Koppla ett makro till ett formulär eller en kontroll knapp

Du kan använda knappen formulär kontroll eller en kommando knapp (en ActiveX-kontroll) för att köra ett makro som utför en åtgärd när en användare klickar på den. Båda dessa knappar kallas också för en kommando knapp som kan konfigureras för att automatisera utskriften av ett kalkyl blad, filtrera data eller beräkna tal. I allmänhet är knappen formulär kontroll och kommando knappen för ActiveX-kontroll liknande i utseende och funktion. De har emellertid några skillnader som förklaras i följande avsnitt.

Knapp (formulär kontroll)

Exempel på en knapp i verktygsfältet Formulär

Kommando knapp (ActiveX-kontroll)

Exempel på en kommandoknapp i ActiveX

I avsnitten nedan får du lära dig hur du lägger till ett makro i en knapp i Excel – för Windows eller Mac.

Obs!: ActiveX-kontroller stöds inte på Mac.

Makron och VBA-verktyg finns på fliken utvecklare , som döljs som standard.

Det första steget är att aktivera det. Mer information finns i artikeln: Visa fliken Utvecklare.

Fliken Utvecklare i menyfliksområdet

Lägga till en knapp (formulär kontroll)

 1. Klicka på Infogai gruppen kontroller på fliken utvecklare och klicka på knappen Knappbild under formulär kontroller.

 2. Klicka på den plats i kalkyl bladet där du vill att knappens övre vänstra hörn ska visas. Popup-fönstret Koppla makro visas.

 3. Koppla ett makro till knappen och klicka sedan på OK.

 4. Om du vill ange kontroll egenskaperna för knappen högerklickar du på knappen och klickar sedan på Formatera kontroll.

Lägga till en kommando knapp (ActiveX-kontroll)

 1. Klicka på Infogai gruppen kontroller på fliken utvecklare och sedan på kommando knappen Knappbild under ActiveX-kontroller.

 2. Klicka på den plats i kalkyl bladet där du vill att kommando knappen ska visas.

 3. Klicka på Visa kodi gruppen kontroller . Då startas Visual Basic Editor. Kontrol lera att Klicka på är i list rutan till höger. Under proceduren CommandButton1_Click (se siffran nedan) körs de här två makrona när du klickar på knappen: SelectC15 och HelloMessage.

  En subprocedur i Visual Basic

 4. Gör något av följande i subproceduren för kommando knappen:

  • Ange namnet på ett befintligt makro i arbets boken. Du kan hitta makron genom att klicka på makron i gruppen kod . Du kan köra flera makron från en knapp genom att ange makro namnen på separata rader i under processen.

  • Lägg till din egen VBA-kod.

 5. Stäng Visual Basic Editor och klicka på Design läge Bild av knapp för att se till att design läget är inaktiverat.

 6. Om du vill köra VBA-koden som är en del av knappen klickar du på den ActiveX-kommandotolk som du just skapade.

 7. Om du vill redigera ActiveX-kontrollen kontrollerar du att du är i design läge. Aktivera Design lägeti gruppen kontroller på fliken utvecklare .

 8. Om du vill ange kontroll egenskaperna för kommando knappen klickar du på egenskaper Bild av knapp i gruppen kontroller på fliken utvecklare . Du kan också högerklicka på kommando knappen och sedan klicka på Egenskaper.

  Obs!: Innan du klickar på Egenskaperbör du kontrol lera att det objekt som du vill granska eller ändra egenskaper för redan är markerat.


  Rutan Egenskaper visas. Om du vill visa detaljerad information om de enskilda egenskaperna markerar du önskad egenskap och trycker på F1 så visas ett avsnitt ur Hjälp om Visual Basic Help. Du kan också skriva egenskapens namn i rutan Sök i Visual Basic-hjälpen. I följande tabell sammanfattas de tillgängliga egenskaperna.

Om du vill ange

Använder du den här egenskapen

Allmänt:

Om kontrollen ska läsas in när arbetsboken öppnas. (Ignoreras för ActiveX-kontroller.)

AutoLoad (Excel)

Om kontrollen kan fokuseras och reagera på användardefinierade händelser.

Enabled (formulär)

Om kontrollen kan redigeras.

