Konfigurera webbdelen Innehållssökning i SharePoint

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Visa innehåll på de klassiska SharePoint-sidorna genom att konfigurera enkla och avancerade frågor i en webbdel för innehålls sökning.

Den här webb delen är avsedd för klassiska sidor. Om du inte använder klassiska sidor kan du ta en titt på webb delen markerat innehåll.

Om webb delen innehålls sökning (INNEHÅLLS sökning)

När besökare bläddrar till en sida som innehåller en INNEHÅLLS sökning utfärdar webb delen automatiskt en fråga. Sök resultaten visas i INNEHÅLLS sökning. I de flesta fall vet inte besökare att Sök teknologi används för att visa det innehåll de visar. Till dem ser det ut som vilken annan webb sida som helst.

Genom att konfigurera en fråga i en INNEHÅLLS sökning kan du definiera vilka besökare som visas när de bläddrar till en sida som innehåller en INNEHÅLLS sökning. Frågan i INNEHÅLLS sökning är som standard konfigurerad för att visa de tre senast ändrade objekten på webbplatsen. Genom att konfigurera frågan kan du ändra antalet objekt som visas i INNEHÅLLS sökning och vilket innehåll som visas. Du kan till exempel konfigurera frågan så att INNEHÅLLS sökning visar nio List objekt från en viss lista eller de sex senaste dokumenten som har skapats i ett dokument bibliotek.

Överst på sidan

Lägga till en webbdel för innehålls sökning

 1. Kontrol lera att du är medlem i SharePoint-gruppen designers på den webbplats där du vill lägga till webb delen.

 2. Gå till sidan där du vill lägga till webb delen.

 3. I Inställningar Litet kugghjul för inställningar i stället för Webbplatsinställningar. väljer du Redigera sida.

 4. I den zon där du vill lägga till webb delen väljer du Lägg till en webbdel.

 5. I listan Kategorier väljer du samlat innehåll.

 6. I listan delar väljer du innehålls sökning > Lägg till.

Överst på sidan

Visa innehåll genom att konfigurera en enkel fråga i en webbdel för innehålls sökning

Om frågan som du vill att INNEHÅLLS sökning ska kunna använda är enkel, till exempel om du vill begränsa Sök resultaten till en resultat källa eller till en viss tagg, behöver du antagligen bara använda konfigurations alternativen på fliken grundläggande .

Fliken BASIC vid konfigurering av frågan i webbdelen Innehållssökning

 1. Kontrollera att du är medlem i SharePoint-gruppen Designer på den webbplats som innehåller webbdelen för innehållssökning.

 2. Gå till den sida som innehåller den INNEHÅLLS sökning som du vill redigera.

 3. I Inställningar Litet kugghjul för inställningar i stället för Webbplatsinställningar. väljer du Redigera sida.

 4. I webb delen väljer du pilen för webb delen innehålls sökning > Redigerawebbdel.

 5. I webbdelens verktygspanel, i avsnittet Egenskaper, i avsnittet Sökvillkor klickar du på Ändra fråga.

  En dialog ruta som visas i bilden ovan öppnas. Här kan du konfigurera frågan enligt beskrivningen i följande tabell.

Välj en fråga

Välj en Hantera resultat källa för att ange vilket innehåll som ska sökas igenom.

Begränsa resultaten efter program

Välj ett alternativ i listan för att begränsa resultatet till en viss webbplats, ett bibliotek, en lista eller en webb adress.

Begränsa efter tagg

Du kan begränsa resultatet till innehåll som är taggat med en term.

Välj ett av följande alternativ:

Begränsa inte efter tagg

Sök resultatet begränsas inte av en term.

Begränsa efter navigerings period för aktuell sida

Sök resultaten begränsas till innehåll som är taggat med den aktuella sidans navigerings period. Navigerings termen visas som den sista delen av webb adressen. Det här alternativet är bara meningsfullt för webbplatser som använder hanterad navigering.

Begränsa efter aktuell och underordnad navigering

Sök resultaten begränsas till innehåll som är taggat med navigerings termen för den aktuella sidan (visas som den sista delen av den egna URL: en) och innehåll som är märkt med under villkoren för den aktuella navigerings termen. Det här alternativet är bara meningsfullt för webbplatser som använder hanterad navigering.

Obs!: I ett scenario med en webbplats publicering fungerar den här markeringen bara om den resultat källa som du valde i menyn Välj en fråga är den katalog resultats källa som skapades när du anslöt till publicerings webbplatsen till en katalog.

