Kommandoradsväxlar för InfoPath

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Den här artikeln beskriver hur du anpassar det sätt Microsoft Office InfoPath startar på genom att lägga till växlar och parametrar i startkommandot. Du kan även använda dessa växlar och parametrar med startkommandot i en batch-fil eller i Kommandotolken.

Obs!: Kommandoradsväxlar kallas också kommandoradsalternativ eller kammandoradsparametrar.

Du kan till exempel använda dessa växlar och parametrar startar InfoPath med en viss formulärmall som accepterar indataparametrar för att starta InfoPath med en viss formulärmall eller rensa cacheminnet av alla formulärmallar. Om du vill använda en växel och alla associerade parametrar på en enda gång kan du skriva kommando i dialogrutan Kör (Start-knappen) i Microsoft Windows. Om du vill använda samma växel och parametrar varje gång du öppnar InfoPath kan du skapa en genväg på skrivbordet om du vill göra detta.

I den här artikeln

Använda en växel en gång genom att lägga till kommandot Kör

Göra en växel tillgänglig för återanvändning genom att skapa en genväg

Tillgängliga växlar och parametrar

Använda en växel en gång genom att lägga till den i kommandot Kör

För att utföra den här proceduren måste du först kontrollera var filen InfoPath.exe på din dator. Om du accepterar mapp standardplatser när du installerade InfoPath finns filen InfoPath.exe antagligen i C:\Program Files\Microsoft Office\Office 12\. Om du inte hittar filen InfoPath.exe på den platsen söker du efter filen och antecknar den fullständiga sökvägen.

 1. Klicka på Start-knappen i Microsoft Windows och sedan på Kör.

 2. I dialogrutan Kör skriver du in ett citattecken, den fullständiga sökvägen till InfoPath.exe-filen (inklusive filnamn) och därefter ett citattecken igen.

 3. Efter citattecknet skriver du in ett blanksteg åtföljt av växeln och eventuella parametrar du vill använda. Du kan t.ex. skriva in följande: "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" \\Reports\NewForms\ExpenseReportTemplate.xsn /InputParameters department=10&organization=325.

  Obs!: Växlar och parametrar är inte skiftlägeskänsliga. /A är t.ex. detsamma som /a. Kom ihåg att skriva in ett blanksteg före växeln och före varje parameter. Om parametern innehåller blanksteg skriver du in citattecken i början och slutet av parametern.

Nästa gång du startar InfoPath återgår programmet till föregående startinställningar. För att återanvända dina anpassade startinställningar, se nästa avsnitt.

Överst på sidan

Återanvända en växel genom att skapa en genväg

För att återanvända dina anpassade startinställningar kan du spara dem på ditt skrivbord som en genväg. För att göra detta måste du först kontrollera var InfoPath.exe-filen finns på din dator. Om du accepterat standardplatserna för mappar när du installerade InfoPath finns InfoPath.exe-filen antagligen i C:\Program Files\Microsoft Office\Office 12\. Om du inte hittar InfoPath.exe-filen på den platsen ska du söka efter den och anteckna den fullständiga sökvägen.

 1. Högerklicka på Windows-skrivbordet, peka på Nytt och klicka därefter på Genväg på snabbmenyn.

 2. I Skapa genväg-guidens ruta Ange platsen för objektet du vill skapa en genväg till skriver du in ett citattecken, den fullständiga sökvägen till InfoPath.exe-filen (inklusive filnamn) och därefter ett citattecken igen.

 3. Efter citattecknet skriver du in ett blanksteg åtföljt av växeln och eventuella parametrar du vill använda. Du kan t.ex. skriva in: "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" \\Reports\NewForms\ExpenseReportTemplate.xsn /InputParameters department=10&organization=325.

  Obs!: Växlar och parametrar är inte skiftlägeskänsliga. /A är t.ex. detsamma som /a. Kom ihåg att skriva in ett blanksteg före växeln och före varje parameter. Om parametern innehåller blanksteg skriver du in citattecken i början och slutet på varje parameter.

 4. Klicka på Nästa.

 5. Skriv in ett namn på genvägen i rutan Ange namnet på den här genvägen och klicka därefter på Slutför. Guiden skapar genvägen och placerar den på skrivbordet.

