Koppla data i webbdelar

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I många produkter och tekniker är det krångligt att koppla samman datauppsättningar från olika datakällor, och det krävs ofta programmeringskunskaper. Du kan använda menyerna och knapparna i en Webbdel för att skapa datakopplingar utan att skriva anpassad kod. Genom att koppla webbdelar kan du exempelvis visa information från två webbdelar i alternativa vyer, utföra relaterade beräkningar mellan två webbdelar och filtrera en webbdel baserat på värden från en annan webbdel – allt på samma Webbdelssida.

I den här artikeln

Översikt över webbdelsanslutningar

Skapa webbdelsanslutningar

Skapa eller ändra en anslutning mellan två webbdelar

Upprätta en webbdelsanslutning i dialogrutan Konfigurera anslutning

Ta bort en anslutning mellan två webbdelar

Vanliga typer av webbdelsanslutningar

Översikt över webbdelsanslutningar

Genom att använda webbdelsanslutningar kan du skapa eller förbättra dina webbdelssidor. Du ansluter webbdelar så att innehållet i en webbdel påverkas när du utför en åtgärd i en annan webbdel.

Du kan till exempel ansluta listvywebbdelen Anställda till webbdelen Bild genom att överföra data mellan de båda webbdelarna. Varje gång du klickar på en rad i listvywebbdelen Anställda som innehåller en kolumn med en bild av den anställda så visas bilden i webbdelen Bild.

Grundläggande webbdelsanslutning

1. En webbdelsanslutning är ett sätt att överföra data från en webbdel till en annan webbdel och synkronisera webbdelarnas funktionssätt.

2.  Den ena webbdelen tillhandahåller informationen.

3. Informationen kan utgöra listor, rader, celler eller parametervärden.

4. Informationen överförs till den andra webbdelen.

Du kan skapa webbdelsanslutningarna från endera webbdel med hjälp av undermenyn för anslutningstyp från kommandot Anslutningar på webbdelsmenyn. Om kommandot Skicka rad till visas på undermenyn för anslutningstyp för den ena webbdelen visas kommandot Hämta rad från på undermenyn för anslutningstyp för den andra webbdelen.

Du kan inte bara skapa webbdelsanslutningar på samma webbdelssida, utan även mellan webbdelar på två olika webbdelssidor på samma webbplats på den högsta nivån med hjälp av ett webbdesignprogram som är kompatibelt med Microsoft Windows SharePoint Services, t.ex. Microsoft Office SharePoint Designer 2007.

Överst på sidan

Skapa webbdelsanslutningar

Den process du följer när du skapar en webbdelssida med webbdelsanslutningar består av tre steg.

Steg 1: Bestäm vilken information som ska vara tillgänglig på webbdelssidan

Ofta kommer den information som du behöver från en eller flera listvywebbdelar. Informationen i listor visas i tabellformat. Det är lätt att ändra och uppdatera data, ändra sorteringsordning, filtrera och lägga till information i listor. Du kan använda vyväljaren i åtgärdsfönstret om du vill ändra vyn för en listvywebbdel och bara arbeta med de kolumner som du behöver.

Steg 2: Lägg till webbdelarna på webbdelssidan

De flesta listor är tillgängliga i form av listvywebbdelar i webbplatsens webbdelsgalleri. Andra webbdelar är normalt sett tillgängliga i andra webbdelsgallerier som du har åtkomst till. Ibland kan du behöva importera en webbdel från en annan webbplats som har en intressant eller användbar instans av en webbdel. Du kan också söka efter webbdelar på externa webbplatser och sedan be webbplatsadministratören att installera dem på din webbplats. Du kan exempelvis hitta webbdelar i webbkomponentkatalogen för Microsoft Office SharePoint Server 2007 eller på en webbplats från en annan programvarutillverkare. Med tiden kommer dina webbdelsgallerier att bli större och anpassas efter dina och ditt företags behov.

Steg 3: Ansluta webbdelarna för att uppnå önskat resultat

Du kan bara skapa anslutningar mellan webbdelar som stöder webbdelsanslutningar. Bland de webbdelar som stöder webbdelsanslutningar kan följande nämnas: listvywebbdelen, formulärwebbdelen och bildwebbdelen. På undermenyn AnslutningarWebbdel-menyn visas bara den typ av anslutning som du kan skapa och på undermenyn med de tillgängliga webbdelarna visas endast kompatibla webbdelar. När du är klar med steg 1 och 2 är det lätt att fatta beslut och inga skript- eller programmeringskunskaper krävs för att skapa webbdelsanslutningen.

