Kontroll av webbkompatibilitet: schemafel

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I den här artikeln beskrivs schemafel som du kan stöta på när du kör en kompatibilitetskontroll. Artikeln innehåller också information som kan hjälpa dig att lösa problemen.

Allmän information om kompatibilitetskontrollen fel finns i artikeln webbkompatibilitet Kontrollera allmänna fel.

Använda Uppslagsguiden för att skapa eller ändra ett uppslagsfält

ACCWeb105003

ACCWeb105012

ACCWeb105018

ACCWeb107000

ACCWeb107001

ACCWeb107002

ACCWeb107003

ACCWeb107004

ACCWeb107005

ACCWeb107006

ACCWeb107007

ACCWeb107008

ACCWeb107009

ACCWeb107010

ACCWeb107011

ACCWeb107012

ACCWeb107013

ACCWeb107014

ACCWeb107015

ACCWeb107016

ACCWeb107017

ACCWeb107018

ACCWeb107019

ACCWeb107020

ACCWeb107021

ACCWeb107022

ACCWeb107023

ACCWeb107024

Skapa eller ändra ett uppslagsfält med Uppslagsguiden

Många schemafel orsakas av problem med uppslagsfält. Här beskrivs hur du startar Uppslagsguiden i databladsvyn om du vill åtgärda problemen genom att skapa eller ändra ett uppslagsfält.

Skapa till uppslagsfält i databladsvyn

 1. Öppna den tabell där du vill lägga till ett uppslagsfält och markera den sista kolumnen med etiketten Klicka för att lägga till.

 2. Klicka på pilen intill Klicka för att lägga till och klicka sedan på Uppslag och relationer.

 3. Följ stegen i Uppslagsguiden och skapa de uppslagsfält du behöver.

Ändra ett uppslagsfält i databladsvyn

 1. Öppna tabellen och markera det uppslagsfält du behöver ändra.

 2. Gör något av följande:

  • Klicka på Ändra uppslag i gruppen Egenskaper på fliken Fält.

  • Högerklicka på uppslagsfältet och klicka sedan på Ändra uppslag

 3. Följ stegen i Uppslagsguiden och åtgärda ditt problem.

ACCWeb105003

Feltext    Kolumndatatypen för värdelistuppslag måste vara Text för att uppslagen ska vara webbkompatibla.

Betydelse    Den angivna uppslagningen använder en lista som inte stöds av webbdatabaser. Värdelistan måste bindas till en textkolumn på servern.

Åtgärd    Öppna tabellen i designvyn och ändra uppslagsfältets datatyp till Text. Om designvyn inte är tillgänglig tar du bort uppslagsfältet och återskapar det med Uppslagsguiden.

Överst på sidan

ACCWeb105012

Feltext    Uppslag radkällor med satsen satser är inte kompatibla med webben.

Betydelse    Det angivna uppslagsfältet använder en databasfråga som innehåller en WHERE-sats, och detta stöds inte av webbdatabaser.

Åtgärd    Öppna tabellen i designvyn och ta bort WHERE-satsen från egenskapen Radkälla för det relevanta uppslagsfältet. Om designvyn inte är tillgänglig tar du bort uppslagsfältet och återskapar det med Uppslagsguiden.

Överst på sidan

ACCWeb105018

Feltext    En primärnyckel som är ett uppslag är inte webbkompatibel.

Betydelse    Den angivna tabellen har en primärnyckel som är ett uppslagsfält och som refererar till en annan tabell, vilket inte stöds av webbdatabaser.

Åtgärd    Öppna tabellen i designvy och ändra egenskapen Kontrolltyp till TextBox (på fliken Uppslag). Öppna sedan fönstret Relationer och ta bort alla relationer där uppslagsfältet finns på relationens N-sidan (pilen pekar bort från uppslagsfältet).

Gör något av följande om designvyn och fönstret Relationer inte är tillgängliga:

 1. Skapa en ny tom databas (inte en webbdatabas).

 2. Importera de tabeller du behöver från originaldatabasen till den nya databasen.

 3. Gör de ändringar som krävs i den nya databasen.

 4. Ta bort tabellerna i originaldatabasen och importera dem från den nya databasen.

Överst på sidan

ACCWeb107000

Feltext    Fältdatatypen är inte webbkompatibel.