Locked (formulär)

Namnet på kontrollen.

Name (formulär)

Hur kontrollen ska vara kopplad till cellerna nedanför (om den ska vara flytande, kunna flyttas men inte ändras, eller flyttas och ändras).

Placement (Excel)

Om kontrollen kan skrivas ut.

PrintObject (Excel)

Om kontrollen ska visas eller döljas.

Visible (formulär)

Text:

Teckensnittsattribut (fet, kursiv, storlek, genomstruken, understruken och vikt).

Fet, kursiv, storlek, genomstruken, understruken, vikt (formulär)

Beskrivande text på kontrollen som identifierar eller beskriver den.

Beskrivning (formulär)

Om innehållet i kontrollen radbryts automatiskt i slutet av en rad.

WordWrap (formulär)

Storlek och placering:

Om kontrollens storlek automatiskt justeras för att Visa allt innehåll.

AutoSize (formulär)

Höjden eller bredden (i punkter).

Height, Width (formulär)

Avståndet mellan kontrollen och vänster- eller överkanten i kalkylbladet.

Left, Top (formulär)

Formatering:

Bakgrundsfärgen.

BackColor (formulär)

Bakgrundsformatet (transparent eller täckande).

BackStyle (formulär)

Förgrunds färgen.

Textfärg (formulär)

Om kontrollen har en skugga.

Shadow (Excel)

Bild:

Den bitmapp som ska visas i kontrollen.

Picture (formulär)

Bildens placering i förhållande till bild texten (vänster, överkant, höger och så vidare).

PicturePosition (formulär)

Tangenbord och mus:

Kortkommandot för kontrollen.

Accelerator (formulär)

En anpassad musikon.

MouseIcon (formulär)

Den typ av pekare som visas när användaren placerar musen över ett visst objekt (standard, pil, I-balk osv.).

MousePointer (formulär)

Om kontrollen ska flyttas när du klickar på den.

TakeFocusOnClick (formulär)


Makron och VBA-verktyg finns på fliken utvecklare , som är dold som standard, så det första steget är att aktivera det

 1. Gå till Excel > Inställningar… > Menyfliksområdet och verktygsfältet.

 2. Markera kryssrutan Utvecklare i listan Primära flikar i kategorin Anpassa menyfliksområdet och klicka sedan på Spara.

  Markera kryss rutan bredvid utvecklare för att lägga till den i menyfliksområdet

Lägga till en knapp (formulär kontroll)

Gör så här:

 1. Klicka på knappen Knappbild på fliken utvecklare .

 2. Klicka på den plats i kalkyl bladet där du vill att knappens övre vänstra hörn ska visas. Popup-fönstret Koppla makro visas.

  Obs!: Om du redan har infogat en knapp kan du högerklicka på den och välja Koppla makro.

 3. Koppla ett makro till knappen och klicka på OK.

 4. Om du vill ange kontroll egenskaperna för knappen högerklickar du på den och väljer sedan Formatera kontroll.
   

Lägga till en kommando knapp (Visual Basic Control)

 1. Klicka på knappen Knappbild på fliken utvecklare .

 2. Klicka på den plats i kalkyl bladet där du vill att kommando knappen ska visas.

  Obs!: Om du redan har infogat en knapp kan du högerklicka på den och välja Koppla makro.

 3. I dialog rutan Koppla makro väljer du nytt, som öppnar Visual Basic Editor (VBE) för ett fönster med följande kod:

   Sub ButtonX_Click() 
  
   End Sub
 4. Gör något av följande i subproceduren för kommando knappen mellan raderna Sub och End Sub :

  • Ange namnet på ett befintligt makro i arbets boken. Du kan köra flera makron från en knapp genom att skriva makro namnen på separata rader i under processen

  • Lägg till din egen VBA-kod.

 5. Klicka på Bild av knapp Design läge för att se till att design läget är inaktiverat och stäng sedan Visual Basic Editor-fönstret.

 6. Om du vill redigera knappen högerklickar du på den och väljer Visual Basic.

 7. Om du vill ange kontroll egenskaperna för knappen högerklickar du på den och väljer sedan Formatera kontroll.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Mer information finns i

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders