssruta.

Ctrl+blanksteg markerar en hel kolumn i ett kalkylblad.

Skift+blanksteg markerar en hel rad i ett kalkylblad.

Ctrl+Skift+blanksteg markerar hela kalkylbladet.

 • Om kalkylbladet innehåller data markeras det aktuella området när du trycker på Ctrl+Skift+blanksteg. Om du trycker på Ctrl+Skift+blanksteg en gång till markeras det aktuella området och tillhörande sammanfattningsrader. Om du trycker på Ctrl+Skift+blanksteg en tredje gång markeras hela kalkylbladet.

 • Om ett objekt är markerat markeras alla objekt i kalkylbladet när du trycker på Ctrl+Skift+blanksteg.

Alt+blanksteg öppnar menyn System för Excel-fönstret.

Tabb

Du flyttas en cell åt höger i ett kalkylblad.

Du flyttas mellan olåsta celler i ett skyddat kalkylblad.

Du flyttas till nästa alternativ eller nästa grupp med alternativ i en dialogruta.

Skift+Tab flyttar dig till föregående cell i ett kalkylblad, eller till föregående alternativ i en dialogruta.

Ctrl+Tab växlar till nästa flik i en dialogruta.

Ctrl+Skift+Tab växlar till föregående flik i en dialog ruta.

Överst på sidan

I den här artikeln beskrivs kortkommandon, funktionstangenter och några andra vanliga kortkommandon för Excel 2010. Det här innefattar de kortkommandon som du kan använda för att komma åt menyfliksområdet.

Obs!: Om du använder Microsoft Excel Starter 2010 bör du tänka på att inte alla funktioner för Excel stöds i Excel Starter 2010.

Tips: Om du vill ha den här referensen tillgänglig när du arbetar vill du kanske skriva ut det här avsnittet. Om du vill skriva ut det här avsnittet trycker du på CTRL+P.

Obs!: Om en åtgärd som du använder ofta inte har ett kortkommando kan du spela in ett makro för att skapa ett.

Fungerar mina gamla kortkommandon fortfarande?

Kortkommandon med CTRL

Funktionstangenter

Andra praktiska kortkommandon

Använda menyflikarna med hjälp av tangentbordet

Om du inte har använt menyfliksområdet tidigare kan informationen i det här avsnittet hjälpa dig att förstå menyfliksområdets kortkommandostruktur. Menyfliksområdet har nya genvägar som kallas tangentbeskrivningar, som du kan visa genom att trycka på Alt-tangenten.

Om du vill visa en flik i menyfliksområdet trycker du på knappen för den fliken – tryck till exempel på bokstaven N för fliken Infoga, eller på M för fliken Formler. Då visas alla tangentbeskrivningar för knapparna på den fliken. Tryck sedan på tangenten för den knapp som du vill använda.

Fungerar mina gamla kortkommandon fortfarande?

De kortkommandon som börjar med CTRL fungerar fortfarande i Excel 2010. Till exempel används CTRL+C fortfarande för att kopiera till Urklipp och CTRL+V för att klistra in från Urklipp.

De flesta av de gamla ALT+-menykortkommandona fungerar också fortfarande. Du behöver dock kunna kortkommandona utantill, för det visas inte längre några påminnelser på skärmen om vilka tangenter du ska trycka på. Prova genom att trycka på ALT och sedan på en av de gamla menytangenterna som V (Visa), I (Infoga) och så vidare. En ruta visas för att meddela att du använder en snabbtangent från en tidigare version av Microsoft Office. Om du kan hela tangentsekvensen kan du fortsätta och utföra kommandot. Om du inte kommer ihåg tangentsekvensen trycker du i stället på Esc och använder tangentbeskrivningarna i menyfliksområdet.

Kortkommandon med Ctrl

Tips: Ladda ned eller skriva ut en snabbreferens: Tangentbordsgenvägar - Ctrl tangenter. (PDF)

Tangent

Beskrivning

CTRL+Page Up

Växlar mellan flikarna i kalkylbladet, från vänster till höger.

CTRL+Page Down

Växlar mellan flikarna i kalkylbladet, från höger till vänster.

CTRL+SKIFT+(

Visa dolda rader i markeringen.

CTRL+SKIFT+&

Lägger till en kantlinje runt de celler som är markerade.

CTRL+SKIFT_

Tar bort kantlinjen från de celler som är markerade.

CTRL+SKIFT+~

Använder det allmänna talformatet.

CTRL+SKIFT+$

Använder valutaformatet med två decimaler (negativa tal visas inom parentes).

CTRL+SKIFT+%

Använder procentformatet utan decimaler.

CTRL+SKIFT+^

Använder det matematiska talformatet med två decimaler.

CTRL+SKIFT+#

Använder datumformatet med dag, månad och år.