Obs!: Du kan bara skapa anslutningar mellan webbdelar som finns på samma webbdelssida. Om du vill ansluta en webbdel till information från en annan webbplats eller datakälla lägger du till en datavy med hjälp av ett webbdesignprogram som är kompatibelt med Microsoft Windows SharePoint Services, t.ex. Office SharePoint Designer 2007.

Överst på sidan

Skapa eller ändra en anslutning mellan två webbdelar

Du kan använda menyer och dialogrutor för att ansluta webbdelar, överföra information mellan dem och för att synkronisera deras funktionssätt.

 1. Öppna webbdelssidan.

 2. Klicka på Redigera sida på menyn Webbplatsåtgärder Bild av knapp .

 3. Bestäm vilka två webbdelar som du vill ansluta. Du kan utgå från vilken som helst av de båda webbdelarna när du skapar eller ändrar en anslutning.

 4. Från någon av webbdelarna Klicka på webbdel-menyn Webbdelsmeny , peka på anslutningar, peka på typ av anslutning som du vill skapa eller ändra, till exempel Skicka rad till eller Hämta sortering/Filter från, och klicka sedan på namnet på den Webbdelen som du vill skapa eller ändra en koppling.

  Nyckel till kommandon på undermenyn Anslutningar

  Kommandot på den anslutningar undermeny

  Beskrivning

  Skicka rad till

  Du kan ansluta listvywebbdelen till en annan webbdel genom att skicka en markerad rad med data till den andra webbdelen. Beroende på hur den andra webbdelen skapades och hämtar data, kan den andra webbdelen visa raddata eller använda raddata som ett filter- eller parametervärde.

  I standardvyn läggs en Markera objekt-kolumn som innehåller alternativknappar automatiskt till när du ansluter listvywebbdelen så att du kan ange vilken rad som ska skickas till den andra webbdelen. Du kan bara välja en rad i taget i standardvyn. Vissa kolumner, till exempel kolumnen Redigera, är inte tillgängliga i en webbdelsanslutning.

  I datablad kan du markera flera rader, men bara en rad skickas till den andra webbdelen. Om flera rader markeras skickas den rad som innehåller den aktiva cellen till den andra webbdelen och övriga rader ignoreras. Du kan inte skicka data i raden Summa eller raden Nytt till den andra webbdelen.

  Med den här typen av anslutning kan flera webbdelar vara anslutna till listvywebbdelen.

  Skicka data till

  Du kan ansluta listvywebbdelen till en annan webbdel som fungerar med listdata. I så fall är listvywebbdelen datakällan för den andra webbdelen.

  I standardvyn och databladsvyn skickas bara data i vyn till den andra webbdelen.

  Med den här typen av anslutning kan flera webbdelar vara anslutna till listvywebbdelen.

  Hämta sortering/filter från

  I standardvyn och databladsvyn kan du ansluta listvywebbdelen till en annan webbdel som kan tillhandahålla följande information:

  1. en eller flera kolumnen namn och värdepar med data som filtrerar data i webbdelen Listvy.

  2. en kolumn med data för sortering i stigande eller fallande ordning i webbdelen Listvy.

  Med den här typen av anslutning kan bara en annan webbdel vara ansluten till listvywebbdelen.

  Webbdel-menyn kanske inte är aktiverad eller kanske inte visas på webbdelssidan. Det kan bero på flera olika orsaker, t.ex. på grund av att webbdelen eller zonen inte stöder anslutningar, att du använder en webbläsare som inte är kompatibel med Windows SharePoint Services eller att anslutningar har inaktiverats på din webbplats.

 5. För vissa webbdelsanslutningar kanske du behöver ange ytterligare information i dialogrutan Konfigurera anslutning. Du kanske exempelvis måste välja den anslutningstyp som du vill använda eller en kolumn som du vill filtrera. Dessutom, beroende på hur någon av eller båda webbdelarna skapades, kan det hända att fler dialogrutor visas som är unika för webbdelsanslutningen. Mer information finns i hjälpinformationen för den anpassade webbdelen, om en sådan finns.

  Tips: Du kan dölja en webbdel om du vill använda den för att skicka data till en annan webbdel via en webbdelskoppling, men inte vill visa webbdelen.

  Meddelanden: 

  • Undermenyn för anslutningstyp kan variera beroende på webbdelssidan och webbdelen. Det kan bero på flera olika orsaker, t.ex. skillnader mellan egenskapsinställningarna för webbdelssidan, webbdelen eller webbdelszonen, typ eller kompatibilitet för webbdelarna på sidan och huruvida webbdelarna har kompatibla anslutningstyper.

