Kompatibilitetsproblem med villkorsstyrd formatering

Ett eller flera kompatibilitetsproblem som rör villkorsstyrd formatering hittades under kompatibilitetskontrollen.

Viktigt!: Innan du sparar arbetsboken i ett tidigare filformat bör du åtgärda problem som kan medföra omfattande funktionsbortfall för att förhindra permanent dataförlust eller funktionsproblem.

Problem som kan ge upphov till sämre återgivning behöver inte alltid åtgärdas innan arbetsboken sparas. I detta fall går varken data eller funktionalitet förlorade, men arbetsboken kanske inte ser ut eller fungerar på exakt samma sätt när du öppnar den i en tidigare version av Microsoft Excel.

I den här artikeln

Problem som medför en betydande förlust av funktioner

Problem som kan orsaka sämre återgivning

Problem som medför en betydande funktionsbortfall

Problem

Lösning

Vissa celler har fler villkorsstyrda formateringar än vad som stöds av det valda filformatet. Endast de tre första villkoren visas i tidigare versioner av Excel.

Vad innebär detta?    I Excel 2016 och 2013 kan villkorsstyrd formatering innehålla upp till 64 villkor, men i Excel 97-2003 visas endast de tre första villkoren.

Alla regler för villkorsstyrd formatering är emellertid tillgängliga i arbetsboken och används när arbetsboken öppnas på nytt i Excel 2016 eller 2013, om inte reglerna har redigerats i Excel 97-2003.

Vad kan jag göra?    Klicka på Sök i kompatibilitetskontrollen för att söka efter celler som använder villkorsstyrd formatering med fler än tre villkor och gör sedan de ändringar som krävs för att begränsa villkoren till tre stycken.

Vissa celler har överlappande villkorsstyrda formateringsområden. I tidigare versioner av Excel utvärderas inte alla villkorsstyrda formateringsregler i överlappande celler. De överlappande cellerna kommer att visa olika villkorsstyrda formateringar.

Vad innebär detta?    Överlappande områden för villkorsstyrd formatering stöds inte i Excel 97-2003 och den villkorsstyrda formateringen visas inte som förväntat.

Alla regler för villkorsstyrd formatering är emellertid tillgängliga i arbetsboken och används när arbetsboken öppnas på nytt i Excel 2016 eller 2013, om inte reglerna har redigerats i Excel 97-2003.

Vad kan jag göra?    Klicka på Sök i kompatibilitetskontrollen för att söka efter celler som har överlappande områden för villkorsstyrd formatering och gör sedan de nödvändiga ändringarna för att undvika överlappning.

En eller flera celler i arbetsboken innehåller en typ av villkorsstyrd formatering som inte stöds i tidigare versioner av Excel, t.ex. datastaplar, färgskalor eller ikonuppsättningar.

Vad innebär detta?    I Excel 97-2003 visas inte typer av villkorsstyrd formatering, som datastaplar, färgskalor, ikonuppsättningar, värden som rangordnas högst eller lägst, värden över eller under genomsnittet, unika värden eller dubblettvärden samt jämförelse av tabellkolumner för att avgöra vilka celler som ska formateras.

Alla regler för villkorsstyrd formatering är emellertid tillgängliga i arbetsboken och används när arbetsboken öppnas på nytt i Excel 2016 eller 2013, om inte reglerna har redigerats i Excel 97-2003.

Vad kan jag göra?    Klicka på Sök i kompatibilitetskontrollen för att söka efter celler som har typer av villkorsstyrd formatering som är nya i Excel 2016, och gör sedan de ändringar som krävs för att endast använda formateringstyper som stöds i tidigare versioner av Excel.

Vissa celler innehåller villkorsstyrd formatering med alternativet Avbryt om Sant avmarkerat. Tidigare versioner av Excel känner inte igen det här alternativet och stannar efter det första sanna villkoret.

Vad innebär detta?    I Excel 97-2003 går det inte att använda villkorsstyrd formatering utan att upphöra när villkoret har uppfyllts. Villkorsstyrd formatering används inte efter att det första villkoret har uppfyllts.

Alla regler för villkorsstyrd formatering är emellertid tillgängliga i arbetsboken och används när arbetsboken öppnas på nytt i Excel 2016 eller 2013, om inte reglerna har redigerats i Excel 97-2003.

Vad kan jag göra?    Klicka på Sök i kompatibilitetskontrollen för att söka efter celler som innehåller villkorsstyrd formatering med alternativet Avbryt om Sant avmarkerat, och klicka sedan på Åtgärda för att lösa kompatibilitetsproblemet.