Betydelse    Det aktuella fältet har en datatyp som inte stöds av webben, till exempel OLE-objekt.

Åtgärd    Återskapa fältet med en av de datatyper som stöds:

 • Text

 • Tal

 • Valuta

 • Ja/nej

 • Datum/tid

 • Beräknat fält

 • Bilaga

 • Hyperlänk

 • PM

 • Uppslag

Överst på sidan

ACCWeb107001

Feltext    Sammansatta index är inte webbkompatibla.

Betydelse    Den angivna tabellen har en sammansatt primärnyckel (en nyckel som består av fler än ett fält). Du kan bara använda ett fält av typen Räknare som primärnyckel för en webbtabell. Du kan inte använda några sammansatta index på webben.

Åtgärd    Om det sammansatta indexet gällde en primärnyckel skapar du en Räknare-primärnyckel för den aktuella tabellen. Skapa sedan en postverifieringsregel för att se till att de data som finns i de ursprungliga fälten är unika.

Överst på sidan

ACCWeb107002

Feltext    Tabeller med flera fält för bifogade filer är inte webbkompatibla.

Betydelse    Den angivna tabellen innehåller fler än ett fält för bifogade filer, vilket orsakar ett fel under en publiceringsåtgärd. Tabellen är därför inte webbkompatibel.

Åtgärd    Överväg att lagra alla bilagor för varje post i ett enda fält. Om du behöver fler än en bilaga per post skapar du för varje ytterligare bilaga en ny tabell som innehåller endast bilagefältet och ett ID-fält. Koppla sedan ihop den nya tabellen och den ursprungliga tabellen med hjälp av Uppslagsguiden.

Överst på sidan

ACCWeb107003

Feltext    Uttrycket för beräknat fält har ett indatafält av en typ som inte är webbkompatibel, t.ex. Räknare, PM eller Binär.

Betydelse    I det aktuella beräknade fältet används en beräkning som använder ett indatafält som inte är webbkompatibelt.

Åtgärd    Justera beräkningen så att alla inmatningsfält har någon av följande datatyper som stöds:

 • Text

 • Tal

 • Valuta

 • Ja/nej

 • Datum/tid

 • Beräknat fält

Överst på sidan

ACCWeb107004

Feltext    Datatypen för beräknat kolumnresultat är inte webbkompatibel.

Betydelse    Resultatet av beräkningen för det aktuella fältet är en datatyp som inte är webbkompatibel.

Lämplig åtgärd    Återskapa det beräknade fältet så att den datatyp som beräkningen resulterar i är någon av de datatyper som stöds:

 • Text

 • Tal

 • Valuta

 • Ja/nej

 • Datum/tid

Överst på sidan

ACCWeb107005

Feltext    Tabeller med fler än 220 fält är inte webbkompatibla.

Betydelse    Den angivna tabellen innehåller fler än 220 fält. Det går inte att publicera en tabell med fler än 220 fält på webben.

Lämplig åtgärd    Skapa en ny tabell som innehåller de överskjutande fälten. Använd sedan Uppslagsguiden för att skapa ett nytt fält som kopplar den nya tabellen till den befintliga tabellen.

Överst på sidan

ACCWeb107006

Feltext    Tabellnamnet är ett reserverat namn och är inte webbkompatibelt.

Betydelse    Det aktuella tabellnamnet är reserverat för användning i SharePoint och är inte webbkompatibelt.

Lämplig åtgärd    Använd inte några av följande reserverade tabellnamn:

 • Användarinformation

 • Listor

 • Dokument

 • Webbdelar

 • ComMd

 • Webbplatser

 • Arbetsflöde

 • WFTemp

 • Lösningar

 • Rapportdefinitioner

 • MSysASO

Överst på sidan

ACCWeb107007

Feltext    Opublicerade tabeller med uppslag till publicerade tabeller är inte webbkompatibla.

Betydelse    Den angivna tabellen har inte publicerats ännu och innehåller ett uppslagsfält som pekar på en publicerad tabell. Detta gör att tabellen inte kan publiceras.

Lämplig åtgärd    Publicera den icke-publicerade tabellen utan uppslagningen. Du kan göra detta genom att synkronisera webbdatabasen. När den nya tabellen har publicerats skapar du uppslaget till den andra publicerade tabellen.

