Kompatibilitetsproblem med formler i Excel

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Ett eller flera kompatibilitetsproblem med tidigare versioner av Microsoft Excel rörande formler hittades under kompatibilitetskontrollen.

Börjar med Excel 2007 som standard söker kompatibilitetskontrollen efter problem med tidigare versioner av Excel. Om du bara är intresserad av en specifik version, avmarkerar du kryssrutorna för de andra versionerna.

Dialogrutan Kompatibilitetskontroll för Excel

Viktigt!: 

  • Om du stöter på problem i listan Betydande funktionsbortfall bör du lösa dem innan du sparar filen så att du kan förhindra permanent dataförlust och funktionsproblem.

  • Problem i listan Sämre återgivning behöver inte alltid åtgärdas innan arbetsboken sparas. I detta fall går varken data eller funktionalitet förlorade, men arbetsboken kanske inte ser ut eller fungerar på exakt samma sätt när du öppnar den i en tidigare version av Excel.

Tips: Om du har många problem att reda ut väljer du Kopiera till nytt blad. Använd det nya bladet Kompatibilitetsrapport och gå igenom problemen.

I den här artikeln

Problem som medför en betydande förlust av funktioner

Problem som kan orsaka sämre återgivning

Problem som medför en betydande förlust av funktioner

Problem

Lösning

Vissa kalkylblad innehåller fler matrisformler som refererar till andra kalkylblad än vad som stöds av det valda filformatet. Vissa matrisformler i kalkylbladet sparas inte, utan de konverteras till #VÄRDEFEL!.

Vad innebär detta?    I Excel 2007 och senare kan arbetsboken matriser som refererar till andra kalkylblad begränsas av tillgängligt minne, men i Excel 97-2003 är kalkylblad bara innehålla upp till 65,472 matriser i arbetsboken som refererar till andra kalkylblad. Arbetsboken matriser förbi maximala konverteras till och visa #VALUE! fel.

Vad kan jag göra?    Klicka på Sök i kompatibilitetskontrollen för att söka efter celler som innehåller matrisformler som refererar till ett annat kalkylblad, och gör sedan de nödvändiga ändringarna för att undvika #VÄRDEFEL!.

En del formler innehåller matriser med fler element än vad som stöds av det markerade filformatet. Matriser med fler än 256 kolumner eller 65 536 rader sparas inte och kan ge olika resultat.

Vad innebär detta?    I Excel 2010 och senare kan använda du matrisformler som innehåller element för fler än 256 kolumner och 65 536 rader. I Excel 2007 överskrider gränsen för matriselement och kan returnera andra resultat.

Vad kan jag göra?    Klicka på Sök i kompatibilitetskontrollen för att söka efter celler som innehåller matrisformler med fler element än vad som stöds i tidigare versioner av Excel, och gör sedan de ändringar som krävs.

Vissa formler innehåller fler värden, referenser och/eller namn än vad som stöds i det valda filformatet. Dessa formler sparas inte, utan konverteras i stället till fel av typen #VÄRDEFEL!.

Vad innebär detta?    I Excel 2007 och senare kan den maximala längden på formelinnehåll är 8 192 tecken och den maximala längden för interna formel är 16 384 byte. I Excel 97-2003 är den maximala längden på formelinnehåll är 1 024 tecken och den maximala längden för interna formel är 1 800 byte. När kombinationen av formelargument (inklusive värden, referenser och/eller namn) överskrider de maximala begränsningarna för Excel 97-2003, resulterar formlerna i #VALUE! fel när du sparar arbetsboken i ett tidigare Excel-filformat.

Vad kan jag göra?    Klicka på Sök i kompatibilitetskontrollen för att söka efter celler som innehåller formler som överskrider den maximala namnlängden för formler i Excel 97-2003, och gör sedan de ändringar som krävs för att undvika #VÄRDEFEL!.

Vissa formler innehåller fler kapslingsnivåer än vad som stöds i det valda filformatet. Formler med fler än sju kapslingsnivåer sparas inte, utan konverteras till #VÄRDEFEL!.

Vad innebär detta?    I Excel 2007 och senare kan en formel kan innehålla upp till 64 kapslingsnivåer, men i Excel 97-2003 är den maximala nivån för kapsling endast 7.

Vad kan jag göra?    Klicka på Sök i kompatibilitetskontrollen för att söka efter celler som innehåller formler med mer än 7 kapslingsnivåer, och gör sedan de nödvändiga ändringarna för att undvika #VÄRDEFEL!.

Vissa formler innehåller funktioner med fler argument än vad som tillåts i det valda filformatet. Formler med fler än 30 argument i en funktion sparas inte, utan konverteras till #VÄRDEFEL!.

Vad innebär detta?    I Excel 2007 och senare kan en formel kan innehålla upp till 255 argument, men i Excel 97-2003 är maximala antalet argument i en formel är endast 30.

Vad kan jag göra?    Klicka på Sök i kompatibilitetskontrollen för att söka efter celler som innehåller formler med mer än 30 argument, och gör sedan de nödvändiga ändringarna för att undvika #VÄRDEFEL!.