  • Endast webbdelar som kan anslutas visas på undermenyn med tillgängliga webbdelar. Vissa webbdelar på webbdelssidan kanske helt enkelt inte kan anslutas, en del webbdelar kanske inte stöder anslutningar till den aktuella webbdelen och vissa anslutningsgränser kanske har överskridits.

Överst på sidan

Upprätta en webbdelsanslutning i dialogrutan Konfigurera anslutning

Du använder dialogrutan Konfigurera anslutning för att matcha kolumner mellan den webbdel som informationen överförs till och den webbdel som informationen hämtas från.

Obs!: Du kan skapa en anslutning som fungerar, men som är meningslös. Anta exempelvis att webbdelen som informationen hämtas från innehåller en kolumn för produkt-ID och att webbdelen som informationen överförs till innehåller en kolumn för anställnings-ID. Även om du kan matcha dessa kolumner så blir resultatet meningslöst.

Markera en kolumn från webbdelen som informationen hämtas till, webbdelen som informationen överförs från eller bådadera i listrutan Kolumn.

Här följer några vanliga exempel:

 • Matchar en rad med data i en webbdel på en cell eller datafält i en annan webbdel   

  Webbdelen som du ansluter från är en listvywebbdel för kontakter. En av kolumnerna i listvyn är en kolumn som innehåller hyperlänken Foto, som innehåller en URL-adress till en bild av kontakten. Du skapar en anslutning till bildwebbdelen, som bara kan visa en URL-adress som innehåller en bild. Du måste välja kolumnen Foto från webbdelen Kontakter för att skapa en korrekt överensstämmelse med bildwebbdelen.

 • Matchar en rad med data i en webbdel till en kolumn med data i en annan webbdel så att du kan filtrera   

  Webbdelen som du ansluter från är en listvywebbdel som innehåller orderinformation. En av kolumnerna i listvyn innehåller radobjektet Orderdetaljer-ID. Du skapar en anslutning till en annan listvywebbdel som innehåller flera kolumner med orderdetaljer, varav en är en matchande kolumn vid namn Orderdetaljer-ID. Om du vill koppla ihop de båda webbdelarna så att alla radobjekt för den order som du väljer i den ena webbdelen visas i den andra webbdelen måste du para ihop kolumnerna Orderdetaljer-ID i varje webbdel.

  Obs!: Kolumnernas namn behöver inte vara identiska, men den underliggande informationen måste matcha eller ha samma värde.

Överst på sidan

Ta bort en anslutning mellan två webbdelar

 1. Öppna webbdelssidan.

 2. Klicka på Redigera sida på menyn Webbplatsåtgärder Bild av knapp .

 3. Peka på typ av anslutning som du vill ta bort från någon av de webbdelar som du vill ta bort anslutningen, klicka på webbdel-menyn Webbdelsmeny , peka på anslutningar, Till exempel skicka rad till eller Hämta sortering/Filter Från, och klicka sedan på namnet på den webbdel som du vill ta bort en anslutning.

  Obs!: En bockmarkering visas på undermenyn för anslutningar för alla alternativ som en anslutning har aktiverats för. Om ingen bockmarkering visas betyder det att ingen anslutning aktiverats.

 4. Klicka på Ta bort anslutning i dialogrutan Konfigurera anslutning.

 5. Klicka på OK när du uppmanas att bekräfta att du vill ta bort anslutningen mellan webbdelarna.

Överst på sidan

Vanliga typer av webbdelsanslutningar

Du kan kombinera och ansluta webbdelar på en webbdelssida på flera olika sätt. Du kan skapa flera av dessa webbdelsanslutningar på webbdelssidan. Följande scenarier illustrerar vanliga typer av dataanslutningar mellan webbdelar.

Huvudlista och detaljinformation

Du har en huvudlista med information och vill visa detaljerad information som associeras med huvudlistan.

Exempel på huvudlista och detaljinformation

1.  En grundläggande webbdel för anställda innehåller grundläggande, vanlig anställningsinformation, t.ex. anställningsnummer, namn och befattning.

2.  Klicka på en rad för att visa information om en anställd.

3.  Raden skickas till den andra webbdelen.

4.  All information om den anställda visas i en formulärvy i webbdelen Information om anställda.

I en listvywebbdel kan du till och med sortera och filtrera en stor lista för att hitta den anställda som du letar efter innan du klickar på raden. Om det finns mycket detaljinformation kan du visa webbdelen Information om anställda på en annan webbdelssida.

