Konvertera en Excel-arbetsbok till en InfoPath-formulärmall

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Vissa organisationer används Microsoft Office Excel-arbetsböcker som formulär för att samla in data. Dessa arbetsböcker innehåller vanligtvis tomma celler för användare att lägga till data. Du kan konvertera en arbetsbok till en Microsoft Office InfoPath-formulärmall med hjälp av importguiden i InfoPath. Genom att konvertera en arbetsbok till en formulärmall användarna kan dra nytta av InfoPath-funktioner, till exempel validering av schema, dynamiska kontroller, till exempel upprepande avsnitt och affärslogik, till exempel dataverifiering. Dessutom kan du formulärmallen kan till mottagarna genom att skapa en formulärmall för webbläsaraktiverade. Om du vill skapa en formulärmall för webbläsaraktiverade, måste du publicera en webbläsarkompatibel formulärmall på en server som kör InfoPath Forms Services. Formulär som baseras på webbläsaraktiverade formulärmallar kan fyllas i med hjälp av en webbläsare.

Om du konverterar en Excel-arbetsbok till en InfoPath-formulärmall med standardinställningen i Importguiden, används Excel-arbetsbokens layout i den nya formulärmallen, och de Excel-celler som uppfyller vissa villkor konverteras till textrutekontroller där användarna kan ange data. En cell som exempelvis är formaterad med kantlinjer längs alla fyra sidor, blir en textrutekontroll i den nya formulärmallen. Om du bestämmer dig för att inte använda standardinställningen i Importguiden kan du ange att bara Excel-arbetsbokens layout ska importeras eller att bara vissa typer av celler ska konverteras till kontroller.

I den här artikeln beskrivs den grundläggande metoden för konvertering av en Excel-arbetsbok till en InfoPath-formulärmall, och funktioner och inställningar som inte stöds vid konvertering.

Artikelinnehåll

Om att konvertera en Excel-arbetsbok till en InfoPath-formulärmall

Funktioner och inställningar som inte stöds vid konvertering

Konvertera en Excel-arbetsbok till en InfoPath-formulärmall

Om att konvertera en Excel-arbetsbok till en InfoPath-formulärmall

När du konverterar en Excel-arbetsbok till en InfoPath-formulärmall ligger arbetsboken till grund för den nya formulärmallen. Arbetsbokens tabellstruktur blir en layouttabell i formulärmallen. Om du väljer att importera celler som används för datainsamling läggs textrutekontroller till i de layouttabellceller som motsvarar fältens position i arbetsboken. Inställningar för cellernas storlek, placering, kantlinjer och fyllning samt för sammanfogade eller uppdelade celler används också i den nya formulärmallen.

Om arbetsboken innehåller flera kalkylblad läggs det första kalkylbladets information och formatering till i den nya formulärmallens standardvy och övriga kalkylblad konverteras till motsvarande vyer i formulärmallen. Vyerna tilldelas motsvarande kalkylbladsnamn.

Om du vill ha en tydligare bild av relationen mellan den nya formulärmallen och en arbetsbok som du konverterar med hjälp av Importguiden i InfoPath, kan du föreställa dig att du är en försäkringsmäklare som arbetar med arbetsboken Fordringar.xls. Arbetsboken har två kalkylblad. Det första kalkylbladet heter Hem och det andra heter Bil. Kalkylbladen innehåller bland annat kolumnerna Typ, Beskrivning, Lånebelopp och Pris. På varje kalkylblad är kolumnerna Lånebelopp och Pris formaterade för visning av valuta. Alla kolumnrubriker är fetformaterade och har blå text. Kalkylbladet Hem innehåller en formel för beräkning av en amorteringsplan. Kundens namn anges i en cell som har kantlinjer längs alla fyra sidor.

Formulärmallen Fordringar.xsn skapas om du konverterar Fordringar.xls till en formulärmall genom att använda Importguiden.

En Excel-arbetsbok före och efter konvertering till en InfoPath-formulärmall.
Layout och andra element behålls när du konverterar en Excel-arbetsbok till en InfoPath-formulärmall.

Den nya formulärmallen innehåller två vyer. Standardvyn Hem (standard) innehåller layout och formatering från kalkylbladet Hem. Den andra vyn, Bil, innehåller layout och formatering från kalkylbladet Bil. Varje vy har en tabell med kolumnrubrikerna Typ, Beskrivning, Lånebelopp och Pris. Kolumnrubrikerna är fetformaterade och blå, precis som i den ursprungliga arbetsboken. Vissa egenskaper kanske inte är desamma som i den ursprungliga arbetsboken, beroende på de inställningar du väljer i Importguiden:

 • Om du använder Importguiden för konvertering av Fordringar.xls till en formulärmall där bara layouten behålls    Den nya formulärmallen innehåller en layouttabell som motsvarar tabellen i Excel-arbetsboken. Formulärmallen innehåller inga textrutekontroller.

 • Om du importerar Fordringar.xls med Importguiden och väljer att layouten ska bevaras och att cellerna ska konverteras till kontroller     Den nya formulärmallen innehåller en upprepande tabell. Celler som uppfyller vissa villkor, till exempel celler som har kantlinjer längs alla sidor och celler som innehåller eller hänvisar till en formel för beräkning av amorteringsplanen, konverteras till textrutekontroller.

  Obs!: Celler som innehåller en formel eller hänvisar till en formel konverteras till textrutekontroller, men formlerna överförs inte till den nya formulärmallen. Formeln måste återskapas med hjälp av lämpliga funktioner i InfoPath.