Du kan skapa en mängd olika genvägar som använder olika växlar och parametrar för programmet vid start.

Överst på sidan

Tillgängliga växlar och parametrar

I följande tabell hittar du en lista över alla växlar och parametrar som är tillgängliga i InfoPath.

Växel och parameter

Beskrivning

formulär

Öppnar det angivna formuläret så att du kan fylla i. Namnet på formuläret kan vara ett filnamn, ett fullständigt kvalificerade sökvägen och filnamnet eller en Uniform Resource Name (URN).

Exempel    Du startar InfoPath och öppnar formuläret MyForm.xml genom att skriva in följande:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" "C:\New Forms\MyForm.xml"

en formulärmall

Öppnar ett nytt formulär baserat på angiven formulärmall så att du kan fylla i det. Formulärets namn kan vara ett filnamn, en fullständigt kvalificerad sökväg och filnamn eller en URN.

Exempel    Du startar InfoPath och öppnar ett nytt formulär baserat på formulärmallen ExpenseReportTemplate.xsn genom att skriva in följande:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" ExpenseReportTemplate.xsn

formulär mall /InputParameters param1 = värde & param2 = värde & param3 = värde

Öppnar ett nytt formulär baserat på en formulärmall som publicerats på en delad nätverksplats och skickar parametrarna till formuläret. Formulärmallen måste ha förvaltad kod eller skript för att kunna bearbeta parametrarna i alternativet /InputParameters. Formulärmallens namn kan vara ett filnamn, en fullständigt kvalificerad sökväg och filnamn eller en URN.

Parameterlistan börjar efter InfoPath.exe med ett blanksteg åtföljt av parameterns namn och ett likhetstecken (=), samt parameterns värde. Varje parameter är avgränsad med ett och-tecken (&). Använd inga blanksteg mellan frågetecknet och varje parameter.

Ett parameternamn utan värde skickas som en parameter med nullvärde och ett värde utan motsvarande parameternamn ignoreras.

Se Info för InfoPath-utvecklare för mer information om bearbetning av indataparametrar.

Exempel    Tänk dig att du har en formulärmall, ExpenseReportTemplate.xsn, med ett skript som kan bearbeta två indataparametrar som kallas department (avdelning ) och organization (organisation). Formulärmallen har publicerats i en delad nätverksmapp som kallas NewForms på en server som heter Reports. Du startar InfoPath och öppnar en ny formulärmall med en department-parameter som är lika med 10 och en organization-parameter som är lika med 325 genom att skriva in följande:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" \\Reports\NewForms\ExpenseReportTemplate.xsn /InputParameters?department=10&organization=325

formulär mall /InputParameters? param1 = värde & param2 = värde & param3 = värde

Öppnar ett nytt formulär som baseras på formulärmallen som publiceras på en server som kör Windows SharePoint Services 3.0 eller Microsoft Office SharePoint Server 2007 och lämnar sedan vidare parametrar i formuläret. Formulärmallen måste ha förvaltad kod eller skript för att bearbeta parametrar i alternativet /InputParameters . Namnet på formulärmallen kan vara ett filnamn, ett fullständigt kvalificerade sökvägen och filnamnet eller en URN.

Parameterlistan börjar med ett frågetecken (?) åtföljt av parameterns namn, ett likhetstecken (=) och parameterns värde. Varje parameter är avgränsad med ett och-tecken (&). Använd inga blanksteg mellan frågetecknet efter växeln /InputParameters och parametrarna.

Ett parameternamn utan värde skickas som en parameter med nullvärde, och ett värde utan motsvarande parameternamn ignoreras.

Se Info för InfoPath-utvecklare för mer information om hur du skriver förvaltad kod för indataparametrar.

Exempel    Anta att du har en egen formulärmall, ExpenseReportTemplate.xsn, med förvaltad kod som kan bearbeta två indataparametrar kallas avdelning och organisation. En formulärmall har publicerats på en server som kör Windows SharePoint Services 3.0 med URL: EN http://fabrikam. Om du vill starta InfoPath och öppna en ny formulärmall med en avdelning parametrarna som är lika med 10 och en organisation som är lika med 325, skriver du följande:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" http://fabrikam/ExpenseReportTemplate.xsn /InputParameters?department = 10 & organisation = 325

/ nytt formulär/defaultsavelocation < URL >

Alternativet / nya öppnas det befintliga formuläret och alternativet/defaultsavelocation ställer in sökvägen till dialogrutan Spara som i den angivna webbadress (URL). URL-Adressen visas i dialogrutan Spara som den första gången som formuläret har sparats.