Sammanfattning och detaljinformation

Du har en sammanfattningslista med information och vill visa den detaljinformation som sammanfattningsinformationen genereras från.

Exempel på sammanfattning och detaljinformation

1.  En webbdel för lönespecifikationer innehåller information om ledighet och sjukfrånvaro.

2.  Du väljer sammanfattningsinformationen om din ackumulerade ledighet och sjukfrånvaro.

3.  Sammanfattningsinformationen skickas till den andra webbdelen.

4.  I webbdelen för detaljerade lönespecifikationer som visar information för varje vecka kontrollerar du vilka veckor som dessa dagar registrerades, antingen för att färska upp minnet eller för att försäkra dig om att uppgifterna stämmer.

Överordnade och underordnade

Du visar en lista med data (överordnad information). För varje rad finns det en eller flera relaterade rader (underordnad information) som du vill visa i en annan lista.

Exempel på överordnad och underordnad information

1.  En webbdel för order innehåller en lista med de senaste kundbeställningarna.

2.  Du klickar på raden som innehåller den order som du vill titta närmare på.

3.  Raden skickas till den andra webbdelen.

4.  I webbdelen med detaljerad orderinformation visas alla radobjekt för ordern.

Sökning och filtrering

Du vill skriva data, t.ex. sök- och filtervillkor, i en webbdel och visa resultatet i en annan webbdel.

Exempel på sökning och filtrering

1.  Du skriver bokinformationen, t.ex. rubrik, författare och ämne, i webbdelen för boksökning för att leta upp en eller flera böcker.

2.  Du klickar på SKICKA.

3.  Sökvillkoren skickas till den andra webbdelen.

4.  En eller flera böcker som matchar sökvillkoren visas i webbdelen för boklistor.

Beräkningar

Även om du ofta kan beräkna data inuti en webbdel kanske du ibland vill kombinera två webbdelar för att göra beräkningarna mer flexibla.

Exempel på beräkningar

1.  Du skriver lånebeloppen i en webbdel för låneinformation.

2.  Du klickar på SKICKA.

3.  Lånebeloppen skickas till den andra webbdelen.

4.  Webbdelen för låneberäkning beräknar lånet och visar det månatliga betalningsschemat.

Växla datavyer

Genom att visa informationen på olika sätt blir det ofta lättare att förstå problem, trender och samband. Du kan skicka listor, rader och celler (eller fält och parametrar) från en webbdel och visa informationen i en alternativ vy.

En alternativ vy av en lista

Du vill visa alla företagets anställda i ett hierarkiskt ordnat diagram.

Alternativ vy av listinformation

1.  Webbdelen Anställda visar anställningsnummer, namn, befattning och överordnad chef för alla som arbetar på företaget.

2.  Eftersom du använder all information behöver du inte välja något särskilt.

3.  All information skickas till den andra webbdelen.

4.  Webbdelen Organisationsschema visar arbetsrelationerna mellan de anställda och kan visa alternativa vyer av hierarkin.

En alternativ vy av en rad

Du vill visa en rad med demografiska data i ett diagram, t.ex. i ett cirkeldiagram eller i ett stapeldiagram.

Alternativ vy av radinformation

1.  En webbdel för befolkningsstatistik visar demografiska data som ålder, inkomst och arv.

2.  Du väljer en rad med demografiska data.

3.  Du skickar informationen till den andra webbdelen.

4.  Webbdelen Diagram visar raden med data i ett cirkeldiagram och alternativt i ett stapeldiagram.

En alternativ vy av en cell

Du vill följa upp en pengainsamlingskampanj.

Alternativ vy av celldata

1.  I en webbdel för pengainsamling anger varje medlem i en grupp det belopp som han eller hon har lyckats samla in.

2.  Totalbeloppet visas i ett summafält.

3.  Summafältet skickas till den andra webbdelen.

4.  Du kontrollerar hur bra insamlingen går i webbdelen för välgörenhetsmål.

Dataförbättring av

Du vill öka mängden information om personer och platser för att göra den mer intressant, attraktiv och användbar.

Exempel på dataförbättring

1.  En webbdel för kontakter visar viktig information om affärskontakter, t.ex. namn, adress och kanske även ett foto.

2.  Du väljer en kontakt.

3.  En rad med information skickas till den andra webbdelen.

4.  Ett foto på kontakten visas i bildwebbdelen och kontaktens kontorsadress visas i en kartwebbdel.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×