En eller flera celler i den här arbetsboken innehåller en typ av villkorsstyrd formatering i ett diskontinuerligt område (t.ex. översta/nedersta N, översta/nedersta N%, över/under medel eller över/under standardavvikelsen). Detta stöds inte i den här versionen av Excel.

Vad innebär detta?    I Excel 97-2003 visas inte villkorsstyrd formatering i celler som inte ligger intill varandra.

Alla regler för villkorsstyrd formatering är emellertid tillgängliga i arbetsboken och används när arbetsboken öppnas på nytt i Excel 2016 eller 2013, om inte reglerna har redigerats i Excel 97-2003.

Vad kan jag göra?    Klicka på Sök i kompatibilitetskontrollen för att söka efter celler som innehåller en typ av villkorsstyrd formatering på områden som inte ligger intill varandra, och gör sedan de ändringar som krävs för att använda regler för villkorsstyrd formatering som är tillgängliga i tidigare versioner av Excel.

Vissa pivottabeller i den här arbetsboken innehåller villkorsstyrd formatering som kanske inte fungerar korrekt i tidigare versioner av Excel. Reglerna för villkorsstyrd formatering visar inte samma resultat när du använder dessa pivottabeller i tidigare versioner av Excel.

Vad innebär detta?    De resultat av villkorsstyrd formatering som visas i pivottabellrapporter i Excel 97-2003 skiljer sig från de som visas i pivottabellrapporter i Excel 2016 och 2013.

Alla regler för villkorsstyrd formatering är emellertid tillgängliga i arbetsboken och används när arbetsboken öppnas på nytt i Excel 2016 eller 2013, om inte reglerna har redigerats i Excel 97-2003.

Vad kan jag göra?    Klicka på Sök i kompatibilitetskontrollen för att söka efter fält för pivottabellrapporter som innehåller regler för villkorsstyrd formatering, och gör sedan de ändringar som krävs för att använda regler för villkorsstyrd formatering som är tillgängliga i tidigare versioner av Excel.

En eller flera celler i den här arbetsboken innehåller villkorsstyrd formatering som refererar till värden i andra kalkylblad. Den här villkorsstyrda formateringen stöds inte i tidigare versioner av Excel.

Vad innebär detta?    I Excel 2016, Excel 2013 och Excel 97-2003 visas inte villkorsstyrd formatering som refererar till värden i andra kalkylblad.

Alla regler för villkorsstyrd formatering är emellertid tillgängliga i arbetsboken och används när arbetsboken öppnas på nytt i Excel 2016 eller 2013, om inte reglerna har redigerats i Excel 2007 eller Excel 97-2003.

Vad kan jag göra?    Klicka på Sök i kompatibilitetskontrollen för att söka efter celler som innehåller villkorsstyrd formatering som refererar till värden i andra kalkylblad, och använd sedan villkorsstyrd formatering som inte refererar till värden i andra kalkylblad.

En eller flera celler i den här arbetsboken innehåller villkorsstyrd formatering som använder formatet "Text som innehåller" med en cellreferens eller formel. Den här villkorsstyrda formateringen stöds inte i tidigare versioner av Excel.

Vad innebär detta?     Villkorsstyrd formatering som använder formler för text som innehåller regler visas inte i kalkylbladet i Excel 2007 och Excel 97-2003.

Alla regler för villkorsstyrd formatering är emellertid tillgängliga i arbetsboken och används när arbetsboken öppnas på nytt i Excel 2013, om inte reglerna har redigerats i Excel 2007 eller Excel 97-2003.

Vad kan jag göra?    Klicka på Sök i kompatibilitetskontrollen för att söka efter celler som innehåller villkorsstyrd formatering som använder formler för text som innehåller regler, och använd sedan villkorsstyrd formatering som stöds i tidigare versioner av Excel.

En eller flera celler i den här arbetsboken innehåller en regel som inte stöds i tidigare versioner av Excel eftersom det finns ett formelfel i det aktuella området.

Vad innebär detta?    I Excel 2007 och Excel 97-2003 visas inte villkorsstyrd formatering som använder områdesbaserade regler korrekt när de områdesbaserade reglerna innehåller formelfel.

Vad kan jag göra?    Klicka på Sök i kompatibilitetskontrollen för att söka efter celler som innehåller områdesbaserade regler som innehåller formelfel, och gör sedan de ändringar som krävs för att korrigera formelfelen i de områdesbaserade reglerna.

