Kontrollera hur schemat följs

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Projektets förlopp, kan du granska hur arbete med aktiviteter påverkar det övergripande projektet scheman.

Vad vill du göra?

Granska schema skillnader

Visa projektarbete över tid

Identifiera aktiviteter som är försenade

Söka efter slack i schemat

Granska schema skillnader

När du följer upp status i projektet du granska skillnaderna mellan planerat, schemalagt, och verkligt arbete. Detta hjälper dig att bedöma om projektet flyter som förväntat. Du kan jämföra arbetet för aktiviteter som en helhet eller för resurser och deras enskilda tilldelningar.

Det enklaste sättet att jämföra arbete med originalplanen är att tillämpa tabellen arbete på en ark vy, till exempel vyn Gantt-schema eller Resursanvändning . Värdet i fältet Arbete representerar det aktuella schemalagda arbete-värdet med summan av verkliga och återstående arbete för aktiviteter som har startat och visar de senast beräknade arbetsvärdet för aktiviteter som ännu inte har startats.

Om du sparade en originalplan lagras ursprungliga planerat arbete med i fältet originalplan . Du kan jämföra mängden arbete i originalplanen med aktuella schemalagda arbetet med det här fältet. Fältet avvikelse visar den beräknade varians mellan planerat och schemalagt arbete, det vill säga skillnaden mellan fälten originalplan och fungerar .

Du kan även granska mängden verkligt arbete i fälten verklig . Aktiviteten är slutförd innehåller fälten arbete och verklig samma värde.

Jämför...

Beskrivning

Hur gör jag?

Aktuellt aktivitetsarbete med originalplanen

Du kan undersöka om aktiviteterna använder mer eller mindre arbete än planerat med hjälp av Gantt-schemat med tabellen arbete har tillämpats.

Klicka på Gantt-schemapå fliken Visa . Klicka på pilen vid tabelleri gruppen Data och klicka sedan på arbete. Jämför värdena i fälten arbete och originalplan .

Granska fältet avvikelse om du vill se skillnaden mellan fälten arbete och originalplan . För slutförda uppgifter utgör den här variansen skillnaden mellan verkligt och planerat arbete. Fältet arbete är summan av verkligt arbete och återstående arbete för aktiviteter som pågår. Fältet arbete för aktiviteter som ännu inte har startats, den aktuella beräkningen och ofta är det samma som baslinje.

Fältet Kostnadsavvikelse jämför bara arbete och originalplan fälten; Du kan inte jämföra andra originalplansfält (till exempel Originalplan 1, Originalplan 2 och så vidare).

Aktuella uppgiften och tilldelning fungerar med originalplanen

Du kan undersöka om aktiviteter och deras tilldelade resurser med mer eller mindre arbete än planerat med hjälp av Vyn Aktivitetsanvändning visa med tabellen arbete.

Klicka på Aktivitetsanvändning i gruppen Aktivitetsvyer på fliken Visa. Klicka på pilen vid tabelleri gruppen Data på fliken Visa och klicka sedan på arbete.

Granska totalt arbete i listdelen i vyn. Förutom fältet Aktivitetsnamn visar tabellen arbete, originalplan, avvikelse, faktisk, återståendeoch procent färdigt arbete fält (procent färdigt arbete). Summaraderna visar de totala arbetsvärdena för varje aktivitet och kursiv posterna visar enskilda arbetsvärden för varje tilldelning.

Granska tidfasade värden för varje aktivitet och tilldelning i tidrapporten i vyn under varje tidsperiod.

Aktuella resurser och tilldelningar arbeta med originalplanen

Du kan undersöka om resurser och tilldelningar kräver mer eller mindre arbete än planerat med hjälp av vyn Resursanvändning med tabellen arbete.

Klicka på Resursanvändningpå fliken Visa . Klicka på pilen vid tabelleri gruppen Data på fliken Visa och klicka sedan på arbete.

Granska totalt arbete i listdelen i vyn. Förutom fältet Resursnamn ser i tabellen procent färdigt (procent färdigt), arbete, övertid, originalplan, avvikelse, verkligoch återstående . Summaraderna visar de totala arbetsvärdena för varje resurs och kursiv posterna visar enskilda arbetsvärden för varje tilldelning.

Granska tidfasade värden för varje resurs och tilldelning i tidrapporten i vyn under varje tidsperiod.

Obs!: Resursdata är originalplanen på projektnivå. Därför varierar originalplanen resursdata beroende på ett antal faktorer. Till exempel har ett projekt med många aktiviteter och resurser som har tilldelats till aktiviteterna. När du sparar en originalplan registreras beläggning resursdata på projektnivå. Om du lägger till en aktivitet vid ett senare tillfälle och konfigurera den nya aktiviteten till att föras upp till projektnivå ändras inte resurs beläggning originalplan.

Överst på sidan

Visa projektarbete över tid

Genom att visa arbete som är fördelade tidsperiod, kan du se arbetet för perioder som sträcker sig från en minut till ett år.

 1. Klicka på Aktivitetsanvändningi gruppen Aktivitetsvyer på fliken Visa eller klicka på Resursanvändningi gruppen Resursvyer .

 2. Klicka på pilen under Tidsskalai gruppen Zooma . Välj Tidsskalai listan och klicka sedan på fliken Övre nivå, Mitten nivåeller Nedre nivå .

  Obs!: Du kan klicka på något av alternativen i listan tidsskalan så här anger du den nedre nivån.