CTRL+SKIFT+@

Använder tidsformatet med timme och minut samt FM eller EM.

CTRL+SKIFT+!

Använder talformatet med två decimaler, tusentalsavgränsare och minustecken (-) framför negativa värden.

CTRL+SKIFT+*

Markerar det aktuella området runt den aktiva cellen (dataområdet är omgärdat av tomma rader och kolumner).

I pivottabeller markeras hela pivottabellrapporten.

CTRL+SKIFT+:

Infogar aktuellt klockslag.

CTRL+SKIFT+"

Kopierar värdet från cellen ovanför den aktiva cellen till cellen eller formelfältet.

CTRL+SKIFT+Plus (+)

Öppnar dialogrutan Infoga som du kan använda för att infoga tomma celler.

CTRL+Minus (-)

Öppnar dialogrutan Ta bort som du kan använda för att ta bort de celler som är markerade.

CTRL+;

Infogar aktuellt datum.

CTRL+$

Växlar mellan att visa cellvärden och formler i kalkylbladet.

CTRL+'

Kopierar en formel från cellen ovanför den aktiva cellen till cellen eller formelfältet.

CTRL+1

Öppnar dialogrutan Formatera celler.

CTRL+2

Använder eller tar bort fetstil.

CTRL+3

Använder eller tar bort kursiv stil.

CTRL+4

Använder eller tar bort understrykning.

CTRL+5

Använder eller tar bort genomstrykning.

CTRL+6

Växlar mellan att visa och dölja objekt.

CTRL+8

Visar eller döljer dispositionssymbolerna.

CTRL+9

Döljer de rader som är markerade.

CTRL+0

Döljer de kolumner som är markerade.

CTRL+A

Markerar hela kalkylbladet.

Om kalkylbladet innehåller data markeras det aktuella området när du trycker på CTRL+A. Om du trycker på CTRL+A en gång till markeras hela kalkylbladet.

Om insättningspunkten befinner sig till höger om ett funktionsnamn i en formel visas dialogrutan Funktionsargument.

CTRL+SKIFT+A infogar argumentnamn och parenteser när insättningspunkten befinner sig till höger om ett funktionsnamn i en formel.

CTRL+F

Använder eller tar bort fetstil.

CTRL+C

Kopierar de celler som är markerade.

CTRL+D

Använder kommandot Fyll ned för att kopiera innehållet och formatet i den översta cellen i ett markerat område till cellerna nedanför.

CTRL+B

Öppnar dialogrutan Sök och ersätt med fliken Sök aktiverad.

CTRL+F5 visar samma flik, medan SKIFT+F4 upprepar den senaste sökåtgärden.

CTRL+SKIFT+B öppnar dialogrutan Formatera celler med fliken Tecken aktiverad.

CTRL+G

Öppnar dialogrutan Gå till.

F5 öppnar samma dialogruta.

CTRL+H

Öppnar dialogrutan Sök och ersätt med fliken Ersätt aktiverad.

CTRL+K

Använder eller tar bort kursiv stil.

CTRL+I

Öppnar dialogrutan Hyperlänk för nya hyperlänkar eller dialogrutan Redigera hyperlänk för befintliga hyperlänkar som är markerade.

CTRL+L

Öppnar dialogrutan Skapa tabell.

CTRL+N

Skapar en ny, tom arbetsbok.

CTRL+O

Öppnar dialogrutan Öppna som du kan använda för att öppna eller söka reda på en fil.

CTRL+SKIFT+O markerar alla celler som innehåller kommentarer.

CTRL+P

Öppnar fliken Skriv ut i Microsoft Office Backstage-vyn.

CTRL+SKIFT+P öppnar dialogrutan Formatera celler med fliken Tecken aktiverad.

CTRL+R

Använder kommandot Fyll höger för att kopiera innehållet och formatet i cellen längst till vänster i ett markerat område till cellerna till höger.

CTRL+S

Sparar den aktiva filen med tillhörande filnamn, lagringsplats och filformat.

CTRL+T

Öppnar dialogrutan Skapa tabell.

CTRL+U

Använder eller tar bort understrykning.

CTRL+SKIFT+U växlar mellan att visa och dölja formelfältet.

CTRL+V

Infogar innehållet från Urklipp vid insättningspunkten och ersätter markeringen. Kan bara användas när du har klippt ut eller kopierat ett objekt, text eller cellinnehåll.

CTRL+ALT+V visar dialogrutan Klistra in special. Kan bara användas när du har klippt ut eller kopierat ett objekt, text eller cellinnehåll i ett kalkylblad eller i ett annat program.

CTRL+W

Stänger det markerade arbetsboksfönstret.

CTRL+X

Klipper ut de celler som är markerade.

CTRL+Y

Upprepar det senaste kommandot eller den senaste åtgärden, om möjligt.