Exempel    Du startar InfoPath, öppnar formuläret MyForm.xml och anger sökvägen för den plats där användaren kan spara formuläret till C:\MyForms, genom att skriva in följande:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" /new MyForm.xml /defaultsavelocation C:\MyForms

mallen/defaultsavelocation < URL >-formulär

Öppnar ett nytt formulär baserat på formulärmallen och sätter sökvägen för dialogrutan Spara som till den angivna URL:en. URL:en visas i dialogrutan Spara som den första gången formuläret sparas.

Exempel    Om du vill starta InfoPath, öppna ett nytt formulär som baseras på formulärmallen ExpenseReportTemplate.xsn och ange sedan sökvägen där du vill att användaren ska spara formuläret på Windows SharePoint Services dokumentbibliotek http://fabrikam/sites/Reports, skriver du följande:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ExpenseReportTemplate.xsn" / defaultsavelocation http://fabrikam/sites/Reports

/ sammanställa "formulär 1 | formulär2 | form3" "formulärmall"

Kopplar formulären till ett nytt formulär baserat på formulärmallen. Formulären måste vara avgränsade med ett vertikalstreck (|) och anges mellan citattecken (").

Exempel    Tänk dig att du vill koppla formulären MyForm1.xml och MyForm2.xml till ett nytt formulär baserat på formulärmallen ExpenseReportTemplate.xsn. Den nya formulärmallen lagras på din dator i Forms-mappen. Du startar InfoPath och kopplar de två befintliga formulären genom att skriva in följande:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" /aggregate "MyForm1.xml|MyForm2.xml" C:\Forms\ExpenseReportTemplate.xsn

/ Design formulärmall

Öppnar angiven formulärmall i designläge. Om ingen formulärmall angetts startas InfoPath i designläge utan formulärmall.

Exempel    Du startar InfoPath i designläge med mallen ExpenseReportTemplate.xsn genom att skriva in följande:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" /design ExpenseReportTemplate.xsn

/ Designa formulär mall/ReadOnly

Öppnar angiven formulärmall i designläge. Du kan göra ändringar i mallen men du måste spara den på en annan plats än där du öppnade den.

Tips: Välj det här alternativet om du vill öppna och ändra en befintlig formulärmall som publicerats. Tack vare den här växeln kan du undvika att oavsiktligt skriva över mallen på publiceringsplatsen genom att du måste spara den på en annan plats. Om du skriver över en publicerad formulärmall genom att spara mallen på publiceringsplatsen i stället för att använda Publiceringsguiden kan det hända att användarna inte kan skapa eller ändra befintliga formulär som baseras på denna formulärmall. När du sparat mallen på en annan plats och sedan ändrar den kan du använda Publiceringsguiden för att publicera och skriva över formulärmallen på publiceringsplatsen.

Exempel    Du startar InfoPath i designläge med formulärmallen ExpenseReportTemplate.xsn och ser till att du inte skriver över mallen på den ursprungliga platsen, genom att skriva in följande:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" /design ExpenseReportTemplate.xsn /readonly

/embedding

Startar InfoPath utan att visa Microsoft Office InfoPath-fönstret. Detta alternativ används av utvecklare som testar anpassade program med InfoPath.

Exempel    Du gör detta genom att skriva in följande:

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" /embedding

/cache ClearAll

Startar InfoPath och rensar cacheminnet där formulärmallarna lagras på datorn. Det här alternativet använder du för att ta bort oanvända mallar från användarnas datorer och för att öka det lediga utrymmet på diskenheten. Du kan använda det för befintliga formulär eller nya formulär som baseras på formulärmallen.

Exempel    Du startar InfoPath, öppnar formuläret MyForm.xml och rensar cacheminnet för alla formulärmallar genom att skriva in följande:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" MyForm.xml /cache ClearAll


Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×