Konfigurationsscenarier for Office 365 PowerShell

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Använd följande PowerShell-scenarier för att ansluta till Office 365-tjänster, få hjälp och ange körningsprincipen för skript.

Ansluta till Office 365-tjänster med PowerShell

Om du vill ansluta med Office 365-tjänster måste du först installera eller importera de senaste PowerShell-modulerna och skapa en autentiserad anslutning.

Ansluta till Azure Active Directory med Windows Azure Active Directory-modulen

Om du vill installera Windows Azure Active Directory-modul och ansluta med ett användarnamn och lösenord eller multifaktorautentisering (MFA), finns i ansluta till Office 365 PowerShell.

Ansluta till Azure Active Directory med Azure Active Directory V2-modulen

Om du vill installera Azure Active Directory V2-modulen och ansluta med ett användarnamn och lösenord eller med MFA läser du Ansluta med Azure Active Directory V2 PowerShell-modulen.

Ansluta till Exchange Online

Om du vill ansluta till Exchange Online med ett användarnamn och lösenord finns i ansluta till Exchange Online PowerShell.

Om du vill installera Microsoft Exchange Online Remote PowerShell-modulen och kommunicera med MFA, finns i ansluta till Exchange Online PowerShell använda multifaktorautentisering.

Ansluta till SharePoint Online

Om du vill installera SharePoint Online Management Shell och ansluta med användarnamn och lösenord eller med MFA läser du Ansluta till SharePoint Online PowerShell.

Ansluta till Skype för företag – Online

Om du vill ansluta till Skype för företag – Online med användarnamn och lösenord läser du Ansluta till Skype för företag – Online med Windows PowerShell.

Använd de här anvisningarna för att ansluta till Skype för företag – Online med MFA:

 1. Om du vill installera den aktuella Skype för företag – Online PowerShell-modulen går du till Skype för företag – Online, Windows PowerShell-modul klickar på Ladda ned och kör den nedladdade filen och installerar den.

  Du behöver bara göra det här en gång på varje dator som du hanterar Skype för företag – Online på.

 2. Öppna en kommandotolk för Windows PowerShell.

 3. Fyll i kontonamnet mellan citattecken, ta bort instruktionstexten och tecknen < och >.

  $acctName="<User Prinicipal Name of an administrator account, example: belindan@contoso.com>"
  
  #Create a Skype for Business Online session
  $sfboSession = New-CsOnlineSession -UserName $acctName
  
  #Import the Skype for Business session
  Import-PSSession $sfboSession

  Kör resulterande kommandon från Windows PowerShell-fönstret.

 4. Skriv lösenordet i dialogrutan SkypeForBusinessAuth och klicka sedan på Logga in.

 5. Följ anvisningarna i dialogrutan SkypeForBusinessAuth för att ange ytterligare autentiseringsinformation, till exempel en verifieringskod, och klicka sedan på Logga in.

Ansluta till säkerhet och efterlevnad Centrera

Om du vill ansluta till säkerhet och efterlevnad Centrera med ett användarnamn och lösenord finns i ansluta till Office 365-säkerhet och efterlevnad Center PowerShell.

Om du vill ansluta till säkerhet och efterlevnad Centrera med MFA finns i Anslut till Office 365-säkerhet och efterlevnad Center PowerShell använda multifaktorautentisering.

Ansluta till Azure Active Directory och Exchange Online

Med dessa PowerShell-kommandon ansluts du till Azure Active Directory och Exchange Online när du har installerat Windows Azure Active Directory-modulen.

#Connecting to Exchange Online and Azure Active Directory

#Get administrator account credentials
$credential = Get-Credential

#Connect to Azure Active Directory 
Connect-MsolService -Credential $credential

#Create an Exchange Online session
$ExchangeSession = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://ps.outlook.com/powershell -Credential $credential -Authentication Basic -AllowRedirection

#Import the Exchange Online session
Import-PSSession $ExchangeSession 

Ansluta till alla Office 365-arbetsbelastningar

Om du vill ansluta till alla Office 365-arbetsbelastningar i samma PowerShell-fönster måste du först importera eller installera relevanta moduler. Det här PowerShell-kommandoblocket ansluter till Azure Active Directory, Skype för företag – Online, SharePoint Online och Exchange Online.