Begränsa till den här taggen

Sök resultaten begränsas till innehåll som är taggat med taggen som du skriver i rutan.

Överst på sidan

Visa innehåll genom att konfigurera en avancerad fråga i en webbdel för innehålls sökning

Om frågan som du vill att INNEHÅLLS sökning ska kunna använda är Avancerat, till exempel om du vill ha Keyword-referens (Keyword Query Language), måste du använda de konfigurations alternativ som är tillgängliga i Avancerat läge på fliken grundläggande .

När du konfigurerar frågan i Avancerat lägekan du även använda frågevariabler . Frågevariabler är plats hållare som ersätts med värden när en fråga körs. Exempel på frågevariabler är {User.Name}, som är en plats hållare för namnet på den användare som visar sidan eller {URLToken. 1}, som är en plats hållare för det första värdet i URL-adressen som räknas från höger till vänster.

 1. Kontrollera att du är medlem i SharePoint-gruppen Designer på den webbplats som innehåller webbdelen för innehållssökning.

 2. Gå till den sida som innehåller den INNEHÅLLS sökning som du vill redigera.

 3. I Inställningar Litet kugghjul för inställningar i stället för Webbplatsinställningar. väljer du Redigera sida.

 4. I webbdelens verktygspanel, i avsnittet Egenskaper, i avsnittet Sökvillkor klickar du på Ändra fråga.

 5. I dialog rutan som öppnas väljer du växla till avancerat läge.

 6. Konfigurera frågan enligt beskrivningen i följande tabeller:

Fliken grunder

Välj en fråga

Välj en resultatkälla för att ange vilket innehåll som sökningen ska göras i.

Nyckelordsfilter

Du kan använda nyckelords filter för att lägga till frågevariabler i frågan. En lista över tillgängliga frågevariabler finns i frågevariabler i SharePoint Server 2013.

Du kan välja fördefinierade frågevariabler i list rutan och sedan lägga till dem i frågan genom att välja Lägg till nyckelords filter.

Egenskapsfilter

Du kan använda egenskaps filter för att fråga innehållet i hanterade egenskaper som är inställda på att kunna sökas i sökschemat.

Du kan välja hanterade egenskaper från List rutan egenskaps filter . Välj Lägg till egenskaps filter för att lägga till filtret i frågan.

Obs!: Anpassade hanterade egenskaper visas inte i egenskaps filter listan. Om du vill lägga till en anpassad hanterad egenskap i frågan anger du namnet på din anpassade hanterade egenskap följt av frågeuttrycket, till exempel MyCustomColorProperty: grön

Frågetext

Skriv frågan med hjälp av Keyword (nyckelords fråga)eller Använd listorna nyckelords filter och egenskaps filter för att skapa frågan.

Nyckelords frågan kan bestå av ett fritext nyckelord, egenskaps filter eller operatorer. Använd klammerparenteser för att omge frågevariabler. Frågevariabler ersätts med ett faktiskt värde när frågan körs.

Nyckelords frågor får högst innehålla 2 048 tecken.

Fliken förfining

Använd den här fliken om du vill att Sök resultaten ska begränsas till objekt som har ett eller flera förfinings värden. Hanterade egenskaper som är aktiverade som förfiningar i sökschemat visas i avsnittet Välj dina förfiningar . Välj ett förfinings värde i listan och välj sedan Lägg till för att lägga till det i frågan.

Om du vill att Sök resultaten ska visas som en grupp på en eller flera hanterade egenskaper väljer du Visa fler. Det är användbart för att visa flera varianter av ett visst objekt och vill gruppera dem under ett enda resultat.

Fliken sortering

På den här fliken kan du ange hur Sök resultaten ska sorteras. De hanterade egenskaper som är inställda som sorterbar i sökschemat visas i list rutan Sortera efter . I den här listan väljer du en hanterad egenskap och väljer sedan fallande eller stigande. Om du vill lägga till fler sorterings nivåer väljer du Lägg till sorterings nivå.

Om du valde rang i listan Sortera efter kan du välja vilken rangordnings modell som ska användas för sortering i listan ranknings modell . Du kan också lägga till fler regler och villkor genom att välja Lägg till dynamisk beställnings regel.

Fliken Inställningar

Frågeregler

Välj om du vill använda Frågeregler.

URL-omskrivning

Välj om du vill att URL-adressen ska skrivas över på sidan objekt information för att vara relativ för varje katalog objekt enligt definitionen när du anslöt publicerings webbplatsen till en katalog. Om du väljer Skriv inte om URL-adresserkommer URL-adresserna för katalogobjekten direkt till den anslutna katalogens biblioteks objekt.

