Kontrollera hur schemat följs

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Projektets förlopp, kan du granska hur arbete med aktiviteter påverkar det övergripande projektet scheman.

Vad vill du göra?

Granska schema skillnader

Visa projektarbete över tid

Identifiera aktiviteter som är försenade

Söka efter slack i schemat

Kontrollera skillnader i schemat

När du följer upp status i projektet du granska skillnaderna mellan planerat, schemalagt, och verkligt arbete. Detta hjälper dig att bedöma om projektet flyter som förväntat. Du kan jämföra arbetet för aktiviteter som en helhet eller för resurser och deras enskilda tilldelningar.

Det enklaste sättet att jämföra arbete med originalplanen är att tillämpa tabellen arbete på en ark vy, till exempel vyn Gantt-schema eller Resursanvändning. Värdet i fältet Arbete representerar det aktuella schemalagda arbete-värdet med summan av verkliga och återstående arbete för aktiviteter som har startat och visar de senast beräknade arbetsvärdet för aktiviteter som ännu inte har startats.

Om du sparade en originalplan lagras ursprungliga planerat arbete med i fältet originalplan. Du kan jämföra mängden arbete i originalplanen med aktuella schemalagda arbetet med det här fältet. Fältet avvikelse visar den beräknade varians mellan planerat och schemalagt arbete, det vill säga skillnaden mellan fälten originalplan och fungerar.

Du kan också kontrollera mängden verkligt arbete i Verklig-fälten. För avslutade aktiviteter innehåller fälten Arbete och Verklig samma värde.

Jämför ...

Beskrivning

Hur?

Aktuellt aktivitetsarbete med originalplanen

Du kan undersöka om aktiviteterna kräver mer eller mindre arbete än planerat genom att visa tabellen Arbete i Gantt-diagramvyn.

Klicka på Gantt-schema på fliken Visa. Klicka på pilen vid Tabell i gruppen Data och klicka sedan på Arbete. Jämför värdena i fälten Arbete och Originalplan.

Om du vill visa avvikelsen mellan fälten Arbete och Originalplan tittar du i fältet Avvikelse. För slutförda aktiviteter representerar avvikelsen skillnaden mellan verkligt och planerat arbete. För pågående aktiviteter visar fältet Arbete den sammanlagda mängden verkligt arbete och återstående arbete. För aktiviteter som inte påbörjats indikerar fältet Arbete den aktuella planen, vilket ofta är samma som Originalplan.

Fältet Avvikelse jämför bara fälten Arbete och Originalplan. Andra fält för originalplanen jämförs inte (t.ex. Originalplan 1, Originalplan 2 o.s.v.).

Aktuell aktivitets- och tilldelningsarbete med originalplanen

Du kan undersöka om aktiviteter och tilldelade resurser kräver mer eller mindre arbete än planerat genom att visa tabellen Arbete i vyn Aktivitetsanvändning.

Klicka på gruppen Aktivitetsanvändning i gruppen Aktivitetsvyer på fliken Visa. Klicka på pilen vid Tabeller i gruppen Data på fliken Visa och klicka sedan på Arbete.

Kontrollera de sammanlagda arbetsvärdena i listdelen av vyn. Förutom fältet Aktivitet innehåller tabellen fälten Arbete, Originalplan, Avvikelse, Verklig, Återstående och Procent färdigt arbete. Summaraderna visar de sammanlagda arbetsvärdena för respektive aktivitet och posterna i kursiv stil visar de enskilda arbetsvärdena för respektive tilldelning.

Kontrollera tidfasade arbetsvärden för respektive aktivitet och tilldelning i tidrapportdelen av vyn under varje tidsperiod.

Aktuellt resurs- och tilldelningsarbete med originalplanen

Du kan undersöka om resurser och tilldelningar kräver mer eller mindre arbete än planerat genom att visa tabellen Arbete i vyn Resursanvändning.

Klicka på Resursanvändning på fliken Visa. Klicka på pilen vid Tabeller i gruppen Data på fliken Visa och klicka sedan på Arbete.

Kontrollera de sammanlagda arbetsvärdena i listdelen av vyn. Förutom fältet Resurs innehåller tabellen fälten Procent färdigt, Arbete, Övertid, Originalplan, Avvikelse, Verklig och Återstående. Summaraderna visar de sammanlagda arbetsvärdena för respektive resurs och posterna i kursiv stil visar de enskilda arbetsvärdena för respektive tilldelning.

Kontrollera tidfasade arbetsvärden för respektive resurs och tilldelning i tidrapportdelen av vyn under varje tidsperiod.

Obs!: När du sparar en originalplan samlas resursinformationen på projektnivån, vilket betyder att informationen kan variera kraftigt beroende på flera olika faktorer. Anta exempelvis att du arbetar med ett projekt med många aktiviteter och många tilldelade resurser. När du sparar originalplanen samlas resurstilldelningsinformationen på projektnivå. Om du senare lägger till en aktivitet och väljer att lyfta upp den nya aktiviteten till projektnivå, ändras inte originalplanen för resursfördelningen.

Överst på sidan

Visa projektarbete över tiden

Genom att visa arbetet som är uppdelat i tidsperioder kan du visa arbete i tidsperioder från en minut upp till ett år.

 1. Klicka på Aktivitetsanvändning i gruppen Aktivitetsvyer på fliken Visa eller klicka på Resursanvändning i gruppen Resursvyer.

 2. Klicka på pilen under Tidsskala i gruppen Zooma. Välj Tidsskala i listan och klicka sedan på någon av flikarna Övre nivå, Mellannivå eller Nedre nivå.