I vissa formler används fler operander än vad som tillåts i det valda filformatet. Dessa formler sparas inte, utan konverteras i stället till #VÄRDE!-fel.

Vad innebär detta?    I Excel 2007 och senare kan det maximala antalet operander som kan användas i formler 1 024, men i Excel 97-2003 är maximala antalet operander i formler endast 40.

Vad kan jag göra?    Klicka på Sök i kompatibilitetskontrollen för ett söka efter celler som innehåller formler med mer än 40 operander, och gör sedan de nödvändiga ändringarna för att undvika #VÄRDEFEL!.

Vissa formler innehåller funktioner med fler argument än vad som tillåts i det valda filformatet. Formler med fler än 29 argument i en funktion sparas inte, utan konverteras till #VÄRDE!-fel.

Vad innebär detta?    I Excel 2007 och senare kan en användardefinierad funktion som du skapar med hjälp av Visual Basic for Applications (VBA) kan innehålla upp till 60 argument, men i Excel 97-2003 begränsas antalet argument i användardefinierade funktioner av VBA till endast 29.

Vad kan jag göra?    Klicka på Sök i kompatibilitetskontrollen för att söka efter celler som innehåller funktioner som använder fler än 29 argument, och gör sedan de ändringar som krävs för att undvika #VÄRDEFEL!. Du kan behöva använda VBA-kod (Visual Basic for Applications) för att ändra användardefinierade funktioner.

En eller flera funktioner i arbetsboken är inte tillgängliga i tidigare versioner av Excel. När dessa funktioner beräknas om i tidigare versioner returnerar de felet #NAMN? i stället för de aktuella resultaten.

Vad innebär detta?    Excel 2007 och senare ger nya och omdöpta funktionerna. Eftersom de här funktionerna inte är tillgängliga i Excel 97-2003, kommer de att returnera en #NAME? fel i stället för det förväntade resultatet när arbetsboken öppnas i en tidigare version av Excel...

I en del fall läggs prefixet _xlfn till i formeln, till exempel =_xlfn.OMFEL (1,2).

Vad kan jag göra?    Klicka på Sök i kompatibilitetskontrollen för att söka efter celler som innehåller funktioner som inte är tillgängliga i tidigare versioner av Excel, och gör sedan de ändringar som krävs för att undvika felet #NAMN?.

Det finns tillgängliga kompatibilitetsfunktioner för alla funktioner som har bytt namn. Du kan undvika fel genom att använda de funktionerna i stället.

Nya funktioner kan ersättas med lämpliga funktioner som är tillgängliga i tidigare versioner av Excel. Du kan också ta bort formler som använder nya funktioner genom att ersätta dem med formelresultaten.

Vissa formler innehåller referenser till tabeller som det valda filformatet inte stöder. Referenserna konverteras till cellreferenser.

Vad innebär detta?    I Excel 2007 och senare versioner kan använda du strukturerade referenser så att det mycket enklare och mer intuitivt att arbeta med tabell data när du använder formler som refererar till en tabell, delar av en tabell eller hela tabellen. Den här funktionen stöds inte i Excel 97-2003 och strukturerade referenser konverteras till cellreferenser.

Vad kan jag göra?    Klicka på Sök i kompatibilitetskontrollen för att söka efter celler som innehåller formler med strukturerade referenser till tabeller, så att du kan ändra dem till de cellreferenser du vill använda.

Vissa formler innehåller referenser till tabeller i andra arbetsböcker som inte är öppna i den här instansen av Excel. Dessa referenser konverteras till #REFERENS om du sparar i Excel 97-2003-format eftersom de inte kan konverteras till bladreferenser.

Vad innebär detta?    I Excel 2007 och senare versioner kan använda du strukturerade referenser så att det mycket enklare och mer intuitivt att arbeta med tabell data när du använder formler som refererar till en tabell, delar av en tabell eller hela tabellen. Den här funktionen stöds inte i Excel 97-2003 och strukturerade referenser konverteras till cellreferenser. Men om strukturerade referenser pekar du på tabeller i andra arbetsböcker som inte är öppen, de konverteras till och visas som #referens fel.

Vad kan jag göra?    Klicka på Sök i kompatibilitetskontrollen för att söka efter celler som innehåller formler med strukturerade referenser till tabeller i andra arbetsböcker, så att du kan ändra dem för att undvika felet #REFERENS.

En eller flera celler i den här arbetsboken innehåller dataverifieringsregler som refererar till fler än 8 192 områden med celler som inte är sammanhängande. De här dataverifieringsreglerna sparas inte.

Vad innebär detta?    I Excel 2010 och senare kan kan dataverifieringsregler referera till fler än 8 192 områden med celler som inte hänger ihop. Den här typen av data verifieringsuttryck stöds inte i Excel 97-2007 och är inte tillgänglig.

Vad kan jag göra?    Klicka på Sök i kompatibilitetskontrollen för att söka efter celler som innehåller dataverifieringsregler som refererar till fler än 8 192 områden med celler som inte är sammanhängande, och gör sedan de ändringar som krävs.