CTRL+Z

Använder kommandot Ångra för att ångra det senaste kommandot eller för att ta bort den post som du lade till senast.

Tips: CTRL-kombinationerna CTRL+M och CTRL+Q är för närvarande inte kopplade till några funktioner.

Överst på sidan

Funktionstangenter

Tips: Ladda ned eller skriva ut en snabbreferens: Tangentbordsgenvägar - Funktionstangenter. (PDF)

Tangent

Beskrivning

F1

Visar åtgärdsfönstret Hjälp om Excel.

CTRL+F1 visar eller döljer menyfliksområdet.

ALT+F1 skapar ett inbäddat diagram för informationen i det aktuella området.

ALT+SKIFT+F1 infogar ett nytt kalkylblad.

F2

Redigerar den aktiva cellen och placerar insättningspunkten i slutet av cellinnehållet. Det flyttar även insättningspunkten till formelfältet när redigering i en cell är inaktiverat.

SKIFT+F2 lägger till eller redigerar en cellkommentar.

CTRL+F2 visar förhandsgranskningsområdet på fliken Skriv ut i Backstage-vyn.

F3

Visar dialogrutan Klistra in namn. Endast tillgängligt om det finns befintliga namnen i arbetsboken.

SKIFT+F3 öppnar dialogrutan Infoga funktion.

F4

Upprepar det senaste kommandot eller den senaste åtgärden, om möjligt.

Om en cellreferens eller ett cellområde är markerat i en formel växlar F4 mellan alla olika kombinationer av absoluta och relativa referenser.

CTRL+F4 stänger det arbetsboksfönster som är markerat.

ALT+F4 stänger Excel.

F5

Öppnar dialogrutan Gå till.

CTRL+F5 återställer storleken på det arbetsboksfönster som är markerat.

F6

Växlar mellan kalkylbladet, menyfliksområdet, åtgärdsfönstret och zoomkontrollerna. Om kalkylbladet är delat (menyn Visa, Hantera det här fönstret, Lås fönsterrutor, kommandot Dela fönster) ingår även de delade fönsterrutorna när du växlar mellan fönstren och menyfliksområdet med F6.

SKIFT+F6 växlar mellan kalkylbladet, åtgärdsfönstret, zoomkontrollerna och menyfliksområdet.

CTRL+F6 växlar till nästa arbetsboksfönster om mer än ett arbetsboksfönster är öppet.

F7

Öppnar dialogrutan Stavning som du kan använda för att kontrollera stavningen i det aktiva kalkylbladet eller i det markerade området.

Ctrl+F7 utför kommandot Flytta på arbetsboksfönstret om det inte är maximerat. Använd piltangenterna för att flytta fönstret och tryck sedan på RETUR eller ESC för att avbryta.

F8

Aktiverar eller inaktiverar utvidgningsläget. I utvidgningsläget visas Utvidgad markering i statusfältet, och du kan utvidga markeringen med hjälp av piltangenterna.

Med SKIFT+F8 kan du lägga till en icke angränsande cell eller ett icke angränsande cellområde till en cellmarkering med hjälp av piltangenterna.

CTRL+F8 utför kommandot Storlek (i menyn Kontroll för arbetsboksfönstret) om arbetsboken inte är maximerad.

ALT+F8 öppnar dialogrutan Makro, som du kan använda för att skapa, köra, redigera och ta bort ett makro.

F9

Beräknar alla kalkylblad i alla öppna arbetsböcker.

SKIFT+F9 beräknar det aktiva kalkylbladet.

CTRL+ALT+F9 beräknar alla kalkylblad i alla öppna arbetsböcker, oavsett om de har ändrats sedan den senaste beräkningen eller inte.

CTRL+ALT+SKIFT+F9 kontrollerar underordnade formler på nytt och beräknar sedan alla celler i alla öppna arbetsböcker, inklusive celler som inte markerats för beräkning.

CTRL+F9 minimerar ett arbetsboksfönster till en ikon.

F10

Aktiverar eller inaktiverar tangenttips. (Att trycka på ALT ger samma resultat.)

SKIFT+F10 visar snabbmenyn för ett markerat objekt.

ALT+SKIFT+F10 visar menyn eller meddelandet för en knapp av typen Felkontroll.

CTRL+F10 maximerar eller återställer det arbetsboksfönster som är markerat.

F11

Skapar ett diagram med det aktuella områdets data på ett separat diagramblad.

SKIFT+F11 infogar ett nytt kalkylblad.

ALT+F11 öppnar Microsoft Visual Basic For Applications-redigeraren, där du kan skapa ett makro med hjälp av Visual Basic for Applications (VBA).

F12

Öppnar dialogrutan Spara som.

Överst på sidan

Andra praktiska kortkommandon

Obs!: Ladda ned eller skriva ut en snabbreferens: Tangentbordsgenvägar - Övrigt. (PDF)

Tangent

Beskrivning

ALT

Visar tangenttips (nya kortkommandon) i menyfliksområdet.