 3. Klicka på den tidsenhet som du vill använda på fliken för nivån i tidsskalan i rutan enheter .

  Till exempel om du vill se arbete trasig visas längs med veckor och klicka sedan på per dag, veckor i följande enheter på fliken Övre nivå och klicka sedan på dagar i rutan enheter på fliken Mitten nivå .

  Obs!: Om du vill visa färre än tre tidsskalor, under Alternativ för tidsskala väljer du de tidsskalor som du vill ska visas i listan Visa .

 4. Ange de värden du vill använda i rutorna etikett, Justeraoch antal om du vill formatera utseendet på tidsskalan. Markera eller avmarkera kryssrutorna Använd räkenskapsår och avgränsare och klicka sedan på OK.

 5. På fliken Format i gruppen information väljer du arbete, faktisk-arbete, Ackumulerat arbete, överbeläggning, kostnadeller Återstående tillgänglighet.

Meddelanden: 

 • Klicka på Lägg till informationom du vill lägga till eller visa fler alternativ. Dialogrutan Informationsfält visas. Markera de fält som du vill använda i tillgängliga fältpå fliken Information . Klicka på Visa. Om du vill ta bort alternativ kan du däremot att välja fält i Visa fältenoch sedan klicka på Dölj om du vill ta bort alternativ. Använd pilarna Flytta för att ändra ordningen för hur fält visas. Klicka på OK.

 • Du kan också visa det arbete som är kopplat till en markerad aktivitet med hjälp av en delad vy, som ibland kallas kombinationsvy. Om du vill skapa en delad vy, markera den vy som du vill ska visas på den översta fönster av vyn och väljer sedan informationpå fliken Visa i gruppen Delad vy . Välj den vy som du vill använda i listan. Vyn längst ned i fönstret visas detaljerad information om aktiviteterna eller resurserna i den övre fönsterrutan. När du visar en aktivitetsvy i den övre rutan och vyn Resursanvändning längst ned i fönstret visas vyn längst ned i fönstret de resurser som tilldelats de markerade aktiviteterna i den översta rutan med information om resurserna. Resursinformationen som visas gäller för alla tilldelade aktiviteter för varje resurs, inte bara för de markerade aktiviteterna i den översta rutan.

Överst på sidan

Identifiera aktiviteter som är försenade

Om du har angett en originalplan för projektet, kan du se hur aktiviteter utvecklas med tiden och se om start- och slutdatum datum är försenade. Du kan spåra förloppet genom att jämföra originalplanen och schemalagda eller verkliga start- och slutdatum.

 1. På fliken Visa klickar du på pilen i Gantt-schemaoch välj sedan Vyn Uppföljnings-Gantt.

 2. Klicka på pilen vid tabelleri gruppen Data och välj sedan varians.

  Om fälten Kostnadsavvikelse inte visas, justera vyn delare eller tryck på TABB för att flytta mellan fälten att visa dem.

Vyn Uppföljnings-Gantt visas två aktivitetsstaplar ovanpå varandra, för varje aktivitet. Det nedre fältet visar originalplanens start- och slutdatum och den övre stapeln visar de schemalagda start- och slutdatum så att du kan se skillnaden mellan din plan och det aktuella schemat. På fliken Format för Gantt-schema kan du dessutom på originalplan om du vill visa diagrammet baslinjer.

Du kan också se om start- och slutdatumen för aktivitetstilldelningar försenas, med filtret Försenade tilldelningar . Detta filter visas resurser som tilldelas till aktiviteter som ännu inte har slutförts och som försenats från slutdatumet för originalplanen. Om du vill använda det här filtret måste du har sparat en originalplan.

 1. Klicka på Resursanvändningpå fliken Visa .

 2. Välj Fler filteri gruppen Data i listan Filter .

 3. Välj resurseri listan Fler filter bredvid filter. Klicka på Försenade tilldelningari listan.

 4. Om du vill visa de tilldelningar som är försenade klickar du på Använd. Om du vill visa alla tilldelningar och färgmarkera med försenade uppgifter klickar du på Markera.

Överst på sidan

Söka efter slack i schemat

Mängden slack i ditt schema får du veta hur mycket du kan skjuta på aktiviteter innan andra aktiviteter eller projektets slutdatum påverkas.

 1. Klicka på pilen i Gantt-schemai gruppen Aktivitetsvyer på fliken Visa , väljer du Fler vyer.

 2. Dialogrutan Fler vyer visas. Klicka på Detalj-Gantt i listan Vyer och klicka sedan på Använd.

 3. Klicka på pilen vid tabelleri gruppen Data på fliken Visa och därefter på schema.

  I diagramdelen av vyn visas slack som tunna staplar till höger om aktiviteter, med slackvärden angränsande till de vanliga Gantt-staplarna.

  Tryck på TABB för att flytta till fälten Fritt Slack och Totalt Slack om de inte visas i listdelen i vyn.

  Meddelanden: 

  • Om du vet var det finns slack i schemat kan flytta du aktiviteter när vissa faser i schemat har inget slack och andra har för mycket.

  • Slackvärden kan också vara tecken på inkonsekvenser i schemaläggningen. Ett negativt slackvärde uppstår till exempel om en aktivitet har ett Avslut-till-start-beroende med en efterföljande aktivitet och den efterföljande aktiviteten har ett Måste starta-villkor som infaller tidigare än slutet för den första aktiviteten. Negativt slack kan också uppstå när en aktivitet är schemalagd att avslutas efter sitt tidsgränsdatum.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×