Laddnings beteende

Välj när Sök resultaten som returneras av webb delen innehålls sökning visas på webb sidan. Standard alternativet är ett asynkront alternativ: fråga från webbläsaren. Frågor utfärdas från webbläsaren för slutanvändare efter att sidan slutförts (asynkron). Om du väljer alternativet synkront : med alternativet Synkroniserakan frågor utfärdas från servern och Sök resultaten ingår i det svar som skickas tillbaka från SharePoint (synkront). Vid synkron inläsning görs en risk för att det är sårbart för falska attacker från en begäran. Välj det här alternativet först  efter att ha övervägt om detta problem kan utnyttjas.

Priority

Välj den prioritet för innehåll som visas av den här webb delen i relation till andra Sök webb delar. Om SharePoint körs under en kraftig belastning körs frågorna enligt deras prioritet.

Cachealternativ

Välj en Active Directory-säkerhetsgrupp om du vill att Sök resultaten ska cachelagras för användare i gruppen. Genom att cachelagra Sök Resultat för en säkerhets grupp kan du minska sid inläsnings tiden.

Obs!: Du bör bara välja en säkerhets grupp där Sök resultat är identiska för alla användare i gruppen. Mer information finns i göra sidor laddas snabbare med cachelagring i webb delen innehålls sökning.

Fliken test

På den här fliken kan du förhandsgranska Frågedetaljer som skickats av INNEHÅLLS sökning.

Frågetext

Visar den fråga som ska köras av INNEHÅLLS sökning.

Välj Visa mer för att visa ytterligare information.

Frågemall

Visar innehållet i den frågefil som används för frågan.

Raffinerad av

Visar de förfiningar som används i frågan enligt definitionen på fliken förfining .

Grupperad efter

Visar Sök resultat som är grupperade efter hanterad egenskap enligt definitionen på fliken förfining .

Regler för Använd fråga

Visar vilka Frågeregler som används för frågan.

Mallvariabler i fråga

Visar de frågevariabler som används för frågan och värdena för dessa variabler som de gäller för den aktuella sidan. Om du vill förhandsgranska resultatet väljer du testfråga.

Om du vill testa hur frågan fungerar för olika användar segment villkor väljer du Lägg till användar segment term. Om du vill förhandsgranska resultatet väljer du testfråga.

Frågetext

Visar frågan som kommer att utfärdas av INNEHÅLLS sökning.

Överst på sidan

Styra hur innehållet visas i en webbdel för innehålls sökning

Om du vill styra hur innehållet visas i en INNEHÅLLS sökning måste du anpassa visningsmallar. Information om hur du skapar en anpassad visningsmall finns i SharePoint 2013 design hanteraren – visningsmallar

Överst på sidan

Tips om hur du konfigurerar webb delen innehålls sökning för att minska sid inläsnings tiden

INNEHÅLLS sökning ger mycket flexibilitet för att konfigurera frågan. Men om du konfigurerar webb delen att använda en mycket komplex fråga måste SharePoint fungera svårare för att lösa frågan, vilket kan leda till ökad sid inläsnings tid. I Sök jargong är detta samma sak som ökad fråge svars tid.

Med följande tips kan du minska komplexiteten för frågan och sid inläsnings tiden:

 • Undvik att använda flera eller-operatorer. ELLER operatorer ökar frågans komplexitet mer än och operatorer. Om frågan innehåller eller operatorer kan du försöka med att ändra frågan och operatorerna i stället.

 • Undvik att använda operatorn för jokertecken (*). Prova istället att konfigurera frågan så att den använder exakt matchning.

 • Undvik nyckelords fraser. Försök istället att använda ett nyckelord.

 • Undvik att använda frågevariabler som innehåller användar egenskaper eller term-och term uppsättnings egenskaper. Se frågevariabler i SharePoint Server 2013 för information och exempel på dessa egenskaper.

 • Undvik att lägga till anpassad sortering som sorterings nivåer och dynamiska sorterings regler. I stället kan du försöka använda standard sorterings alternativen från menyerna Sortera efter och rangordna modell på fliken Sortera

 • Om du inte använder Frågereglerväljer du Använd inte Frågeregler på fliken Inställningar .

 • Om du inte använder INNEHÅLLS sökning för att visa innehåll från en produkt katalogväljer du inte Skriv om URL-adresser på fliken Inställningar .

Se även

Ändra inställningar för webb delen Sök Resultat

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×