Exempel:

ALT, Ö, S växlar till vyn Sidlayout.

ALT, Ö, L växlar till standardvyn.

ALT, Ö, I växlar till vyn Förhandsgranska sidbrytningar.

PILTANGENTER

Du flyttas en cell uppåt, nedåt, till vänster eller till höger i ett kalkylblad.

Med CTRL+PILTANGENT flyttas du till slutet av det aktuella dataområde i ett kalkylblad.

SKIFT+PILTANGENT utökar cellmarkeringen med en cell.

CTRL+SKIFT+PILTANGENT utökar cellmarkeringen till den sista ifyllda cellen i samma kolumn eller samma rad som den aktiva cellen. Om nästa cell är tom utökas markeringen till nästa ifyllda cell.

VÄNSTERPIL eller HÖGERPIL aktiverar fliken till vänster respektive höger när menyfliksområdet är aktivt. När en undermeny är öppen eller markerad växlar dessa piltangenter mellan huvudmenyn och undermenyn. När ett menyfliksområde är markerat används dessa tangenter för att navigera mellan knapparna på fliken.

NEDÅTPIL eller UPPÅTPIL markerar nästa eller föregående kommando när en meny eller undermny är öppen. När ett menyfliksområde är markerat används dessa tangenter för att navigera uppåt eller nedåt i flikgruppen.

I en dialogruta kan du använda piltangenterna för att gå mellan alternativ i en öppen listruta eller mellan alternativ i en grupp med alternativ.

NEDPIL eller ALT+NEDPIL öppnar en markerad listruta.

BACKSTEG

Tar bort ett tecken till vänster i formelfältet.

Raderar också innehållet i den cell som är aktiv.

I cellredigeringsläge tas tecknet till vänster om insättningspunkten bort.

DEL

Tar bort cellinnehållet (data och formler) i de celler som är markerade utan att cellformatet eller eventuella kommentarer påverkas.

I cellredigeringsläge tas tecknet till höger om insättningspunkten bort.

END

END aktiverar slutläget. I slutläget kan du trycka på en piltangent för att flytta till nästa ifyllda cell i samma kolumn eller rad som den aktiva cellen. Om cellerna är tomma flyttas du till den sista cellen i raden eller kolumnen när du trycker på END och sedan en piltangent.

END markerar också det senaste kommandot i menyn när en meny eller undermeny visas.

Med CTRL+END flyttas du till den sista cellen i ett kalkylblad, till den sista rad som används, i kolumnen längst till höger som används. Om markören är i formelfältet flyttar CTRL+END markören till slutet på texten.

CTRL+SHIFT+END utökar cellmarkeringen till den sista cellen som används i kalkylbladet (nedre högra hörnet). Om markören befinner sig i formelfältet markerar CTRL+SKIFT+END all text i formelfältet, från markören till slutet. Formelfältets höjd påverkas inte.

RETUR

Slutför en cellinmatning från en cell eller ett formelfält och markerar cellen nedanför (standard).

I ett dataformulär flyttas du till det första fältet i nästa post.

Öppnar den meny som är markerad (tryck på F10 för att aktivera menyraden) eller utför ett markerat kommando.

I en dialogruta utför Retur åtgärden för dialogrutans standardkommandoknapp (knappen med fet kontur – ofta knappen OK).

ALT+RETUR påbörjar en ny rad i samma cell.

CTRL+RETUR fyller det cellområde som är markerat med den aktuella inmatningen.

SKIFT+RETUR slutför en cellinmatning och markerar cellen ovanför.

ESC

Avbryter en inmatning i en cell eller ett formelfält.

Stänger en öppen meny eller undermeny, en dialogruta eller ett meddelandefönster.

Stänger också helskärmsläget om det varit aktiverat, och återgår till normalt skärmläge så att menyflikarna och statusfältet visas igen.

HOME

Du flyttas till början av en rad i ett kalkylblad.

Om SCROLL LOCK är aktiverat flyttas du till cellen längst upp till vänster i fönstret.

Om en meny eller undermeny visas markeras det första kommandot i menyn.

CTRL+HOME flyttar dig till början av ett kalkylblad.

CTRL+SKIFT+HOME utökar en cellmarkering till början av kalkylbladet.

PAGE DOWN

Du flyttas en skärmbild nedåt i ett kalkylblad.

ALT+PAGE DOWN flyttar dig en skärmbild åt höger i ett kalkylblad.

CTRL+PAGE DOWN flyttar dig till nästa blad i en arbetsbok.

CTRL+SKIFT+PAGE DOWN markerar det aktuella bladet samt nästa blad i en arbetsbok.

PGUP

Du flyttas en skärmbild uppåt i ett kalkylblad.