Överst på sidan

ACCWeb107008

Feltext    Anpassade format är inte webbkompatibla.

Betydelse    Det angivna fältets format är ett valutaformat som inte längre är giltigt, och detta stöds inte av webbdatabaser.

Lämplig åtgärd    Använd ett standardformat för valutafältet. Ange fältets format till Valuta eller Euro med listrutan Formatering.

Överst på sidan

ACCWeb107009

Feltext    Värdet Sant kan bara anges för en av egenskaperna Tillåt nollängd och Obligatoriskt om de ska vara webbkompatibla.

Betydelse    Egenskaperna Tillåt nollängd och Obligatoriskt har båda värdet Sant.

Lämplig åtgärd    Kontrollera att högst en av de angivna egenskaperna har värdet Sant. Du kan ändra egenskaperna i designvyn.

Överst på sidan

ACCWeb107010

Feltext    Egenskapsvärdet måste ha värdet Nej om det ska vara webbkompatibelt.

Betydelse    Egenskapen Lägg endast till för det angivna länkfältet har värdet Ja, och detta gör att fältet inte är webbkompatibelt.

Lämplig åtgärd    Ändra värdet för egenskapen till Nej.

Överst på sidan

ACCWeb107011

Feltext    Standardvärdet måste vara tomt om fältet ska vara webbkompatibelt.

Betydelse    Det angivna uppslagsfältet har ett standardvärde i en uppslagsfråga eller i en lista som tillåter flera värden, och detta gör att fältet inte är webbkompatibelt.

Lämplig åtgärd    Kontrollera att:

 • Det inte finns ett standardvärde angivet för uppslagsfrågan.

 • Det inte finns ett standardvärde för listor som tillåter flera värden.

Överst på sidan

ACCWeb107012

Feltext    Standardvärdet måste vara tomt om fältet ska vara webbkompatibelt.

Betydelse    Det angivna länkfältets har ett standardvärde, och detta stöds inte av webbdatabaser.

Lämplig åtgärd    Ta bort länkfältets standardvärde.

Överst på sidan

ACCWeb107013

Feltext    Egenskapsvärdet är inte webbkompatibelt.

Betydelse    Det angivna numeriska fältets Format-egenskap har ett annat värde än Allmänt tal, Procent eller Standard. Endast dessa tre format är webbkompatibla.

Lämplig åtgärd    Ändra fältets format till Allmänt tal, Procent eller Standard.

Överst på sidan

ACCWeb107014

Feltext    En tabell måste ha en primärnyckel som ska vara ett tal med fältstorleken Långt heltal om den ska vara webbkompatibel.

Betydelse    Den angivna tabellen har ett av följande problem:

 • Tabellen saknar primärnyckel.

 • Primärnyckels datatyp är inte Tal.

 • Primärnyckelns fältstorlek är inte Långt heltal.

Lämplig åtgärd    Ändra den befintliga primärnyckeln i designvyn så att fältets datatyp och fältstorlek är korrekta, eller skapa en ny primärnyckel för tabellen med datatypen Räknare. Om designvyn inte är tillgänglig skapar du en ny tabell, lägger till kolumnerna från originaltabellen i den nya tabellen och tar sedan bort originaltabellen.

Överst på sidan

ACCWeb107015

Feltext    Egenskapsvärdet måste ha värdet Falskt om det ska vara webbkompatibelt.

Betydelse    Egenskapen Unik för det angivna PM-fältet har värdet Sant, och detta gör att fältet inte är webbkompatibelt.

Lämplig åtgärd    Ändra värdet för egenskapen Unik till Falskt.

Överst på sidan

ACCWeb107016

Feltext    Egenskapsvärdet måste ha värdet Falskt om det ska vara webbkompatibelt.

Betydelse    Egenskapen Unik för det angivna Ja/Nej-fältet har värdet Sant.

Lämplig åtgärd    Ändra värdet för egenskapen Unik till Falskt.

Överst på sidan

ACCWeb107017

Feltext    Egenskapsvärdet måste ha värdet Falskt om det ska vara webbkompatibelt.

Betydelse    Egenskapen Unik för det angivna länkfältet har värdet Sant, och detta gör att fältet inte är webbkompatibelt.