En eller flera celler i den här arbetsboken innehåller en sorts ikonuppsättning för villkorsstyrd formatering som inte stöds i tidigare versioner av Excel.

Vad innebär detta?    I Excel 2007 och Excel 97-2003 stöds inte villkorsstyrd formatering som visar en viss sorts ikonuppsättning och ikonuppsättningen visas inte i kalkylbladet.

Alla regler för villkorsstyrd formatering är emellertid tillgängliga i arbetsboken och används när arbetsboken öppnas på nytt i Excel 2016 eller 2013, om inte reglerna har redigerats i Excel 2007 eller Excel 97-2003.

Vad kan jag göra?    Klicka på Sök i kompatibilitetskontrollen för att söka efter celler som innehåller villkorsstyrd formatering som visar en viss sorts ikonuppsättning, och gör sedan de ändringar som krävs för att se till att den villkorsstyrda formateringen inte visar den sortens ikonuppsättning.

En eller flera celler i den här arbetsboken innehåller en datastapelregel som använder inställningen Negativt värde. De här datastaplarna stöds inte i tidigare versioner av Excel.

Vad innebär detta?    Villkorsstyrd formatering som innehåller en datastapelregel som använder ett negativt värde visas inte i kalkylbladet i Excel 2007 och Excel 97-2003.

Alla regler för villkorsstyrd formatering är emellertid tillgängliga i arbetsboken och används när arbetsboken öppnas på nytt i Excel 2016 eller 2013, om inte reglerna har redigerats i Excel 2007 eller Excel 97-2003.

Vad kan jag göra?    Klicka på Sök i kompatibilitetskontrollen när du vill söka efter celler som innehåller villkorsstyrd formatering som innehåller negativa datastaplar eftersom format för negativa värden är inställt på Automatiskt i dialogrutan Ny formateringsregel (fliken Start gruppen Format, Villkorsstyrd formatering, Ny regel) eller Axelinställningar har angetts till Automatiskt eller Cellens mittpunkt i dialogrutan Inställningar för negativt värde och axel (fliken Start, gruppen Format, Villkorsstyrd formatering, Ny regel, formatmallen Datastapel, knappen Negativt värde och axel), och gör nödvändiga ändringar.

En eller flera celler i den här arbetsboken innehåller villkorsstyrd formatering som refererar till fler än 8 192 områden med celler som inte är sammanhängande. Den här villkorsstyrda formateringen sparas inte.

Vad innebär detta?    Villkorsstyrd formatering som refererar till fler än 8 192 områden med celler som inte är sammanhängande visas inte i kalkylbladet i Excel 2007 och Excel 97-2003.

Alla regler för villkorsstyrd formatering är emellertid tillgängliga i arbetsboken och används när arbetsboken öppnas på nytt i Excel 2016 eller 2013, om inte reglerna har redigerats i Excel 2007 eller Excel 97-2003.

Vad kan jag göra?    Klicka på Sök i kompatibilitetskontrollen för att söka efter celler som innehåller villkorsstyrd formatering som refererar till fler än 8 192 områden med celler som inte är sammanhängande, och ändra sedan det antal områden med celler som inte är sammanhängande som den villkorsstyrda formateringen refererar till.

Överst på sidan

Problem som kan orsaka sämre återgivning

Problem

Lösning

En eller flera celler i den här arbetsboken innehåller en datastapelregel som använder en inställning för fyllning, kantlinje eller stapelriktning. De här datastaplarna stöds inte i tidigare versioner av Excel.

Vad innebär detta?    Villkorsstyrd formatering som innehåller en datastapelregel med en inställning för en färg eller kantlinje eller riktningsinställningar för datastaplar från vänster till höger och från höger till vänster visas inte i kalkylbladet i Excel 2007 och Excel 97-2003.

Alla regler för villkorsstyrd formatering är emellertid tillgängliga i arbetsboken och används när arbetsboken öppnas på nytt i Excel 2016 eller 2013, om inte reglerna har redigerats i Excel 2007 eller Excel 97-2003.

Vad kan jag göra?    Klicka på Sök i kompatibilitetskontrollen för att söka efter celler som innehåller en inställning för en färg eller kantlinje eller datastapelregel för villkorsstyrd formatering med riktningsinställningar för datastaplar från vänster till höger och från höger till vänster, och gör sedan de ändringar som krävs.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×