ALT+PAGE UP flyttar dig en skärmbild åt vänster i ett kalkylblad.

CTRL+PAGE UP flyttar dig till föregående blad i en arbetsbok.

CTRL+SKIFT+PAGE UP markerar det aktuella och det föregående bladet i en arbetsbok.

BLANKSTEG

I en dialogruta kan du använda blanksteg för att utföra åtgärden för den knapp som är markerad, eller för att markera eller avmarkera en kryssruta.

CTRL+BLANKSTEG markerar en hel kolumn i ett kalkylblad.

SKIFT+BLANKSTEG markerar en hel rad i ett kalkylblad.

CTRL+SKIFT+BLANKSTEG markerar hela kalkylbladet.

 • Om kalkylbladet innehåller data markeras det aktuella området när du trycker på CTRL+SKIFT+BLANKSTEG. Om du trycker på CTRL+SKIFT+BLANKSTEG en gång till markeras det aktuella området och tillhörande sammanfattningsrader. Om du trycker på CTRL+SKIFT+BLANKSTEG en tredje gång markeras hela kalkylbladet.

 • Om ett objekt är markerat markeras alla objekt i kalkylbladet när du trycker på CTRL+SKIFT+BLANKSTEG.

ALT+BLANKSTEG öppnar menyn System för Excel-fönstret.

TABB

Du flyttas en cell åt höger i ett kalkylblad.

Du flyttas mellan olåsta celler i ett skyddat kalkylblad.

Du flyttas till nästa alternativ eller nästa grupp med alternativ i en dialogruta.

SKIFT+TABB flyttar dig till föregående cell i ett kalkylblad, eller till föregående alternativ i en dialogruta.

CTRL+TABB växlar till nästa flik i en dialogruta.

CTRL+SKIFT+TABB växlar till föregående flik i en dialog ruta.

Överst på sidan

I den här artikeln beskrivs kortkommandon, funktionstangenter och några andra vanliga kortkommandon för Excel 2007. Det här innefattar de kortkommandon som du kan använda för att komma åt menyfliksområdet.

Tips: Om du vill ha den här referensen tillgänglig när du arbetar kan du skriva ut den här artikeln. Om du vill skriva ut det här avsnittet trycker du på CTRL+P.

Obs!: Om en åtgärd som du använder ofta inte har ett kortkommando kan du spela in ett makro för att skapa ett.

Kortkommandon med CTRL

Tangent

Beskrivning

CTRL+Page Up

Växlar mellan flikarna i kalkylbladet, från vänster till höger.

CTRL+Page Down

Växlar mellan flikarna i kalkylbladet, från höger till vänster.

CTRL+SKIFT+(

Visa dolda rader i markeringen.

CTRL+SKIFT+)

Visa dolda kolumner i markeringen.

CTRL+SKIFT+&

Lägger till en kantlinje runt de celler som är markerade.

CTRL+SKIFT_

Tar bort kantlinjen från de celler som är markerade.

CTRL+SKIFT+~

Använder det allmänna talformatet.

CTRL+SKIFT+$

Använder valutaformatet med två decimaler (negativa tal visas inom parentes).

CTRL+SKIFT+%

Använder procentformatet utan decimaler.

CTRL+SKIFT+^

Använder det matematiska talformatet med två decimaler

CTRL+SKIFT+#

Använder datumformatet med dag, månad och år.

CTRL+SKIFT+@

Använder tidsformatet med timme och minut samt FM eller EM.

CTRL+SKIFT+!

Använder talformatet med två decimaler, tusentalsavgränsare och minustecken (-) framför negativa värden.

CTRL+SKIFT+*

Markerar det aktuella området runt den aktiva cellen (dataområdet är omgärdat av tomma rader och kolumner).

I pivottabeller markeras hela pivottabellrapporten.

CTRL+SKIFT+:

Infogar aktuellt klockslag.

CTRL+SKIFT+"

Kopierar värdet från cellen ovanför den aktiva cellen till cellen eller formelfältet.

CTRL+SKIFT+Plus (+)

Öppnar dialogrutan Infoga som du kan använda för att infoga tomma celler.

CTRL+Minus (-)

Öppnar dialogrutan Ta bort som du kan använda för att ta bort de celler som är markerade.

CTRL+;

Infogar aktuellt datum.

CTRL+$

Växlar mellan att visa cellvärden och formler i kalkylbladet.

CTRL+'

Kopierar en formel från cellen ovanför den aktiva cellen till cellen eller formelfältet.

CTRL+1

Öppnar dialogrutan Formatera celler.

CTRL+2

Använder eller tar bort fetstil.

CTRL+3

Använder eller tar bort kursiv stil.

CTRL+4

Använder eller tar bort understrykning.

CTRL+5

Använder eller tar bort genomstrykning.