Fyll i organisationsnamnet och kör sedan den här uppsättningen PowerShell-kommandon när du loggar in med användarnamn och lösenord:

#Connect to Office 365 Cloud Services using PowerShell

#Specify your organization name, which is the first part of the name after the "@" character in an account user name. 
#For example, for the account user name belindan@contoso.onmicrosoft.com, the organization name is "contoso".
#Replace everything within the quotes, including the < and > characters, with the correct name. 
$orgName="<organization name>"

#Capture administrative credential for future connections.
$credential = Get-Credential

#Connect to Azure Active Directory.
Connect-MsolService -Credential $credential

#Create a Skype for Business Online session.
$sfboSession = New-CsOnlineSession -Credential $credential

#Import the Skype for Business Online session into your local Windows PowerShell session.
Import-PSSession $sfboSession

#Connect to SharePoint Online.
Connect-SPOService -Url https://$orgName-admin.sharepoint.com

#Create an Exchange Online session.
$ExchangeSession = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri "https://outlook.office365.com/powershell-liveid/" -Credential $credential -Authentication "Basic" -AllowRedirection

#Import the Exchange Online session into your local Windows PowerShell session.
Import-PSSession $ExchangeSession

#Create a Security & Compliance Center session
$SccSession = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://ps.compliance.protection.outlook.com/powershell-liveid/ -Credential $credential -Authentication Basic -AllowRedirection

#Import the Security & Compliance Center session into your local Windows PowerShell session.
Import-PSSession $SccSession

Fyll i kontonamnet och kör sedan den här uppsättningen PowerShell-kommandon när du loggar in med multifaktorautentisering:

#Specify an account name. 
#Replace everything within the quotes, including the < and > characters, with the correct name. 
$acctName="<User Prinicipal Name of an administrator account, example: belindan@contoso.com>"
#Specify your organization name, which is the first part of the name after the "@" character in an account user name. 
#For example, for the account user name belindan@contoso.com, the organization name is "contoso".
$orgName= "<organization name>"

#Establish Online Services connection to Office 365 Management Layer
Connect-MsolService

#Create Skype for Business session
$sfboSession = New-CsOnlineSession -UserName $acctName

#Import the Skype for Business session command
Import-PSSession $sfboSession

#Connect to your SharePoint Online services.
Connect-SPOService -Url https://$orgName-admin.sharepoint.com

Du uppmanas fyra gånger att ange användarnamn och lösenord och MFA-information, t.ex. en verifieringskod.

För Exchange Online och säkerhet och efterlevnad Center, finns i följande avsnitt att ansluta med hjälp av multifaktorautentisering:

Observera att i båda fallen måste du ansluta med hjälp av separat sessioner i Exchange Online Remote PowerShell modul.

Få hjälp för PowerShell

Ibland behöver du mer hjälp för PowerShell. Lyckligtvis har PowerShell inbyggt hjälpinnehåll som vägleder dig.

Visa hjälpfilerna för en PowerShell-cmdlet

Om du vill ha mer information om en viss cmdlet, till exempel Get-Process, kan du köra följande.

#Show the help files for a PowerShell command.

Get-Help Get-Process

Ta fram TechNet-artikeln för PowerShell-cmdleten

Om du vill öppna onlinesyntaxreferensen på TechNet för en viss cmdlet, till exempel Get-Process, kör du följande kommando.

#Goes online to the TechNet article for the PowerShell cmdlet.

Get-Help Get-Process -Online

Obs!: Det kräver att Internetanslutningen fungerar som den ska.

Visa exempel för ett PowerShell-kommando

Om du vill visa exempel på syntax för en viss cmdlet i PowerShell-fönstret, till exempel Get-Process, kör du följande kommando.