En eller flera celler i den här arbetsboken innehåller dataverifieringsregler som refererar till värden i andra kalkylblad. De här dataverifieringsreglerna stöds inte i tidigare versioner av Excel.

Vad innebär detta?    I Excel 2010 och senare kan använda du Dataverifieringsregler som refererar till värden i andra kalkylblad. Den här typen av dataverifiering stöds inte i Excel 97-2007 och kan därför inte visas i kalkylbladet.

Alla dataverifieringsregler är emellertid tillgängliga i arbetsboken och används när arbetsboken öppnas igen i Excel 2010 och senare, om inte reglerna har redigerats i Excel 97-2007.

Vad kan jag göra?    Klicka på Sök i kompatibilitetskontrollen för att söka efter celler som innehåller dataverifieringsregler som refererar till värden i andra kalkylblad, och gör sedan de ändringar som krävs på fliken Inställningar i dialogrutan Dataverifiering (fliken Data, gruppen Dataverktyg).

Den här arbetsboken innehåller ett datakonsolideringsområde med referenser till celler utanför rad- och kolumngränserna för det markerade filformatet. Formelreferenser till data i det här området kommer att justeras och visas kanske inte korrekt i tidigare versioner av Excel.

Vad innebär detta?    I Excel 2007 och senare kan kan data konsoliderade områden innehålla formler som refererar till data utanför rad- och kolumngränsen för det valda filformatet. Kalkylbladsstorlek är endast 256 kolumner och 65 536 rader i Excel 97-2003. Formler som refererar till data i celler utanför begränsningen kolumn och rad justeras och kanske inte visas korrekt.

Vad kan jag göra?    Klicka på Sök i kompatibilitetskontrollen för att söka efter datakonsolideringsområden som innehåller formelreferenser till data utanför rad- och kolumngränserna för Excel 97-2003, och gör sedan de ändringar som krävs.

Den här arbetsboken innehåller anpassade beskrivningar för användardefinierade VBA-funktioner. Alla anpassade beskrivningar tas bort.

Vad innebär detta?    I använda Excel 2010 och senare versioner kan du Visual Basic for Applications (VBA) skapa användardefinierade funktioner (UDF: er) med anpassade beskrivningar. Anpassade beskrivningar stöds inte i Excel 97-2007 och kommer att tas bort.

Vad kan jag göra?    Ingen åtgärd krävs eftersom alla anpassade beskrivningar tas bort.

Överst på sidan

Problem som kan orsaka sämre återgivning

Problem

Lösning

Vissa matrisformler i arbetsboken refererar till en hel kolumn. I tidigare versioner av Excel kan dessa formler konverteras till #NUM!-fel när de räknas om.

Vad innebär detta?    Matrisformler som refererar till en hel kolumn i Excel 2007 och senare konverteras till och visas som #NUM! fel när de räknas om i Excel 97-2003.

Vad kan jag göra?    Klicka på Sök i kompatibilitetskontrollen för att söka efter matrisformler som refererar till en hel kolumn, så att du kan göra den nödvändiga ändringarna för att undvika #NUM!-fel.

Ett eller flera definierade namn i den här arbetsboken innehåller formler som använder mer än de 255 tillåtna tecknen i det valda filformatet. Dessa formler sparas, men kommer att trunkeras om de redigeras i tidigare versioner av Excel.

Vad innebär detta?    När namngivna områden i formler överskrider gränsen på 255 tecknen som stöds i Excel 97-2003 fungerar formeln korrekt, men den trunkeras i dialogrutan Namn och går inte att redigera.

Vad kan jag göra?    Klicka på Sök i kompatibilitetskontrollen för att söka efter celler som innehåller namngivna områden i formler, och gör sedan de ändringar som krävs för att användarna ska kunna redigera formlerna i Excel 97-2003.

Vissa formler i arbetsboken länkar till andra arbetsböcker som är stängda. När formlerna beräknas om i tidigare Excel-versioner returneras endast upp till 255 tecken om de länkade arbetsböckerna inte är öppna.

Vad innebär detta?    När formler i en arbetsbok är länkade till andra arbetsböcker som är stängda kan de bara visa upp till 255 tecken när de beräknas om i Excel 97-2003. Formelresultaten kan trunkeras.

Vad kan jag göra?    Sök efter de celler som innehåller formler som länkar till andra arbetsböcker som är stängda så att du kan kontrollera länkarna och göra de ändringar som krävs för att undvika trunkerade formelresultat i Excel 97-2003.

En formel för dataverifiering innehåller fler än 255 tecken.

Vad innebär detta?    När en dataverifieringsformel överskrider gränsen på 255 tecknen som stöds i Excel 97-2003 fungerar formeln korrekt, men den trunkeras och går inte att redigera.

Vad kan jag göra?    Klicka på Sök i kompatibilitetskontrollen för att söka efter celler som innehåller dataverifieringsformler, och använd sedan färre tecken i formeln så att användare kan redigera dem i Excel 97-2003.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×