Konfigurera webbdelen Innehållssökning i SharePoint

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Visa innehåll på SharePoint klassisk sidorna genom att konfigurera enkla och avancerade frågor i webbdelen Sök.

Den här webbdelen är avsedd för klassisk sidor. Om du inte använder klassiskt sidor, checka ut markerad innehåll webbdel.

Om webbdelen innehållssökning (CSWP)

När besökare bläddrar till en sida som innehåller en CSWP utfärdar webbdelen automatiskt en fråga. Sökresultaten visas i CSWP. I de flesta fall känner besökaren inte ens till att sökteknik används för att visa det innehåll som de visar. För dem ser sidan ut som alla andra webbsidor.

Du kan genom att konfigurera en fråga i en CSWP ange vilket innehåll webbplatsbesökarna ser när de bläddrar till en sida som innehåller en CSWP. Som standard är frågan i CSWP konfigurerad för att visa de tre senaste ändrade objekten på webbplatsen. Genom att konfigurera frågan kan du ändra antalet objekt som visas i CSWP och vilket innehåll som ska visas. Du kan till exempel konfigurera frågan så att CSWP visar nio listobjekt från en viss lista, eller de sista sex dokumenten besökaren skapat i ett dokumentbibliotek.

Överst på sidan

Lägga till en webbdel för Innehållssökning

 1. Kontrollera att du är medlem i SharePoint-gruppen Designer på den webbplats där du vill lägga till webbdelen.

 2. Gå till sidan där du vill lägga webbdelen.

 3. Under Inställningar Litet kugghjul för inställningar i stället för Webbplatsinställningar. väljer du Redigera sida.

 4. I den zon där du vill lägga till webbdelen väljer du Lägg till en webbdel.

 5. I listan Kategorier väljer du Återställ innehåll.

 6. I listan Delar väljer du Innehållssökning > Lägg till.

Överst på sidan

Visa innehåll genom att konfigurera en enkel fråga i webbdelen Innehållssökning

Om frågan som du vill att CSWP ska utfärdas är enkla, till exempel om du vill begränsa sökresultaten till en resulterar källa eller till en särskild tagg och sedan förmodligen behöver bara använda konfigurationsalternativ på fliken grundläggande.

Fliken BASIC vid konfigurering av frågan i webbdelen Innehållssökning

 1. Kontrollera att du är medlem i SharePoint-gruppen Designer på den webbplats som innehåller CSWP.

 2. Gå till den webbplats som innehåller den CSWP som du vill redigera.

 3. Under Inställningar Litet kugghjul för inställningar i stället för Webbplatsinställningar. väljer du Redigera sida.

 4. I webbdelen klickar du på menypilen för webbdelen Innehållssökning > Redigera webbdel.

 5. I webbdelens verktygspanel, i avsnittet Egenskaper, i avsnittet Sökvillkor klickar du på Ändra fråga.

  En dialogruta som visas på bilden öppnas. Här kan du konfigurera den fråga som beskrivs i tabellen nedan.

Välja en fråga

Välj en Hantera resultatkällor att ange vilket innehåll som ska sökas.

Begränsa resultatet efter app

Om du vill begränsa resultatet till en viss webbplats, ett visst bibliotek, en viss lista eller en viss URL väljer du ett alternativ i listan.

Begränsa efter tagg

Du kan begränsa resultatet till innehåll som är taggat med en term.

Välj ett av följande alternativ:

Begränsa inte av en tagg

Sökresultatet begränsas inte av en term.

Begränsa efter navigeringsterm för aktuell sida

Sökresultaten är begränsade till innehåll som är taggade med navigeringstermen för den aktuella sidan. Navigeringstermen visas som den sista delen av den läsvänliga URL:en. Det här alternativet är endast meningsfullt för webbplatser som använder hanterad navigering.

Begränsa efter aktuell och underordnad navigering

Sökresultaten är begränsade till innehåll som är taggat med navigeringstermen på den aktuella sidan (visas som den sista delen av den läsvänliga URL:en) och innehåll som är taggat med undertermer för den aktuella navigeringstermen. Det här alternativet är endast meningsfullt för webbplatser som använder hanterad navigering.

Obs!: I ett scenario för global publicering fungerar det här alternativet bara när den källa som du valt på menyn Välj en fråga är den katalogresultatkälla som skapats när du anslutit din publiceringswebbplats till en katalog.

Begränsa på den här taggen

Sökresultaten är begränsade till innehåll som är taggat med taggen som du skriver i rutan.