CTRL+6

Växlar mellan att dölja objekt, visa objekt och visa platshållare för objekt

CTRL+8

Visar eller döljer dispositionssymbolerna.

CTRL+9

Döljer de rader som är markerade.

CTRL+0

Döljer de kolumner som är markerade.

CTRL+A

Markerar hela kalkylbladet.

Om kalkylbladet innehåller data markeras det aktuella området när du trycker på CTRL+A. Om du trycker på CTRL+A en gång till markeras det aktuella området och tillhörande sammanfattningsrader. Om du trycker på CTRL+A en tredje gång markeras hela kalkylbladet.

Om insättningspunkten befinner sig till höger om ett funktionsnamn i en formel visas dialogrutan Funktionsargument.

CTRL+SKIFT+A infogar argumentnamn och parenteser när insättningspunkten befinner sig till höger om ett funktionsnamn i en formel.

CTRL+F

Använder eller tar bort fetstil.

CTRL+C

Kopierar de celler som är markerade.

CTRL+C följt av ännu ett CTRL+C visar Urklipp.

CTRL+D

Använder kommandot Fyll ned för att kopiera innehållet och formatet i den översta cellen i ett markerat område till cellerna nedanför.

CTRL+B

Öppnar dialogrutan Sök och ersätt med fliken Sök aktiverad.

CTRL+F5 visar samma flik, medan SKIFT+F4 upprepar den senaste sökåtgärden.

CTRL+SKIFT+B öppnar dialogrutan Formatera celler med fliken Tecken aktiverad.

CTRL+G

Öppnar dialogrutan Gå till.

F5 öppnar samma dialogruta.

CTRL+H

Öppnar dialogrutan Sök och ersätt med fliken Ersätt aktiverad.

CTRL+K

Använder eller tar bort kursiv stil.

CTRL+I

Öppnar dialogrutan Hyperlänk för nya hyperlänkar eller dialogrutan Redigera hyperlänk för befintliga hyperlänkar som är markerade.

CTRL+N

Skapar en ny, tom arbetsbok.

CTRL+O

Öppnar dialogrutan Öppna som du kan använda för att öppna eller söka reda på en fil.

CTRL+SKIFT+O markerar alla celler som innehåller kommentarer.

CTRL+P

Visar dialogrutan Skriv ut.

CTRL+SKIFT+P öppnar dialogrutan Formatera celler med fliken Tecken aktiverad.

CTRL+R

Använder kommandot Fyll höger för att kopiera innehållet och formatet i cellen längst till vänster i ett markerat område till cellerna till höger.

CTRL+S

Sparar den aktiva filen med tillhörande filnamn, lagringsplats och filformat.

CTRL+T

Öppnar dialogrutan Skapa tabell.

CTRL+U

Använder eller tar bort understrykning.

CTRL+SKIFT+U växlar mellan att visa och dölja formelfältet.

CTRL+V

Infogar innehållet från Urklipp vid insättningspunkten och ersätter markeringen. Kan bara användas när du har klippt ut eller kopierat ett objekt, text eller cellinnehåll.

CTRL+ALT+V visar dialogrutan Klistra in special. Kan bara användas när du har klippt ut eller kopierat ett objekt, text eller cellinnehåll i ett kalkylblad eller i ett annat program.

CTRL+W

Stänger det markerade arbetsboksfönstret.

CTRL+X

Klipper ut de celler som är markerade.

CTRL+Y

Upprepar det senaste kommandot eller den senaste åtgärden, om möjligt.

CTRL+Z

Använder kommandot Ångra för att ångra det senaste kommandot eller för att ta bort den post som du lade till senast.

CTRL+SKIFT+Z använder kommandot Ångra eller kommandot Gör om för att ångra eller återställa den senaste automatiska korrigeringen när smarta etiketter för autokorrigering visas.

Överst på sidan

Funktionstangenter

Tangent

Beskrivning

F1

Visar åtgärdsfönstret för hjälp om Microsoft Office Excel.

CTRL+F1 visar eller döljer menyfliksområdet, en komponent i Microsoft Office Fluent-användargränssnittet.

ALT+F1 skapar ett diagram för informationen i det aktuella området.

ALT+SKIFT+F1 infogar ett nytt kalkylblad.

F2

Redigerar den aktiva cellen och placerar insättningspunkten i slutet av cellinnehållet. Det flyttar även insättningspunkten till formelfältet när redigering i en cell är inaktiverat.

SKIFT+F2 lägger till eller redigerar en cellkommentar.

CTRL+F2 visar fönstret Förhandsgranska.

F3

Visar dialogrutan Klistra in namn.

SKIFT+F3 öppnar dialogrutan Infoga funktion.

F4

Upprepar det senaste kommandot eller den senaste åtgärden, om möjligt.

Om en cellreferens eller ett cellområde är markerat i en formel aktiverar F4 de olika kombinationerna av absoluta och relativa referenser.