Lämplig åtgärd    Ändra värdet för egenskapen Unik till Falskt.

Överst på sidan

ACCWeb107018

Feltext    Den bundna kolumnen ska vara inställd på primärnyckeln för tabellen och den måste vara den första kolumnen om den ska vara webbkompatibel.

Betydelse    Det angivna uppslagsfältet har ett av följande problem:

 • Den bundna kolumnen är kopplad till ett fält som inte är källtabellens primärnyckel.

 • Den bundna kolumnen är inte uppslagningens första kolumn.

Lämplig åtgärd    Använd Uppslagsguiden för att ändra uppslagsfältet.

Överst på sidan

ACCWeb107019

Feltext    Egenskapsvärdet måste ha värdet Ja om det ska vara webbkompatibelt.

Betydelse    Egenskapen Begränsa till lista för det angivna uppslagsfältet har värdet Nej, men uppslagsfältet är inte en lista med enstaka värden och därför är egenskapens inställning inte webbkompatibel.

Lämplig åtgärd    Använd Uppslagsguiden för att ändra uppslagsfältet. Se till att kryssrutan Endast från lista är markerad när den visas i guiden.

Överst på sidan

ACCWeb107020

Feltext    Egenskapsvärdet måste vara tomt om det ska vara webbkompatibelt.

Betydelse    Egenskapen Länka från för det angivna fältet är inte tom, och därför är fältet inte webbkompatibelt.

Lämplig åtgärd    Öppna tabellen i designvy och avmarkera egenskapen Länka från. Ange sedan egenskapen Underdatabladsnamn till [Auto] eller [Inget]. Om designvyn inte är tillgänglig klickar du på fliken Start i databladsvyn och sedan på Mer i gruppen Poster. Peka sedan Underdatablad och klicka på Ta bort.

Överst på sidan

ACCWeb107021

Feltext    Egenskapsvärdet måste vara tomt om det ska vara webbkompatibelt.

Betydelse    Egenskapen Länka till för det angivna fältet är inte tom, och därför är fältet inte webbkompatibelt.

Lämplig åtgärd    Öppna tabellen i designvy och avmarkera egenskapen Länka till. Ange sedan egenskapen Underdatabladsnamn till [Auto] eller [Inget]. Om designvyn inte är tillgänglig klickar du på fliken Start i databladsvyn och sedan på Mer i gruppen Poster. Peka sedan Underdatablad och klicka på Ta bort.

Överst på sidan

ACCWeb107022

Feltext    Egenskapsvärdet måste vara tomt eller ha ställts in på Auto om det ska vara webbkompatibelt.

Betydelse    Egenskapen Underdatabladsnamn för det angivna fältet har inte värdet [Auto] eller [Inget], och därför är fältet inte webbkompatibelt.

Lämplig åtgärd    Öppna tabellen i designvyn och ändra egenskapen Underdatabladsnamn till [Auto] eller [Inget].Om designvyn inte är tillgänglig klickar du på fliken Start i databladsvyn, och sedan på Mer i gruppen Poster. Peka sedan på Underdatablad och klicka på Ta bort.

Överst på sidan

ACCWeb107023

Feltext    Egenskapsvärdet måste anges om det ska vara webbkompatibelt.

Betydelse    Egenskapen Kolumnbredd för det angivna uppslagsfältet är tomt och därför är fältet inte webbkompatibelt.

Lämplig åtgärd    Öppna tabellen i designvyn och ange ett värdet för egenskapen Kolumnbredd (på egenskapsfliken Uppslag. Du kan också markera kolumnen i databladsvyn och klicka på Ändra uppslagningar i gruppen Egenskaper på fliken Fält. Följ stegen i Uppslagsguiden.

Överst på sidan

ACCWeb107024

Feltext    Räknare stöds endast för fältet för primärnyckeln.

Betydelse    Det angivna fältet använder datatypen Räknare men är inte tabellens primärnyckel. Därför är fältet inte webbkompatibelt.

Lämplig åtgärd    Ändra fältets datatyp till Tal. Du kan också lösa problemet genom att använda datamakron. Ange att fältet med den här egenskapen ska vara tabellens primärnyckel, eller ändra datatypen till Tal.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×