  Obs!: Du kan klicka på något av alternativen i listan tidsskalan så här anger du den nedre nivån.

 3. Klicka på önskad tidsenhet i rutan Enheter på fliken för den valda nivån i tidsskalan.

  Om du till exempel vill visa arbete uppdelat i veckor och sedan i dagar klickar du på Veckor i rutan Enheter på fliken Övre nivå och klicka på Dagar i rutan Enheter på fliken Mellannivå.

  Obs!: Om du vill visa färre än tre tidsskalor väljer du de tidsskalor som du vill visa i listan Visa under Alternativ för tidsskala.

 4. Om du vill formatera tidsskalans utseende anger du de värden som du vill använda i rutorna Etikett, Justering och Intervall. Markera eller avmarkera kryssrutorna Använd räkenskapsår och Avgränsare och klicka på OK.

 5. På fliken Format i gruppen information väljer du arbete, faktisk-arbete, Ackumulerat arbete, överbeläggning, kostnad eller Återstående tillgänglighet.

Obs!: Klicka på Lägg till information om du vill lägga till eller visa fler alternativ. Dialogrutan Informationsfält visas. Markera de fält som du vill använda i tillgängliga fält på fliken Information. Klicka på Visa. Om du vill ta bort alternativ kan du däremot att välja fält i Visa fälten och sedan klicka på Dölj om du vill ta bort alternativ. Använd pilarna Flytta för att ändra ordningen för hur fält visas. Klicka på OK.

Obs!: Du kan också visa det arbete som är kopplat till en markerad aktivitet med hjälp av en delad vy, som ibland kallas kombinationsvy. Om du vill skapa en delad vy, markera den vy som du vill ska visas på den översta fönster av vyn och väljer sedan information på fliken Visa i gruppen Delad vy. Välj den vy som du vill använda i listan. Vyn längst ned i fönstret visas detaljerad information om aktiviteterna eller resurserna i den övre fönsterrutan. När du visar en aktivitetsvy i den övre rutan och vyn Resursanvändning längst ned i fönstret visas vyn längst ned i fönstret de resurser som tilldelats de markerade aktiviteterna i den översta rutan med information om resurserna. Resursinformationen som visas gäller för alla tilldelade aktiviteter för varje resurs, inte bara för de markerade aktiviteterna i den översta rutan.

Överst på sidan

Identifiera aktiviteter som ligger efter schemat

Om du har angett en originalplan för projektet, kan du se hur aktiviteter utvecklas med tiden och se om start- och slutdatum datum är försenade. Du kan spåra förloppet genom att jämföra originalplanen och schemalagda eller verkliga start- och slutdatum.

 1. Klicka på pilen vid Gantt-schema på fliken Visa och välj sedan Uppföljnings-Gantt.

 2. Klicka på pilen vid Tabell i gruppen Data och välj sedan Varians.

  Om avvikelsefälten inte visas flyttar du vyavgränsaren eller trycker på TABB för att förflytta dig mellan fälten tills de visas.

I vyn Uppföljnings-Gantt visas två uppgiftsfält, det ena ovanför det andra, för varje aktivitet. I det nedre fältet visas start- och slutdatumen enligt originalplanen, och i det övre fältet visas de schemalagda start- och slutdatumen så att du kan kontrollera eventuella skillnader mellan planen och det aktuella schemat. Dessutom kan du klicka på Baslinje på fliken Format för Gantt-schemaverktyg för att visa baslinjerna i schemat.

Du kan också kontrollera eventuella förseningar av aktivitetstilldelningar med hjälp av filtret Försenade tilldelningar. Du kan använda det här filtret för att visa resurser som tilldelats aktiviteter som inte har slutförts än och som har försenats jämfört med slutdatumet i originalplanen. Du måste spara en originalplan innan du kan använda det här filtret.

 1. Klicka på Resursanvändning på fliken Visa.

 2. Välj Fler filter i listan Filter i gruppen Data.

 3. Välj Resurser bredvid Filter i listan Fler filter och klicka på Försenade tilldelningar i listan.

 4. Om du bara vill visa försenade tilldelningar klickar du på Använd. Om du vill visa alla tilldelningar med en färgmarkering för de försenade tilldelningarna klickar du på Markera.

Överst på sidan

Identifiera slack i schemat

Mängden slack i schemat anger hur mycket du kan försena aktiviteter innan andra aktiviteters eller projektets slutdatum påverkas.

 1. Klicka på pilen Gantt-schema i gruppen Aktivitetsvyer på fliken Visa och välj Fler vyer.

 2. Dialogrutan Fler vyer visas. Klicka på Detalj-Gantt i listan Vyer och klicka sedan på Använd.

 3. Klicka på pilen vid Tabeller i gruppen Data på fliken Visa och klicka sedan på Schema.

  Slack visas som tunna fält till höger om aktiviteterna i diagramdelen av vyn, med slack-värden jämte de vanliga aktivitetsstaplarna.

  Tryck på TABB för att gå till fälten Fritt slack och Totalt slack om de inte visas i listdelen av vyn.

Obs!: 

 • Om du vet var slack förekommer i schemat kan du flytta aktiviteter om särskilda faser i schemat inte har något slack och andra faser har för mycket.

 • Slackvärden kan också indikera inkonsekvenser i schemat. Ett negativt slackvärde innebär exempelvis att en aktivitet har ett samband av typen Avslut-till-start med en efterföljande aktivitet, men att den efterföljande aktiviteten har ett villkor av typen Måste starta, med ett datum som infaller innan den första aktiviteten har avslutats. Negativt slack kan också uppstå om en aktivitet har schemalagts att avslutas när aktivitetens tidsgräns har gått ut.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×