CTRL+F4 stänger det arbetsboksfönster som är markerat.

F5

Öppnar dialogrutan Gå till.

CTRL+F5 återställer storleken på det arbetsboksfönster som är markerat.

F6

Växlar mellan kalkylbladet, menyfliksområdet, åtgärdsfönstret och zoomkontrollerna. Om kalkylbladet är delat (menyn Visa, Hantera det här fönstret, Lås fönsterrutor, kommandot Dela fönster) ingår även de delade fönsterrutorna när du växlar mellan fönstren och menyfliksområdet med F6.

SKIFT+F6 växlar mellan kalkylbladet, åtgärdsfönstret, zoomkontrollerna och menyfliksområdet.

CTRL+F6 växlar till nästa arbetsboksfönster om mer än ett arbetsboksfönster är öppet.

F7

Öppnar dialogrutan Stavning som du kan använda för att kontrollera stavningen i det aktiva kalkylbladet eller i det markerade området.

Ctrl+F7 utför kommandot Flytta på arbetsboksfönstret om det inte är maximerat. Använd piltangenterna för att flytta fönstret och tryck sedan på RETUR eller ESC för att avbryta.

F8

Aktiverar eller inaktiverar utvidgningsläget. I utvidgningsläget visas Utvidgad markering i statusfältet, och du kan utvidga markeringen med hjälp av piltangenterna.

Med SKIFT+F8 kan du lägga till en icke angränsande cell eller ett icke angränsande cellområde till en cellmarkering med hjälp av piltangenterna.

CTRL+F8 utför kommandot Storlek (i menyn Kontroll för arbetsboksfönstret) om arbetsboken inte är maximerad.

ALT+F8 öppnar dialogrutan Makro, som du kan använda för att skapa, köra, redigera och ta bort ett makro.

F9

Beräknar alla kalkylblad i alla öppna arbetsböcker.

SKIFT+F9 beräknar det aktiva kalkylbladet.

CTRL+ALT+F9 beräknar alla kalkylblad i alla öppna arbetsböcker, oavsett om de har ändrats sedan den senaste beräkningen eller inte.

CTRL+ALT+SKIFT+F9 kontrollerar underordnade formler på nytt och beräknar sedan alla celler i alla öppna arbetsböcker, inklusive celler som inte markerats för beräkning.

CTRL+F9 minimerar ett arbetsboksfönster till en ikon.

F10

Aktiverar eller inaktiverar tangenttips.

SKIFT+F10 visar snabbmenyn för ett markerat objekt.

ALT+SKIFT+F10 visar menyn eller meddelandet för en smart etikett. Om det finns mer än en smart etikett, växlar den till nästa smarta etikett och visar dess meny eller meddelande.

CTRL+F10 maximerar eller återställer det arbetsboksfönster som är markerat.

F11

Skapar ett diagram för informationen i det aktuella området.

SKIFT+F11 infogar ett nytt kalkylblad.

ALT+F11 öppnar Microsoft Visual Basic-redigeraren, där du kan skapa ett makro med hjälp av Visual Basic for Applications (VBA).

F12

Öppnar dialogrutan Spara som.

Överst på sidan

Andra praktiska kortkommandon

Tangent

Beskrivning

PILTANGENTER

Du flyttas en cell uppåt, nedåt, till vänster eller till höger i ett kalkylblad.

Med CTRL+PILTANGENT flyttas du till slutet av det aktuella dataområde i ett kalkylblad.

SKIFT+PILTANGENT utökar cellmarkeringen med en cell.

CTRL+SKIFT+PILTANGENT utökar cellmarkeringen till den sista ifyllda cellen i samma kolumn eller samma rad som den aktiva cellen. Om nästa cell är tom utökas markeringen till nästa ifyllda cell.

VÄNSTERPIL eller HÖGERPIL aktiverar fliken till vänster respektive höger när menyfliksområdet är aktivt. När en undermeny är öppen eller markerad växlar dessa piltangenter mellan huvudmenyn och undermenyn. När ett menyfliksområde är markerat används dessa tangenter för att navigera mellan knapparna på fliken.

NEDÅTPIL eller UPPÅTPIL markerar nästa eller föregående kommando när en meny eller undermny är öppen. När ett menyfliksområde är markerat används dessa tangenter för att navigera uppåt eller nedåt i flikgruppen.

I en dialogruta kan du använda piltangenterna för att gå mellan alternativ i en öppen listruta eller mellan alternativ i en grupp med alternativ.

NEDPIL eller ALT+NEDPIL öppnar en markerad listruta.

BACKSTEG

Tar bort ett tecken till vänster i formelfältet.

Raderar också innehållet i den cell som är aktiv.

I cellredigeringsläge tas tecknet till vänster om insättningspunkten bort.