Överst på sidan

Funktioner och inställningar som inte stöds vid konvertering

Vissa inställningar och formateringsfunktioner i Excel-arbetsböcker stöds inte i InfoPath. Om du konverterar en arbetsbok som har sådana inställningar, överförs de inte till den nya InfoPath-formulärmallen. Om arbetsboken till exempel har ett sidhuvud som innehåller en bild, visas den inte i InfoPath-formulärmallen eftersom InfoPath inte har stöd för bilder i sidhuvuden eller sidfötter.

Listan nedan innehåller funktioner och inställningar som inte behålls när du konverterar en Excel-arbetsbok till en InfoPath-formulärmall:

 • Celler med ”skalningsformatering”

 • Bakgrundsbilder i celler

 • Bakgrundsmönster i celler

 • Celltoningar

 • Villkorsstyrd formatering

 • Dataverifiering

 • Formler

 • Makron

 • Utskriftsinställningar (till exempel för skalning av A4-format, svartvitt, centrering, börja sidnumrera från, sidordning, bilder, utskrift av stödlinjer, utskriftskvalitet, rad- och kolumnrubriker, rader och kolumner på varje sida, skalning och utskriftsområde)

 • Vertikal textjustering

 • Rader som är lägre än standardteckensnittshöjden 10 pt

 • WordArt

I listan nedan anges funktioner och inställningar som stöds till viss del när du konverterar en Excel-arbetsbok till en InfoPath-formulärmall:

Celler med dataformatering     Format eller färger i celler med dataformatering konverteras inte. Om en cell till exempel är konverterad för att visa negativa tal med röd färg, överförs cellvärdet men inte den röda formateringen.

Hyperlänkar med hänvisningar till protokoll som inte stöds     Alla hyperlänkar konverteras, men länkar med andra protokoll än http:, https:, ftp: eller mailto: fungerar inte om användarna klickar på dem.

Justering och formatering för sidhuvud och sidfot     I en Excel-arbetsbok kan ett sidhuvud bestå av en vänsterdel, en mittdel och en högerdel. Sådana delar sammanfogas om du importerar kalkylbladet till InfoPath. En arbetsbok med ett vänsterjusterat sidhuvud som innehåller namnet Wendy Wheeler, ett centrerat sidhuvud som innehåller rubriken Statusrapport och ett högerjusterat sidhuvud som innehåller datumet 13 oktober 2007, konverteras till en InfoPath-formulärmall med ett enda sidhuvud som innehåller texten: Wendy WheelerStatusrapport13 oktober 2007. Texten i formulärmallen justeras enligt arbetsboken, om bara en av delarna i arbetsbokens sidhuvud eller sidfot innehåller text. Om till exempel bara den högra delen i arbetsbokens sidhuvud innehåller text, högerjusteras texten i formulärmallen. I annat fall vänsterjusteras all sidhuvud- och sidfotstext vid importen. De teckensnittsinställningar som används i arbetsbokens första sidhuvuds- eller sidfotsdel används i hela sidhuvudet eller sidfoten i InfoPath-formulärmallen.

Teckensnittskonvertering    Arbetsbokens teckensnitt importeras till InfoPath-formulärmallen, men om arbetsbokens teckensnitt inte är tillgängliga på den dator där importen utförs, används andra teckensnitt i formulärmallen.

Implicit sammanfogade celler     Om du anger fler tecken än vad som får plats i cellen i Excel, visas texten i intilliggande celler, som om cellerna vore sammanfogade. InfoPath har inte stöd för den funktionen. Om en konverterad cell innehåller mer text än vad som får plats, radbryts texten i InfoPath. Du kan förhindra det genom att före importen markera så många celler som behövs för att få plats med texten och sedan sammanfoga cellerna, så att texten innesluts i en gemensam cell.

Pivottabellrapporter     Pivottabellrapporter konverteras till layouttabeller.

Stora tabeller     InfoPath har stöd för tabeller som innehåller upp till 63 kolumner och 999 rader. Om en Excel-arbetsbok har fler kolumner eller rader än så, konverteras bara de första 63 kolumnerna och 999 raderna.

Obs!: Vissa Excel-arbetsböcker kan inte öppnas utan lösenord. Om så är fallet med arbetsboken kan du kanske inte kunna importera den till InfoPath. Om du vill åtgärda problemet, tar du bort lösenordskravet för arbetsboken innan du importerar. Dessutom kan är vissa arbetsböcker avsedda att hindra användare från att flytta, ta bort, dölja eller ändra namnet på kalkylblad och ska kunna ändra andra strukturelement i arbetsboken. Om så är fallet med kalkylbladet kan du kanske inte kunna importera den till InfoPath. Om du vill åtgärda det här problemet, tar du bort strukturella redigeringsbegränsningar för arbetsboken innan du importerar.

Överst på sidan

Konvertera en Excel-arbetsbok till en InfoPath-formulärmall

 1. Klicka på Importera formulärArkiv-menyn.

 2. Klicka på InfoPath-import för Excel-arbetsböcker i dialogrutan Importguiden och klicka sedan på Nästa.

 3. Klicka på Bläddra.

 4. Leta reda på och markera den Excel-arbetsbok som ska konverteras och klicka sedan på Öppna.

 5. Klicka på Alternativ och markera önskade alternativ om du vill ändra importinställningarna.

 6. Klicka på Slutför.

  Obs!: Beroende på Excel-arbetsbokens layout och komplexitet kanske vissa layoutelement eller kontroller i den nya InfoPath-formulärmallen inte ser ut som du förväntade dig. Därför kanske du vill göra ändringar i den nya formulärmallen.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×