Kontrollera hur schemat följs

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När projektet fortskrider kan du se hur arbete med dess aktiviteter påverkar det totala projektets scheman.

Vad vill du göra?

Granska skillnader mellan schema

Visa projekt arbete över tid

Identifiera aktiviteter som är försenade

Hitta slack i schemat

Granska skillnader mellan schema

När du följer upp status genom projektet kan du granska skillnaderna mellan planerade, schemalagda och verkligt arbete. Det här hjälper dig att utvärdera om arbetet i projektet fortlöper som förväntat. Du kan jämföra arbets mängder med uppgifter som helhet eller för resurser och deras enskilda tilldelningar.

Det enklaste sättet att jämföra arbets mängder med den ursprungliga planen är att lägga till arbets tabellen i en ark vy, till exempel vyn Gantt-schema eller Resursanvändning. Värdet i fältet arbete representerar det aktuella schemalagda arbets värdet, med summan av verkligt och återstående arbete för aktiviteter som har startat och det senaste planerade arbets värdet för aktiviteter som ännu inte har startat.

Om du har sparat en original plan lagras dina ursprungliga planerade arbets uppgifter i fältet original plan. Med det här fältet kan du jämföra arbets mängder med det aktuella schemalagda arbetet. I fältet avvikelse visas det beräknade varians mellan planerat och schemalagt arbete, det vill säga skillnaden mellan fälten original plan och arbete.

Du kan också granska faktiska arbets mängder i de faktiska fälten. För slutförda aktiviteter innehåller fälten arbete och verklig samma värde.

Jämför...

Beskrivning

Hur gör jag?

Aktuell uppgift fungerar med det ursprungliga abonnemanget

Du kan undersöka om aktiviteterna använder mer eller mindre arbete än planerat med hjälp av Gantt-schemat med tabellen arbete.

Klicka på Gantt-schemaVisa-menyn. Peka på tabellVisa -menyn och klicka sedan på arbete. Jämför värdena i fälten arbete och original plan.

Granska avvikelse fältet för att se var Ian sen mellan fälten arbete och original plan. För färdiga uppgifter representerar denna avvikelse skillnaden mellan faktiskt och planerat arbete. För pågående aktiviteter är fältet arbete summan av verkligt arbete och återstående arbete. För aktiviteter som ännu inte har startat är fältet arbete den aktuella projektionen och är ofta samma som i original planen.

Fältet varians jämför bara fälten arbete och original plan. Det jämför inte andra original Plans fält (till exempel original plan 1, original plan 2 och så vidare).

Aktuell aktivitet och tilldelnings arbete med det ursprungliga abonnemanget

Du kan undersöka om aktiviteter och deras tilldelade resurser använder mer eller mindre arbete än planerat med hjälp av vyn aktivitets användning.

Klicka på aktivitets användningVisa -menyn. Peka på tabellVisa -menyn och klicka sedan på arbete.

Granska de totala arbets värdena i list delen av vyn. Utöver fältet aktivitets namn visas tabellen arbete, original plan, varians, verkligt, återstående och procent färdigt. (procent färdigt arbete)-fält. Sammanfattnings raderna visar det totala arbets värdet för varje aktivitet medan den kursiva posten visar de enskilda arbets värdena för varje tilldelning.

Granska tidfasade värden för arbete för varje aktivitet och tilldelning i tid rapport delen av vyn under varje tids period.

Aktuell resurs-och tilldelnings arbete med det ursprungliga abonnemanget

Du kan undersöka om resurser och tilldelningar använder mer eller mindre arbete än planerat med hjälp av vyn Resursanvändning med tabellen arbets.

Klicka på Resursanvändning på menyn Visa. Peka på tabellVisa -menyn och klicka sedan på arbete.

Granska de totala arbets värdena i list delen av vyn. Utöver fältet resurs namn visas tabellen procent färdigt. (procent färdigt), arbete, övertid, original plan, varians, verkligt och återstående fält. På sammanfattnings raderna visas de totala arbets värdena för varje resurs, medan den kursiva posten visar de enskilda arbets värdena för varje tilldelning.

Granska tidfasade värden för arbete för varje resurs och tilldelning i tid rapport delen av vyn under varje tids period.

Obs!: Resurs data är grundläggande på projekt nivån. Som ett resultat av detta kan data i resurs informationen variera beroende på antalet faktorer. Du har till exempel ett projekt med många aktiviteter och många resurser som har tilldelats till aktiviteterna. När du sparar en original plan sparas resurs beläggnings informationen på projekt nivå. Om du lägger till en aktivitet senare och konfigurerar den nya aktiviteten så att den lyfts upp till projekt nivå ändras inte resurs beläggningens original plan.

Överst på sidan

Visa projekt arbete över tid

Genom att Visa arbete uppdelat per tids period kan du se arbete inom perioder som sträcker sig från en minut till ett år.