#Shows examples for a PowerShell cmdlet.

Get-Help Get-Process -Examples

Uppdatera PowerShell-hjälpfilerna

PowerShell-hjälpinnehållet uppdateras regelbundet. Om du vill ha det senaste hjälpinnehållet kan du köra kommandot Update-Help. Följande meddelande kan visas när du har kört det här kommandot: "Kommandot Update-Help laddar ned de mest aktuella hjälpfilerna för Windows PowerShell-moduler och installerar dem på datorn." Tryck på Y och tillåt modulen att uppdatera hjälpfilerna. Det tar bara en liten stund att slutföra.

#Update your PowerShell help files.

Update-Help

Ange principen för körning av skript

PowerShell-skript är PowerShell-kommandon som körs från en eller flera textfiler. Med skript kan du automatisera vanliga uppgifter i Windows, Microsoft-program och så klart Office 365-tjänster. Eftersom skadliga skript kan skada datorn genom att köra oavsiktliga kommandon skyddar Microsoft dig genom att inaktivera PowerShell-skript som standard. Du måste ange PowerShell-körningsprincipen enligt dina behov. Inställningarna för körningsprincipen är följande:

 • Restricted

  Läser inte in konfigurationsfiler eller kör skript. "Restricted" är standardprincipen för körning.

 • RemoteSigned

  Kräver att alla skript och konfigurationsfiler som laddats ned från Internet är signerade av en betrodd utgivare.

 • AllSigned

  Kräver att alla skript och konfigurationsfiler är signerade av en betrodd utgivare, inklusive skript som du skriver på den lokala datorn.

 • Unrestricted

  Läser in alla konfigurationsfiler och kör alla skript. Om du kör ett osignerat skript som har laddats ned från Internet uppmanas du att tillåta skriptet innan det körs.

 • Bypass

  Inget blockeras och det ges inga varningar eller uppmaningar.

 • Undefined

  Tar bort den aktuella tilldelade körningsprincipen från den aktuella omfattningen. Den här parametern tar inte bort en körningsprincip som anges i omfattningen Grupprincip.

Obs!: Det är viktigt att du bara laddar ned eller använder PowerShell-skript från en betrodd källa, särskilt när principen ställs in på "Unrestricted" Av säkerhetsskäl rekommenderar vi också att återställa eventuella ändringar till Restricted om du inte har ett ständigt behov av att köra skript.

Du kan bara köra kommandot Set-ExecutionPolicy i ett PowerShell-fönster som öppnas med hjälp av "Kör som administratör". Det här kallas även för en PowerShell-session med förhöjd rättighet.

Ange körningsprincip som fjärrsignerad

Det här kommandot kräver att alla skript och konfigurationsfiler som laddats ned från Internet är signerade av en betrodd utgivare. Du kan ersätta RemoteSigned med namnet på den körningsprincip du vill ha för att ändra vilken princip som används.

#Set execution policies as remote signed.

#This command will display your current execution policy. This is worth noting if you wish to revert back at a later point.
Get-ExecutionPolicy

#This command will set a policy that requires that all scripts and configuration files downloaded from the Internet be signed by a trusted publisher
Set-ExecutionPolicy RemoteSigned

Ange körningsprincip som begränsad

Det här kommandot anger standardinställningar för körningsprincipen för PowerShell.

#Setting execution policies as restricted.

#This command will display your current execution policy. This is worth noting if you wish to revert back at a later point.
Get-ExecutionPolicy

#This command will set the execution policy to the default setting for PowerShell 
Set-ExecutionPolicy Restricted

Mer information finns i

PowerShell för Office 365-administratörer

Office 365 PowerShell-scenarier

Rapporteringsscenarier för Office 365 PowerShell

Användarhanteringsscenarier för Office 365 PowerShell

Scenarier med fler funktioner för Office 365 PowerShell

Office 365 PowerShell-communityresurser

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×