Överst på sidan

Visa innehåll genom att konfigurera en avancerad fråga i webbdelen Innehållssökning

Om frågan som du vill använda Innehållssökning ska utfärdas avancerad, till exempel du vill använda Syntaxreferens för Kql (Keyword Query Language), måste du använda de konfigurationsalternativ som är tillgängliga i Avancerat läge på fliken grundläggande information om

Du kan också använda frågevariabler när du konfigurerar frågan i Avancerat läge. Frågevariabler är platshållare som ersätts med värden när en fråga körs. Exempel på frågevariabler är {User.Name}, vilket är en platshållare för namnet på den användare som tittar på sidan eller {URLToken.1}, vilket är en platshållare för det första värdet i URL: en som räknas från höger till vänster.

 1. Kontrollera att du är medlem i SharePoint-gruppen Designer på den webbplats som innehåller CSWP.

 2. Gå till den webbplats som innehåller den CSWP som du vill redigera.

 3. Inställningar Litet kugghjul för inställningar i stället för Webbplatsinställningar. , väljer du Redigera sida.

 4. I webbdelens verktygspanel, i avsnittet Egenskaper, i avsnittet Sökvillkor klickar du på Ändra fråga.

 5. I dialogrutan som öppnas väljer du Växla till avancerat läge.

 6. Konfigurera din fråga enligt beskrivning i följande tabeller:

Grundläggande information om fliken

Välj en fråga

Välj en resultatkälla för att ange vilket innehåll som sökningen ska göras i.

Nyckelordsfilter

Du kan använda nyckelordsfilter för att lägga till frågevariabler i frågan. En lista över tillgängliga frågevariabler finns frågevariabler i SharePoint Server 2013.

Du kan välja fördefinierade frågevariabler i listan och sedan lägga till dem i frågan genom att klicka på Lägg till nyckelordsfilter.

Egenskapsfilter

Du kan använda egenskapsfilter om du vill skicka en fråga till de hanterade egenskapernas innehåll som är inställda på Frågbar i sökschemat.

Välj hanterade egenskaper i den nedrullningsbara listrutan Egenskapsfilter. Välj Lägg till egenskapsfilter om du vill lägga till filtret i frågan.

Obs!: Anpassade hanterade egenskaper visas inte i listan egenskapsfilter. Om du vill lägga till en anpassad hanterad egenskap i frågan, i textrutan frågan anger du namnet på din anpassade hanterad egenskap följt av frågevillkor, till exempel MyCustomColorProperty:Green

Frågetext

Skriv din fråga med hjälp av Kql (Keyword Query Language)eller Använd listorna nyckelordsfilter och egenskapsfilter för att skapa frågan.

Nyckelordsfrågan kan bestå att fritextnyckelord, egenskapsfilter eller operatorer. Omge frågevariabler med klammerparenteser. Frågevariablerna ersätts med ett verkligt värde när frågan körs.

Nyckelordsfrågor får innehålla högst 2 048 tecken.

Fliken FÖRFINING

Använd den här fliken om du vill att dina sökresultat ska begränsas till de poster som har ett eller fler förfiningsvärden. Hanterade egenskaper som är aktiverade som förfining i sökschemat visas i avsnittet Välj dina förfiningar. Välj ett förfiningsvärde i listan och välj sedan Lägg till för att lägga till det i frågan.

Om du vill ha sökresultat som en grupp på en eller flera hanterade egenskaper, väljer du Visa fler. Det kan vara praktiskt när det finns flera varianter av en viss term, och du vill gruppera dem under en enda resultatpost.

Fliken SORTERING

I den här fliken kan ange du hur du vill att sökresultaten ska sorteras. Hanterade egenskaper som anges som kan sorteras i sökschemat anges i listan Sortera efter. Välj en hanterad egenskap från den här listan, och välj sedan Fallande eller Stigande. Välj Lägg till sorteringsnivå om du vill lägga till fler sorteringsnivåer.

Om du har valt Rang i listan Sortera efter kan du välja vilken rankningsmodell som ska användas för att sortera i listan Rankningsmodell. Du kan också lägga till fler regler och villkor genom att välja Lägg till dynamisk ordningsregel.

Fliken INSTÄLLNINGAR

Frågeregler

Välj detta om du använder frågeregler.

URL-omskrivning

Välj detta om du vill att URL:en ska skriva om objektsidan så att den blir relativ för varje katalogobjekt enligt definitionen när du anslutit din publiceringswebbplats till en katalog. Om du väljer Skriv inte om URL:er kommer URL:er för katalogposter att peka direkt till biblioteksobjektet på den anslutna katalogen.