 1. Klicka på aktivitets användning eller Resursanvändning på Visa - menyn.

 2. Klicka på tids skalaformat -menyn och klicka sedan på fliken översta nivån, mellan nivåeller under nivå .

 3. Klicka på den enhet du vill använda i rutan enheter på fliken för den visade tids skalan.

  Om du till exempel vill visa arbete uppdelat efter veckor och sedan per dag klickar du på veckor i rutan enheter på fliken översta nivån och klickar sedan på dagar i rutan enheter på fliken mellan nivå .

  Obs!: Om du vill visa färre än tre tids skalor väljer du de tids skalor du vill ska visas i listan Visa .

 4. Om du vill formatera tids skalans utseende anger du de värden du vill använda i rutorna etikett, Justeraoch antal . Markera eller avmarkera kryss rutorna Använd räkenskapsår och skalsteg och klicka sedan på OK.

 5. Peka på informationformat -menyn och klicka sedan på arbete, verkligt arbete, ackumulerat arbeteeller original arbete i vyn aktivitets användning. I vyn Resursanvändning klickar du på arbete, verkligt arbete, Ackumulerat arbeteeller överbeläggning.

Obs!: Du kan också visa det arbete som är kopplat till en markerad aktivitet med hjälp av en kombinationsvy. Om du vill skapa en kombinationsvy väljer du den vy som ska visas längst upp i fönster och klickar sedan på delafönster -menyn. Klicka i det nedre fönstret och välj sedan den vy som du vill ska visas i det nedre fönstret. Vyn i det nedre fönstret innehåller detaljerad information om aktiviteter eller resurser i den övre fönster rutan. Om du till exempel visar en aktivitetsvy i den översta fönster rutan och vyn Resursanvändning i det nedre fönstret visas de resurser som har tilldelats aktiviteterna i den översta fönster rutan, tillsammans med information om resurserna. Den resursinformation som visas gäller för alla tilldelade aktiviteter för varje resurs, inte bara till de aktiviteter som marker ATS i det övre fönstret.

Överst på sidan

Identifiera aktiviteter som är försenade

Om du har angett en original plan för projektet kan du se hur aktiviteter fortskrider över tiden och se om deras start-och slutdatum är försenade. Du kan följa upp statusen genom att jämföra original plan och schemalagda eller verkliga start-och slutdatum.

 1. Klicka på Uppföljnings-GanttVisa -menyn.

 2. Peka på tabellVisa -menyn och klicka sedan på avvikelse.

  Om avvikelse fälten inte visas justerar du visnings delningen eller trycker på TABB för att flytta mellan fälten för att visa dem.

I vyn Uppföljnings-Gantt visas två aktivitetsstaplar, en ovanpå varandra, för varje aktivitet. I det nedre fältet visas original planens start-och slutdatum och i det övre fältet visas schemalagda start-och slutdatum så att du kan se skillnaden mellan ditt abonnemang och nuvarande schema.

Du kan också se om start-och slutdatumen för aktivitets tilldelningar är försenade med filtret förSenade tilldelningar. Det här filtret visar resurser som har tilldelats till aktiviteter som inte har slutförts och som har fördröjts från original planets slutdatum. För att använda det här filtret måste du ha sparat en original plan.

 1. Klicka på Resursanvändning på menyn Visa.

 2. Peka på filtrerat på projekt - menyn och klicka sedan på fler filter.

 3. I listan filter klickar du på försenade uppgifter.

 4. Om du bara vill visa de uppgifter som är försenade klickar du på Använd. Om du vill visa alla uppgifter med en färg markering för de försenade tilldelningarna klickar du på Markera.

Överst på sidan

Hitta slack i schemat

slack i schemat visar hur mycket du kan försena aktiviteter innan andra aktiviteter eller projektets slutdatum påverkas.

 1. Klicka på Fler vyer på menyn Visa.

 2. Klicka på Detalj-Gantt i listan Vyer och klicka sedan på Använd.

 3. Peka på Tabell på menyn Visa och klicka sedan på Schema.

  I diagramdelen av vyn visas slack som tunna staplar till höger om aktiviteter, med slackvärden angränsande till de vanliga Gantt-staplarna.

  Tryck på TABB för att gå till fälten fritt slack och Totalt slack om de inte visas i list delen av vyn.

  Meddelanden: 

  • Om du vet var det finns slack i schemat kan du flytta aktiviteter när vissa faser i schemat inte har något slack och andra faser har för mycket.

  • Slackvärden kan också vara tecken på inkonsekvenser i schemaläggningen. Ett negativt slackvärde uppstår till exempel om en aktivitet har ett Avslut-till-start-beroende med en efterföljande aktivitet och den efterföljande aktiviteten har ett Måste starta-villkor som infaller tidigare än slutet för den första aktiviteten. Negativt slack kan också uppstå när en aktivitet är schemalagd att avslutas efter sitt tidsgränsdatum.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×