DEL

Tar bort cellinnehållet (data och formler) i de celler som är markerade utan att cellformatet eller eventuella kommentarer påverkas.

I cellredigeringsläge tas tecknet till höger om insättningspunkten bort.

END

Om SCROLL LOCK är aktiverat flyttas du till cellen i det nedre högra hörnet i fönstret.

Markerar också det senaste kommandot i menyn när en meny eller undermeny visas.

Med CTRL+END flyttas du till den sista cellen i ett kalkylblad, i den sista rad som används, i kolumnen längst till höger som används. Om markören är i formelfältet flyttar CTRL+END markören till slutet på texten.

CTRL+SHIFT+END utökar cellmarkeringen till den sista cellen som används i kalkylbladet (nedre högra hörnet). Om markören befinner sig i formelfältet markerar CTRL+SKIFT+END all text i formelfältet, från markören till slutet. Formelfältets höjd påverkas inte.

RETUR

Slutför en cellinmatning från en cell eller ett formelfält och markerar cellen nedanför (standard).

I ett dataformulär flyttas du till det första fältet i nästa post.

Öppnar den meny som är markerad (tryck på F10 för att aktivera menyraden) eller utför ett markerat kommando.

I en dialogruta utför Retur åtgärden för dialogrutans standardkommandoknapp (knappen med fet kontur – ofta knappen OK).

ALT+RETUR påbörjar en ny rad i samma cell.

CTRL+RETUR fyller det cellområde som är markerat med den aktuella inmatningen.

SKIFT+RETUR slutför en cellinmatning och markerar cellen ovanför.

ESC

Avbryter en inmatning i en cell eller ett formelfält.

Stänger en öppen meny eller undermeny, en dialogruta eller ett meddelandefönster.

Stänger också helskärmsläget om det varit aktiverat, och återgår till normalt skärmläge så att menyflikarna och statusfältet visas igen.

HOME

Du flyttas till början av en rad i ett kalkylblad.

Om SCROLL LOCK är aktiverat flyttas du till cellen längst upp till vänster i fönstret.

Om en meny eller undermeny visas markeras det första kommandot i menyn.

CTRL+HOME flyttar dig till början av ett kalkylblad.

CTRL+SKIFT+HOME utökar en cellmarkering till början av kalkylbladet.

PAGE DOWN

Du flyttas en skärmbild nedåt i ett kalkylblad.

ALT+PAGE DOWN flyttar dig en skärmbild åt höger i ett kalkylblad.

CTRL+PAGE DOWN flyttar dig till nästa blad i en arbetsbok.

CTRL+SKIFT+PAGE DOWN markerar det aktuella bladet samt nästa blad i en arbetsbok.

PGUP

Du flyttas en skärmbild uppåt i ett kalkylblad.

ALT+PAGE UP flyttar dig en skärmbild åt vänster i ett kalkylblad.

CTRL+PAGE UP flyttar dig till föregående blad i en arbetsbok.

CTRL+SKIFT+PAGE UP markerar det aktuella och det föregående bladet i en arbetsbok.

BLANKSTEG

I en dialogruta kan du använda blanksteg för att utföra åtgärden för den knapp som är markerad, eller för att markera eller avmarkera en kryssruta.

CTRL+BLANKSTEG markerar en hel kolumn i ett kalkylblad.

SKIFT+BLANKSTEG markerar en hel rad i ett kalkylblad.

CTRL+SKIFT+BLANKSTEG markerar hela kalkylbladet.

 • Om kalkylbladet innehåller data markeras det aktuella området när du trycker på CTRL+SKIFT+BLANKSTEG. Om du trycker på CTRL+SKIFT+BLANKSTEG en gång till markeras det aktuella området och tillhörande sammanfattningsrader. Om du trycker på CTRL+SKIFT+BLANKSTEG en tredje gång markeras hela kalkylbladet.

 • Om ett objekt är markerat markeras alla objekt i kalkylbladet när du trycker på CTRL+SKIFT+BLANKSTEG.

ALT+BLANKSTEG öppnar menyn System för Microsoft Office Excel-fönstret.

TABB

Du flyttas en cell åt höger i ett kalkylblad.

Du flyttas mellan olåsta celler i ett skyddat kalkylblad.

Du flyttas till nästa alternativ eller nästa grupp med alternativ i en dialogruta.

SKIFT+TABB flyttar dig till föregående cell i ett kalkylblad, eller till föregående alternativ i en dialogruta.

CTRL+TABB växlar till nästa flik i en dialogruta.

CTRL+SKIFT+TABB växlar till föregående flik i en dialog ruta.

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Se även

Kortkommandon i Excel för Mac

Översikt över formler i Excel

Hur du undviker felaktiga formler

Upptäck fel i formler

Excel-funktioner (alfabetisk ordning)

Excel-funktioner (efter kategori)

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Excel

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Excel

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×