Läsa in beteende

Välj om du vill att sökresultaten ska returneras av CSWP och visas på webbsidan. Om du använder standardalternativet Synkroniseringsalternativ: Utfärda frågan från servern, utfärdas frågor från servern och sökresultatet ingår i sidsvaret som SharePoint returnerar. Om du väljer Asynkront alternativ: Utfärda frågan från webbläsaren tas frågor ut från användarens webbläsare när den fullständiga sidan tagits emot. Du kan använda det här alternativet för innehåll, till exempel Rekommendationer eller Populära objekt.

Prioritering

Välj prioritering för innehåll som visas genom den här webbdelen i förhållande till andra webbdelar. Om SharePoint är igång vid hög belastning, kommer frågorna att köras i prioriteringsordning.

Cachelagring av

Välj en Active Directory-säkerhetsgrupp om du vill att sökresultaten ska vara cachelagrade för användare i gruppen. Du kan minska sidinläsningstiden genom cachelagring av sökresultat för en säkerhetsgrupp.

Obs!: Du bör bara välja en säkerhetsgrupp där sökresultatet är identiska för alla användare i gruppen. Mer information finns i göra sidor snabbare med cachelagring i webbdelen Sök.

Fliken TEST

På den här fliken kan du förhandsgranska frågeinformation som skickas av CSWP.

Frågetext

Visar den fråga som kommer att köras av CSWP.

Välj Visa mer om du vill ha mer information.

Frågemall

Visar innehållet i den frågemall som används för frågan.

Förfinat av

Visar de förfiningar som används i frågan, enligt vad som angetts på fliken FÖRFINING.

Grupperat efter

Visar sökresultat som är grupperade efter hanterad egenskap som definierats i fliken FÖRFINING.

Tillämpade frågeregler

Visar vilka frågeregler som tillämpas i frågan.

Mallvariabler i fråga

Visar de frågevariabler som används i frågan och de värden för variablerna som de tillämpas på den aktuella sidan. Om du vill förhandsgranska resultaten väljer du Testfråga.

Om du vill testa hur frågan fungerar för olika användarsegmentstermer väljer du termen Lägg till användarsegment. Om du vill förhandsgranska resultaten väljer du Testfråga.

Frågetext

Visar den fråga som kommer att utfärdas av CSWP.

Överst på sidan

Kontrollera hur innehåll visas i webbdelen Innehållssökning

Om du vill styra hur innehåll visas i en CSWP måste du anpassa visningsmallar. Information om hur du skapar en egen Visningsmall finns i SharePoint 2013 Designhanteraren visningsmallar

Överst på sidan

Tips om hur du konfigurerar den webbdelen innehållssökning för att minska inläsningstiden för sidan

Innehållssökning erbjuder många flexibilitet för konfigurering av frågan. Men om du konfigurerar webbdelen om du vill använda en mycket komplex fråga SharePoint har arbeta hårdare för att lösa frågan, vilket kan leda till högre sidan inläsningstiden igen. Det här är samma som ökad Frågesvarstid i Sök jargong.

Följande tips kan hjälpa dig att minska fråga komplexitet och sidan inläsningstiden:

 • Undvik att använda flera eller operatorer. Eller operatorer ökar komplexiteten frågan mer än och operatorer. Om frågan innehåller eller operatorer kan du försöka ändra frågan om du vill använda och operatorer i stället.

 • Undvik att använda operatorn jokertecken (*). I stället försök konfigurera frågan om du vill använda exakt matchning.

 • Undvik att använda nyckelordet fraser. Försök att använda ett enda nyckelord.

 • Undvik att använda frågevariabler som innehåller användaregenskaper eller löptiden respektive anger egenskaper. Se frågevariabler i SharePoint Server 2013 information och exempel på dessa egenskaper.

 • Undvik att lägga till anpassad sortering, till exempel sorteringsnivåer och dynamiska sorteringsregler. I stället försök använder du standardvärdet sorteringsalternativ på Sortera efter och Rankningsmodell nedrullningsbara menyn på fliken sortering

 • Om du inte använder Frågeregler, väljer du inte använder Query Rules på fliken Inställningar.

 • Om du inte använder Innehållssökning du vill visa innehåll från en produktkatalog, markerar du inte skriva om URL: er från på fliken Inställningar.

Se även

Ändra inställningar för webbdelen Sökresultat

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×